Blockers Cacao; i«\N«r Leon van Bel-Brawiere, Apotheek II. de Poortere, DAALDERS O. J. CUIJLE A potheek - i r o{> on,) i Fr. Tuypens, Fr. Tuypens, Du verpakking' is eenvoudig; alles is ten koste gelegd aan de kwaliteit; daarom zoo goed. JULZEJST MAFS, Tandarts - specialist Abon ne ment en Leert lTM«M solied Heeren-, Dames-en Kinderwerk. J. M. BLOMMAERT - Graauw. Ben lichte verkoudheid, een groot gevaar; ABDIJSIROOP Stoomdrukkerij Paciffic Railway St. John of Quebec W. IAMIAANSE Algemeen depot van: (voorheen K. MAB1LLE) HOFTIilïFEL '23 Verkens markt I Lez< r> van stad en buiten, vaders en moeders, gij ailen wier groote kom mernis het is de aanhoudende bedrei gingen der ziekten en des doods af te weren, leest aandachtig hetgeen hier volgt NOC!': *"CCENDF_ EN GEVAAR- LCÜ2E REMEDiEN. ZENUWPOEDERSOnfaalbaar te gen alle pijnen, pijn ot zenuwpijn in het hoofd of in den rug, pijn, trek kingen of scheuten in de tanden, zenuwkoorts ot nevralgies, netelkoorts, zenuwen aan de maag of in de zijde, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd heid enz. De zenuwpoeders missen nooit hun uitwerksel en kosten slechts 1 frank de doos. ODONTINE of TANDDRUPPELS om oogenblikkelijk de dolle pijn ver oorzaakt door holle tanden te stillen. Fr. 0,25 en fr. 0,50 het fleschje. POEDERS VAN HET WIT KRUIS zonder weerga tegen hoofdpijn en alle pijnen en ongemakken der moeilijke of verachterende maandstonden (regels) OVERGROOTE BIJVAL, duizende ge tuigschriften. Fr. 1,25 de doos, fr. 3,25 de 3 doozen of drijdubbele doos, fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos, fr. 12,de 12 doozen. MAAGPOEDER of het best gekende middel tegen de maagpijn of andere onaangenaamheden voortkomende uit een verslapte maag, als winden, opge- zwolienheid, zuur of gevoel van hitte aan de maag, gevoel van gloeiendheid in den buik, gal, opgestoptheid, slechte smaak in den mond, enz. Het MAAG POEDER wekt den eetlust op en helpt de spijzen verteren. 1 frank de doos. GAL- en SLIJMPILLEN, om maag en darmen te ontlasten van slijmen en onreinigheden voortkomende uit eene slechte spijsverteering. De GAL- en SLijMPILLEN wekken ook den eet lust op en helpen ook de spijzen ver teren. In doozen van 0,75 en 1,25 fr. HOESTPILLEN uitgelezen tegen hoest, heeschheid, bevangenheid, influ enza, keelpijn, asthma en alle ziekten der luchtpijpen. De HOESTPILLEN stillen spoedig den hoest, doen de flui men lossen en weldra verminderen. In doozen van 0,75 en fr. 1,25. TOLUBORSTBALSEM. In dezelfde gevallen gebruikt als de Hoestpillen. Hij bestrijdt met evenveel bijval alle borst- en keelziekten, maar is vooral aan te raden voor zeer verslapte per sonen en voor kinderen. De TOLU BORSTBALSEM is de koning der borstbalsems, hij geneest en versterkt de borstenhij is onovertrefbaar in krachtdadigheid. Fr. 1,25 de flesch, fr. 0,75 de halve. HEMOGLOBINE OF BLOEDVER- STERKEND MIDDEL. Souverein tegen bleekzucht of bloedarmoede met haren nasleep van ongemakken, zooals gebrek aan eetlust, zwaarte en moeite in de beenea en door gansch het lichaam, belemmerde ademhaling vooral in 't omhoog stijgen, hartkloppingen, achter blijven der regels, enz. HEMOGLO BINE is ook souverein in het keeren der jaren, het werkt krachtdadig tegen overtollige verliezen in 'twit of in het rood. Kortom, Hemoglobine is bloed, kracht en leven. In flesschen van fr. 1,en fr. 1,50. BORSTSIROOP. Voorzeker het beste middel tegen de kinkhoest, geen stuipen, geen langdurigheid meer BORST SIROOP geneest op 14 dagen. In fleschen van fr. 0,75 en fr. 1,50. ANTIZUUR of de troost der moeders en redplank der kleinen. Het Anti- zuur TUIPEN'S geneest de darmen, geelt gezondheid, doet rust en slaap weaerkeeren- In fleschen van fr. 0,75 en 1,25 rr. R1IEUMATIEKBALSUM, allerkrach tigst tegen rheumatiek, flerecijn, jicht, verschot, alsook tegen verstuiktheid, verwrongenheid enz. De flesch fr. 1. MENTHOLINE, uitmuntend middel om de verkoudheid in het hoofd, anders gezegd den snuiverik te genezen. Het doosje fr. 0,25. Opmerking. Al deze voortbreng sels, sinds lange jaren beproefd, zijn zonder weergade, en van eene onschat bare waarde. De manier van gebruik is bij ieder produkt gevoegd. Gelieft ze stipt na te volgen. EENIG DEPOTHOUDER: Apotheker-Scheikundige, HOUTBRIEL 23ST.-NIKLAAS. Lange Sehipstrmit h MB C II E LEA Te raadplegen a!ï-- MAANDAGEN en DONDERDAGEN te St. Nicolaas in het „Hotel d e s. A r c a d c s" Stationsplein) van 8 tot 3 uur. ISIc /Mn - - TProawö Miikclpars ïsi nüroi— rende goederen te Oii- caaro, 5^06 western ave- tsite, firma SBarï en van worden voor 'sGravenhage aan genomen bij J. BOERJAN, Jacoba- straat 54. Uitgaaf door den Boekhandel BEL1NFANTE te 'sGravenhage: Er is geen tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van liet Evangelie. Prijs f 0.50. Fransch, Fransche Handelscorrespon dentie, Duilsch, Duitsche Handelscor respondentie, Engeisch, Engelschc Handelscorrespondentie, I taliaansch Spaansch, Deensch-Noorsch, Zweedsch Russisch, Latijn, BOEKHOUDEN (examen-cursus en cursus voor win keliers en ambachtslieden), enz. door middel van de schriftelijke cursuss- n van het Bureau tot Publiciteit van We tenschappelijk Nieuws, Singel 276, Amsterdam. Wetenschappelijke lei ders Dr. A. A. FOKKER, leeraar aan de Handelsschool te Amsterdam, en dr. J. M. HOOGVLIET, privaat-docent aan de Universiteit te Utrecht, en andere docenten van naam. Ook examen-cur sussen, en leergangen voor beginners zoowel als voor meergevorderden. Vraagt ons g r a t i s-prospectus. De meeste cursussen duren een jaar. Succes verzekerd. Soiled leer en nette afwerking. Het goed beveelt zichzelf aan. Ook verkrijgbaar ito<mI geel-, zwart-, bruin- en vetssneer. Verder prima zuivere OLIE best geschikt voor Naaimachine, Veio en andere draaiwerken a 45 cent per liter. indien zij niet tijdig verzorgd wordt. Het lichtste kuchje, de onbeduidendste verkoudheid kan bij ver- waarloozing in de ernstigste borst- keel-of longaan doening ontaarden. Vraag eens aan lijders aan asthma, bronchitis, influ enza of tering: Hoe zijt ge aan Uw kwaal gekomen", dan zullen ze U antwoorden dat hun ernstige kwaal met een licht kuchje, een eenvoudig hoestje, of eene onbeduidende verkoudheid begon, waarop zij geen acht sloegen. Weest verstandig, doe Uw voordeel met hun antwoord, en zorg er voor op de bres Uwer ge zondheid te staan en eiken aanval der ziektekiemen met een krachtig geneesmiddel afwenden. Het eenigste middel, dat door zijne veelzijdige werking door U onmiddelijk moet aangewend worden, is de Abdijsi roop Klooster Saucla Paulo Samengesteld uit zeld zame kruiden, heeft de Abdijsiroop een geheel bijzon dere werking op de ademhalingsorganen. Zij geneest onmiddelijk Uw hoest, Uw aangedane keel, Uw ver koudheid, Uw heeschheid, doodt de ziektekiemen, lost de slijm gemakkelijk op en versterkt Uw borst en longen. Noch asthma, noch influenza, noch pleuris, bronchitis, kink- en slijmhoest, kunnen aan de al ge nezende werking van de Abdijsiroop weerstaan. De KLOOSTER SANCTA PAULO borstversterkend en ziektekiemdoodend, bevat noch opium, noch an dere narcotische bestanddeelen of vergiften. Het tengerste kind, de zwakste grijsaard, kan zonder angst voor schadelijke gevolgen «ie ABDIJSIROOP gebrnikeu. Be ABDIJSIROOP voorkomt de tering en heeft dezelfde reeds veie malen genezen. Prijs per flacon van 230 gram fl.— van 550 gram f2.— en van 1000 gram F 3.50. Eischt rooden band met hanteekening van den Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle p| drogisten, de meeste apothekers en de bekende wederverkoopers. Gentschestraot HULST. Adreskaarten. •%Jjg Aanplakbiiletten. Brieven. ife Briefkaarten. qAK Bonboekjes. Bruiloftsliedjes. Sjf Bidprentjes. Rouwbrieven Dankbetuigingen. vs-tf/ Enveloppen. Entréekaarten. s|LV Kwitantiën. Loonboekjes. Memorandums. Nota's. Ondertrouwkaarten. Programma's Prijscouranten. stX Rekeningen. AjA Reglementen. m Reisberichtkaarten. Stempels. Strooi bil letten. aJjk Staalkaarten. Vrachtbrieven. ïr 4? Vrachtadressen. Visitekaarten. Wissels. 3*$ LIJLJuiUUilL/U AlVaart RÜTTEnDAB-AEïï YORK, —O Afvaart ANTWERPEN. naar CANADA. Het beste geschikt voor landbou wers -en arbeiders. Daar zijn nog duizende hectaren grond die op bewerking wachten. Inlichtingen worden door mij gratis verstrekt. Agent S. JE. JMB M IINTCIi Stoppeldijk. 13 DEY GROOTEN GOEIIE.Y KOOI'. Fabriek van HOEDEN en KLAKKEN voor Heeren en Damen. ALLE KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. 1. HOUTBRIEL. (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. ftyzoadere remcilifn vaa de .4|iu!heeK Ailitrl >an Bel. Slatiestraat 10, St. Nifaolaas. Zwarte Maagpoeders. Indien gij lijdt aan slechte spijsver teering, zuur aan de maag, watergal, zwaarte, opzwellen en pijn aan de maag na het eten, slechte smaak in den mond, pijn in den rug en in het hoofd, steeken aan de maag en in de darmen, neem dan de zwarte Maagpoeders van A. van Bel. 75 cent de doos. Zenuwkoortsen op de tanden, in het hoofd, in den rug, steeken in de zijde, flerecijn in 'nei hoofd enz., alle deze pijnen, zelfs wanneer men zonder baat alle soorten van pillen en poeders gebruikt heeft, worden genezen door de Antiné Vralgiue, bereid door A. van Bel. 1 frank of 50 ct. de flesch. Hoestpillen. Indien gij hoest of fluimt, indien gij bevangen zijt en uw adem piept, indien gij een valling, loospijpontsteking, keel ontsteking hebt, indien gij aangetast zijt door influenza, griep asthma enz. neem dan de Hoestpillen der Apotheek A. van Bel. 1 frank of 50 cent. Witte Zeuuwepoeders. Soeverein middel tegen alle zenuw pijnen, migraine, schele hoofdpijn, tand pijn, moeilijke maandstonden enz. 1 frank de doos. Advoo.aat-PriicuiTiir te filDBUSl'RG. is EXMSiSr M.l S 85 Si 2.25 M A X S 4e te spreken. Staticstraat, 5 Ibis Si. Nikoïaas, o HOEDEN voor Damen, Juffers en Kinderen. LUIJERMAND, DOOP- en andere ARTIKELEN. l 7 firosle Harlil 60, St. Nikoïaas. 1. WITTE HOESTPILLEN: beste remedie tegen hoest en alle longont stekingen. De doos fr. 1, 2. Dr. LEYDT'S BORSTSIROOP tegen kinkhoest en borstziekten der kinderen. De flesch fr. 0,75. 3. BORSTBALSEM: Koning der balsems, tegen hoest en alle longont stekingen voor personen boven de 18 jaar. De flesch fr. 1, 4. ASTHMA POEDER Heilmiddel tegen asthma, langdurige bronchiet, en kortborstigheden- De doos fr. 2, 5. POEDERS VAN HET ROODE KRUISgenezen alle koortsachtige zenuwontsteltenissen, de beste die er bestaan, tegen alle pijnen of ongemak ken der maandstonden (regels.) De doos fr. 1,25 de 3 doozen fr. 3, 6. GELE POEIERS VAN Dr. ANT- HEUN1S tegen aile zenuwkoortsen op de tanden, in het hoofd, in de rug, enz. De doos fr. 0,75. 7. TANDPIJNDRUPPELS VAN DR. ANTHEUNISde hevigste pijnen op de tanden, bijzonder veroorzaakt door slechte of holle tanden, zijn oogen blikkelijk gestild. Het fleschje fr. 0,50. 8. TANDPOEIER bewaart de tan den schoon en zuiver, en geeft frisch- heid aan den mond. De doos fr. 0,75. 9. HAIMA vloeibaar ijzerpreparaat, geeft bloed- en levenskracht. De flesch fr. 1, 10. MELKTRAAN inhoudende 50% besten Noorweegschen traan en phos- phoorverbindingen van kalk en soda; aangenaam van smaak en gemakkelijk verteerbaar door de zwakste maag; bezit zeer krachtgevende hoedanighe den, die hem bijzonder aanbevelen in gevallen van hoest, ontsteking der keel, kinderzwakte, slappe leden, enz. De flesch fr. 1,50. 11. MAAGPOEDER: middel tegen alle maagontsteltenissen, gal, slijmen, maagpijn, maagzuur, brand aan de maag, overgeven enz. De doos fr. 0,75. 12. ROZEPILLEN maag- en darm versterkende pillen, slappe maag, slechte spijsverteering, gebrek aan eetlust. De doos fr. 1.25. 13. WERELBEROEMDE WONDER ZALF geneest velziekten, droog- en nat zilt, katrienwiel, jeuking, brand op het hoofd, in het gezicht, in den baard, verders allen anderen brand. Het potje fr. 0,75. 14. ROBURITEtegen eksteroogen, likdoorns, wratten. Het fleschje fr. 0,50. 15. STRIJKM1DDEL tegen rhuma- tismus, sciatika, verschot, stramheden der gewrichten, verlamming der spieren, en alle stijften voortkomende van ge- brokene ledematen. De halve flesch fr. 0,50, de flesch fr. 1,00. 16. VUURWAT, onovertrefbaar bij flerecijn, rhumatism, luchtpijpontste king, enz., enz. Alsook alle romedien voor het Vee. Verders alle specialiteiten.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 4