Eerste Winterconcert Marktberichten- Ad ver tentiën. Eerste Concert Werkmanswoning 17 en 24 No vein her Zangvereeniging1 „Apollo" te Hulst, Oom Slaapt 2. Op de Verkooping- Geneest uw KheüMATIEK met den kloosterbalsem verdragen. Het gemakkelijkst te ver teren is de gewone, magere kaas, die men door toevoeging van room, boter of eierdooiers een hooger vetgehalte kan geven. Met veel suiker is dit een ideaal voedingsmiddel. Het gebruik van scherpe, vette kaas is minder aan te beveien, daar de reeds tot bederf overgegane eiwitstoffen de maag te veel prikkelen. —o Het verdwijnen van zeilschepen. Zeilschepen worden steeds zeldza mer. Dit blijkt andermaal uit een rap port van den Amerikaanschen consul te Hongkong. In 1912 liepin de haven van Hongkong slechts één zeilschip binnen tegen 688 (een vierde van het totale aantal binnengekomen schepen) in 1876. Geen enkele Europeesche zeiler onderhoudt nu een geregelde vaart op Hongkong en zelfs de Chi- neesche jonken worden al meer en meer door stoom- en motorbooten verdrongen'. In het belastingsjaar, ein digend op 30 Juni 1912, was slechts 10 pCt. van de totale tonneninhoud der vreemde schepen, die de havens der Vereenigde Staten binnenkwamen van zeilschepen afkomstig, tegen 42 pCt. in 1884. —o De zaak-Beishuizen en wat daaraan vastzit. Men schrijft ons De heer G. Th. Beishuizen, Sociaal- Democratisch lid van de provinciale Staten van Groningen en lid van het hoofd-bestuur van de Nederlandsche Bond van Onderwijzers, dus een man die in de onderwijzerswereld wel be kend is, is ontslagen aan de openbare schooi te Gasthuizen, een dorp in de Oemeente Stedum. De „Prov. Gronin ger Courant" is op onderzoek uit ge weest, en heeft omtrent dit ontslag een heele kwestie natuurlijk de volgende inlichtingen gekregen Öp 22 September heeft Beishuizen tijdens den schooltijd in het bijzijn van z'n leerlingen het hoofd der school de volgende woorden toegevoegd „Kwajongen, wat doe jij hierkwa jongen, jij behoort daar (wijzende naar het iokaai van het hoofd). Hier heb je niets te maken. Je maakt het onder wijs in de heele school onmogelijk. Daar hoor je, daar verdien jij je cen ten. Maak maar dat je eigen werk afkomt Het is jammer, dat menschen die zoo weinig beschaving toonen, opvoeder der jeugd geworden zijn. Wij willen ons ech ter niet verdiepen in beschouwingen, Beishuizen betreffende. Hij zal in zijn kring spoedig misschien als martelaar verafgood worden. Misschien brengt hij het nog eens tot Kamerlid. De zaak, waarover wij uitvoeriger willen zijn, betreft niet Beishuizen maar de hoofden-kwestie. Zij, die mee- nen, dat een schoolhoofd een besliste noodzakelijkheid is, dat zonder hoofd de school niet kan bestaan, hebben het niet aan het rechte eind. Zeker, op een klein plaatsje met één school, een school van zes klassen, met een hoofd, een onderwijzer en een onder wijzeres, is de toestand veelal ideaal, Zoo'n hoofd, soms voor de klas ver grijsd, is in zoo'n plaatsje vaak een op den voorgrond tredende persoon. Hij behoort tot de notabelen van het dorp. Hij is bestuurslid van allerlei vereenigir.gen. „Dominee en de mees ter, als die het willen, dan gebeurt het". Het hoofd van zoo'n dorpsschool is binnen de schoolmuren souverein. En liet in den regel zeer jonge per soneel denkt er niet aan, zich tegen het hoofd te verzetten. Dikwijls is hij voor hun een vader. Hij staat hun bij met raad en daad, en de deur van z'n huis staat voor zijn personeel te allen tijde open. In de groote steden, natuurlijk ook in enkele plattelandsgemeenten, is het anders. Dikwijls gebeurt het, dat het hoofd beslist minder presteert dan z'n onderwijzers. In Amsterdam is menig hoofd een prul of een oude pruik, die den heelen dag langs de kantjes loopt. De onderwijzers spannen zich dikwijls voor de school in, evenals het dorps hoofd van een openbare school, die concurreeren moet tegen een bijzon dere. Wij kennen slechts weinig Am- sterdamsche hoofden, die werkelijk actief zijn. Daar begint het dan te wringen. Er gaat een geest van lijde lijk verzet heerschen. en het onderwijs lijdt er natuurlijk het meest onder. Wat de oplossing is van de hoofden- kwestie Laat Amsterdam (en even tueel ook een paar andere groote ste den) eens de proef nemen met een school zonder hoofd, waar het perso neel de verantwoording heef!. Het personeel kon dan een voorzitter en een secretaris kiezen, en over enkele jaren kunnen de resultaten van deze „republikeinsche" school gepubliceerd worden. Eerst wanneer men gegevens heeft, is men in staat te oordeelen. De uitslag van de Kamerverkiezing in Amsterdam III. Men schrijft ons uit Amsterdam In Juni j.l. werd Mr. Troelstra bij de eerste stemming direct herkozen. Zijn stemmen-aantal was eenvoudig enorm. Toen de leider der Socialisien voor Leeuwarden had opgeteerd, werd de Sociaal-Democraat Henri Polak bij de eerste stemming gekozen. Het stemmencijfer van de Sociaal-Demo craten was echter zoo gedaald, dat de Liberalen weer moed kregen, en vast besloten, bij de eerste de beste gele genheid een krachtige aanval op het socialistisch bolwerk te doen. Die gelegenheid kwam spoediger dan men verwacht had. De heer Henri Polak was ook de uitverkorene van de Prov. Staten van Fiesland voor het vervullen van een vacature in de Senaat, en de heer Polak gaf de voor keur aan de Eerste Kamer. 4 November hebben de politieke partijen zich met elkaar gemeten. Er waren vier candidaten gesteld, een door de S.D.A.P., een door de Con centratie, een door de Coalitie, en ook de Tribunisten hadden gemeend met een candidaat te moeten uitkomen. De stemmen waren als volgt ver deeld de heer Oudegeest kreeg er 4600, 3300 waren op den heer Otto (Concentratie-candidaat) uitgebracht, en de Coalitie-candidaat kreeg 1900 stemmen, terwijl de eeuwige Tribunist met 180 stemmen uit de bus kwam. Het resultaat is dus een herstemming tusschen de heeren Oudegeesten Otto. Alleen door krachtsinspanning zal het mogelijk zijn, dat de S.D.A.P. haar bolwerk behoud. Of het wederom is die vermale dijde portefeuilie-kwestie, die in deze Socialistische veste een bres dreigt te schieten Wij weten het niet. Maar wij hebben grond le vermoeden, dat het aanvankelijk succes der concen tratie in Amsterdam III in de eerste plaats veroorzaakt is door de krach tige propaganda. Het Vrije Woord voor Abonnés. Waa kzaa bei held. Wees waakzaam, 't allen tijde, En wees uzelf bewust, Pas op, dat nooit het leven U zacht in droomen sust Want door een weinig sluim'ren, En door een weinig rust, Vermindert ook de ijver; Verdwijnt ook ras de lust. Daarom, wees altijd wakker, Getrouw steeds op uw post, Hoe moeilijk 't werk moog'wezen, Eens wordt gij afgelost! En 't loon, zal heerlijk wezen, Uw rust, volkomen zijn, Dan zult gij wakk're strijder, Gekroond verwinnaar zijn. door: H. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. o— Mijnheer de Redacteur 'k Wou wel een plaatsje in Uw blad verzoeken om even te zien, hoe ver draagzaam sommige katholieken hier in Hontenisse zijn tegenover de pro- testantsche gemeentenaren. Als de protestantsche eigenaren en de protestantsche rentmeester van de vele hofsteden hier, die aan de kat holieken willen verpachten, dan zijn dit beste menschen; komen de protes tantsche boeren bij den Katholieken notaris om hem een zaak op te dragen, dan zijn dat ook goede lui, en welkom is ook het protestantsche geld, als men daarvoor bij den katholieken ko lenhandelaar brandstof of bij den kat holieken smid ijzerwaren gaat koopen. Maar overigens zijn de protestanten hier van minder kwaliteitin vele vereenigingen worden zij als gewone le den geweerd en verleden week gebeurde het zelfs, dat een goed en oppassend, maar protestantsch onderwijzer van hier het in den gemeenteraad moest afleggen tegen een geheel vreemden geloofsgenoot van hem, doch van elders afkomstig. Waarlijk, 't v/ordt tijd, dat de pro testanten zich hier aaneen sluiten en bij voorkomende gelegenheden of hunne geloofsgenooten bevoordeelen of zich tot verdraagzame katholieken wenden. Wie wind zaait, moet dan maar storm oogsten. Jan Protest. Hulst, 3 Nov. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,25, Rogge f7,75 a f8,00, Wintergerst f9,00 a f9,25, Zomergerst f 9,25 a f 9,25. Haver f 7,00 a f 8,00, Erwten f 11,00 a f 12,00, Paardeboo- nen f0,00 a f0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 00,00 a fOO,—Bruineboonen f 14,00 a f 15,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f00,00 a f 00,00, Aardappels f 2,25 a f 2.40 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 29, verkocht 7. Varkens 23, verkocht 20. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,15 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,70. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.575 a f47.60. iLsiisterrljic op Zondag 16 en Maandag 17 November 1913 in de Concertzaal „de Ster" bij C. BUIJSSE te Hulst, telkens des avonds om 7 uur. opvoering van het Drama 3.CAIHT EST ABEL" en het Blijspel: „DAAR IS MIJNHEER", met afwisseling van Orkest. Zie verder Programma's. Eerste rang 50, Tweederang 25 ct. Het Bestuur: Voorzitter Secretaris J. v. d. KEELEN. IS DE BRUIJN. De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst, zal op des namiddags om 4 uur, ter herberge van den heer B. PICAVET te Kapel- lebrug, voor FRANCIES BAERT-Burm, publiek verkoopen. Ken nieuwe met SCHUUR en ERF, en het erfpacbtsrecht op den grond, te Clinge, wijk Kapellebrug A 49, groot 310 M2. Aanvaarding dadelijk. Betaling 1 December 1913. De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst, zal ten verzoeke van den heer C. J. CLAASSEN, wegens vertrek, des namiddags om 4 uur, ter herberge van den heer J. DE KORT te Hulst, publiek verkoopen Een degelijk gebouwd, goed onder houden, aangenaam en rustig gelegen van alle gemakken voorzien J 9 rentenierswoning, met tuin, gele gen te Hulst aan de Ambachts school en de Stadswallen, door verkooper bewoond, groot 3 aren 8 centiaren. Het perceel bevatsousterrein, waarin woonkeuken, werkkeuken, kel der, enz. Op de eerste verdieping2 ruime kamers. Op de tweede verdieping: 5 kleine kamers. Alle met alkoven, vaste kasten, gas leiding door het geheele huis. De grond is erfpacht van het Pro- testansche Kerkbestuur tegen f 12.30 per jaar. Bezichtiging eiken Maandag cn Dinsdag van 2—4 uur. Aanvaarding 5 Januari 1914. Betaling 22 December 1913. Het kantóor der 1erven Mr. J. G. VAN DEIN SE in de Steen- straat te Hulst, zal op Maandag a.s. geopend zijn van één tot twee uur. De Collecteur A. E. JANSSEN te Goes maakt bekend dat de loten verkrijgbaar zijn en dat de trekking begint 24 November. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddellijk toegezonden. Directeur de Heer ED. DE STOBBELEERE. op J&insdag 11 November 1913, in het Lokaal Café „Apollo" bij den Heer J. de Kort. Aanvang 7 uur precies. Opening der Concertzaal 6V2 uur. 1. PROGUAIHJIA. Eerste Afdeeling. Eendracht maakt macht, Koor De blindeman, tragi-comische voordracht Drinklied, Koor Sergeant en recruut, comisch duet J. Aangeteekend, comische scène Jaep en Dries, comisch duet F. Voor 't Vaderland, Koor 15 minuten pauze. TWEEDE AFDEELING. Hermes. A. Buijsse. Rillé. de Kok en A. Boddaert. F. de Silva. Biesbroeck en L. Prenen. E. de Stobbeleere. blijspel in een bedrijf. Personen Hansum, rentenier F. de Silva. Jan, zijn knecht C. van Gelderen. Daniël, Jos. Schuerman. Paul Wilde, neef van Hansum A. Boddaert. Herman Wilde O. Coninck. Willem Gerstel, P. Aarens. Frans Windhoek, J. de Kok. Spectacle-scene door F. BIESBROEK e.a. P.b. Het is verboden in de Concertzaal te r o o k e n ,en onder de uitvoe ringen v erversc h ingen te bestellen of aan te nemen. Plaatskaarten le Rang f 0.60, 2e Rang f 0.40, alsmede besproken plaatsen a 10 cent verkrijgbaar aan 't lokaal op den dag der uitvoering. H.H. Hononaire Leden hebben vrijen toegang en kunnen gratis een plaats bespreken. Het Bestuur, J. W. WARNIER, Secretaris, C. J. CLAASSEN, Voorzitter. 1 Beklagenswaardige lijders aan Rheumatiek en Jicht, waarom laat gij U nog langer martelen door uw vreeselijke kwaal Gij kunt genezen zooals reeds zo velen vóór U genezen zijn, indien gij slechts den wonderbaren Kloosterbalsem, Klooster Sancta Paulo, gebruikt. De Kloosterbalsem geneest uw Rheumatiek en Jicht grondig en blijvend, verzacht de pijnen en maakt dat ge weder rustig kunt slapen. Daarom noemt men den Kloosterbalsem met recht den Koning der Balsems. Leest onderstaande verklaring: Mej. M. Kwperus-Hoogeveen, echtgenoote van den Heer J. Kuperus, kaasmaker te St. Nicolaasga {Fries land), verklaarde het volgende „Ongeveer 2 jaar geleden leed ik aan een ver schrikkelijke Rheumatiek in den rug. Ik was steeds „zoo pijnlijk, dat ik zelfs mijn gewone huiselijke be zigheden niet kon verrichten, „'s Nachts sliep ik niet „van de pijn en het ergste was, dat ik niet de min ste beterschap bespeuren kon, wat ik ook gebruikte. „Zoo leed ik reeds drie maanden lang, toen men mij „den KLOOSTERBALSEM aanried, ik wendde ze aan, „al was het in het eerst met weinig vertrouwen, om- „dat niets mij geholpen had, maar het resultaat was „schitterend. Reeds na het eerste gebruik verminderde „de pijn. Mijn stijfheid verdween en ik ging weer „beter slapen. Vol hoop ging ik dan ook met den „Kloosterbalsem voort en toen ik in het geheel twee „potjes van dezen heerlijken balsem gebruikt had. be hoorde mijn Rheumatiek tot het verleden. Ik gevoel „mij weer gezond en wel en nimmer heb ik na dien „tijd meer eenige last ondervonden. Met lust kan ik „zelve weer al mijn bezigheden verrichten en raad een „ieder den Kloosterbalsem, den koning der balsems „aan." De KLOOSTERBALSEM, Klooster Sancta Paulo, geneest onvoor waardelijk alle Rheumatische aandoeningen, spit in den rug, spier- verrekkingen, stramheid, brand- in snijwonden, alle huidaandoeningen, zweren, winterhanden en -voeten en aambeien. Prijs per pot van 50 gram 75 cent, van 100 gram f 1.20 en van 250 gram f 2.50. Eischt rooden band met hanteekening van den Generaal- Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle drogisten, apo thekers en de bekende depothouders.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3