ieulier INBOEDEL, KLOOSTERBALSEM Marktberichten. Advertentiën- 17 en 24 November 24 KLOOSTERSANCTA PA ULO. DE ELOOSTER3ALSEM om te zetten. Ook had men wel eens 1 opgemerkt, dat deze kristallen vaak de meest grillige vormen aannamen en onderling altijd veel verschilden. Doch men sloeg niet verder acht op dit feit totdat Reichert er een aanwijzing in meende te zien van een herkennings- teeken tusschen menschen en dieren onderling. Hij ging aan het experi menteeren en vond inderdaad, dat niemand dezelfde bloedkristallen be zat. Wel bestaat er overeenkomst. Zoo zijn de bloedkristallen van het kind in vele opzichten analoog met die van zijn vader. In honderd gevallen heeft Reichert nauwkeurig den eigenaar van het bloed kunnen aanwijzenwel een bewijs dus, dat deze ontdekking van Reichert voor de criminalogie niet on der hoeft te doen voor de meetmethode van Bertillon. Bovendien biedt Rei chert een nieuwe maatstaf voor zoö logische classifiseering. Volgens zijn methode moet de beer, die men tot nogtoe plaatst in het rijtje hond, vos, en wolf, eigenlijk onder dak gebracht worden bij de familie der zeehonden en zeeleeuwen. o Hoedenspelden. Een tram in een volksbuurt. Aan een der vele haltes stapt een vrouw uit het volk op. Met de eene hand wordt de schort tot een bundeltje sa mengeknoopt vastgehouden, de andere hand omsluit den ring van een draag- net, waarin aardappelen. Een groote hoed dekt het hoofd, terwijl reuzen- hoedenspelden ter weerszijden uit den hoed steken. De vrouw stapt parmantig naar bin nen, zoekt plaats. De conductear belt afde tram schokt in beweging. „Juffie", zegt de conducteur, „'k mag u niet medenemen, u hebt geen be schermers aan uw hoedespelden. „Hij zeit wat", grinnikt de vrouw! „Juffie bij de A.P.V. is het verboden en daarom moet ik ,su waarschuwen gerust, ik mag u niet meenemen aan de eerste halte moet u de tram ver laten." „Wat mot jij met main, man, 'k be taal ommers". „Ja juffrouw goed en wel, maar als een controleur komt, krijg ik boete en dat kan niet, bovendien de politie wil het niet. En ikhet, 'k gao der niet uit. 'k Ga me voor z'nvent loaten nat- regenen. Conducteur belt „Juffrouw deze halte ga u d'r uit. „En ikhet! 'k Doe het niet. Resoluut blijft de juffrouw zitten doet het draagnet open, neemt twee aardappelen er uit, steekt die aan de peneinden en kijkt triomfantelijk rond. 't Publiek glimlacht: conducteur, goedmoedige kerel, ook, en zegt „Nou mag je blijven zitten („Stand.") —o Dronkenschap en misdaad. Te VillersSt. Paul woonde het gezin van den daglooner Porter. Het was een treurig gezin, want de vader was een dronkaard, die zijn sadisti sche neigingen op zijn ongelukkige vrouw en zijn dochters trachtte te koe len. Toen de vrouw weer eens, on der bedreiging met een bijl, mishan deld was, zeide hij „Als ik maar durfde „Wat dan vroe^Jhaar zoon. „Dan zou ik 'in dooden". „Ik zal 't doen", zeide de jongen. „Hier dan, zeide de moeder, hier, als je dan moed heb, daar zijn 20 frank, koop een re volver. Anders brengt hij ons alle maal om Portier had inderdaad zijn vrouw gedreigd, dat hij haar dooden zou. „Ik geef je nog een week te le ven", had hij gezegd. De zoon van Portier kocht een revolver. Toen hij twee dagen na het gesprek met zijn moeder thuis kwam, vond hij zijn va der alleen. „Waar is je moeder?" vroeg de dronkaard. De zoon ant woordde „Als ze niet hier is, is dat jouw schuld"En toen de man zijn hand ophief om te slaan, schoot de jongen op zijn vader, die voor hem stond, zes maal achtereen zijn revolver af. Daarop ging de jongen het huis uit. „Je kan komen", zeide hij tot zijn moeder, 't Is gebeurd. Maar toen ze thuis kwamen was er nog beweging in het lichaam van den man. Op ver zoek van de vrouw loste de jongen toen nog twee schoten-op het lichaam. Daarop gingen moeder en zoon zich aangeven. Voor het hof van assisen der Oise te Beauvais hebben getuigen beves- tigp, dat de vermoorde een onmensch was. Het getuigenis der beide doch ters moet gruwelijk geweest zijn om te hooren. De gezworenen hebben met ajgcmeene stemmen het o n- schuldig over moeder en zoon uit gesproken. Vrijspraak volgde. N. R. Ct. Anteursreclit. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage deed uitspraak in de zaak van den oud- hoofdinspecteur der Amsterdam- sche recherche, den beer C. B a t e 11, tegen de „Haagsche Courant" over den nadruk in die courant van een gedeelte van zijn boek „Duister Am sterdam", waarom de „Haagsche Cou rant" door de Haagsche Rechtbank tot schadevergoeding was veroordeeld. Het Hof was het zoover met de Rechtbank eens, dat de nadruk in de courant was een plagiaat en onrecht matig, want er was hier geene sprake van een door de wet (de oude au teurswet van 1881) geoorloofde aan kondiging, noch van een citaat ter beoordeeling van het werk (art. 7 der wet van 1881) uit den tekst van het courantenartikel blijkt niet dat het werk, zooals door de gedaagde werd beweerd. Maar het Hof was van oordeel, dat de door eischer beweerde schade niet door hem was geleden, want even waarschijnlijk als er lieden geweest kunnen zijn die, die nu zij het pak- t kendste verhaal uit het boek in de courant gelezen hadden, daarom het boek niet gekocht hebben, even waar schijnlijk kunnen daartegenover an deren gestaan hebben die, juist om dat zij het verhaal zoo mooi vonden, zich het boek wel hebben aangeschaft. In dit vonnis werd derhalve het von nis der Rechtbank vernietigd, en ver klaarde het Hof de overname door de „Haagsche Courant" wel onrechtma tig, maar achtte het Hof die daad niet schade veroorzakend. Handelsblad. o Yoor de eer van het Siut-Nicolaas Jan Ligthart is een paedagoog. Al thans hij poseert gaarne als zoodanig. Hij is een paedagogisch schrijver, en al wat hij schrijft, wil hij in het licht der paedagogie gezien hebben. Maar hij kan soms erg onpaedo- gisch doen. Zoo heeft hij een bundel paedago- gische opstellen gegeven. De sympa- tieke Tutein Nolthenius spreekt er over in de November-aflevering van „de Gids". In dien bundel heeft Ligthart ook de vraag besproken „Hoe het Sint- Nicoiaas te vieren". Het antwoord is een moderne ver oordeeling van het oude eerbiedwaar dige feest. Maar Tuttin Nolthenius komt tegen Ligthart, den paedagoog o die men schen die altijd paedagoog willen zijn in verzet. En hij spreekt hem in „de Gids" als volgt bestraffend aan „Gij beweert dat St. Nicolaas niet leeft Wat, iemand die eeuw in eeuw uit, de harten van millioenen mannen en vrouwen verteedert, de oogen doet glinsteren van millioenen kinderen zou heusch gestorven zijn Integendeel, de Heilige gaat zelfs mee met zijn tijd, maakt gebruik van stoomboot en trein strijkt morgen misschien neer per vliegmachiene 1 Zelfs de protestantsche banvloeken, deerden den Grooten Kindervriend niet, en dus doet ook gij, Kindervriend mijns erachtens wijs, met ongehin derd dezen levenden doode rond te laten wandelen over de aardewelke maar al te veel doode levenden telt En is het niet ouderlijk juist gezien, den Sint te bekleeden met vleesch en been Kinderen denken in tastbare gestalten. Alleen Duitsche professors kunnen op nevenbeelden teeren Het slot van uw betoog is zelfs ha ren te berge rijzend: „Hoe is het mo gelijk dat men die kleine hartjes blij denkt te maken met iets ernstigs, en, zoo al niet met iets angstigs, dan toch met iets geheimzinnigs. Het kind kan niet ten volle genieten van zijn vreugde omdat een griezelig element zijn onbe zorgdheid vertroebelt", VertroebeltZijt gij dan eigen jeugd vergeten Geheimzinnigheid, griezelen, angstig zijn een klein beetje, een héél klein beetje, maar dan aan moeders' schoot, het handje in de veilige groo- tere hand, dat was overheerlijk Kin deren die niet houden van iets geheim zinnigs, die niet gaarne zoo'n beetje griezelen en angstig zijn: wèl die zouden wij angstig maken en doen griezelen. Wat zulks bewijst dat zij niet hebben de goddelijke gave der verbeelding. Zulke kinderen mogen onbezorgd zijnmaar dat zijn idioten óók". o Een slimmerd. Vader: „Wat voer je daar toch uit in het donker, jongen i Zoon: „Ik kan de lucifers niet I vinden en zoek er overal naar." j Vader: „Domme jongen, steek i dan eerst licht, aan." Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 35 faillis sementen tegen 36 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Tweede Kamer. Behandeld werd Algemeene Be schouwing over de begrooting van Nederlandsch Oost-Indië. De heer Bogaardt had het overde Indische Partij, de Sarekat Islam en de ker- steningspolitiek. De heer van Veen hekelde, dat bij de Kamerverkiezingen het koloniaal beleid in den politieken strijd is betrokken. De heer Scheurer heeft het over de houding van de Regeering jegens de zending. Vrijspraak te IA ie F. De Jury antwoordde op de le vraag: Is de misdaad be gaan in de gebouwen Saireff? Ja. op de 2e vraagIs er een ritueele moord begaan en zoo ja, is hij begaan door Beilis Neen. Als gevolg hiervan is de beschul digde vrijgesproken en zijn onmiddel lijke vrijlating gelast. Dit alles op 10 November 1913. De Volkswil had dus een betere kijk dan de ophitsende Zelandia. Als Zelan- dia consequent blijft, mod ze nu gaan beweren, dat de Jury door de Joden is omgekocht. En zij kan zich dan gaan beroepen op het feitdat het gerucht er van reeds loopt te Kief. Wat echter blijkt is ditdat de vragen, die de Jury moest beantwoor den, zóó waren gesteld, dat de m o- gelijkheid van bestaan van ritueelen moord niet werd beslist, zoo dat de agitatie kan blijven bestaan. Maar wij oordeelen, dat een Rechtbank ook niet heeft te beslissen de moge lijkheid van eenig feit, maar wel a of er een bepaald strafbaar feit is ge pleegd, en b of een beklaagde aan dit feit schuldig is. Amsterdam III. In dit district, waarin nu tot tweemaal toe een Kamerkiezing plaats had, is gekozen de heer Otto, liberaal, met 6715 stemmen, tegen 6082 stemmen, uitgebracht op den heer Oudegeest, socialist. Dit district was dat, waarin de heer Troelstra dezen zomer wérd gekozen, en wel het eenige district, dat bij eerste stemming een socialist koos. De soci alisten kregen er bij de herstemming nog 17 bij, maakte 18 in het geheel. Deze 18 zijn door de naverkiezingen gedaald tot 15. Wij herinneren aan onze rubrie ken van den vorigen winter, getiteld „Ineenstorting der partijen", en maken deze opmerkingdat de verhouding tusschen liberalen en socialisten nu in de Kamer wel zal zijn die van zuurzoete vijandelijke broeders, met gevolg, dat naar onze gedachte, deze liberale overwinning de positie van de Regdering heeft verzwakt. Het Vrije Woord voor Abonnés. o HERFST. Wees gegroet, bekoorlijk landschap, Met uw bonte kleurenpracht, 'k Wil mij graag in u vermeien, In u droomen, lang en zacht Beelden uit vervlogen dagen Zie ik dan daar voor mij staan, Liefelijk mij tegenwenkend, Blikkend mij zoo vriend'lijk aan. Zoete zangen hoor 'k er ruischen, Suizend door de blad'ren heen, Zangen, die mijn' ziel doordringen, Mij verrukkende meteen. En terwijl ik sta te staren Op de kleurenpracht der blaan, Lachen, tusschen 't blad verscholen Mij de schoonste vruchten aan. Vruchten, die men straks zal plukken Als het loon, na noesten vlijt, Als een zegen op al 't zwoegen, Sinds de Lent' en Zomertijd. En nu gaat natuur verwelken, Hare taak is haast volbracht, Vluchtig vlood haar leven henen, Ook haar schoonheid en haar kracht. En zoo zie ik ook mijn leven, Voor mijn oogen henengaan, Beurt'lings met zijn wisselingen, 't Zuur en 't zoet op mijne paan. En terwijl de blad'ren vallen, Zachtkens, rits'Iend om mij heen, Word ik meer en meer herinnerd Aan niets blijvends hier benêen. 't ls vergangk'lijk wat w'aanschouwen, Alles duurt slechts korten tijd, jeugd en schoonheid kracht er: sterkte, Zij verdwijnen mettertijd. En ons leven, het vliedt henen, Wat het ons ook eenmaal gaf, Eens, dan vallen wij als blad'ren Van den boom des levens af. Maar geen nood dan en geen vreeze, Als ons werk dan is volbracht. Dan gaan wij het Land begroeten Waar een eeuw'ge rust ons wacht, Waar geen bladeren meer vallen, Waar geen Herfst of Winter is, Waar natuur in vollen luister Onverwelk'Iijk blijft en frisch O, lief landschap, 'k ben u dankbaar, Starend, op uw Herfstkleedij, 'k Toef zoo gaarne in uw dreven, Want gij spreekt zooveel tot mij 1 door: H. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. HnLst, 10 Nov. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,25, Rogge f7,75 a f8,00, Wintergerst f9,00 a f9,25, Zomergerst f 9,25 a f 9,25. Haver f 7,00 a f 8,00, Erwten f 11,00 a f 12,00, Paardeboo- nen f0,00 a f0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 00,00 a f 00, Bruineboonen f 14,00 a f 15,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 00,00 a f 00,00, Aardappels f 2,25 a f 2.40 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 18, verkocht 7. Varkens 24, verkocht 22. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,30 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,70. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.575 a f47.60. Jubileum. Op Zondag 16 November a. 8. hoopt onze geliefde vader FR. VAN GELDEREN, postbode te Hulst, den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaren bij de Posterijen in dienst trad. Zijne dankbare Kinderen. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst, zal op Maandag a.s. geopend zijn van één tot twee uur. Makelaars in onroe rende soederen te Chi cago, 5806 western ave nue, firma Hart en van Halsum. De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst, zal ten verzoeke van den heer C. J. CLAASSEN, wegens vertrek, des namiddags om 4 uur, ter herberge van den heer J. DE KORT te Hulst, publiek verkoopen Een degelijk gebouwdgoed onder houden, aangenaam en rustig gelegen van alle gemakken voorzien 1 rentenierswoning, met tuin, gele gen te Hulst aan de Ambachts school en de Stadswallen, door verkooper bewoond, groot 3 aren 8 centiaren. Het perceel bevat: sousterrein, waarin woonkeuken, werkkeuken, kel der, enz. Op de eerste verdieping2 ruime kamers. Op de tweede verdieping5 kleine kamers. Alle met alkoven, vaste kasten, gas leiding door het geheele huis. De grond is erfpacht van het Pro- testansche Kerkbestuur tegen f 12.30 per jaar. Bezichtiging eiken Maandag en Dinsdag van 2—4 uur. Aanvaarding 5 Januari 1914. Betaling 22 December 1913. o— De Notaris H. A. YAN DALSUM te Hulst, zal ten verzoeke van den heer JOHANNES STROOBAND te Sint- Jansteen (Dorp), huis Jos. de Maaijer, wegens vertrek, des namiddags om 2 uur, a contant verkoopen zijn volledigen netten als: valgordijnen, 4 tafels. 20 stoe len, 2 kachels, 1 spiegel, 1 regu lateur, schilderijen, 4 lampen, bierpomp, toog, buffet, verzuip en spoelbak, posturen, kast, vazen, beelden, kinderwagen, bedstoel met ressort, potten en pannen, en wat verder ten verkoop zal wor den aangeboden. Lil De CollecteurA. JANSSEN te Goes maakt bekend dat de loten verkrijgbaar zijn en dat de trekking begint 24 November. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddellijk toegezonden. Onfeilbaar middel tegen rheumatiek, rheumatische aandoeningen, oude en nieuwe wonden, zweren, huidaandoeningen en aambeien. hLOOS l ERBALSEM tiek, podagra, alle rheumatische aandoeningen, spit in den rug, enz. ULOOSTERBALSEH ZtZ'ïK laten, ring-, baard- en dauwworm, natte en droge uitslag, zeer hoofd, uitslag aan den mond, neus en lippen, klieren, enz. ItLOftSTERBALS EM seneest onvoorwaardelijk oude en nieuwe wonden, brand- en snijwonden, zeere beenen, bloedbleinen, kneuzingen en winter handen en -voeten. KLOOSTERBALSEM KLOOSTERB ALSIJM eTb'a VAe," fha„5d°: teekening van den Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en de bekende depothouders. MOET IN ELK GEZIN AANWEZIG ZIJN.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3