LICHT Marktberichten- Ad verte ntiën- Sparrensnoei, BUREAU TOT PUBLICITEIT YAN WETENSCHAPPELIJK NIEUWS. 11 JULIEN MMS, Tandarts - specialist Maar die moet er uit, omdat zijn be stuurders van zijn gemeente hem geen brood gunnen, die moet hij elders gaan zoeken. En dan prijken die na men van die heeren in gouden letters in een steen van het portaal in het nieuwe grootsche gebouw. Ik vind het treurig, maar nog treuriger als die heeren in aanmerking komen voor een verkiezing nog durven zeggen tegen hun kiezers, heb ik niet goed gehan deld, wat heb ik misdaan, dat ik er uit moet en zoo gaat het met al die heeren die boven ons gesteld, tenmin ste het grootste deel. Denk er om hee ren kiezers als er nog een verkiezing is, dat je niet alles vergeten zijt en zegt jij moet er uit, als hij het ten minste verdient. Laat ons personen nemen die recht door zee gaan en onze belangen met hart en ziel ver dedigen, waar het ook om gaat. Wij worden geroepen om onze stem uit te brengen en laat die stem ook ze gevieren met den uitroep, ik kies iemand die er voor geschikt is en durft spreken hoe en op welk punt ook. Mijn dank voor de plaatsing, teeken il^ mij een burger van Hoofdplaat. o Biervliet 2612'13. Mijnheer de Redacteur Wil onderstaande stuk in Uw blad plaatsen. Laatst moesten de nieuwe meubels vervoerd worden voor het stadhuis in Hoofdplaat. De burgemeester geelt bewijs mee met schipper Weijne van Hoofdplaat en zegtBart jij moet de meubels meebrengen hier heb je be wijs. Goed burgemeester, de schipper komt op de aangewezen plaats waar hij ze moet inladen, en dan zijn ze opgeborgen door zijn Collega Clement Weijne. Hij terug naar Hoofdplaat. Burgemeester hoe heb ik het nu Cle ment had zeal ingeladen, ja Bart dat is omdat ze franco gezonden worden. En mij geef je bewijs mee en zegt dat ik de meubels moet Iaden, had dan liever niets gezegd of ieder de helft gegeven. Nu is deze zaak niet zoo eenvoudig als dat men zou zeg gen en waarom, Bart kreeg bewijs mee en toestemming dat hij die meubels moest varen. Hij is geboren Hoofd- plaatr.aar, de oudste schipper en ge loofsgenoot, de andere is een vreemde en protestant en in de dagen van de verkiezingen laat ze het toch aardig voelen wat of je bent, is het niet heeren Kiezers. Zie je nu welke toe standen er in Hoofdplaat zijn, treurig maar waar. Bart is het toch maar kwijt. Mijn dank voor de plaatsing, teeken ik mij een burger van Hoofdplaat. o— Fotografie van Foto. De Zeeverende Koerier heeft nu een fotograafverslaggever in dienst, die al de eerste foto gemaakt heeft van onzen vriend v. Dal... neen par don van zich zelf, of dan toch van zijn blad, want waar kan hij mooier model vinden, hij schrijft „Ons volk gaat inzien dat het geblinddoekt wordt" enz. Lezer let goed op „Ons Volk" dat zijn dus de lezers van de zeeverende Koerier, die worden inderdaad ge blinddoekt, waarachtig die Foto doet het niet slecht, waar heeft die dat geleerd Maar zijn kiekje is toch niet mooi uitgevallen want hij heeft er te veel aan bijgewerkt, en beweerd nu dat het kiekje van een ander is, maar wij, (de misleiden dus) weten wel dat de gekiekte geen lafaard is, en derhalve dat dat kiekje meer op een fantaisie foto gaat lijken die men zoo maar uit den duim heeft gezogen zooals men bioscoop films fantaseert. Wij raden die mijnheer Foto aan om zijn kiekjes wat langer in het fiseer- bad te laten liggen, teneinde van zijn misbaksels verschoond te blijven, of wat nog beter is die Foto moest zelf maar eens een bad nemen, een Turksch wel te verstaan. Wij willen dan Foto nog in het kort het recept daarvoor opgeven, niettegenstaande het reeds al eens in ons blad gestaan heeft. Men gaat een uur lang in het ko kend water liggen, en laat zich dan flink uitwringen door twee worstelaars, -dan kan men zich laten maseeren door Johnson den bokserkampioen, of wel zich laten afborstelen met stalen stal- borstelsraadzaam is het zich met eenige banderoeden te laten uitkloppen, en ten slotte zeer aan te bevelen een mengsel van Pulvis Ipecuathae en Tartarus emeticus (poeder van braakwortel en braakwijnsteen) van elk een ons, of een trekpleister van Lafius infernalis (helschen steen) on der de voetzolen. Indien Johnson ver hinderd mocht zijn dan wil ik zijn taak wel overnemen, maar dan stop ik in de bokshandschoen een paar i keien zooals er in de buurt van Sas van Gent langs den weg liggen. Mijnheer Foto uw Dienaar B. DE GRAAF. Hoe mooi Foto fotograveeren ka dejj steeds doodgezwegene heet in 2 ijn kiekje „De bekende HuJstersche notaris" moet je nog peultjes. D:e mijnheer schiet heeiemaal géén bok ken Veel verstand van fotogra- phie schijnt hij echter nog niet te hebben veel visch eten. Middelburg, 27 December 1913. WelEd Vriend Met het oog op den laatsten dag des jaars, dacht het mij goed, een vers te maken getiteld „Eind e" ter plaatsing in „De Volkswil." Mocht inderdaad, dit bijna afgeloopen jaar het einde zijn van alle valsche be schuldigingen en lasterpraatjes, die zich als een woedende orkaan tegen U verheffenJa, mocht gij als een rots in de branding staan, die ten slotte alles schitterend overwint 1 Dat Geve God aan U, edele, moedige strijder 1 Zijn Naam tot eer 1 Dit is mijns harten wensch 1 UEd. dv. dienr. Hubrecht den Engelsman. JB IIV Bfe 15. Weer is een jaar vervlogen, Weer is een jaar gegaan, Weer dichter bij het einde Der af te leggen baan. Hoe snel gaat toch het leven, Hoe snel gaat toch de tijd, Het is hun om het even Wat of gij denkt of zijt. Zij gaan maar altijd verder En ongemerkt voorbij, De tijd en 't leven beide, Hoe ook het leven zij En wat, wat zal het wezen Als straks het sterfuur slaat Als straks de nacht gaat komen, De zonne ondergaat Als d'eindpaal van de zorgen En moeiten daar zal zijn, Hoe zal het u dén wezen? Hoe zal het dan u zijn Zal dan de morgen gloren Met heerlijk zonnelicht, Met ongekenden luister, Met eeuwig vredelicht? Zal dan uw oog aanschouwen Het Land, zoo eind'loos schoon, Het Land waar rust en vrede Voor eeuwig zit ten troon Of zal uw oog dan zien slechts Ellend' en duisternis? Wacht u gewetenswroeging Dat onuitsprekelijk is O, zij voor u dan 't sterven Een ingaan, in de vreugd, Een ingaan, tot dat Leven, Met altijd groene jeugd door: H. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. uuist, 29 Dec. Per 100 K.G. Tarwe f9,25 a f9,00, Rogge f7,00 a f7,25, Wintergerst f8,00 a f9,25, Zomergerst f 8,50 a f 0,00. Haver f 7,00 a f 8,00, Erwten f 10,00 a f 11,00, Paardeboo- nen f0,00 a f0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 13,00 a f 14, Bruineboonen f 11,00 a f 11,25, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 00.00 a f 00,00, Aardappels f 2,25 a f 2.35 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 17, verkocht 9. Varkens 45, verkocht 34. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,10 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 1,40. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.52"1 k f47.55. Aan vrienden en bekenden bij de intrede van 1914 een Zalig Nieuw jaar. J. B. DE BOIJ en Echtgenoote. Hulst. Gelukkig Nieuwjaar zij toegewer.scht aan vrienden en bekenden. A. DE BREUK. Hulst, 1 Jan. 1914. Aan vrienden en bekenden en be gunstigers toegewenscht een gelukkig Nieuwjaar. P. MESSAGIE-Kegelaer. Hulst, 1 Jan. 1914. Veel geluk en zegen aan vrienden en begurstigers bij de wisseling van het jaar. D FLENBAAS en Echtgenoote. Hulst, 1 Jan. 1914. Aan mijne geachte begunstigers en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. AUG. BUIJSSE en Echtgenoote. Hulst, Hoek Lange Nieuwstraat. Wij wenschen aan alle begunsti gers, vrienden en kennissen, zoowel binnen en buiten de stad, Veel Geluk en Zegen met 't Nieuwjaar. JOS. BLOMMAERT-v. d. Walle. Hulst. Bij den aanvang van 1914 wenscheu wij aan onze geachte medebur gers, vrienden en familie een Geluk kig Nieuwjaar. J. P. DE SMIT—Heijnsdijk. Hulst. Zegen en voorspoed aan vrienden en kennissen in het nieuw begonnen jaar. C. W. VERWER en Echtgenoote. Hulst. Mijne begunstigers, lezers van De Volkswil, vrienden en bekenden, een gelukkig Nieuwjaar. C. J. CUIJLE. Stoomdrukkerij, Drukker van de Volkswil. Hulst, 1 Jan. 1914. Met de intrede van het Nfëuwe jaar wenschen wij vrienden en be gunstigers allen veel Heil en Zegen. M. W. MILLENAAR en Echtgenoote. Hulst, 1 Jan. 1914. Gelukkig Nieuwjaar zij toegewenscht aan vrienden en kennissen binnen en buiten Hulst. J. F. VAN DE WALLE JFZ. en Echtgenoote. Hulst, 1 Januari. Aan al mijne vrienden en bekenden, en in 't bizonder de Volkswilmannen, wensch ik van harte een gelukkig jaar. H. VERGAUWEN. Veekoopman, St. Jansteen. Aan mijn vrienden en begunstigers van Kapellebrug, St. Jansteen en Hulst een gelukkig jaar, ook aan alle vrienden van de Volkswil en daarbij volharding. J. HERREWIJERS. Kapellebrug. Aan al mijn vrienden en begunsti gers een Gelukkig Nieuwjaar. C. F. BUIJSSE, Mr. Timmerman, Cafe de Ster. Hulst, 1 Jan. 1914. Bij de intrede van het Nieuwe jaar wenschen wij aan vrienden en beken den een Gelukkig Nieuwjaar: J. EGGERMONT en Echtgenoote. Hulst, 1 Januari 1914. Aan vrienden, bekenden en begun stigers een Zalig Nieuwjaar -toege wenscht. ARTH. VERMANDEL en Echtgenoote. St. Jansteen, 1 Jan. 1914. Aan vrienden en kennissen wen schen wij een Gelukkig Nieuwjaar. C. EGGERMONT en Echtgenoote. Kockstr. 173 den Haag. 1 Jan. 1914. Ondergeteekende wenscht aan al zijn vrienden en bekenden een Geluk kig Nieuwjaar. F. DE SILVA. Hulst. Aan vrienden en bekenden wenschen wij een Gelukkig Nieuwjaar. J. BOERJAN en Echtgenoote. Jacobastr. 54 Haag. 1 Jan. 1914. Aan vrienden er. bekenden wenschen wij een Gelukkig Nieuwjaar. P. J. GOOSSEN en Echtgenoote. Zusterstr. 28 Haag. 1 Jan. 1914. Heil en Zegen voor 1914 aan vrienden en bekenden. P. A. STALLAERT—Adriaansens. Boschkapelle. Aan allen veel Heil en Zegen in het Nieuw begonnen jaar en toch vooral aan de lezers van de Volkswil. A. VAN FRAAYENHOVE en Echtgenoote. Zaamslag (Reuzenhoek). L^est de wensch hetgeen ook wil De administrateur der Volkswil Het is bekend dat ook dit blad Ja niet als rechtigheid bevat Wat ontstaat er door de onrechtvaar digheid Voorwaar ja niets als haat en nijd Want hij die werkt tegen de recht vaardigheid En menig Herder door een valsche tong misleid En ontrooft aan velen hun brood of loon Moeten dit verantwoorden voor Gods troon Daar Christus het niet kan gedogen Dat iemand gedurig is bedrogen Denkt dat ge eenmaal na een korten tijd Zal gehaald worden naar d'eeuwigheid Want Christus onzen Opperherder Zegt tot hier en ook niet verder Nu abonneert u op dit blad Dat niets als rechtigheid bevat Dus wensch ik u allen in dit jaar In vrede te leven met elkaar. M. A. C. KIEBOOM. 1 Jan. 1914. Bij de wisseling van het jaar bieden wij aan vrienden en bekenden onz'ï beste wenschen aan. P. DE LOZANNE en Echtgenoote. Hotel Graanbeurs, Hulst. De Heer en Mevrouw WOUTERS bieden Vrienden en Kennissen bij de jaarwisseling hunne beste wenschen aan en zeggen tevens dank voor de te ontvangen gelukwenschen. Hulst, den le Jan. 1914. Selioone zware gelegen aan het fort van Plasschaert, te verkrijgen bij J. F. VAN DEN BERGEN te A b s d a I e, a f5,per 100 a contant. De Snoei kan er gemijt worden. kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst zal op den van elke maand geopend zijn van één tot twee uur. li 11111 üilUUllül UUiun iuuuuuj GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Afdeeling Schnftelijkc Cursussen, onder leiding van D r. P. Brand sen, Ieeraar aan de Handelsschool te Amsterdam Mr. W. van D e 1 d e n, procuratie-houder eener Bankinstelling, te AmsterdamD r. F. H. Fischer; Dr. A. A. Fokker, privaat-docent aan de Universiteit en Ieeraar aan de Han delsschool te Amsterdam; W. C. de G r a a f f, lector aan de Univer siteit te Leiden; D r. J. M. Hoogvliet, privaat-docent aan de Universiteit te UtrechtDr. Dan. de Lange, privaat-docent aan de Universiteit te Groningen D r. H. A. N a b e r, Ieeraar aan de H. B. S. 5 j. c. te Hoorn Mr. C h. T h o r s, advocaat en procureur te Amsterdam, en andere bevoegde docenten. Wij organiseeren de volgende schriftelijke curssen Nederlandsche Handelscorrespondentie Frar.sch (voor beginners), Fransch (voor eenigszins gevorderden). Fransch (voor meergevorderden), Fransch voor de acte L. O.), Fransche Handelscorrespondentie (voor beginners),FranscheHandelscorresponden- tie (voor meergevorderden examen-Cursus)Duitsch (voor beginners,) Duitsch (voor eenigszins gevorderden), Duitsch (voor meergevorderden), Duitsch (voor de acte L. O.), Duitsche Handelscorrespondentie (voor be ginners), Duitsche Handelscorrespondentie (voormeergevorderden exa men-cursus) Engelsch(voor beginners), Engelsch voor eenigszins gevor derden), Engelsch (voor meergevorderden), Engelsch (voor de acte L. O), Engelsche Handelscorrespondentie (voor beginners), Engelsche Handelsco respondentie (voor meergevorderdenexamen-cursus) Boekhouden (voor menschen uit de praktijk). Boekhouden (voor eenigszins gevorderden examen-cursus), Boekhouden (voor acte M.O K 12); De Techniek der Administratie; WarenkennisHandelskennis; HandelsrechtHandelsaardrijkskunde De Techniek der Bedrijfsreclame Stenografie (systeem Groote)Machineschrijven Algemeene Littera tuurgeschiedenis Italiaansch (voor beginners), ltaliaansch (voor meer gevorderden) Spaansch Deensch-Noordsch Zweedsch Russisch Maleisch Latijn Esperanto Natuurkunde (voor meergevorderden) Scheikunde (voor beginners); Dierkunde en PhysiologieWeer- en SterrekundeWiskunde (voor beginners); Wiskunde (examen-cursus voor de acte L.O.)Psychologie; Algemeene Ontwikkeling ;Schrijven zonder Fouten Een goede Stijl. Een cursus duurt minstens 3 maanden, hoogstens U/a jaar' Pkt lesgeld is in het algemeen f 5.per kwartaal. Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cursist. Wekelijks wordt den cursist een les toegezonden. Iedere les bevat de stof voor de week. De opgaven, enz. worden beantwoord en uit gewerkt in de eerstvolgende leshiermee hebben de leerlingen dus hun werk te vergelijken. De leerlingen hebben het recht van vragen stellen. Is dit een absolute noodzakelijkheid, dan wordt het werk per soonlijk door den docent gecorrigeerd. Velen hebben onze cursussen reeds met succes gevolgd, en hebben aan onze schriftelijke cursussen een mooie positie te danken gehad. Ieder, die zich voor onze schriftelijke cursussen interesseert, vrage dadelijk ons gratis-prospectus aan, hetwelk alle verdere inlicht:ngen bevat. De Administratie van het Bureau i,s gevestigdSingel 276, Amsterdam. Telefoonnummers: Noord 10789, 10148. Afgescheiden van deze cursussen wordt door ons een schriftelijke cursus gepubliceei d, die bestemd is voor vrouwen, die, zonder Fröbel onderwijzeres te zijn, onze kleintjes moeten bezighouden. De cursus is dus niet voor kinderen bestemd, maar voor jonge moeders en onder wijzeressen. Joh. GöbelJr, Directeur. Lange Schipstraat 5MECUELEN. Te raadplegen alle MAANDAGEN en DONDERDAGEN te St. Nicolaas in het „HÖtel des Arcades" (Stationsplein) van 8 tot 3 uur. Alle kunstgebitten zyu gewaarborgd. - - Trouwe bediening.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3