9 Herveiling. KLOOSTERBALSEM Van alles wat. Abonnementen Wonder pakket C. J. Cuijle, D. ELENBAAS rmi iin niFI/I KLOOSTERBALSEM. KLOOSTER SANCTA P.4ULO O— Een historische vondst. De Duitsche archeoloog Dr. Kieke- busch heeft op een uitgestrekt land goed in de nabijheid van Füisten- walde de overblijfselen van een ge heel dorp uit den tijd der Wenden ontdekt. Het dorp dagteekent uit de periode van 600 800 n. Chr. De ont dekking van dit dorp is te meer in teressant, doordat men hiermee voor het eerst materiaal in handen krijgt voor de studie der architectonische talenten der Wenden. Tien huizen zijn reeds geheel onderzocht. Deze zijn op een rij heuvels gebouwd. De heuvels omsluiten een dal, waarin de archeoloog drie moerassen ont dekte. In het midden van het dorp vond men op een kleine verhooging sporen van vuur, beenderreslen van dieren, en overblijfelen van vaatwerk. —o Kostbare autografiën. Te Aibasy (Vereenigde Staten) zijn onlangs een aantal intressante auto- grafiën uit den tijd der Amerikaansche kolonisatie publiek verkocht. Zij zijn afkomstig uit de bekende handschrif ten-verzameling Thacker. Voor onze Hollanders is deze verkooping bij zonder intressant, de handschriften herinneren ons aan den tijd van on zen grootsten bloei, toen Holland de eerste koloniale mogendheid was. Voor het door den eersten Gouver neur van Nieuw-Holland in 1630 on derteekend verdrag, waarbij de Indi anen aan de kolonisten Rensselaers- wijck Monar verkochten, werd onge veer 4000 gulden betaald. Het docu ment is in het Hollandsch geschreven. Eer. brief van Pierre le Moyne, de stichter van Louisiana, die in Maart 1699 de mond van de Mississippi be reikte, bracht ongeveer 500 gulden op. Voor een document, dateerend van 7 Mei 1679, dat onderteekening Louis Jolliet draagt, werd 1020 gulden ge geven. Lous Jolliet was tegelijk met Marquette de eerste blanke, die de Mississippi aanschouwde. Een brief van Washington bracht 650 gulden op en een Fransche brief van Gene raal James Wolfe, de veroveraar van Quebec werd met 600 gulden betaald. o Kunstlicht eti wasdom. In Amerika is reeds herhaaldelijk onderzocht welken invloed kunstlicht zou kunnen uitoefenen op de plant. Reeds verschillende malen vernam men in Europa, dat men met een paar booglampen eenvoudig wonderen kon doen dat men bijv. de plant kon laten groeien in het tempo, alsof ze het beroemde „Voedsel d$r Goden" van Wells haddsn te eten gekregen. Dr. Gerlach, een bekend Duitsch botanicus en directeur van een keizerlijken plan tentuin, heeft niet r.a kunnen laten, eens dergelijke proefnemingen te doen. In een broeikas liet hij op een hoogte van 2,5 M, een booglamp van 1000 kaars, en een kwikzilverlamp van 500 kaars aanbrengen. Eiken nacht, vanaf het moment, dat de zon achter de kim verdwenen was tot het oogenblik, dat zij haar stralen weerover onzen aard bodem uitzond, liet hij deze lampen branden over gerst, aaidappeien, sla en tomaten. Den heelen zomer heeft hij de proef voortgezet, in afwachting op de reusachtige oogst en een dito plant. Hij wachtte echter tevergeefs Dr. Gerlach heeft geen wonderbloemen mogen aanschouwen. Tusschen de „verlichte" planten en de normale was in geen opzicht éénig verschil op te merken. De kans bestaat intusschen nog, dat een veel sterkere belichting meer suc ces zou hebben. Dr. Gerlach merkt echter terecht op, dat dit dan welis waar voor de biologie van belang zou zijn, doch dat het geenerlei practisch nut had. Een sterkere belichting kost wel zoo'n kapitaal aan electriciteit, dat de voordelen van een grootere oogst er stellig niet tegen opwegen. —o Papier van gras. De papiernood is opgelost. De Ita- lianeu hebben in hun pas verworven gebied in Tripolis de belangrijke ont dekking gedaan, dat het aspartogras, zich uitstekend leent tot de vervaardi ging van papier. Het espartogras groeit 'langs de heeie Noordkust van Afrika, van Marokko tot aan de Roode Zee, en in bijzondere dichtheid in binnen- Tripolis. Tot nu werd het gras, dat wel iets op onze nardus lijkt, gebruikt voor vlechtwerken. Het espartogras geeft een uitstekende papierbrij en mooi glanzend papier, voor het oog aangenaam en tegen druk bestand. Het is vooral geschikt voor fotografische overdrukken. De eenige moeilijkheid voor een voordeelige ex- plotatie ligt nog in het volkomen ge mis aan het noodige water inhetbin- nenland-van-Tripolis. Op de plaats zelve kunnen geen papierfabrieken worden opgericht. De grondstoffen zouden dus uitgevoerd moeten worden, wat de kosten van vervaardiging aan merkelijk doet stijgen. De Italiaansche overheid ts nu op de gedachte gekomen, deze grassoort in Zuid-Italie te doen aanplanten, waar de bodemsgesteldheid hoogstwaar schijnlijk zeer geschikt is. De noodige maatregelen zijn reeds genomen. Het Engelsche Koloniale Ministerie houdt zich met dergelijke onderzoekingen bezig. Men meent dat het z.g. olifants gras, dat in Oeganda zeer gdicht groeit ook geschikt is voor papier fabricatie. Deze grassoort is een over blijvende plant en krijgt een lengte van 2—2ya M., en bij cultuur nog hoo- ger. De genomen proeven, hadden tot resultaat, dat olifantengras prachtig papier geeft, van bijzondere taaiheid. Ook hier zijn de hooge transport kosten een bezwaar. Het Engelsche Koloniale Ministerie overweegt echter, om op de plaats zelf een fabriek op te richten. —o— De laatste buffels van Amerika Amerika, het vaderland van de buffeis, viervoetige, bezit nog slechts drie kudden van deze dieren. Ter wijl vroeger duizenden buffels de uitgestrekte Amerikaansche prairieën bevolkten, heeft nu de meest afge zonderde cowboy niet voor een buffel-ont moeiing te vree zen. De drie kudden worden zorgvuldig in verschillende dierentuinen be waakt. Twee van de kudden bestaan uit nog jeugdige dieren, zoodat het maar de vraag is, ol deze dieren in het leven zullen blijven. De hoop van Amerika is dan ook op de kudde volwassen buffels gevestigd op wie de schoone taak rust, het geslacht in stand te houder. L'eze laatsten leven in het Na- tiqnal Park van Wicheta, in den staat Oklahoma. De heele kolonie bestaat uit 48 volbloed-buffels, waar onder 27 mannetjes en 21 vrouw tjes. In 1907 bestond de kudde nog maar uit 15 dieren, die in den New-Yorkschen dierentuin waren opgevoed en door de „American Bison Society" aan de Regeering werden afgestaan. o Faillissementen iu Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 39 faillis sementen tegen 28 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o 't Verstandige neefje. Oom: „Sapperloot, Frits, waar ik dat geld allemaal vandaan halen „Frits: „Nog meer sparen, oom, nog meer sparen oompje IiUppcn$io. Men schrijft ons uit Amsterdam De man, die dezer dagen, naar „Het Algemeen Handelsblad" berichtte, over de daken wist te ontsnappen op het oogenblik, dat de politie juist dacht, dat de „oude rot" nu eindelijk eens in den val geloopen was, heeft een veelbewogen leven achter den rug- Geboren omstreeks '70, kwam hij als „koopman" spoedig vooruit, en reeds op zijn negentiende jaar trad hij als directeur voor Nederland van de groote maatschappij tot verzekering tegen waterschade „La Lutèce" te Parijs. Luppensio, zoo heette de man, had spoedig een bloeiende assurantie-zaak. Het was de eerste waterschade-assu rantie in Nederland, een concurrent kwam er vooreerst nog niet. Maar het noodlot achtervolgde den man. „La Lutèce" liqucdeerde en Lup pensio stond aan de dijk. Toen is Luppensio zelf een waterschade-assu rantie begonnen. Hij moest aan de onderneming geld was er natuurlijk nietden schijn van soliditeit ge ven, en een paar commissarissen had hij beslist noodig. Maar die waren moeilijk te zoeken. Achteraf blijkt nu, dat de heer Luppensio toen maar een paar commissarissen heeft laten ge boren worden. De naamlooze verze kering tegen waterschade kwam in middels tot stand. Zooals vanzelf spreekt had de onder neming geen wiskundig adviseur. De premie varieerde ln verband met de dikte van de portemonnaie van den cliënt. Hoe hooger de premie, des te liever. Was er eindelijk eens schade, door regen of closetwater, dan ging de di recteur zelf het zaakje opnemen, en steeds kwam hij tot de conclusies als „Maar lieve mevrouwtje, u heeft de buis niet op tijd laten nakijken het is mij een onmogelijkheid, u het be drag uit te keeren, mijn commissaris sen willen dat absoluut niet hebben 1" Een enkele maal is er eens iets uitbetaald, maar dan moest er munt uit geslagen. In de plaatselijke bladen werden dan flinke annonces gezet, waarin de verzekerde zijn dank betuigde aan den directeur van de maatschappij, d.ie hem zoo royaal behandeld had. Er begon concurrentie te komen. Er kwamen ook soliede watcrschade- ausuranties, en Luppensio's zaakje be gon te verloopen. Maar de handige directeur zon,, en kon eindelijk het „eureka" uitroepen. Wanneer bekende Amsterdammers het tijdelijke met het eeuwige verwisselden in de ver schillende kranten stond dan een dood-advertentie informeerde de gladde directeur, wie executeur-testa mentair was. Zes weken na het over lijden ontving deze dan van de „maat schappij" een brief, waarin meege deeld werd, dat men wederom zes weken zou disponeeren over de pre mie. Werd er bij de nalatenschap dan geen polis gevonden, dan werd er in het algemeen gedacht, dat deze was zoek-geraakt. Én de kwitantie werd betaald. Maar eindelijk liep Luppensio er tegenaan, nu thans zal hij genood zaakt zijn, zijn practijken althans in Nederland niet meer toe .te passen. Belangstellenden kunnen wij nog meedeelen, dat dezelfde heer, die de politie wist te verschalken, vertegen woordiger voor Nederland is van de „Agence Willems", een Belgische on derneming, die gaarne de behulpzame hand verleent aan personen, die uit hun zaken willen, en die geen op volger weten. Ook de practijken van deze „Agencc Willems" zijn herhaal de malen ten sterkste afgekeurd. De lezer denke erom Luppensio is weg, maar „Willems" zal spoedig wel een nieuwen vertegenwoordiger hebben. Men zij op z'n hoede. Het Vrije "Woord voor Abonnés. o Exelsior. Gelukkig, wie 't Excelsior Altijd voor oogen houdt, Dat woord, steeds diep in 't harte schiijft, Ai wordt hij nog zoo oud! Want hij, die met Excelsior Bezield, in 't strijdperk treedt, Hij vreest ja moeite, noch gevaar, Al is de strijd ook heet. „Steeds hooger" toch, dat vuurt hem aan, Dat staalt zijn kracht en moed, Dat geeft hem telkens nieuwe hoop En vastheid voor zijn voet. Van wijken, weet hij niet, o neen, Hij staat onwrikbaar pal, Hij weet het, dat hij aan het eind Met gloed verwinnen zal. Kom, zeg nu blij aan iedereen Jong Holland, 't allermeest, Wat wond'ren wrocht Excelsior Daar, waar 't wordt recht gevreesd. (geëerd) doorH. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. o Mijnheer de Redacteur Mag ik s.v.pl. eens in uw veel ge lezen blad, op het volgende wijzen, bijvoorbaat mijnen, en van velen met mij, onzen oprechten dank. In het Hulsterblad" van j.l. Zaterdag las ik het verslag der„Gemeenteraad van Hulst, zitting van 18 November 1913." Daarin komt o.m. voor: „De voorzitter deelt mede dat binnen kort door B. en W. eenontwerp-verordering tot wering van woonwagens en het venten langs de huizen den raad ter behandeling zal worden voor gelegd." Dat is nu eens een goed aanpakken, want het is treurig geste'd met dat venten voornamelijk van die vreemde leurders, die de huizen hier in deze gemeenten bezoeken, met wat schuur- J linnen en nog een paar andere kleine I artikeltjes niet om te verkoopen, maar doodeenvoudig om te „toppen" zoo men dat noemt, dat is schooien. Hier heb ik niet op het oog die leurders 1 die door handenarbeid niet aan den kost kunnen komen, want die worden 1 toch geholpen doorals de kas niet leeg is, maar die kloeke, fermé venters, die schoon kunnen gaan wer ken als zij maar willen, maar het niet willen doen. Zij zeggen maar, toppen" brengt ons meer op. Dat deze veel schade toebrengen aan die venters, inwoners dezer gemeente is licht te begrijpen. Er moest wat meer toezicht zijn, om hen te controleeren of ze met hun waar den kost kunnen verdienen en of hun vrouw die bij hen is, wel werkelijk hun echtgenoote is. Uw dw. Een Hulstenaar, venter van stiel. STAATSLOTERIJ. No. 9060 een prijs van 1500 gulden. 20484 „1500 4496 1000 12161 5000 4501 2000 19690 20000 1471 1000 4070 1000 7474 1000 6108 1000 .M arktberichten- Hulst, 17 Nov. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,25, Rogge f7,00 a f7,50, Wintergerst f9,00a f9,25, Zomergerst f 9,00 af 9,00. Haver f 7,00 a f 8,00, Erwten f 11,00 a f 12,00, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f00,00 Witteboonen f 00,00 a fOO,—Bruineboonen f 10,50 a f 12,00, Boekweit f 00,00 a f00,00. Lijnzaad f00,00 a f 00,00, Aardappels f 2,25 a f 2.40 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 15, verkocht 8. Varkens 28, verkocht 25. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,30 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 1,70. Koers vau liet geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.525 h f47.55. Advertentiën- o ITl van en bewoond door den heer C. J- CLAASSEN, ingesteld op f 1800, zal worden herveild OP DINSDAG 2 DECEMBER om 4 uur, ter herberge van den heer J. de Kort te Hulst. De erfpacht is verlengbaar. worden voor 's Graven h age aan genomen bij J. BOERJAN, Jacoba- straat 54. o Voor den luttelen prijs van slechts 85 cent, franco per post 1 Galden, levert ondergeteekende 100 Nieuwjaarskaart jesnetjes bedrukt, verpakt in doosje 100 daarbij passende enveloppen, verpakt in doosje 25 vel schrijfpapier. 25 daarbij passende enveloppen. 25 briefkaarten 1 schrijfboek. 1 schoone penhouder met pen. Om zeker te zijn van tijdige afleve ring is spoedige bestelling zeer gewenscht. Zend postwissel, waarop duidelijk de naam vermeld staat, aan Drukkerij HULST. B IJ Banketbakker Steenstraat HULST, is van af lieden verkrijgbaar prima kwaliteit Boter letters, Aniamlelspecula- tïe, beste bruine Specu- latie, minder soort bruine Speculatie en Appel bollen. Beleefd aanbevelend. Baast A*Spoed l Zoolang de voorraad strekt, levert ondergeteekende waarin 10 groote en prachtig uitge voerde PRENTENBOEKEN voor slechts 60 cent, franco per post 75 cent. De titels dezer prachtprenten- boeken zijn 1. Allerlei pels. 2. Vrienden en vijanden. 3. Kleine Hein en Zusje Trijn. 4. St. Nikolaas. 5. Uit het Kinderleven. 6. Naar buiten. 7. Hans Fortuin. 8. De dappere kleermaker. 9. Keesjes eerste les. 10. Sterke Hans. Zend postwissel aan C. J. CUIJLE, Drukkerij HULST. Open beenwonden van een vinger lang O SOM liKS BA A It V Si BI4XA Alt B. GENAS DOOR DEN Mejuffrouw H. Willems, wonende op een boerderij te Berg, (L) verklaart ons „Doordien ik mijn been s'ootte, kreeg ik daardoor een wond van een vinger lang, welke niet genezen wilde. Alle mogelijke middelen heb ik aangewend doch helpen deed er niets, integendeel begon de wond steeds meer pijn te doen. 's Nachts sliep ik niet van de pijn, alleen als mijn been koud werd verminderde de pijn en dommelde ik wat in. Zoo leed ik reeds drie maanden en de wond werd steeds grooter en deed meer pijn. Een mijner kennissen raadde mij den KLOOSTERBALSEM aan, welke ik dan ook voor de wond aanwendde. Driemaal per dag zuiverde ik de wond en verbond haar met Kloosterbalsem en dadelijk was de genezing prachtig. Eén pot Kloosterbalsem die ik kocht bij Th. Severijns te Obbicht was voldoende de wond geheel en al te genezen. Ik slaap en loop weer goed en heb geen last meer van mijn been gehad." De wordt in den volksmond de Koning der balsems genoemd omdat het een wondermiddel is. Ze geueest behalve wondeu onder meeralle rheumatische aandoeningen, spit in den rng, spierversterkingen, stramheid, winterhanden en -voeten, huidaandoeningen en aambeien. Prijs per pot van van 50 gram 75 ct. van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f2.50. Eischt rooden band met handteekening van den Generaal-Agent L. I AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle drogis ten, apothekers en de bekenke depothouders.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3