KLOOSTERB ALSEM Marktberichten. Advertentiën- Dankbetuiging. Prijskamp 24 November OP MAANDAG 24 NOVEMBER 1913 oude Couranten Abonne menten STOOTWONDEN. dat er iets schrikbarends in blijft lig gen, wanneer iedere tiende voorbij- gan'gereene veroordeeling van denstraf- rechter achter den rug blijkt te hebben. Kantongerechtsovertredingen en belas tingzaken zijn bij het onderzoek bui ten beschouwing gelaten, het geldt dus alleen zaken van meer crimineele beteekenis, die grootendeels tot ge vangenisstraf zullen hebben geleid. Sommigen zullen dit vooral als een teeken van de slechtheid der men- schen willen aanmerken. Er mag ech ter tevens wel een steun uit worden geput voor de hedendaagsche bewe ging, die van voorkoming en matiging van het aantal strafopleggingen, beper king tot werkelijk ernstige zaken, maatschappelijk voordeel verwacht. De overgroote meerderheid dier 10 pCt. zijn natuurlijk korte of middelmatige gevangenisstraffen, welke voor een niet onbelangrijk deel waarschijnlijk voor andere afdoening vatbaar zouden zijn, of in een vorm die menigeen de ge vaarlijke eerste kennismaking met de cel konden besparen. De „voorwader- lijke veroordeeling" moet daartoe ze ker in de eerste plaats worden ge noemd. Zij bestaat nu in alle ons omringende landen, in bijkans alle beschaafde statenen schijnt alleen ten onzent maar niet op haar plaats te kunnen komen, Verhoudingen, zooals wij ze hier geboekstaafd zien, kunnen niet aan bevelenswaardig worden geacht, en, zooals de Duitsche statisticus ein digde„Het zwaard der gerechtigheid zal aan indrukwekkende kracht winnen, doordat het niet voor houtjeshakken wordt gebruikt," 1) Het onderzoek komt in hoofdzaak hierop neerberekend is het aantal personen, die sinds de laatste 45 jaren in elk jaar voor de éérste maal door een rechtbank veroordeeld zijn (reci divisten dus uitgesloten)en vervol gens is nagegaan hoevelen daarvan door sterfte en emigratie zijn afgeval len, zoodat de overigen zich nog in ons midden bevinden. (Handelsblad). o Een aanklacht. Het Haagsche Correspondentiebu reau meldt Naar wij vernemen heeft de Am- sterdamsche advocaat mr. L. W. van G i g c h, die heden voor den Hoogen Raad pleitte, hedenmiddag aan het Departement van justitie een onder houd gehad met den Minister, mr. O r t, om zich te beklagen over de bejegening welke hij Zaterdag j.I. ter terechtzitting van het Gerechtshof te Amsterdam in de geruchtmakende zaak der morphinevergiftiging heeft ondervonden van den advocaat-gene raal bij dat Hof, mr. Dejosselin d e J o n g. o Katten als eierdieven. Een jeugdige gedienstige, op wie de verdenking rustte van eieren te ont vreemden, is de ontdekster geworden van een typische kameraadschappe lijkheid onder de ratten. Herhaalde malen waren er uit den kelder van de familie, bij wie het meisje diende, eieren vermist, terwijl men absoluui niet kon nagaan, wie hier de schuldige was. Zooals het meer gaathet eenige „vreemde metisch" in huis, het „dienst meisje" werd verdacht. Het arme kind sloeg nu zorgvuldig acht op de eie ren, en sloot zich in den kelder op. Hier zag ze uit een hoekje sluipen 2 ratten, die fluks naar het schaaltje met eieren trippelden. Hier vatte de kleinste van het paar met de voor- pooten een ei op en hield het stevig vastgekelmd. Nu deed de ander zijn plichtmet den bek nam hij den staart van zijn kameraad beet, en sleepte het dier, dat met het ei in de voorpooten niet kon loopen, naar den schuilhoek. De heele geschiedenis ging hoogst humoristisch in zijn werk en toen het edele gauwdievenpaar een uur later terugkeerde nu ten aanschouwe van „mevrouw", werden deze dierlijke „Robert Bertrammetjes" schier op de vlucht gejaagd door den luiden lach van het publiek. ongeveer 314.370978 dollar gekost. De totale kosten zullen volgens „Scien tific American" nog wel onder de origineele raming van 375 millioen dollar blijven. Het ingenieurswerk heeft 185.36-95 dollar gekost tn hier van is bij. a 84 millioen besteed aan de Culebra-doorsnijding. De hygien- sche maatregelen kosten 16250 i 64 dollar. De verkoop van oud materiaal en dergelijke heeft ongeveer 10 mil lioen dollar opgebracht. o Een revolveraanslag in de schoot. In de hooge burgerschool te Mainz had een opzienbarende gebeurtenis plaats. In de gymnastiekzaal trad de 15-jarige leerling der tweede klasse, Ernst Kautmann, op den hoofdleeraar Wittig toe en verzocht hem, even met hem ter zijde te gaan, daar hij hem iets had mee te deelen. Toen Wit tig daaraan voldeed, haalde Kaufmann een revolver voor den dag en loste een schot op den hoofdleeraar. Het schot miste en de kogel drong in de zoldering van de gymnastiekzaal. Na onderzoek bleek, dat de leerling zich op den hoofdleeraar wilde wreken, omdat die aan zijn ouders een brief had geschreven, waarin melding ge maakt werd van onvoldoende vorde ringen van dien leerling. o Rechtsgeleerde hulp. Een satiricus omschreef den Advocaat als iemand, die ons eigendom aan onze vijanden betwist om 't voor zich zeif te houden. o- De planten zijn zeer gevoelig voor de dampen die sommige parfums of essences in de lucht verspreiden. Coupic heeft hieromtrent een serie observaties gepubliceerd. Door gedu rende 10 dagen koren-kiemen in een atmosfeer, verzadigd met verschillende aromatische dampen te brengen, ver deelde hij de parfums in verschillende klassen van afnemende giftigheid ster-anijs en anijs-essence dooden on- middeüjk de kiem (van deze twee zoo vergiftige stoffen maakt men ab sinth), de essence van thym, lieve vrouwe-bedstroo, lavendel, bergamotte, wormkruid, rosmarijn, oranjebloesem, veroorzaken eerst na eenigen tijd den dood. en na een geringe groei der plant, de uitwasemingen van kancel, ijzerkruid, ijlang-ijlang, violette, salie, kruizemunt, citroenkruid, geranium, venkel, maken de plant ziek en ver minderen de groei, zonder haar te doodenkomijn, marjolein, iris ver tragen alleen de ontwikkeling, einde lijk hebben patchouli en kruidnagel essence niet den minsten invloed. Onlangs heeft Malisch de invloed van tabaksrook op plantenkiemen be studeerd, deze is zelfs in de geringste hoeveelheid schadelijk. o— Beton sloopen. ^Sloopen is nog niet ieders werk. Men moet volgens een bepaald systeem werken, om geen waarde te laten ver loren gaan. Ook dient men terdege op de hoogte te zijn van alle sloop-in- strumenten, terwijl een grondige ken nis van sioopende chemische stoffen eveneens van belang, is. Bij het afbre ken van een gebouw van gewapend beton te Chicago gebruikte men on langs acotyleen-zuurstof, om het ijzer te „knippen". Door een toeval ont dekte men daarbij, dat deze stof ook in staat is, het beton te doorboren. Volgens de Engineering Record had men 2,25 min. noodig, om met den acetyleen-zuurstofhouder een gat van 7 c. M. doorsnee te snijden in een betonlaag van 20 c. M. Het nieuwtje is voor de sloopers van groot belang. o Afkoelend. Hij„O, mejuffrouw, ik bemin u waanzinnig." Zij„Spreek dan maar met mijn vader." Hij„U wilt mij dat toestaan Zij „Zeker, hij is hier dokter in't krankzinnigengesticht." o Waterkracht op Ysland. Volgens een consulair verslag heeft een Engelsche maatschappij Dettifals gekocht, de grootste waterval van Ysland, gelegen op ongeveer 25 mij len van de kust aan de Tokulsa. De maatschappij zal daar groote fabrieken oprichten om een meststof te produ- ceeren van atmosferische stikstof. Ook zal een spoorweg van de kust naar de watervallen aangelegd worden. o Be kosten van het Panamakanaal. Totnogtoe heeft het Panamakanaal Muizen als controleurs bij den gezondheids-dienst. Te Cincinnati bestaat een muizen kweekplaats, die niet het eigendom is van een of anderen muizenliefhebber, doch die gehouden wordt van wege den gezondheids-dienst. De dieren worden in het leven gehouden met alle verdachte voedingsmiddelen, die de gezondheidsdienst te keuren krijgt. Gaan de muizen dood, dan zijn de spijzen ongetwijfeld bedorven, en kan men zich de moeite van een tijdroo- vende proefneming besparen. De met- i hode doet wel eenigszins bizar aan, maar met 't enorme aantal vervalschin- gen die er te Cincinnati gepleegd wordt, is zij van groot practisch nut, zoo zelfs, dat men te Philadelphia er over denkt, een dergelijke muizenwacht in het leven te roepen. De methode mag practisch zijn, ze is verschrikkelijk wreed voor de „stomme dieren". Vegetariërs verzetten zich dan ook heftig tegen het nieuwe instituut. o— Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 33 faillis sementen tegen 30 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. lileinc berichten. o— Op IJsland komt een spoorweg. Melk bevriest bij een zelfde tempe ratuur als water. De papegaai van pastoor Schets heeft honderd kilo appelen opgegeten. Le Bulletin de la Semaine van 12 November 1913 bevat de volledige briefwisseling over het geval van den volkspriester volksvertegenwoordiger Lemirevan Hazebroek, Noord Frankrijk, en waaruit blijkt, welke intriges door jaloersche en valsche geestelijken zijn gebruikt tegen abbé Lemire. Het „wie het onderste uit de kan wil hebben, dien valt het deksel op de neus" geldt ook voor partijen. Bij de Keieezen worden bij een strafzaak niet de getuigen beëedigd maar de partijen. Hun eed is echter geen aanroeping maar een zelfver- wensching als hij onwaar zou spreken. Een liefhebber van kerkelijke mu ziek gaf aan iemand buiten Zeeland voor raad om als hij eens iets schoons wilde hooren, te gaan naar de Hoog mis in de kerk te Hulst. Overleden is Kiamil Pacha, die tot vier maal toe in Turkije werd geroe pen tot de hoogste plaats in de dagen van nooi, toch telkens slechts voor korten tijd kon aanblijven, omdat de kleinere goden zijn doorzicht niet kon den verdragen. In den Socialistischen gemeenteraad van Brest werd een voorstel verwor pen, om den president der republiek uit te noodigen tot een bezoek in 1914. In Frankrijk in de Jurastreek zijn door te grooten waterval dorpen en steden oversitoomd. De bouw van de nieuwe paarden stallen op het Loo hebben aan den Staat zeer veel geld gekost. En nu gaat de Koningin haar paarden voor een groot deel vervangen door automobie len. Moet de Staat nu bergplaatsen gaan bouwen voor deze iaatsien? Dit is ons niet bekend. In Leeuwarden is een damessocieteit opgericht Er zijn er, die erg nieuws gierig zijn naar hoelang dit zal duren. Een orgaan van den gezondheids dienst le Parijs deelt mede dat, na de ontdekking van het Serum van Roux, 't aantal sterfgevallen wegensdiphteritus is gedaald tot 6 op de honderd duizend. Het Vrije Woord voor Abonnés. o— BLIJF Z00\ VAN IW LAAD. Blijf zoon van uw land Hoe 't ook moge gaan, 't Zij 't leven u toelacht Of onspoed breek' aan. Blijf zoon van uw land Zij dit uwe leus, Bij al wat het leven U biedt, uwe keus. Blrjf zoon van uw land Gestadiglijk voort, Zoolang hier op aarde Uw levenszon gloort Strijdt vurig voor 't recht, En weer steeds de schand', Geeft uw goed en uw bloed Voor 't heil van uw land. Dan leeft gij het leven, Der Vad'ren tot eer, En tooit met uw deugden Hun grafstede weer. door: H. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. Hulst, 17 Nov. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,25, Rogge f7,00 a f7,50, Wintergerst f9,00a f9,25, Zomergerst f9,00 a f9 CO Haver t 7,00 a f8,00, Erwten f 11,00 a f 12,00, Paardeboo- nen f0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 00,00 a fOO,—Bruineboonen f 10,50 a f 12,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 00,00 a f 00,00, Aardappels f 2,25 a f 2.40 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 15, verkocht 8. Varkens 28, verkocht 25. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,30 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 1,70. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.525 k f47.55. Ondergeteekende betuigt aan alle Collega's, vrienden en bekenden, zoo wel van buiten als binnen de stad, zijnen hartelijken dank voor de prach tige geschenken en belangstelling on dervonden bij zijn 25jarig dienst- jubileum. FR. VAN GELDEREN, Postbode Hulst. l.\ HEI BIEIIEA HET DE JASKAART. op Zondag 23 November 1913, bij P. F. COLMAN, Heikant. Inleg van 3 tot 4 uur a f 0,25 per persoon. Al het inleggeltf wordt verspeeld. Op de le en 2e prijs 50 en 25 beste siga ren gratis. Gewone voorwaarden. Het Bestuur. De Collecteur A. E. JANSSEN te Goes maakt bekend dat de loten verkrijgbaar zijn en dat de trekking begint 24 November. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddellijk toegezonden. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst, zal op Maandag a.s. geopend zijn van één tot twee uur. o De Notaris H. A. TAN DALSCM te Hulst, zal ten verzoeke van den heer C. J„ CLAASSEN, wegens vertrek, des namiddags om 4 uur, ter herberge van den heer J. DE KORT te Hulst, publiek verkoopen Een degelijk gebouwdgoed onder houden, aangenaam en rustig gelegen van alle gemakken voorzien rentenierswoning, met tuin gele gen te Hulst aan de Ambachts school en de Stadswallen, door verkooper bewoond, groot 3 aren 8 centiaren. Het perceel bevat: sousterrein, waarin woonkeuken, werkkeuken, kel der, enz. Op de eerste verdieping2 ruime kamers. Op de tweede verdieping5 kleine kamers. Alle met alkoven, vaste kasten, gas leiding door het geheele huis. De grond is erfpacht van het Pro- testansche Kerkbestuur tegen f 12.30 per jaar. Bezichtiging eiken Maandag en Dinsdag van 2—^ uur. Aanvaarding 5 Januari 1914. Betaling 22 December 1913. Te koop (verschillende nieuwsbladen). Te bevragen bureau Volkswil. Ha keiaars In onroe rende goederen te Chi cago, 5N06 western ave nue, firma Hart en van Dalsum. Uitgaaf door den Boekhandel BELINFANTE te 'sGravenhage: Er is geen tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie. Prijs f 0.50. worden voor 'sGravenhage aan genomen bij J. BOERJAN, Jacoba- straat 54. VERMI[DT BLOEDVERGIFTIGING. Verwaarloost nooit stoot-, snij- of brandwonden, daar deze zoo licht aanleiding geven tot bloedver- giftiging, waarvan men in den laatsten tijd zoo vele malen hooft. Bedek elke wond, hoe gering zij U ook toeschijnt, onmiddellijk met den weldoenden Kloosterbalsem, Klooster Sancta Paulo, welke dade lijk de pijn verzacht, de wond zuivert en spoedig algeheele genezing teweegbrengt. .Leest onderstaande verklaring: Mej. M. v. d. Poel-Slooten, wonende Schulpweg 88a, te Charlois bij Rotterdam, verklaart ons „Meer dan een jaar lang leed ik aan een open been „gekregen door het stooten tegen een luik. Het was een „leelijke wond, die mij het loopen bemoeilijkte en waar aan ik ondragelijke pijn leed. Vele middelen probeerde „ik, maar helpen deed mij nietssoms liep ik als een „razende door het huis, zooveel pijn deed de voet mij. „Toen las ik over den KLOOSTERBALSEM, Klooster „Sancta Paulo, en ik wilde ook deze eens probeeren, zoo- „dat ik een potje kocht bij den drogist A. Mout, Grond- „heerendijk 80 te Charlois. Prachtig was het resultaat, dat „ik reeds met het eerste potje Kloosterbalsem bereikte, want „onmiddellijk verzachtte de pijn en de wond was reeds „half dicht toen het potje ledig was. Vol goeden moed „ging ik met den Kloosterbalsem voort, en na in het ge- „heel 3 potjes gebruikt te hebben was mijn been geheel „en al genezen en loop ik weer even goed als vroeger". De KLOOSTER SANCTA PATJLO is bovendien een uitstekend middel tegen alle rheumatiscbe aandoeningen, jicht, podagra, spit in den i rug, 8pier?er8terkingen. stramheid, wonden van allerlei aard, winter handen en -voeten, huidaandoeningen en aambeien, Prijs per pot van 50 gram 75 cent, 100 gram f 1.20, en van 250 gram f2 50. Eischt rooden band met bandteekening van den Gene- raal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en bekende depothouders.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3