Dat 2ijn mensehen, die zich gé lukkig achten, als zij door een heer of door een kleed op het hart wor den getrapt, omdat de trapvan een heer is of van een kleed Deze zelfde poedelmenschen, die zich gelukkig achten als zij een trap krijgen van een „heer", zijn ver stoord als een werkelijke heer hun goed doet een werkelijke heer trapt niet of als zij een werke lijke! heer ontmoeten, en dit om deze reden, dat zij, door op te mer ken hoe een werkelijke heer doet, in zich zei ven zien door reactie hun eigen peedelaard. Een poedelmensch toch likt de hand van zijn baas, evenals de poe delhond, niet uit liefde maar uit laffe en karakterlooze vleierij, ea tracht zijl eigen karakterloosheid te wreken op anderen, van wie hij verwacht, dat zij hem geen kwaad met kwaad zullen of kunnen ver gelden. Des te meer slaag krijgt de poe delhond of de poedelmensch, des te meer zal bij kruipen en likken, en tegelijk zal hij meer gaan haten wie hem goed doet of wie tracht om hem op te heffen, Waar deze poedelaard is onder eene bevolking, daar is elk goed werk aan deze bevolking gedaan een nutteloos ea schadelijk werk Wie denkt dat eene dergelijke bevolking misschien alleen te vinden is in een of ander binnenland van Afrika, Nieuw-Guinea of Borneo of in eenig ander onbeschaafd land, vergist zich. Eergevoel. O— Bladen als de vrome Zelandia schelden als kabaal" het protest, dat de Jodenwereld uitspreekt tegen de beschuldiging tegen hen, alsof' fcnn godsdienst aaa hen voorschrijft bloed van Christenen te gebruiken. Wij noemen dit geen „kabaal* maar eergevoel. De Schrift vermaant niet zonder reden Draag zorg voor een goe den naam". (Ecel 41, 15). En dit, omdat het matige streven naar een goeden naam jaist is plicht. De goede naam is in het alge meen een noodzakelijk middel tot iemands behoud en tot vervulling van zijn beroep, eB wel om twee redenen 1, De goede naam is een'mach tige bescherming voor het zedelgk goede leven. 2. Hij is de oiontbeerljjke voor waarde, zoo te zeggen de grond, voor zijn maatschappelijke plaatfl en werkzaamheid. Welnu is het dan niet voor de Joden, overal verspreid wonende onder mensehen van ander geloof, een daad van zelfbehoud om, als zij in hun godsdienst worden be schuldigd van dergelijke boosheid, daartegen te protesteeren, en wel zoo luid, dat hun protest wordt ge hoord door hen, onder wie zij leven Wij achten hun luid protest een bewijs, dat zij eergevoel bezitten, en men moet zelf een man zijn van ichande, een eerloos man, om der gelijk protest belachelijk of ver dacht te maken. Uit de Pers. 0 Waarschuwing uit Italië. De uitslag van de politieke Stembus in Italië is een vingerwijzing om met het Algemeen Stemrecht op zijn hoede te zijn. Op eenmaal van \lJ2 millioen op 5lJt millioen kiezers overspringende, is Italië toch in den conservatieven hoek terecht gekomen. Wel heet 't, dat 't Kabinet-Gioletti de meerderheid aan zijn zij kreeg, en dat dus de Liberalen triomfeerden, maar men weet wat van Gioletti's Liberalisme aan is. Liberaal best mogelijk, maar dan toch aan den kant van den krimp. Gioletti zou men hier te lande type-Tydeman noemen, en dat Mr. Tydeman naar den conser vatieven kant van den liberalistischen wip helt, is moeilijk te betwisten. Nu staat'de anti-revolutionaiïe partij, gelijk men weet, tegen het Algemeen Stemrecht over, niet om de veelheid kiezers die 't schept, maar eeniglijk om het onbruikbare en onjuiste indi vidualistisch beginsel dat er aa i ten grondslag ligt. Veeleer is het juist de vermenigvuldiging van de kiezers, die er ons, zoo het volksontbindend be ginsel nog moet gehandhaaid blijven, tijdelijk in zou doen berusten. Maar komt 'tnu zóó te staan, dat niet alleen het valsche beginsel blijft en nog verscherpt wordt, maar dat we tot overmaat van ramp, er in een tweede conservatieve periode door zouden verzeilen, dan kon 't toch wel eens viaticum ad orcum worden, waarvoor we terugschrikten. Want we weten wel, dat Nederland Italië niet is, en dat hier veeleer de Socialisten zich van het Algemeen Stemrecht gouden bergen beloven, ja zich reeds indroomen in een toekomst, waarin de politieke macht aan den „rooden arbeider" zal komenmaar tot dusver gaven de Socialistische leiders ten onzent nog uiterst zelden blijk van een politieken bril op te hebben, die den juisten kijk geett. Het was onder hen schier altoos eerst j a, en dan neen, en dan toch weer j a. Op veler talent dingen we niets af, maar 't politieke beeld door de nevelen heentezien, was dusver nimmer hun fort. En wat men ook niet vergetc, de leiders sturen er op aan, niet om de heele groep, maar enkel om de boven laag van hun groep in betere positie te brengen. Wat ze naar boven willen schuiven is de dunne laag skilled labou- r e s. En zijn die eenmaal waar ze wezen willen, aan laten ze wat bene den krielt, leukweg in den steek. Standaard. o— Pensioenverzekering:. De vrijzinnig-democratische H o o fd- s t a d bespreekt de overweldigende hoeveelheid aanvragen om ouderdoms pensioen. „De vervloekte gouddorst" is, meent het blad, de schuldige. Niet van de gegadigden. Maar van de „tus- sefcenpersonen". immers zij ontv.ngen f 2 voor elke rente die wordt toege kend en waarvoor zij bemiddeling verleenen. Direct belang hebben zij er dus bij om zooveel mogelijk formulie ren in te leveren. Ons kwamen eenige gevallen ter oore van tusschenpersonen, die de eventueele rechtverkrijgenden op de ouderdomsrente als 't waie persua- deeren het aanvraagformulier te on derteekenen, ook al heeft de aspirant- rentetrekker de f 2 per week abso luut niet noodig. Door kinderen wordt loondienst van bij hen inwo nende ouders, b.v. als huisnaaister, gefingeerd. Voor bekleede bijbetrek kingen van 40 gulden per jaar, b.v. organist of zanger zal eerstdaags 104 gulden pensioen worden uitge keerd. Zelfs kwam ons een geval ter oore van een gepensioneerd gemeente ontvanger, die f 600 pensioen ge niet, bij wien de tusschenpersoon reeds driemaal geweest is, om hem toch maar te overreden het formulier te onderteekenen. De man heeft ge weigerd, o.i. terecht, want voor der gelijke mensehen is geen ouder domsrente noodig en dit kan nimmer de bedoeling van den wetgever zijn. Handelsblad. Hel oerdeel der deskundigen in liet preces te kiel. 0 De orthodoxe professor Troitzki wees er op, dat bij de Joden de menschenoffers reeds voor duizenden jaren waren afschaft, veel vroeger dan bij eenig ander volk, dat het boek van den Griekschen monnik Neophyt, door Pranaitis ais gezaghebbend aangehaald met groote omzichtigheid moet wor den gebruikt en staat vol dwaze en fantastische sprookjes. Professor Kokowzof, lid van de Petersburgsche academie van weten schappen, en die wordt gehouden voor den besten kennis der Joodsche leergeschriften, komt tot dezelfde con clusie als professor Troitzki, hij zette uiteen, dat alle Joden, ook de secten, het gebruik van bloed in eiken vorm verafschuwen. Professor Pawlof, de eerste chirurg van Rusland, verklaarde, dat het pro cesverbaal van den vermoorden chris tenknaap onjuist is en door de politie en rechtbank zonder medewerking van een geneeskundige is opgesteld. Hieronder nog het verslag voor wat betreft het verhoor van den opperrab bijn Mose Groot was de belangstelling, toen Mose, de opperrabbijn van Moskou, begon met zijn verklaring. Hij kon echter aanvankelijk den juisten toon niet vinden, wat den officier aanlei ding gaf hem herhaaldelijk te onder- Oreken. Hij werd echter langzamer hand zijn ontroering meester en schetste toen op grond van een overstelpende hoeveelheid materiaal de Joodsche ethiek en de lijdensgeschiedenis der Joden. Dieptn irdruk maakten de teksten over moraal, die hij woorde lijk aanhaalde, en op menig tot dus verre spotlustig gelaat weerspiegelde zich thans een gevoel van schaamte. Vooral trok de aandacht zijn uiteen zetting van de verhouding van den beroemden Joodschen geleerde Maimo- nides tot Christus. o üe rituoele moord. In het concertgebouw te Breslau is Maandagavond een groote protestver gadering tegen het proces ie Kief ge houden. Lang voor het begin waren reeds 5000 mensehen in de zaal en er waren nog zooveel belangstellenden, aan wie wegens plaatsgebrek de toe gang moest worden geweigerd, dat oesloten werd in een nabijgelegen restaurant nogmaals dezelfde sprekers te laten optreden. Achtereenvolgens voerden de rabbijn dr. Gutschmann, de Rijksdagafgevaardigde Gethein en prof. dr. Wohlauer het woord. In wel sprekende bewoordingen hekelden deze sprekers het proces, in naam der menschelijkheid en der gerechtigheid. Ook werden verklaringen voorgelezen van de dekens der evangelisch-theo- iogische faculteit en van de katholiek- theologische faculteit, waarin de bewe ringen omtrent den rilueelen moord voor onzinnig werden verklaard. Ten slotte werd in beide vergade ringen een gelijkluidende protestmotie aangenomen. Handelsblad. Tweede Itamer. o De Kamer praatte veel over het puntverhooging begrooting wegens misrekening aantal ouderdomsrente trekkers (berekening 25000, en het zal wel zijn meer dan 70.000), doch nam zonder stemming de verhooging aan. Aangenomen wordt wetsontwerp om Almelo en Ambt Almelo te vereenigen tot ééne gemeente. fiilelne berichten. Het gebeurt, dat de groote heeren aan elkander ordekruisen geven, waar van de beteekenis zeer oneervol is. De Godshuizen te Brugge, die reeds een 15 millioen franken bezaten, kre gen er bij een erfenis van een half millioen. Als het geld maar goed be steed wordt voor de armen en nood lijdenden is het zoo erg niet, wel als het moet dienen om de kleinen te on derdrukken. De notaris Nagels te Sint-Truiden, België, die, bankroet, eerst was ge vlucht naar China doch nu in het ge vang zit, was een groot katholiek kopstuk, die veel feestjes gaf aan de geestelijke en aan de katholieke kop stukken. Gekozen tot president van Mexico generaal Huerta, dien de regeering der Vereenigde Staten niet goed kan luch ten. Dit zal geven een prettige na buurschap. De schoonzoon van den keizer van Duitschland deed zijn intrede in Bruns- wijk als regeerend hertog. Brunswijk is ongeveer zoo groot als de provincies Groningen en Utrecht samen. Ook Kardinaal Agliardi, de gewézen nuntius te Weenen, verklaarde, dat de R. K. Kerk steeds de bloedbeschuldi- ging tegen de Joden beschouwde en bestreed als laster en logen. Zelandia weet het echter beter, wat zeker ligt aan de cognacflesch. De liefde doet niet wat den naaste kwaad is, dus b.v. hem valschelijk beschuldigen van een godsdienst te belijden van moord en bioed. Het clericalisme kweekt onoprecht heid de werken kloppen niet op de woorden. Iemands beroep aangeven als „mil- lionair", wat veel gebeurt, is toch eigentlijk wel dwaas. De Japansche regeering gaf aan drie vrouwen verlof om op de Hoogeschool te worden toegelaten. Een heel verschil van het vroegere systeem van het on geleerd laten der vruuWëri. De gezondheidstoestand rondom het Panamakanaal is, dank zij de gezond heidsmaatregelen, zeer vooruitgegaan. Wolven en honden zijn geen goede vrinden, «*;l zijn zij natuurkundig zoo ongeveer familie. Er zijn meerdere verschijnselen die er op wijzen, dat Frankrijk doorloopt een crisis waarvan het einde zal zijn een wedergeboorte tot God en gods dienst. Uit elk land trekken voortdurend mensehen naar andere landen en naar overzee om daar een levensbestaan te zoeken, en komen daar zeer dikwijls tot hooge positie, omdat zij die ver trokken, hebben kapitaal of kennis. Maar zij, die uit Vlaanderen vertrokken naar andere landen of gewesten gaan daar het minste werk verrichten omdat zij zijn arm en ongeleerd, alleen hebben spierkracht. Dit wijst op den ongelukkigen toestand van het Vlaam- sche volk van het platteland, stelsel matig arm en onder den duim en dom gehouden ook door hen, die door roeping anders moesten handelen. Het woord „restaurant" beteekende oorspronkelijk de benaming van een soort vleeschsoep, en ging later be- teekenen soephuis, om ten slotte te beteekenen eethuis. In Rusland is de jacht op de pool vos verboden, om het dier tegen het al te ijvertg jagen te beschermen. Er zijn meerdere gegevens die er op wijzen, dat meerdere liberale werk gevers in België, die stonden op het juiste standpunt van dat het belang van hun werkvolk is hun eigen be lang, gaan zeggen, „nu is het uit", en dit als gevolg van brutaliteiten van socialistische inmenging in zaken, waarmede zij niets te maken hebben. Christus was eenvoudig in zijn op treden, en omdat Hij eenvoudig was, meende menig schooier dat hij Zijn gelijke was of Hij zijn mindere en was daarom op Christus jaloersch dat Hij telkens toch bleek aller meerdere te zijn. o Engelsche kiesrechtdames zijn nu reeds struikroovers pardon struik- roofsters geworden, dit alles om toch maar de mannen te overtuigen, dat zij recht hebben op kiesrecht. Zij hielden een automobiel aan, gooiden peper in het gelaat van den inzittenden minis ter, en sloegen hem met stokken. Die dames zijn dames. Men heeft zich van uit Ridder kerk tot de Kamer gewend, om te verkrijgen, dat de stembus open zal zijn ook op Zaterdagavond. Bij de verkiezingen te New-York voor burgemeestersbenoeming worden, als overtuigingsmiddel, in openbare vergaderingen, gebruiktstokken om de aanwezigen de zaal uit te ranselen, en rotte eieren om ze door den stank te doen wegtoopen. In Nederland ge bruikt men deftiger middelen om den volkswil te dwingenof te misleiden. De hoofdelijke omslag is in Amster dam verhoogd van 574 tot 53/4 percent. Vandaar is het dat de Amsterdammer zegtof ik door de kat of door den kater word gebeten, betalen moet ik toch. Het laat hem dan ook in den grond volkomen koud wie gekozen wordt in Raad, Staten of Kamer, Men begint zich in Duitschland on gerust te maken over het groot aantal echtscheidingen, dit vooral in de grootere steden. Zedenverval. „Levensverzekering" beteekent voed sel en kleeding, huisvesting en op voeding als het hoofd, dat nu plannen maakt en de hand die nu arbeidt, on der de groene zoden rusten. Wegens de in den laatsten tijd heersc'nendé ziekte onder de paarden ia Engelsch Zuid-Afrika, die den veestapel aanzienlijk heeft gedund, zal de landbouw daar zeer waar schijnlijk moeten overgaan, om auto mobielenwagens te gebruiken voor ploegen, eggen en vervoer. Dr. Hindhede, de üeensche voed- sel-hervormer, tracht wetenschappe lijk aaa te tonnen, dat de mensch gezond en krachtig kan zijn zonder vleesch te gebruiken. Mr. Levy schrijft in het Handels blad een hoofdartikel, vermeldende en betreurende, dat er een stroo- miag is tot Grond wets verachting, medebrengende een niet achten van het recht. De oorzaak van de algemeene maagkwalen in Hulst en omgeving ligt in de slechte eet- en drinkwa ren, waarnaar niemand om ziet. Graaf' Floris Y van Holland is slachtoffer geworden van de haat der edelen (anarchisten van de daad), omdat hij bevorderde het recht en de welvaart van zijn volk. Esn echte Yolkswiller is man of vrouw, die eerlijk en oprecht en Hink door de wereld wil gaan, en daarbij God ea Zijn gebod in het oog houdt. Maandag 10 November om 3 uur zitting Gemeenteraad van Hulst ter benoeming van een wethouder in de plaats van den heei Hombach, die als weihouder ontslag heeft genomen. De gemeente Middelburg leende te Groningen f48000 a 4ya °/0 tegen den koers van 9Sl/2- Bewijs, dat het geld schaarsch en duur is. De naam van 4kabaairedacteur", gegeven aan dien van Zelandia is een geschikte naam. Volgens Zelandia kapittelt de Lim burger Koerier de Maasbode, dat deze zooveel berichten overneemt uit libe rale bladen. De brief van Kardinaal Merry del Val, door de Volkswil opgenomen, legt Zelandia uit aan hare lezers, dat er wel ritueele moorden bestaan. Het eindgevolg van de Kamerver kiezing in Italië, de eerste krachtens het algemeen stemrecht is, dat alleen die liberalen zijn gekozen, die hebben onderschreven een katholiek program. De nieuwe president van China heeft bij decreet aan de oppositiepartij hare Kamerzeteis ontnomen, opdat hij de Grondwet zal kunnen doen aannemen zonder oppositie. Vandaar het woord Staatsrecht. De Nederlander bevat een betoog, dat de pers, de groote pers, het volk heeft ontaard. Precies wat wij zeiden in no 1 van de Volkswil, daarom Volkswil is Pers die den wil Gods doet uitkomen in den wil des Volks, staande tegenover Pers, als Koningin der Aarde, die den wil Gods in den wil des Volks wil vernietigen. Het blijkt uit verschafte gegevens, dat art. 369 Ongevallenwet (f2 per week aan 70 jarige arbeiders) wordt toegepast tegen den geest van het artikel en tegen den geest der wet. Pastoor Schets bleek bij een be zoek aan hem van eene Commissie zeer goed het lied van de Volkswil te kennen. Van ailes wat. O— Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 34 faillis sementen tegen 36 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o— De verteerbaarlieid van kaas. Zooa's vrij algemeen bekend is, heeft kaas tal van voedende bestand- deelen en ze is betrekkelijk goedkoop. Dat kaas niet veel meer als voedings middel gebruikt wordt, moet toege schreven worden aan de volksmeening, dat kaas moeilijk te verteren is. Vol gens de „Blattern für Volksgesund- heit" is deze meening volkomen on gegrond. Het komt er alleen maar op aan, hoe men de kaas eet. Meestal toch wordt zij niet genoeg gekauwd en worden te groote stukken verorberd. Hoilandsche en Zwitsersche kaas is dan alleen moeilijk te verteren. Voor de hardere soorten, zooals "de Parme- saansche kaas, verdient het aanbeve ling de kaas eerst tot poeder te maken, dan kan ook de zwakste maag haar

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 2