Openbare Verkoopiig. Werkmanswoning Van alles wat. Marktberichten- Advertentiën- 17 en 24 November Verkrijgbaar MAANDAG 10 NOVEMBER 1913, meer hij van de eerlijkheid de bewij zen ziet. Het vinken is een domme en schan delijke liefhebberij, dat gelukkig bij de nieuwe Vogelwet is verboden en straf baar verklaard. Koning Frederik de Groote van Prui sen noemde onrechtvaardige rechters slechter dan struikroovers, daar men zich tegen struikroovers kan verdedi gen en tegen onrechtvaardige rechters niet. De ontkenning van de onsterfelijk heid der ziel is eene beleediging tegen Gods wijsheid en goedheid, die het verlangen naar volmaakt geluk in ons hart heeft nedergelegd. Benoemd tot wethouder te Middel burg de heer mr. J. J. Heijse. Verschenen zijn de geschriften van Li Hung Chang, den eersten Cninee- schen staatsman die een voet zette buiten China. De bevolking van Berlijn gaat ach teruit. Er staan in Berlijn en voorste den een 60 duizend huizen leeg. De techniek gaat ver. Nabij New- York is een huis van 12 verdiepingen opgeheschen om de fundamenten te kunnen versterken om op het huis nog 7 verdiepingen bij te bouwen. In Zuid-Noorwegen is zooveel wa tergebrek, dat fabrieken en molens die met waterkracht werken, zijn stop gezet. In Belgisch Congo is de waterstand in Congo zoo laag, dat het scheepvaartverkeer reeds 2 maan den stil staat. Het Tanganjika-meer in Afrika heeft tijdperken van hoog en laag water, waarvan de verklaring nog niet gevon den is. O— Be Staat als mo(lel-werkge?er. Een onzei medewerkers schrijft ons het volgende Vadertje Staat is een ware philan- troop. Hij bouwt voor de arbeiders mooie huizinghe. Invaliden geeft hij een mild pensioen. Met Sinterklaas zal die lieve papa opnieuw in z'n zak tasten, en zullen de ouden van dagen door hem bedacht worden. Men verwijt ons dikwijls, dat ons bloed, dat snel door onze aderen stroomt, bijna zoo' rood is als een rooiekcol. Wij kunnen er niets aan doen. Misschien is het wel zoo. In ieder geval h°.bben wij nimmer een loopje genomen met Vadertje Staat. Laat de Staat maar zijn arme kinde ren helpen. Laat aie Staat maar assi- steeren, waar dat noodig is. Maar..... wanneer menschen, die niet tot het proletariaat behooren, bij Vadertje Staat aankloppen, laat Vadertje dan ook naar hen luisteren. Helaas vergeet de „Staat" met een hoofdletter en tusschen aanha- lingsteekens maar al vaak de be langen van de kleine werkgevers. De Staats als wetgever luistert soms nog eens naar die miniatuur-kapitalistjes. De Staat als werkgever regeert ze en, houdt dikwijls zelfs geen-eens reke ning met den uitdrukkeiijken wil van z'n Broer we bedoelen den wet gever Een staaltje, waarbij com mentaar overbodig is De directie van het Telegraafkamoor te Amsterdam heeft assistenttelefonisten noodig. Er wordt een oproeping ge plaatst. Meisjes van 17 jaar kunnen zich aanmelden. Er wordt een exa mentje gehouden, er wordt goedge keurd, en tenslotte wordt door de directie van het Telegraafkantoor naar de meisjes geïnformeerd bij de patroons. Als de informaties goed zijn, zwijgt de directie als een mof. Tot het was den 15den j. i. de meisjes de mededeeling ontvingen, dat ze do >r hun examen waren, dat ze goedge keurd waren door den arts, en dat de informaties van hun patroon eveneens niet slecht geweest waren, zoodat zij den volgenden ochtend in dienst zul len moeten treden bij Vadertje, den model-werkgever. De patroons ont vingen geen bericht. O, schoone Wet op het arbeidscontract o— De gevaren van sport. Op een vergadering van Duitsche philogen sprak Prof. Schenk te Mar burg over de gevaren van sport. Allereerst behandelde Piofessor Schenk de physiologische oorzaken van vermoeienis. Wanneer een orgaan zich sterk inspant, ontstaan daarin stoffen, die veel op zuur lijken, en die te beschouwen zijn als producten van een onvolledige verbranding. Deze stoffen oefenen een verdoovenden in vloed uit evenais bepaalde giffen Ze hoopen zich niet alleen op in de ac tieve organen, doch ook in het bloed. Door de bloedstrooming worden ze naar andere organen vervoerd, en oefenen daar alles uit behalve een neilzamen invloed. Neemt het lichaam rust, daii verliezen deze „vermoeid- heidsstoffen" hun verdoovend karak ter ze worden dan of door de nieren afbescheiden of door een volledige verbranding onschadelijk gemaakt. Deze „ontgiftiging" gaat echter heel langzaam. Nu men dit weet, is het duidelijk, dat een overgroote inspanning der spieren slecht werkt op de hersenen. Het hijgiènisch doel van lichaamsoefe ningen wordt intusschen ook bereikt bij matige inspanning der spieren. De grens van matig en overgroot is zeer eenvoudig te bepalen. Op het mo ment, dat men buiten adem komt, moet men de sport staken. o De haven van Pompeï. Uit de nagelaten papieren van Pli- nius de Jongere weten wij, hoe zijn oom, de oude Plinius, getracht heeft, na de uitbarsting van Pompeï in 79 de overlevenden uit die stad te redden en aan weike vreeselijke gevaren hij zich bij die gelegenheid blootstelde. Hij trachtte met een vloot de kust te naderen maar door den onafgebroken steen- en asregen werd hij gedwon gen, zijn plan op te geven. De kust bevindt zich tegenwoordig op 2 K.M. afstand van de oude stad, en geeft geen enkele aanwijzing om trent de l'gging dér oude haven. Vol gens een bericht in „Le Temps" is deze haven pas kort geleden ontdekt op 1250 M. afstand van de zee en op ongeveer 9000 M. van de zeehaven van Pompeï. Dicht bij den spoorweg, waar de bodem zich eenigszins schijnt te verheffen, heeft men de sporen ont dekt van een ouden straatweg, en niet ver vandaar vond men groote blokken steen, die destijds de pier vormen. Men is nu bezig, de kaden bloot te leggen. Hierbij heeft men een prachtige gelegenheid, de Romeinsche waterbouwkunde te bewonderen. —o Invloed van het voedsel op het uit sterven van een kippenras. Volgens „La Presse médicaie" heeft Houssay onlangs eenige interessante proeven gedaan omtrent den invloed van het voedsel op eenige generaties kippen. Hij voedde 6 geslachten uit sluitend met rauw vleesch over een periode van 1900 tot 1907. Eerst scheen de vleesch-voeding zeer gun stig te werken en als hij de proef aa 2 jaar geëindigd had, zouden de resultaten, wat betreft de grootte, het leggen en de veerentooi, ongetwijfeld ten gunste van de vleeschvoeding ge sproken hebben. Toen Houssay echter voortging constateerde hij vergiftigings verschijnselen en organische vermoeid heid. Alle organen wijzigden zich en dit bleek erfelijk: de pas uitgekomen kuikens vertoonden dezelfde afwijkin gen. Ook werkte te vleeschvoeding nadeelig op het uitkomen der eieren \an jaar tot jaar werd het cijfer der u toekomen eieren kleiner (het kwam van 100 tot 6.85 op 100 eieren) Ook de levensvatbaarheid der kuikens daalde steeds het eerste jaar was het 66,6 pCt. vervolgens 45,4; 33,3; 25 en eindelijk 0. In 6 generaties was dus een heel kippenras door vleesch voeding uitgestorven. o K rJco dillen - geluiden. Een krokodilten-jonkske weet op eigenaardige wijze kennis te geven van ziju naderende geboorte Éeni- gen tijd voor hij op het aardsche tranendal arriveert, sliet de embryo eenige geluiden uit, sterk geuoeg, om een laag zand te doordriugeu, en door de krokodillen-moeder te worden gehoord Krokodillen-eieren liggen altijd een 40 h 50 c.M. diep in den grond en worden door de warmte der aarde uitgebroed. De moeder houdt de wacht en let nauw keurig op, tot ze een kreet hoort Dan graaft ze de eieren bloot, en verzorgt de jongen. Pas kort geleden ontdekte de zoölogie dit merkwaardig instinct Dr Voelizkouw bericht in de Knowledge", dat de geluiden met gesloten bek worden voortgebracht, en dat ze alleen worden uifgestoofen, wanneer met het ei nadert. Dr. W. A. Lamborn hoorde bij een onder zoekingstocht in de buurt van den Nijl eens eenige onderaardsche ge luiden. Hij lette zorgvuldig op de dingeu, die komen gingen., en zag een half uur later niet minder dan 12 krokodillen-babys op den grond liggen o— Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 39 faillis sementen tegen 26 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o Nieuwe proeven met vloeibare lucht als exp'osiestof. Bij den bouw van den Simplon- tunnel (1898 1905) heeft men groote hoeveelheden lucht gebruikt. De be werking, die deze explosiestof voor het gebruik moet ondergaan, gaat met groote moeilijkheden gepaard. Vandaar, dat men deze stof bij volgende gele genheden niet heeft gebruikt. Onlangs is men er echter in geslaagd, deze bewerking belangrijk te vereenvoudi gen, en na de jongste proefnemingen doet vloeibare lucht alle andere explo- siestoffen een ernstige concurrentie aan. Terwijl er vroeger zeer vloeibare lucht verloren moest gaan, wordt er nu voor elk „schot" 1 Liter verbruikt, voor welks vervaardiging 2.5 P.K.-uur noodig is. De methode is nog altijd voor verbeteringen vatbaargevaar is echter absoluut buitengesloten. Hierdoor is de bedrijfszekerheid in de mijnen be langrijk gestegen. In kolenmijnen kan de vloeibare lucht op de plaats zelf worden samengesteld. Deze stof is hier dus boven andere explosiestoffen aan te bevelen. o Electrieiteit bij den landbouw. Ii.teressanteproevem om de opbrengst van den bodem door electrieiteit te verhoogen zijn volgens de „Elektro- technischen Zeitschritt" op het land goed Petrovie bij Praag genomen. Op het proefveld zijn houten palen ge plaatst op een afstand van 100 M. Hieraan zijn sterke staaldraden beves tigd, waaraan weer een net van dunne geieidingsdraden opgehangen is. Hier van beslaan de mazen 10 vierk. M. Een sterke stroom wordt in een wis selstroom omgezet en tot 10 000 volt spanning opgevoerd. Daar het netwerk op een hoogte van 4 M. is aange bracht, kunnen wagens onverhinderd het land oprijden. Haalt men een handle, die zich' in de aarde bevindt, over, dan is de stroom gesloten. Dagelijks wordt het veld op deze wijze verschei dene uren „bestroomd". Slechis op zeer warme en drooge dagen blijkt de electriseering nadeelig te zijn. De oogstopbrengst was veel grooter en ook de qualiteit ging vooruit. o— Rum stick. Men heeft dit woord te vertalen door „rum-wandelstok" en de betee- kenis er van is de volgende. De Amerikaansche president Wilson heeft onlangs ontdekt, dat er een nieuw voorwerp in den handel wordt ge bracht, om de drinkers in de gelegen heid te stellen, ongemerkt hun dosis sterken drank tot zich le nemen. Het artikel in kwestie bestaat uit een hol len wandelstok, en de inhoud van dit goedaardige loopwerktuig is gevuld met rum Zoo kon men daarginds wel eens een deftig uitziend heer ontmoeten, die van tijd tot tijd den knop van zijn wandelstok naar den mond bracht, in de houding van geposeerde deftigheid, wanneer men zoo den wandelstok in peiws-gebaar even tot steun voor de lippen aanbiedt. Men ziet het uitge- teekend voor zichMaar die deug nieten gebruiken daar hun wandelstok, om er een hartige teug uit te nemen. Zoozeer schijnt deze zonderlinge ontduiking der strenge drankwet reeds te zijn verbreid, dat er in verschillende steden wij vonden met name Was hington vermeld in een aantal in richtingen geheime kraantjes zijn aan gebracht, die dienen, om deze wan delstokken netjes met rum of whiskey te vullen. Nadat de commissie er eenmaal de lucht van had gekregen, heeft zij de politie opgedragen, eenige gewandel- stokte drinkers te arresteeren, en hen met hun wandelstok naar het bureau te brengen. De overheid zal nu hebben uit te ma ken, of deze verkapte wandelstokken onder de termen vallen van de drank wet, en dus in beslag mogen worden genomen. o Hij: „Gesteld, dat ons huwelijk tegenvalt...." Zij: „Dan kunnen we de cadeau's verdeelen." U.WlLLl.Vi VAN 0M)EK SOCIALE LEIDING. Ieder moet aannemen, dat een bis schop is in krijgsdienst van God. Welnu De Apostel Paulus schrijft aan bis schop Timotheus, 2 brief 2e hoofd stuk versen 4 en 5„Niemand die voor God krijgsdienst doet wikkelt zich in wereldsche zaken om te be hagen, aan wie hem heeft goedge keurd. Want ook wie in het strijdperk kampt, hij wordt niet gekroond zoo hij niet gekampt heeft naar de wet ten". De aanteekeningen op deze teksten (boek Peelen) luiden In wereldsche zaken. Naar het Griekschi n de bemoeiin gen des levens, in koophandel, regtshandel, en wat dies meer zij, wat hem hinderlijk zou kunnen wezen in de vervulling van zijne geestelijke krijgsdienst. Om te behagen, aan wie hem heeft goedgekeurd. Naar het Grieksch luidt het hier al dus om den veldheer te be hagen. En zóó, wil Paulus zeggen, moet ook de krijgsknecht van Jesus Christus, om zijnen veldheer te be hagen. zich niet wikkelen in dingen, die hem va:i zijne dienst kunnen af trekken. Want ook wie (Gr. en als iemand ook) in het s t r ij d- perk kampt, enz. Door een ander voorbeeld, genomen van dtn Griek- schen worstelaar in het strijdperk (vgl. 1 Kor. 9, 25), houdt Paulus hier Timotheus voor oogen, dat hij, om tot de kroon der zalige onsterfelijkheid te geraken, al die pligten moest ver vullen, die hem tot het wél waarne men van zijne bisschoppelijke bedie ning waren opgelegd. Men ziet dus, dat, wat wij schreven in dat artikel, is precies de gedach- tengang van den brief, door Paulus geschreven aan bisschop Timotheus. En wij herinneren, dal deze zelfde gedachtengang is gevolgd door Paus Pius X in Zijne Vermaning aan de Katholieke Geestelijkheid van 4 Augus tus 1908, en tevens, dat, terwijl in Nederland van alle belangrijke Pause lijke encyclieken afdrukken verschij nen, in den boekhandel verkrijgbaar, van deze Encycliek (Vermaning) geen afdruk verschenen is. Door dit laatste moet men denken, dat de geestelijk heid en de katholieke pers in Neder land zoodanig verpolitiekt is, tegen beter weten in, dat zij tracht de woorden des Pausen verborgen tc houden voor de geloovigen. Daar- o m tracht niemand ons te weerleggen omdat niemand dit kan maar om ons dood te zwijgen en bij de ge loovigen verdacht te maken. Het Vrije Woord voor Abonnés. K TIJ Efè. „Och, vloog de tijd toch niet zoo snel, „Och, bleef hij even staan, „Wat zou het dan in 't leven nog „Zooveel te beter gaan „Dan werd er veel meer werk verricht, „Kwam er meer goeds tot stand, „Dat welvaart, bloei verstrekken zou „Aan maatschappij en land!" Zoo zegt vaak menigeen, maar ach, 't Is een verkeerd idéé Want kon de tijd ook stille staan, 't Zou toch niet beter gaan l Het leven, zou vervelend zijn, Eentoonig, somber kil, En 't leven, was geen leven meer 't Was dor en doodsch en stil. Maar- nu de tijd zoo snel vervliegt, Zoo onophoud'lijk voort, Nu spoort hij elke wijze aan Te leven, zoo 't behoort, door: H. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. o Mijnheer de Redacteur Gelieve zoo goed te zijn een klein plaatsje te vergunnen in de Volkswil onder het Vrije Woord, bij voorbaat mijn dank. De Raad van Stoppeldijk begint geheel geheimzinnig te werk te gaan. De vergaderingen werden vroeger nog aangeplakt, men zag wel niet waar over de behandeling liep, maar kon toch eens even gaan luisteren, thans wordt niets bekend gemaakt, zou er soms wat in 't spel zijn Naar ik uit goede bron vernomen heb, heeft de Burgemeester van Stop peldijk, eenige stappen gedaan, tot het aankoopen van een perceel dijk, ge legen in Paulus Polder met medewer king van den Raad, voor rekening van de Gemeente. Langs dezen weg zal dan de Wethouder Staal een naderen uitweg verkrijgen voor een weide, en de zwager van den Burgemeester ins gelijks voor het weiden van zijn vee. Op zoo een manier zou het gemak kelijk werken voor die heeren land bouwers. Geheel anders was het met de Munck. Zijn stiefvader heeft men over ruim dertig jaar geleden over hel land grafwaarts moeten brengen om dat men door den straatweg niet kon. De Munck vroeg aan den Bur gemeester om een voetpadje van zestig centimeter breedte en ruim honderd meter lengte op den ligger te brengen, om reden dat deze straat reeds meer dan 30 jaren geregeld on der water komt des winters. Zulks werd geheel geweigerd. De Munck zal zeker geen belofte kunnen doen hebben Dankende U mijnheer de Redac teur voor de plaatsruimte mijn toege staan. Uw abonné. Hulst, 27 Oct. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,25, Rogge f7,75 a f8,00, Wintergerst f9,00 a f9,25, Zomergerst f 9,25 a f 9,25. Haver f 7,00 a f 8,00, Erwten f 11,00 a f 12,00, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 00,00 a f00, Bruineboonen *14,00 a f 15,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 00.00 a f 00,00, Aardappels f2,00 a f2.25 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 14, verkocht 6. Varkens 23, verkocht 18. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,20 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,60. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f 47.575 k f47.60. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst, zal op Maandag a.s. geopend zijn van één tot twee uur. F Et A.VN TA A FM AV, Station Hulst. o De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst, zal op des namiddags om 4 uur, ter herberge van den heer B. PICAVET te Kapel- lebrug, voor FRANCIES BAERT-Burm, publiek verkoopen. Keil nieuwe met SCHUUR en ERF, en het erfpachtsrecht op den grond, te Clinge, wijk Kapellebrug A 49, groot 310 M2. Aanvaarding dadelijk. Betaling 1 December 1913. De Collecteur A. E. JANSSEN te Goes maakt bekent dat de loten verkrijgbaar zijn en dat de trekking begint 24 November. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddellijk toegezonden,

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3