ram in bh iuhk BOUWLAND Laatste week! Marktberichten- Sparrensnoei, DONDERDAG 22 JAN0AR11914 BOUWLAND BOUWLAND BOUWLAND, Wonder pakket C. J. Cuijle, PROFITEERT ÏAN DE GELEGENHEID Noord-Amerika, wordt binnenkort belangrijk uitgebreid. Er zullen dan ook zegels van 7, 9, 12, 20, en 30 cent te krijgen zijn. De langverwachte nieuwe post zegels van Egypte zullen 8 Januari worden uitgegeven, dat is op den verjaardag van de re*eering8-aan- vaarding van den tegenwoordigen kkediye Abbas Hilmi. De nieuwe zegels zijn van zeer groot formaat De oude met den aldruk opdruk „O. H. H. S.u zullen worden inge trokken. o Zeep iu strijd tegen de tuberculose. Op het tuberctilosecongres van 1899 hectt Keizer Wilhelm de meening ge uit, dat zeep het beste voorbehoed middel was tegen de longtering, Deze uitspraak is nu door de wetenschap letterlijk bevestigd, hoewel in een ander opzicht als de keizer bedoeld had. De bekende Duitsche bacterio loog Ör. W. Zeuner heeft aangetoond, dat zeep niet alleen uistekende dien sten verleent tot een uitwendige rei niging, doch bij longtuberculose ook inwendig voortreffelijk werkt. Trou wens ieder mensch heeft een olie- zeep-oplossing in het bloed en in de klieren. Dr. Zeuner heeft deze hoe heid willen vermeerderen, en is op de idéé fgekomen, kunstmatig derge lijke oliezeep te bereiden, die tering- lijdenden goed moet doen. Inderdaad is hij hierin geslaagd. Zeep werkt nl. chemisch ontgiftigend en maakt de tozine der tuberculosebacillen on schadelijk. 15fj ile intrerte van het jaar. O Het nieuwe jaar dat vóór ons ligt Als een gesloten boek, Liet ons zijn eerste bladzij zien, Op Koning Tijd's verzoek. En op die bladzij zien wij staan Wat ons het leven biedt, Voor d'een is 't enkel vreugde maar, Voor d'ander slechts verdriet. En o zoo gaarne willen wij Eens zien op 't volgend blad, En dan weer verder, al hetgeen, Wat heel het boek bevat. Maar neen, de tijd wil niet voldoen Aan onzen vur'gen wensch, Hij lacht en spot met wil en wet Van den kortzicht'gen mensch. Hij, machtige, die de jaren zelfs En d'eeuwen kan weerstaan, Hij, die geslachten komen ziet, En ziet geslachten gaan, Hij houdt 't geheimnisvolle boek Met zijne hand bedekt, En keert opnieuw een bladzij om Als weer de morgen wekt. Geen toekomst, wil hij laten zien, Het heden, slechts alleen, Hij rekent met het oogenblik, Wijst naar niets anders hêen Kom dan, het heden, welbesteed, Gewoekerd met de kracht, Die God aan ieder menschenkind Steld' in zijn eigen macht. Wat dan de tijd ons brengen moog', De toekomst donker is, Wij hebben deze zekerheid „Getrouwheid, loont gewis!" door: H. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. (Van een onzer Amsterdamsche correspondenten). Ook in onzen tijd kan een jongen met een goed hoofd, die z'n handen uit de mouw weet te steken, het ver brengen. Zeker, ook het geluk moet erbij komen. Men kan altijd wanboffen, daar is niets aan te doen. Dezer dagen vierde de directeur vau een onzer groote industrieele onder nemingen een jubileum, en zoowel de commissarissen als het personeel had den besloten, dien dag niet onopge merkt te laten voorbijgaan. Het werk volk verscheen „met een hoed.op", de commissarissen kwamen in rok, er werd getoast, gejubeld, gezongen, en de verdiensten van den directeur werden gereleveerd. Die directeur, die jarenlang hon-< derdtallen arbeiders en ook teeke naars, technici, zelfs ingenieurs moest leiden, begon z'n carrière als gewoon werkman. Langen tijd werkte hij voor negen gulden per week. Maar hij klom op, hij werd opzichter, baas, chef in Amsterdam is baas en chtf lang niet hetzelfde technisch lei der, technisch directeur, eindelijk di recteur zonder meer. De groote uit breiding vaa het bedrijf kwam onder zijn leiding tot stand. Gelukkig het land, waar men met zijn talenten woekeren kan Dc slaapmuts op tien kop. Men schrijft ons uit Amsterdam De burgei weezen zien er nog steeds even schilderachtig uit als in het midden der vorige eeuwhun rood zwarte pakjes zijn nog niets verscho ten, en gelukkig hebben zij ook hun frissche gelaatskleur behouden. In andere „gestichten" is men echter meer vooruitstrevend. Dat moet men in Amsterdam trouwens wel zijn Men begint langzamerhand de gestichts petten met hun metalen rand af te schaffen, en zoekt naar een meer mo dern hoofddeksel. Een gesticht waartoe hier den naam genoemd is al bijzonder radicaal geweest bij het zoeken naar een nieuwe pet. Het bestuur heeft de keus laten vallen op de ijsmuts. Zoowel de jongens als de meisjes dragen ze, de meisjes paars blauwe, de jongens grijze. Zondag j.l. kwamen wij een afdee- ling tegen, die naar de kerk ging. Het was in één woord een vreeselijk gezicht. Laten wij hopen, dat de slaap muts spoedig zal zijn afgeschaft. Of nog liever dat de heele gestichtsmuts spoedig verdwenen zal zijn. o— 1913 en 1914. (Van een onzer Amsterdamsche correspondenten). 1913 is voor de hoofdstad een be langrijk jaar geweest. Omstreeks het begin van het jaar verkeerden Handel en Scheepvaart in een stadium van bloei, in het geheele jaar door bleef er levendigheid heerschen op de beurs en in de haven van de aloude Amstelstad. Er heerschte een prettige geest. Men ging een jubeljaar tege moet, dat merkte men aan alles. En de Amsterdammer, die, daar is hij nu eenmaal Amsterdammer voor, in de eerste plaats op zijn groene trommel let, verkneuterde'zich, dat in 1913 het geld zou rollen meer dan in andere jaren. Vooral in de bouwvakken was het een buitengewone drukte. Drie ten toonstellingen, E.N.T.O.S., „Vrouw" en I.G.T.A., Damplannen, allerlei groote bankgebouwen in aanbouw, sakker loot, dat beloofde iets voor de tim merlui. Er is in 1913 door de arbeiders veel geld verdiend. Ook de nering doenden hebben een voordeelig jaar gehad de vele vreemdelingen hebben allerlei dingen ingekocht, en de kleine winkeliers hebben mede-geprofiteerd van de groote verdiensten der arbei ders. Te klagen hadden de eigenaars van de groote hotels. Zij hadden veel van het jubeljaar verwacht, enorme be dragen hadden zij uitgegev'en voor nieuwe meubileering, linnengoed, enz. Het aantal first-class Amerikanen en Franschen, die Amsterdam in 1913 bezochten, was echter niet grooter dan in andere jaren. Voorts heerschte er groote werkeloosheid in de diamant industrie. De werkeloosheid nam voort durend toe, vele diamantbewerkers zochten een andere branche op, maar de meeste bleven wachten op betere tijden, die echter nog komen moeten. En thans? Zal 1914 eveneens een goed jaar zijn voor den Amsterdam mer? Wij meenen van wel. Handel, Scheepvaart en Nijverheid blijven bloeien. Men spreekt allerwege van hooge dividenden, en van salaris- verhooging. Werkeloosheid ko'mt spo radisch voor. De eenige donkere wolk blijft de diamant-industrie. Het Vrije Woord voor Abonnés. Hoofdplaat 2-1-T4. Mijnheer de Redacteur Wil onderstaande in Uw blad de Volkswil plaatsen. Met genoegen las ik het Vrije Woord uit Hoofdplaat in Uw blad van 1 Januari 1914. En door dat lezen viel mijne gedachten op de treurige wegen die wij hier hebben van uit Hoofdplaat. De steen weg naar Biervliet is treurig vooral als het regent en aan de Tol ligt er een gat om een paard te begraven, tenminste de voermans hebben er re spect voor, de vreemdelingen bonsen er natuurlijk in. Nu schijnt het eenig- zins gevuld te wezen door den be woner van Tol No 3, want de heeren die het opzicht hebben over den weg kijken er toch niet naar, die zitten nog te lachen als hun gerij er eens in hobbelt. Maar ik vind het toch treurig dat langs zoo'n weg .nog tol moet betaald worden en nog niet weinig ook. De tolbaas moet toch maar alle v/eken 25 gulden opbrengen en kan niet eens in zijn rechten op treden, ten eerste is het tolhek stuk en ten tweeden de boel is heelemaal rot ook. En ie hebt toch altijd wan betalers zooals het in alles is, ten minste die woonwagens durven wel eens doorrijden zonder betalen. Ik vind het ergerlijk dat er zoo weinig aan dien weg gedaan wordt, ja maar zegt een ander ze zitten ook al hun geld te vermorsen aan het tolhuisje kunt er niet passeeren of er zit een metselaar, schilder of timmerman aan te werken. Nou daar maken ze ook een villa van ook, alles is daar in de puntjes hoor, als het regent moet je met een paraplu naar den zolder gaan, anders dan ben je gewis nog natter als dat je buiten loopt. Neen daar wordt het geld ook niet voor gebruikt, voor wat of ze het gebruiken weet ik niet, maar niet voor den weg, niet voor het tolhuis en ook niet voor het tolhek er hangt niet eens een reglement aau dè tolpaal. Dus ik begrijp er niets van, waar het geld voor gebruikt wordt. En toch klaagt ieder dat het zoo'n ge meen pad is naar Hoofdplaat. Het is te hopen en te wenschen dat er eens flink aangepakt wordt aan de wegen, en dat ieder er niet tegen op ziet om Hoofdplaat te bezoeken, want de neringdoenden zouden er wel schade door lijden, ieder is bang om Hoofd plaat te bezoeken, en vooral de voer mans. Mijn dank voor de plaatsing teeken ik mij een burger van Hoofdplaat. o Verdraagzaamheid. Slaat eens de oogen rondom u, en wat zult ge zien Lieftalligheid langs hier, genegenheid langs daar, in een woord, overal aantrekkelijkheid. Is 't niet? Spreek bij dezen persoon over zij nen gebuur, wat zegt hij u Is het lof, is het genegenheid, dien hij zijnen gebuur toezwaait O neen duizend maal neen Zou dan die lieftalligheid, die genegenheid, welke men opvat in het haastig rondzien, geen waarheid zijn Zou men zich zoo bedriegen aan 'smenschen trekken? Helaas ja, al te dikwijls Er zijn weliswaar lieden, die hunne geburen goed achten, die iederen mensch het beste gunnen. Maar hoe veel zijn er niet, die gedurig van 's morgens vroeg tot 's avonds laat wedijveren om hunnen naaste schade te kunnen aandoen, te bespotten, te beschimpen, ja zelfs te broodrooven. Die mensch gaat vooruit, 'tis met menigvuldige krachtsinspanningen dat hij zich zijn dagelijksch brood ver dient, dat hij zich bij eenieder kan toonen zonder te vreejen door dezen of genen schuldeischer aangevallen te worden, in een woord, hij geniet eenl- gen welstand. Denkt gij dat men over dien mensch naar behooren zal oordeelen Toch niet. Langs alle kanten zal men hem beknibbelen alle lasteringen worden tegen hem uitgebrachtin een woord, men kan noch zien noch verdragen dat hij zich, misschien pijnlijk genoeg, door de wereld werkt. De nijdigheid van 's menschen hart Iaat zich dubbel gevoelen omdat het diezelfde middelen niet heeft om ook eerlijk door de wereld te komen. Om dat het die krachtinspanningen niet gebruiken wil welke het i>oodig heeft. Omdat het alles op zijnen stoel wil gebracht zien, zonder ommezien, zonder werk, zonder achterloop. Doch weet wel dat we hier op de wereld zijn om te arbeiden, gelijk de vogel om te vliegen. Weet gij wel dat God gezegd heeft dat wij ons brood in het zweet ons aanschijns zouden eten Weet gij wel dat de aarde zon der bewerking ons niets voortbrengt dan distels en doornen En kennen wij de aarde met al de zinspelingen welke wij er van kunnen gevendan moeten wij bekennen dat dit in alle vakken, gelijk welke zij ook zijn, het zelfde woordje isWerken. Indien een landbouwer zijn land niet bewerkt, geniet hij niets tenzij onkruid. Indien een timmerman, een smid, een schoenmaker, een kleermaker zijn werk niet ter harte neemt, dan wacht hun ondergang. Indien de rijke lie den, zoowel als eenieder hun geld niet intoomen, en maar onverschillig over alles heenzien, alles verachtend en hun stand vergetende door zorgeloosheid en verkwisting, dan wachten hen ook armoede. Nu, omdat er eenigen zijn, die den arbeid niet afschrikt en moedig hunne dagtaak vervullen, daarom wordt men met een nijdig oog aanzien. Dan is het 't geluk dat hem toestroomt, en voor hem maar aan te grijpen is. Dan stroomt hij door de wereld zonder kracht noch tijd te gebruiken, maar zijn zwoegen ziet men niet. De zweetdrop pels, welke parelen op aangezicht en ledematen, bemerkt men niet. Neen. 't Is onverdiend dat hij welstand ge niet, zegt men. Lezers, beproeft eens, gebruikt eens uwen tijd zooals het behoort. Laat eenieder aan zijn lot over, en bemoeit U met uw eigen geluk, dan zult gij zien dat de wel stand U toekomt. Dan zult gij onder vinden, dat gij misdeedt met het wel varen van uwen gebuur te beknibbe len. De eensgezindheid zal u geworden, en dan zullen de lieftalligheid en de genegenheid, welke men bespeurt wanneer men rondziet geen schijn maar waarheid zijn. Het geluk zal ons aandeel zijn en de vooruitgang zal zooveel te sterker worden. C r i t i cu s. o Biervliet, 71—'14. Mijnheer de Redacteur Wil onderstaande in uw blad De Volkswil plaatsen. Dat er rare toestanden in Hoofd plaat zijn weten we al zoo wat. Van t voorjaar moest er een onderwijzeres benoemd worden in Hoofdplaat. Daar stond ook een ingezetene naar, een dochter van bakker Hamelinck. Die man heeft geschooid en gesmeekt om zijn dochter in Hoofdplaat te krijgen, maar ze is niet benoemd. En waarom niet broeders en zusters? Omdat het hoofd van school A in Hoofdplaat niet overeenkomt met vader Hamelinck. Een familiekwestie zegt men. Mij goed, het is in alle families wat. Maar is dat hoofd van school A nu zoo mach tig in Hoofdplaat dat die maar te zeg gen heeft ik verlang die en die per soon niet. Hoe heb ik het nu. Is van der Hart hoofd van de gemeente of hoe is het nu, ik geloof van wel. Dat hij hoofd van school A is dat weten we allemaal maar hoofd van de ge meente pm maar tegen de overheden te zeggen die onderwijzeres wil ik niet hebben vind ik sterk. Dan dwin gen die grijze haren eerbied af als je die man ontmoet. Maar hij weet ook niet wat of een zwaar huishouden is, hij heeft maar enkele kinders en iemand die er een stuk of tien heeft, weet beter wat of er voor noodig is dan het hoofd van school A van Hoofd plaat. Daaraan zie je broeders en zus ters wat of het menschdom ondank baar is. De man is zelf staande ge houden door de gemeente van Hoofd plaat en nu heeft hij het zoo ver ge bracht, dat hij kan zeggen die of die verlang ik niet. Wat een flinke raads leden in Hoofdplaat. Denk er om heeren kiezers bij een volgende ver kiezing dat je mannen kiest die voor eiken burger of kiezer in de bres springen waar het ook om gaat. De belangen behartigen waar ze voor ge roepen zijn. Laatst is in datzelfde dorp nog wat gebeurd. Er waren aardappels wegge nomen bij iemand. Nu is er huiszoe king gedaan bij een persoon. Wat zegt het publiek nu, die man is een dief. Wie is daar de schuld van, raai maar. Waarom niet heel die buurt afgezocht dan hadden ze kunnen gis sen en visschen, het publiek nu zegt daar is huiszoeking gedaan, die wordt verdacht van dat en dat. Je kunt het die man aanzien hij gaat er onder gebukt. Wat of zijn vrouw nu is of zijn vader of moeder dat raakt niemand, daar kan hij niets aan doen, het is de man zelf die zijn eer en vertrouwen ontnomen is en hij gaat gebukt onder die schande die hem aangedaan is. Treurig, treurig. Daarom kiezers, kiest mannen die verstandiger optreden, die recht door zee gaan, onverschillig op welk pad ook. Mijn dank voor de plaatsing blijf ik een burger van Hoofdplaat. Hulst, 5 Jan. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,25, Rogge f7,25 a f7,50, Wintergerst f 8,00 a f 9,25, Zomergerst f 8,50 a f 0,00. Haver f 7,00 a f 8,00, Erwten f10,00 a f 11,00, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 13,00 a f 14,—Bruineboonen f 11,00 a f 11,25, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 00,00 a f00,00, Aardappels f 2,25 a f 2.35 Koolzaad per zak van 105 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 22, verkocht 6. Varkens 27, verkocht 18. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,15 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,35. Aan mijne geachte begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel bin nen als buiten Graauw, Teel geluk en zegen in 't jaar 1914 en de onmis bare Gods zegen aan hen die in de laatste jaren geen deel hebben geno men aan den grooten geld regen. J. M. BLOMMAERT. Graauw, 6 Jan. 1914. Selioone kw are gelegen aan het fort van Plasschaert, te verkrijgen bij J. F. VAN DEN BERGEN te Absdale, a f3,— per 100 a contant. De Snoei kan er gemijt worden. ■.'rijg"** Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen- straat te Hulst zal op den van elke maand geopend zijn van één tot twee uur. VAN De Notarissen YAN DER MOER te Terneuzen en DREGMANS te Axel, zullen op des namiddags 2 uur, bij mej. de wed. Michielsen aan de Markt te Terneuzen, ten verzoeke van de erven van Mevrouw de WED. STURM- Leunis, gewoond hebbende te 's Gra- venhage, in het openbaar verkoopen 1. eene party in den van Lijndenpolder, Zaam- slaggroot 13 hectaren 27 aren 60 centiaren of 29 gemeten 238 roeden, in 4 perceelen. 2. eene party en watergang in den Nieuw Othe- nepolder, Zaamslag, groot 6 hec taren 65 aren 40 centiaren of 14 gemeten 27-9 roeden, in 2 perceelen. 3. eene partij met bergplaats in den Kleine Molenpolder, Graauw en Honte- nisse, groot 5 hectaren 97 aren 34 centiaren of 13 gemeten 121 roeden, in 2 perceelen. 4. een ItlJIi1 (gedeelte zeedijk) Kleine Molen polder, Graauw, groot 14 aren 51 centiaren of 98 roeden. Breeder bij biljetten vermeld. Inlichtingen ten kantore van de Notarissen, alwaar kaarten ter inzage liggen. o Voor den luttelen prijs van slechts 85 cent, franco per post 1 Galden, levert ondergeteekende 100 Naamkaartjesnetjes bedrukt verpakt in doosje 100 daarbij passende enteloppert) verpakt in doosje. 25 vel schrijfpapier 25- daarbij passende enveloppen* 25 briefkaarten 1 schrijfboek. 1 schoone penhouder met pen. Zend postwissel, waarop duidelijk de naam vermeld staat, aan Drukkerij HULST. Reeds velen hebben hunne tevre denheid over den Inhoud van het Pakket te kennen gegeven. Haast U, en

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3