Werkmanswoning Van alles wat. Marktberichten- Advertentiën- tweeden en derden MEIER 1913, Verkrijgbaar Abonnementen ABDIJSIROOP Éen mijnramp te Senghennyd, En geland, koste aan 417 mijnwerkers het leven. Een blad maakt de opmer king, dat in Üe laatste jaren elk land voortdurend groote rampen te boeken heeft. Van Dalsum schenkt zijn aandacht aan wat omgaat in alle richtingen (naar hetgeen daarin i s, niet naar het geen men er zegt) terwijl hij zelf wordt doodgezwegen. Zijn kracht is daar door grooter dan die zijner tegen standers die zich zeiven blinddoeken. Te Leipzig werden groote volks feesten gevierd ter herdenking van den Volkerenslag aldaar (de Verbondenen tegen Napoleon). De vrees voor een nieuwen oorlog tusschen Turkije en Griekenland schijnt voorloopig geweken. Zonder godsdienst geen goede zeden. Louis Veuillot zag in den heiligen koning Lodewijk van Frankrijk de ware figuur van de rijpheid der mid deleeuwen. De Vaderlander maakt de opmer king dat het een heel stuk werk is om van Dalsum tot Rechts te rekenen n a alles wat hij van de coalitie heeft ondervonden. Er is in Hulst niet veel vriendschap. Duisburg is de grootste binnen haven der wereld. Kikvorschen worden door de man nen van de wetenschap veel gebruikt voor proefnemingen. In de Vereenigde Staten, en trou wens in geen der Engelsch sprekende landen, is de Katholieke godsdienst niet verpolitiekt. Het gezond verstand van den Engelschen stam zou dit ook niet voor mogelijk achten. Daarom was in Philadelphia mogelijk wat te lezen is onder „Een grootsche betooging." Het wild is dit jaar in Zeeland niet overvloedig. Een Duitsch marineluchtschip raakte in de lucht in brand. 25 dooden. Het is de elfde Zeppelin sedert 1900 ver nietigd. Een ouderwetsche ridder had een lang zwaard, een zwaren helm, een dik kuras en voor plicht om er op los te slaan, als hij onrecht ontmoette. De moderne ridders hebben een lintje in het knoopsgat en zitten in de Socië teit bittertjes te drinken. Er zijn rechters, misschien ook in Nederland, die geen verstand van noch gevoel voor recht hebben. De sigarettenindustrie neemt kolos saal toe. In de Noordelijke IJszee moet een' nieuw land zijn ontdekt zoo groot als Groenland. In Vulcaanmeren leven ook visschen. Er zullen prentbriefkaarten komen van de Pool, en postzegels van de Noordpool. Daartoe is Amundsen, ont dekkingsreiziger, benoemd tot postdi recteur van den noordpool. Het niet vermelden van huisnummer op brieven is voor de post een groote last en oorzaak van kosten. De eigenaar van een eilandje in de Middeilandsche zee heeft zich zelf uitgeroepen tot Koning van L'Isle d'Or onder dan naam van Augustus I. De Czaar van Rusland heeft hem nog niet officieel als collega erkend- De republiek San Marino, Italië, kocht drie stukken geschut. Maar daar dit 14 kilometer ver draagt en de re publiek slechts 7 K.M. breed is, zit de republiek, met haar geschut een beetje verlegen, n.l. om proefschietin- gen te houden. In Amsterdam schoot een 18 jarige kwajongen op zijn patroon met een revolver, die hij van voor den patroon geind geld had gekocht. De jongen achter slot, de patroon licht gewond. Charles Tellier, de uitvinder der koelapparaten, is op hoogen leeftijd van armoede gestorven. Zijn heele le ven was hij arm, terwijl zijne uitvin ding velen rijk maakte, 's Werelds loon. In Rusland nemen in enkele gou vernementen de Joden-vervolgingen een bedenkelijken omvang aan. Zeker in verband met de opruiende taal als waarvan Zelandia een voorbeeld heeft gegeven. De Staatscourant bevat de Statuten van de R,K. Wagenmakersvereeniging „Sint-Martinus" te Hontenisse. Wij komen hierop terug. Het wekt in sportkringen groot op zien, dat bij den grooten militairen marsch te Berlijn de overwinnaars allen vegetariërs zijn. Er zijn te Neurenberg proeven ge nomen met een rem-apparaat Wirth, dat in staat moet zijn de spoorweg ongelukken te voorkomen, zelfs a! is vergeten om den wissel te verzetten. In een der Belgische grensgemeen ten worden liedjes gezongen op een Kerkmeester, groote katholiek, die el- ken dag in de kerk met opgeheven armen den Kruisweg bad, elke maand biechtte, en die door het Kerkbestuur is betrapt, dat hij geregeld het groot ste deel van de opbrengst der kerk- schaal in zijn eigen zak stak. De Heer Sterrekijker heeft den eere naam gekregen van „Plaag van Neder land." Deze naam doet denken aan de Zeven Plagen van Egypte. Het komt in Duitschland zeer veel voor, dat bij testament wordt verlangd, dat het lijk wordt verbrand. Wij vin den dit een zeer goddelooze zaak. De aluminiumproductie neemt reus achtig toe. O Faillissementen ia Nederland. Volgens de mededeeling' van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 40 faillis sementen tegen 28 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. —o Voetriemen. De bij de infanterie gehouden proef met voetriemen, dienende om bij groote marschen om den schoen en het onderbeen te bevestigen, om wrij ving van den voet in den schoen te voorkomen, heeft goed voldaan. De definitieve invoering kan worden tegemoet gezien. „Avondp." o Van 't geloove. Toen de veldwachter van Manne- kensoere tijdens de volksoplelling met pen en papier en veel ander beslag bij Doken Tybaert binnen viel, en naam, en voornaam, ouderdom, be roep, opgeteekend had, en hem ein delijk vroeg: „van welk geloof zijt gij „Ik, champetter, zei Doken. Ik ben van 't geloove van de bazin uit den Anker". „Ja, zeide de veldwachter, en van welk geloove is de bazin uit den An ker „Gij moeten, champetter, ik sta ge plakt in den Anker" met dertien groote druppels Schiedam en gisteren hoorde ik de bazin van mij zeggen ,,'k ge loof dat Doken mij nooit zal betalen, ewel 'k geloof ik dat ook." —o Draadlooze telegrafie aan het Panamakanaal. Volgens een bericht in de_Scientific American is er op het oogenblik in de nabijheid van hef Panamakanaal een reusachtige inrichting voor draad looze telegrafie in wording. Het zaakje is natuurlijk een onderneming van de Vereenigde Staten. Het station is ge doopt met den naam Darien-Radio- station. Het bestaat uit drie torens, elk 180 M. hoog. Het fondament der torens ligt 350 M. boven den zeespiegel. De lijn die de toppen verbindt, vormt een' gelijkzijdigen driehoek van 270 M. lengte per zijde. De strekwijdte van het station moet meer dan 5000 K.M, bedragen. Deze geweldige capaciteit maakt een directe verbinding met verwijderde stations mogelijk, zooals die te Arlington bij Boston, te San Francisco, te Valdivia aan de kust van Chili ten Z. van den 40sten breedtegraad, en met Buenos J Aires aan de Atlantische kust van Z. i Amerika. Dit station is dus een een- trum, dat alle Amerikaansche kusten i beheerscht, en natuurlijk ook een groot oceaan-gebied. Er zal daar ge- werkt worden met het systeem-Paul- j sen, 1 Knechtjes-knechtje. In het „Grafisch Weekblad", dat haar overnam u«t de „De Combinatie," komt de volgende verzuchting voor van „Anonymus," naar aanleiding van eenige regelen critiek op een der drie gesalarieerde Bondsbestuurders Waarlijk, knechtjes-knecht te wezen, Dat is ook al niet zoo'n pret Al te vaak kan men het lezen, Als men er maar goed op let. Mannen, die hun tijd, hun krachten, Gaven aan de goede zaak, Zijj die immer offers brachten. Stelt men nu zoo aan de kaak Eerst is 't glorie, ben je 't ventje, Maar bij 't einde van de pret, (Komt er een nieuw pretendentje,) Wordt ge in den hoek gezet. Maar enfin, men durft wel vitten, Om een luttel begatel: „Zij die aan het laadje zitten." Nu, de rest begrijpt men wel, Neen, om knechtjes-knecht te wezen, Dat is ook al niet zuó schoon, O o k b ij hen heeft men te vreezen „Ondank is des werelds loon Herfst in de hoofdstad. (Van een onzer Amsterdamsche correspondenten). o— Amsterdam is nu op z'n mooist. Men verkeert haast in de sprookjes wereld, wanneer men op de een of andere brug over een der hoofdgrach ten staat. De boomen zijn met een antiek groen behangen, dat geheimzin nig weerspiegelt in het stille, gladde wateroppervlak, door geen rimpeltje beroerd. Ook het Vondelpark ziet er tooverachrig uit. De Amsterdammers hebben smaak. Zij genieten van de schoonheid, de heerlijkheid der natuur. Wanneer zij met hun bezigheden klaar zijn, maken zij een wandeling, en zij Ietten op de kleurschakeering van de blaren, reeds dor en dood. Het herfsttinten zien is dit jaar zeer populair. De rijkdom trekt er in haar auto's uit. De middenstand gaat Zon dags naar het Gooi, om van de vrije natuur afscheid te nemen. In de stad kan men aan alles mer ken, dat de menschheid reeds van Sinterklaasgedachten zwanger gaat. De winkeliers spannen zich in. Zij weten hetevenals de bij getrokken wordt door de kleur der bloemen, evenzoo zien de menschen en vooral de da mes gaarne iets, wat werkelijk schoon is. Er wordt op hef oogenblik buitengewoon fraai geëtaleerd. Hier ziet men confectie-magazijnen, waarvan de étalage-kasten geheel met hei op gevuld zijn. Het heipaars is de grond toon. En de slimme winkeliers weten het drommels goed, welke kleuren het best bij dat paars accordeeren. Het geëtaleerde hesje, vestje of broekje komt des te beter uit. Ook de hoe denwinkels zijn in de blommetjes ge zet. Chrysanten doen hierbij uitstekend hun plicht. Ze zijn goedkoop dit jaar. Op het Leidscheplein, waar dozijnen venters hun broodje met de Chrysan ten zien te verdienen, koopt men voor twee dubbeltjes een reuzenbouquet, en men krijgt dan een dosis eikenbladen op den koop toe. Zelfs schoenwinkels hebben groen noodig, ja bakkers en kruideniers zetten blommen in hun kast. De bloemen brengen frissche ge dachten. Zij vroolijken den mensch op. Het zaken-doen wordt door de blommetjes een lust. Het Vrije "Woord voor Abonnés. DE AVONDWOLKEN Ziet, hoe d'avondwolken zweven. Schoon gekleurd, met gouden glans, En met purper zijn omgeven, Beelden vormend, aan den trans, 't Is alsof een kudde schapen, Door een herder voortgeleid Langs een onafzienbre heide, Rustig, stil en vreedzaam weidt, 't Is alsof ze verder dwalen Langs het gouden heideveld, Zwenkend, op een wenk des herders Die ze immer trouw verzelt. O, 't is schoon om te aanschouwen In het stille avonduur, Als natuur die beelden toovert, Daar aan 's-hemels blauw azuur.... Ziet, een zee komt aangedreven, Schuimend van het golfgeklots, 't Stormt geweldig op het water Golven beuken strand en rots. Ziet een schip, speelbal der baren, 't Wordt geslingerd heen en weer, 't Is een offer van het water, 'i Rijst omhoog en stort weer neer. O, 't is schoon, om te aanschouwen In het stille avonduur, I Als natuur die beelden toovert, Daar aan 's-hemels blauw azuur 1 Ziet, daar ginder doemt een schare WakkTe, dapp're krijgers op, i Moedig, krachtig voorwaarts tredend Met hun vanen hoog in top. j 't Is alsof ze zijn bevolen „Houdt u mann'lijk, onversaagd, „Wees kloekmoedig en standvastig „Als het uur van strijden slaat." O, 't is schoon om te aanschouwen In het stille avonduur, Als natuur die beelden toovert, Daar aan 's-hemeis blauw azuur 't Windje toovert van de wolken Nu een Zwitsersch landschap dadr, Schilderachtig, schoon gelegen, Ja, mijn hart verlangt er" naar En terwijl de avondzonne Berg en dal zacht tint'len doet, Sta 'k als aan den grond genageld, Is mijn hart ontbrand in gloed.... O, 't is schoon om te aanschouwen In het stille avonduur, Als natuur die beelden toovert, Daar aan 's-hemels blauw azuur doorH. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. Halst, 20 Oct. Per 100 K.G. Tarwe f 9,00 a f 9,25, Rogge f 7,75 a f 8,00, Wintergerst f9,00a f9,25, Zomergerst f 9,25 a f 9,25. Haver f 7,00 a f 8,00, Erwten f 11,00 a f 12,00, Paardeboo- nen f0,00 a f0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 00,00 a fOO,—Bruineboonen f 14,00 a f 15,00, Boekweit f00,00 a f00,00. Lijnzaad f 00.00 a f 00,00, Aardappels f 2,00 a f 2 25 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 14, verkocht 6. Varkens 23, verkocht 18. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,45 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,40. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f 47.57» a f47.60. ^et kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst, zal den Maandag van elke maand geopend zijn van negen tot een uur. De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst, zal op des namiddags om 4 uur, ter herberge van den heer B. P1CAVET te Kapel- lebrug, voor FRANCIES BAERT-Burm, publiek verkoopen. Ken nieuwe met SCHUUR en ERF, en het erfpachtsrecht op den grond, te Ciinge, wijk Kapeilebrug A 49, groot 310 M2. Aanvaarding dadelijk. Betaling 1 December 1913. De Collecteur A. E. JANSSEN te Goes maakt bekent dat de loten verkrijgbaar zijn en dat de trekking begint 24 November. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddellijk toegezonden. (Indastrie en Eigenheimers), BIJ FRM8 HALil iX, Station Hulst Makelaars in onroe rende goederen (e Chi cago, 5SOÖ western ave nue, firma Hart en van Dalsum. worden voor 'sGravenhage aan genomen bij J. BOERJAN, Jacoba- straat 54. Uitgaaf door den Boekhandel BELINFANTE te 'sGravenhage: Er is geen tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie. Prijs f 0.50. Van alle middelen, welke tegen den kinkhoest worden aanbevolen, heeft geen enkel zulke snelle en zekere uitslagen dan de ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, het geneesmiddel bij uitne mendheid voor borst en longen. De kinkhoest is bovenal gevaarlijk voor zijne gevolgen. Zeer dikwijls is de kinkhoest de oorzaak van eene long-ontsteking, welke ziekte jaarlijks duizenden ten grave sleept. De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, heeft een dubbele werking, daar zij de kinkhoest zelve bestrijdt en geneest en bovendien door haar krachtige bewerking alle schadelijke gevolgen als longontsteking, bronchitis, borstbeklemming en dergelijke ziekten voorkomt en geneest. Mei. joh. Krayenvatiger, het volgende Gasthuissteeg 65 te Utrechtverklaart ons „Gedurende vier maanden leed mijn jongste lieveling, thans negen maanden oud, aan een hevige kink- en slijmhoest. Het was zéér ziek en had hevige benauwdheden op de borst, dat wij menigmaal dachten dat wij het verliezen zouden. Elk oogenblik dachten wij dat het stikken zou en het voedsel spuwde het steeds weer uit. Slapen deed het bijna nimmer en het was voortdurend koortsig. Geen enkel middel baatte. Gelukkig kwamen wij op het denkbeeld de ABDIJSIROOP aan te wenden, en werkelijk, deze gaf dadelijk verlichting. De beterschap hield gestadig aan en twee flesschen Abdijsi roop hebben onze lieveling volkomen genezen." De KLOOSTER SANCTA PAULO is door haar ontsmettend en geneeskrachtige werking het aangewezen middel om kinderen te beschermen tegen de vele besmettelijke ziek ten, welke hen bedreigen. Het is een onfeilbaar middel tegen asthma, influenza, kinkhoest, en alle borst- en longaandoeningen. Prijs per flacon van 230 gram f 1.— van 550 gram f2.en van 1000 gram F 3 50. Eischt rooden band met hanteekening van den Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle drogisten, de meeste apothekers en de bekende wederverkoopers.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3