puike Aardappelen Van alles wat. Rechtzaken. Marktberichten- Advertentiën- MAANDAG 11 SEPTEMBER 1913 Een Woonhuis Leert Verkrijgbaar op Maandag 15 Er gaat door China een adem Gods tot bekeering naar de Katholieke Kerk. Zou God bezig zijn om in China voor te bereiden een vergoeding voor het verlies dat Europa aan de katholieke kerk laat voorzien door zedebederf en ongeloof in het volk, en door den we- reldschen geest in de geestelijkheid? Zoo ja, dan staan wij aan een keer punt in de wereldgeschiedenis. Telkens blijkt dat, wat tegen van Dalsum is, is valsch en vuil. Er zijn in de Vereenigde Staten 777 papierfabrieken die papier uit hout bereiden. Zij betaalden een 50 milli- oen dollar aan arbeidsloon. De zonderlinge geschiedenis met de Landsdrukkerij (zie Bijvoegsel) is een leerzame bijdrage in de wetenschap hoe de bureaucratie handelt als zij in de klem zit. Deze geschiedenis doet ons herinneren aan eene zaak waarin wij betrokken waren. Wij waren in een vriendschappelijk gesprek met een hoofdamdtenaar van een der minis teries en gaven onze verontwaardi ging te kennen, dat een der Ministers feitelijk met stalen gezicht voor de Tweede Kamer had staan liegen om een zaak :e doofpotten. Die hoofdamb tenaar glimlachte en zeidedat gebeurt zoo dikwijls. Uit een zorgvuldig onderzoek door wetenschappelijke mannen \olgt, dat de eerstgeborene uit een huwelijk de meeste kans heeft om binnen het jaar te sterven, en dat gemiddeld de meest krachtige kinderen zijn welke geboren worden van af het derde kind. Van daar komt het ook, dat het misdadige Fransche tweekinderenstelsel niet al leen de groei der bevolking tegenhoudt, maar ook het Fransche volk lichame lijk en zedelijk verzwakt. De moordenaar van de 90 jarige weduwe te Sint-Pauwels (ruim een jaar geleden) is nu gevangen, verraden door een vriend. Volgens de jongste onderzoekingen zijn op de wereld 256 millioen negers,' waarvan 180 millioen in Afrika. Het onderzoek van de verlofgangers van de Landweer zal piaats hebben te Hontenisse op den 18 November, te Hulst op 19 en 20 November, te Axel op 21 en 22 November, te Sas van Gent op 24 en 25 November, te Neuzen op 26, 27 en 28 November. Een Fransche opstoker tot werksta kingen, maar die er genoeg van had verklaarde dat van de werkstakingen in Frankrijk een derde was opgestookt door buitenlandsche concurrenten dik wijls geholpen door hunne regeerin gen, een derde was opgestookt door de patroons zeiven, omdat zij te veel voorraad hadden, en het andere was opgestookt door politiekers. De Rechtbank te Haarlem veroor deelde een 34 jarige arbeider die zijn vader had vergiftigd tot levenslange gevangenisstraf, en een 29 jarige vrouw die haar man had vergiftigd tot 18 jaar gevangennisstraf. Het eilandje Helgoland, sedert en kele jaren in bezit van Duitscbiand, is nu geheel vervormd tot een moderne vlootbasis. Aan de kust van Noord-Carolina verwoestte een orkaan steden en dor pen. Het Vredespaleis te 's Gravenhage bestaat er nu, maar 1850 jaar geleden stichte keizer Vespasianus een Vredes- tempel in Rome, die ook zeer prachtig was van buiten en van binnen. Wij hechten aan al die houten en steenen Vredespaleizen weinig waarde. Het woord „het is voor de katho lieke zaak" wordt door velen te let terlijk opgevat, en wel in den zin van „een goed zaakje" onder katholieke vlag. Het schijnt vast te staan, dat de Fransche Algemeene Arbeidersbond, die dikwijls den arbeid laat stilstaan door werkstakingen en sabotage, en waar voor de Regeering bang is, subsidies ontvangt uit het buitenland. Valsche alarmeerende stokersbe- richten over den toestand in Me xico kwamen voortdurend van uit Mexico in Amerika. Er is nu ontdekt dat ze werden verzonden per telegraaf zonder draad van uit het gebouw eener protestantsche jongelingenvereeniging te Mexico. Twee journalisten waren de schuldigen. In het westen en in het midden van Frankrijk hebben gewoed orkanen met hagelslag, die over een groote oppervlakte den oogst hebben ver nield. Enkele steden in Zuid-Rusland zijn in staat van cholera verklaard. Gluiperts zijn menschen, die in stilte van hun hart kwaad verzinnen ten schade van hun medemensch. Zij behooren tot het geslacht der sluip moordenaars. Hun getal is groot in het kleine Hulst en in de pastoriën. Het viel ons op dat er op de ker mis te Sint-Gilles Waas algemeen zoovee) eerlijke, oprechte gezichten te zien waren. En dit op zulk een korten afstand van Hulst maar buiten de Zeeuwsche grens. Te Verviers laat een gesalarieerde secretaris van een werkliedenbond zijn eigen vrouw en kinderen gebrek lijden en leeft hij er vroolijk op los met andere vrouwen. Bij een ontmoeting tusschen wettige vrouw, en vrije vrouw samen met haar man tegen haar, gaf dit eene scène op straat. Op de Gentsche tentoonstelling werd een dierentemmer tijdens een voorstelling door beren gedood. In Zaandam treedt een socialist, de heer Donia, als oudste in leeftijd onder de wethouders, bij afwezigheid van den burgermeester, op als waar nemend burgemeester. In Miihlhausen doodde een onder wijzer zijn vrouw, zijn kind en 16 anderen, en stak hij 4 huizen in brand met bedoeling een geheel dorp te doen verbranden. De rechter is over tuigd van de volkomen toerekenbaar heid van den man. Het treft ons, dat een deel der pers bezig is te spreken van krankzinnigheid om daardoor weg te cijferen den vrijen wil in de booze daad. Zielkundig is dit laatste de ontkenning, dat de mensch met vrijen wil het kwade doet. Deze ontkenning is een ernstige maatschappelijke dwa ling. In de Republiek Portugal ziet het er niet al te goed uit. Er schijnt an archie te heerschen, een doffe strijd op leven en dood van allen tegen allen. Typisch. In 1813 vluchtte de Fransche gemeenteontvanger van Noordwijk met de gemeentekas, en in 1913 is ook de tegenwoordige ge meenteontvanger spoorloos verdwe nen met een kastekort. O Eenvoudigheid van zeden. Men verhaalt, dat Attilius Regulus, die 't Rom-insche leger in Afrika aan voerde te midden van zijn glorierijke overwinningen, een brief aan den Se naat schreef, meldende, dat de bouw knecht, die 't bestuur had over de zeven morgen lands, welke hij bezat, en die al zijn rijkdom uitmaakten, was weggeloopen, al 't bouwgereedschap met zich nemende, en dat hij nu ver lof verzocht, om huiswaarts te keeren, en ords op zijn zaken te stellen, eer zijn vrouw en kinderen grooter schade leden. De Senaat weigerde het verlof, doch stelde iemand aan, om den bouwknecht te vervangen, liet nieuw bouwgereed schap op het landgoed brengen ter vervanging van het vermiste, en ge lastte, dat de vrouw en kinderen van Regulus uit de openbare kas zouden onderhouden worden. Oud-minister Tal ma. Door den Minister van Landbouw enz. is benoemd tot voorzitter der commissie tot het instellen van een on derzoek naar de resultaten, waartoe de risico-overdracht bij de uitvoering der Ongevallenwet 1901 heeft geleid, de heer A. S. T a 1 m a, oud-Minister van Landbouw enz. (St.-Ct.) o— De begrootingen. Naar de „N. Ct." verneemt, zouden de Ministers van Oorlog en van Ko loniën voornemens zijn de begrootin gen van hun voorgangers ongewijzigd te laten, terwijl de Minister van Marine op de zijne de eerste aanvraag zou brengen ten behoeve van een pantser schip van 21,000 ton. o— Arabische muuten in Noorwegen. Zooals we uit Christiania vernemen, heeft men in N-Noorwegen nog ten Noorden van Drontheim een flinke verzameling munten van Arabischen oorsprong gevonden. Het zijn circa 60 ziivereri geldstukken, die geslagen moeten zijn in den tijd van Moham med, en die daar nu vanaf 900 gele gen hebben. Duidelijk is nu het bewijs geleverd, dat de Mooren, moedige kooplui als ze waren, zich zelfs in in het hooge Noorden waagden om hun handel uit te oefenen. Dat ze de N.-Duitsche kust frequenteerden, was bekend was Hethahn het tegen woordige Sleeswijk niet een op slagplaats voor Arabischen handel met het Noorden Nog nooit was echter het vermoeden geuit, dat de Arabieren het Noorden van Noorwegen zouden hebben bezocht. Voor historici is de vondst dus van groot belang, —o Natuurbescherming in Engeland. Sedert langen tijd heeft Engeland ook zijn „Heemschut". Deze „Natio nale Trust" hield zich tot nog toe weinig bezig met de planten en die renwereld. Thar.s zal dit anders wor den. Onlangs is deze vereeniging een gebied toegewezen, dat in de eerste plaats voor natuurmonumenten zal die nen. Het is de landtong Biakeney Point, aan de Noordefijke kust van Norfolk. Deze landstrook is ontstaan door aan slibbing en vertoont een bijzonder rijke kustflora. Op de met helm be groeide duinen broeden allerlei zee vogels in grooten getale. Ook de in sectenwereld is daar zeer merkwaar dig. In haar streven voor het behoud van de Engelsche fiora en fauna wordt de „National Trust" krachtig gesteund door een nieuwe vereeniging „The Society for the Promotion of Nature Reserves". Deze vereeniging, waartoe tal van bekende natuuronderzoekers behooren, wil de streken aankoopen waar het landschap zijn oorspronkelijk karakter heeft gehouden. o— Waar worden de meeste auto's gestolen Volgens de „Autocar" mag Chicago er trotsch op zijn, dat binnen haar muren de meeste autodiefstallen wor den gepleegd. In het afgeloopen half jaar zijn er op onnaspeurbare wijze niet minder dan 540 auto's verdwenen, totaal ter waarde van 2 millioeu gld. Van dit aantal zijn er 470 teruggevon den, hoewel vaak in deerniswekken- den staat, doch 70 stuks moeten in handen van matador-autodieven ge vallen zijn de politie heeft er maan denlang tevergeefs naar gezocht. In middels worden alle auto's nu tegen diefstal verzekeid. De premie bedraagt 5 o— Bakvisch „ik begrijp niet, dat een luitenant niet tot het schoone geslacht gerekend wordt." O— Bij vonnis der Arrondissements- Rechtbank te Roermond van 14 Aug. 1913 is J. A. J. L. B., administrateur te Roermond, naar aanleiding van een klacht bij den officier van Justitie in gediend door den ontvanger der re gistratie en domeinen aldaar veroor deeld tot 15„;dagen gevangenisstraf, wegens valschheid en geschrifte, het opnemen eener onware, te lage koop som in eene door hem opgemaakte, ter registratie en ter overschrijving aangeboden koopakte (art. 225 Wetb. van Strafrecht). Het recht om eene waardeering in te stellen was verjaard. PROVINCIALE VERKIEZINGEN, —o In het Statendistrict Middelburg is de heer den Bouwmeester overleden en heeft de heer S. Louverse wegens ziekte ontslag genomen. Voor beide vacatures zijn bepaald Candidaatstellirig op 16 September, stemming op 30 September en her stemming op 7 October 1913. Van Vrijzinnige zijde zijn in de vacatures den Bouwmeester en Lou- wers gesteld de heeren mr. J. J. Heijse en Jhr. H. A. van Doorn, en van ant. iev. zijde de heeren H. R. Struve en W. Melis. Het Vrije Woord voor Abonnés. o— Mijnheer de Redacteur Gelieve zoo goed te zijn een klein plaatsje te vergunnen in uw blad De Volkswil, bij voorbaat mijn dank dan. De geliefde courant is voor mij de Volkswil, voor waarheid en voor recht. Zaterdag 6 September las ik een in gezonden stuk in die courant en on derteekend J. F. de Bakker. Dat stuk bevat wel geheel waarheid zou ik denken, die naar ouden Hulsterschen trand werd gedoofdpot. Zulks zal nog wel hedendaags gebeuren. Dat die twee boerenzoons Raadslid zijn, nu dan zal ieder wel begrijpen door welke kiezers zij gesteund worden, in de gemeente waar ze Raadslid zijn, men behoeft dan niet te vragen welke soort menschen daar wonen in zoo een gemeente, zij teekenen hun eigen wil op het stembureau, Ze komen goed bij den Redacteur van de Zeeuwsche Koerier, die wil ook niet dat de ware schuldige van het pamflet door onze bevolking ge kend is. Kan het nog anders of onze bevolking moet laag en laf worden Daarom zeg ik nogmaals abonneert u op de Volkswil dat is een courant voor waarheid en recht, in woord en daad, en doofpot niet U Mijnheer de Redacteur nogmaals mijn dank. Uwe getrouwe abonné. o— De zee, bij stille en storm. Spieg'lend, Wieg'lend, Plat en glad Ligt de zee. Kabbelt, Babbelt, Ruischt en suist 'n Lied van vreê. 't Scheepje dobbert voort, Zachtkens, ongestoord, Op 't grauwe blauw... Donker, Zwarter, Hol en bol Wordt de zee. Klatert. Schatert, Rookt en kookt, Meldend„Wee 1" 't Scheepje, 'n prooi der golven, Gezweept, bedolven, in hoogen nood o— Het Helnk. 't Geluk, ligt niet in schatten, In goedren, rijk en veel, Ook niet in macht of kennis, Maar, in 't tevreden deel. door: H. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. M id d e 1 b u r g. o— Essen 5—9—1913. Open Brief. Aan den schrijver van St. Maartens brug van den 20—4—1913. Naar aanleiding van uw prachtig en leerzaam stuk dat u schreef neem ik de vrijheid om u eens per open brief te beantwoorden. U begint direct met het kan waar zijn, maar vriend, u bent wel voldoende overtuigd dat het waar is. U schreef in uw stuk als dat u goed met 't poldeneven bekend zijt en hierin veel grappenmakerij voor komt, maar hier stel ik u de vraag noemt u soms grappenmakerij balda digheid, liederlijkheid, ook taal in strijd met de zeden Zoo iets noemen wij anders. Nog bemerkte ik een grootere en dwazere uitdrukking in uw schrijven en wel deze dat moet een polderjon gen kostganger onderschrijven dat hij wekelijks van zulk een kostbaas zoo veel te veel aangerekend geworden is. Is dat soms uw bedoeling Tevens het slecht slapen en hard liggen zou ik u maar ten besten aan raden om de bedden van de manschap pen wat beter te regelen van behoor lijk opschikken en wekelijksche ver schooning van beddegoed. Vriend daar hoort men veel over klagen van uw mannen. Ook haalt u in uw schrijven nog aan dat het voor een kostganger niet opgaat om er maar op door te leven, maar als onze vriend uit St. Maar tensbrug niet te veel schrijft dan zal de rekening wel niet te groot zijn. En tevens den uitleg dien u aan den Redacteur daarover wilde doen mocht ik wel eens graag van u hooren met welke wijvenpraatjes u dan op de lappen kwam, mits ge er uw eigen naam onder teekent, anders niet te plaatsen, dat wij dan juist weten met wat voor een valsche Zeeuw wij te doen hebben die meer behoort tot het venijnblad Zelandia. Ook hebben wij schoon vernomen dat mijn schrijven nog van geen mensch als kinderachtig betiteld is. Zou u soms van het gedacht zijn dat uw dwaas schrijven als leerzaam aangezien wordt? Ik voor mij moet dat erg betwijfelen en als men dan in Essen wat tot stand zou willen brengen dan moei u oprecht zijn maar niet valsch, want ik sluit mij niet bij het venijn aan maar wel bij oprechte mannen. Ook schrijft u in uw onder schrift een Hollandsche polderjongen maar hebt u de polderf in Holland wel al eens gezien Als u eens ge schreven had een boerenarbeider uit Zeeuwsch-Vlaanderen, dat laat zich beter van u aanhooren. Hoogachtend F. BIESEBROECK. Taubenstrasse No 5 Essen. Halst, 8 Sept. PerlOOK.G. Tarwe f 9,50 a f 10,00, Rogge f 7,50 a f 7,75, Wintergerst f9,25 a f9,50, Zomergerst f 9,25 a f 00,00. Haver f 8,00 a f 9,00, Erwten f 11,50 a f 12,00, Paardeboo- nen f 9,00 a f 9,50 Duivenboonen "f 10,00 a f00,00 Witteboonen f00,00 a fOO,—Bruineboonen f 00,00 a f 00,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f00,00 a f 00,00, Aardappels f 2,25 a f 2.50 Koolzaad per zak van 106 liters f 20,00 a f21,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 33, verkocht 11. Varkens 25, verkocht 20. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,30 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,10. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.625 h f47.65. 0 De notaris H. A. VAN DALSUM te H u 1 s t zal op des namiddags om vijf uur, ter her- berge van P. VAN BROECK, nabij Molenstraat te C 1 i n g e, voor P. BEHIELS—Lernout, publiek verkoo- pen met SCHUUR, ERF en TUIN te C 1 i n g e aan de Molenstraat Sectie A 2168 en 2169 groot 14 aren 25 centiaren eigen grond (bijna 100 roe). Verhuurd aan Joseph Jan ss ens tot 1 November 1916 voor 10 franken per maand. Betaling 3 November 1913. Fransch, Fransche Handelscorrespon dentie, DuitschDuitsche Handelscor respondentie, Engelsch, Engelsche HandelscorrespondentieI taliaansch, Spaansch, Deensch-Noorsch, Zweedsch Russisch, Latijn, BOEKHOUDEN (examen-cursus en cursus voor win keliers en ambachtslieden), enz. door middel van de schriftelijke cursussen van het Barean tot Publiciteit ran We tenschappelijk Nieuws, Singel 276, Amsterdam. Wetenschappelijke lei ders Dr. A. A. FOKKER, leeraar aan de Handelsschool te Amsterdam, en dr. J. M. HOOGVLIET, privaat-docent aan de Universiteit te Utrecht, en andere docenten van naam. Ook examen-cur sussen, en leergangen voor beginners zoowel als voor meergevorderden. Vraagt ons gratis-prospectus. De meeste cursussen duren een jaar. Succes verzekerd. a 3 cent de kilo bij J. DE SMETLaGET, Station Hulst. Aan het zelfde adres te koop Het kantoor der ijj*SfF erven Mr. J. G. VAN DEIN SE te Hulst zal in September geopend zijn uitsluitend des middags van 1 tot 2 uur.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3