De volkswilcandidaat voor Hontenisse. INGEZONDEN IBELlfT" Een geneesmiddel, Onze eamlidaten voor de Provinciale Staten. waarheid, ei} deze zal vopr de Volkswil zijn haar eer, en voor hare belagers zijn hunne beschaming. De oorsprong van het Nederlandsche politieke Christendom ligt niet in de jesuitenorde maar in onzen 80jarigen oorlog. Deze was geen geloofsstrijd maar een staatkundige strijd, en toch werd hij gevoerd alsof het was een geloofsstrijd. Deze dwaling bij het ontstaan van het Nederlandsche ge meentebest is blijven voortleven in het Nederlandsche openbare levenwie tegen deze dwaling inging kreeg den naam van libertijn of liberaal en in den verkiezingstrijd van onze dagen heet hij te zijn tegen Christus vol gens mr. Aalberse en mr. van Best - maar hij staat integendeel op het standpunt van de harmonie door den Schepper der maatschappij geschapen. Het standsverschil in Indië. Dit is eene Indische hoogmoeds- ziekte. Wie meer tractement heeft dan een ander stelt zich zeiven in een hooge- ren stand, en deze hoogmoedsziekte doet duidelijk uitkomen de waarheid van het spreekwoord „als niet komt tot iet, kent iet zich zeiven niet." Die klacht vernemen wij voortdu rend op allerlei toon uit het Euro- peesche leven in Indië. Die hoogmoedsziekte bewijst, dat het Europeesche leven in Indië geheel en al verstoffelijkt is, want de mensch die geest heeft en idealen kent, is niet hoogmoedig. De mensch zonder geest en idealen, die standen maakt naar gelang van het bedrag van zijn tractement, is niet in staat zich zei ven noch zijne omgeving in zedelijke beschaving te doen stijgen, hij moge groot zijn in eigen oog, in het licht der zedelijke beschaving staat hij laag hij moge spoedig op zijne tee nenzijn getrapt, het zijn niet de teenen van den man van eer maar van den buffel. Wij, die misschien boven velen staan in hoedanigheden van geest en van hart, hebben eens in het kennen van zijn tijd aangegeven als gedrags regel niet groot voor den kleine, niet klein voor den groote. En dit met reden. Men zal toch altijd zien, dat hij, die hoogmoedig is jegens den min dere, kruipt jegens den meerdere of jegens hem, die hem kan laten ver dienen, en dan blijkt tegelijk, dat de hoogmoedige mensch ook karakterloos is. Het zou goed zijn, ais in school, in seminarie, op werkplaats, in het maatschappelijke leven, les werd ge geven in zedelijke beschaving, en dat de leermeesters hierin een voorbeeld gaven voor de leerlingen en. studenten en in hun maatschappelijk leven ook buiten Indië. Het is anders wel vreemd, hoe de hoogmoedsziekte meer is in de eene stad dan in de andere, zoo in plaaisen die dicht naast elkander liggen, en onze indruk is deze in plaatsen waar de menschen werken en elkander voorthelpen, dus in degelijke handels plaatsen, is geen algemeene hoog moedsziekte, maar wel in plaatsen waar geen degelijk leven bestaat, zooals in rentenierssteden en in nesten waar de menschen geen afleiding hebben. Zoo za! het ook wel zijn in Indië. Eene opmerking en eene vraag. De Heer de Graef maakt in een schrijven deze juiste opmerking Voor de Katholieke Kerk is de Paus wat voor een leger is de Generaal als in een leger de generaal een bevel geeft, en de officieren en onderofficieren volgen het bevel niet op en geven tegenbevel, wat is dan het leger Zoo ookals de Paus verklaart als zijn uitdrukkelijke wil, dat zijne geestelijkheid zich houdt buiten de wereldsche zaken, en de bisschoppen geven tegenbevel en gelasten hun pastoors en kapelaans om geheel hun geestelijk gezag te gebruiken om di rect en indirect wereldlijke doeleinden en partijbelangen te dienen, wat wordt er dan van de kerk Ons antwoord is op deze vraag dit antwoord geeft Danteeen boom zonder vruchten. Eene vraag. Ons wordt geyraagd als eens een groot zondaar door geld of goede woorden toch is begraven op ge wijde aarde, helpt deze gewijde aarde hem dan ten hemel Op deze vraag antwoorden wij vierkantneen. Ea wij zeggen omgekeerd als een mensch in goede gesteltenis der zie^l s.terft en hij k.o.mt om b,v, bij een schipbreuk op zee, dus hij wordt door de elementen begraven in de zee, of wel hij wordt daar een prooi der zeegedrochten, dan doet het ge mis aan gewijde aarde niet de minste schade. Onze bekrompen Zelandia. o De Heer Wiessing, die Zondag 18 Mei in Hulst zou willen spreken over de verkiezingen, ons onbekend gelijk wij onbekend aan hem, wilde een advertentie plaatsen in Volkswil, Hul sterblad en Zelandia. Maar Zelan dia in den persoon van mijnheer van Zeijl weigerde de advertentie. Is zoo iets niet belachelijk? Men kan zich nu voorstellen, welke houding het „Nieuws en Advertentie" blad Zelandia aanneemt tegenover van Dalsum en de andere niet—eigen- candidatendoodzwijgen is en blijft het parool van dit Nieuws en Ad vertentie blad. Deze houding is de houding harer geheele partijregeeren met als mid del het volk dom houden, en in deze stelselmatige domheid vindt zij haar kracht. Hoe geheel anders de Volkswil Deze vindt haar kracht in het openen van en het verlichten van het volks verstand. Zelandia het orgaan van den heer Fruijtier, Volkswil dat van van Dalsum het zijn twee geheel tegen overgestelde richtingen Zelandia wil de duisternis, Volkswil wil het licht. Daarom zijn ook de wegenvan Ze landia Krom, van Volkswil recht, en zegt onze bevolking hieraan van Dalsum weten we wat we hebben, aan Fruijtier hebben we niets. Oostburg en Hontenisse volgens de Maasbode. o De Maasbode heefteen „Men schrijft ons uit Zeeuwsch-Vlaanderen", dus daarin is aan het woord de beroemde „Men", reeds aan onze lezers bekend, het laatst uit de strafzaak tegen de Tijd met veroordeeling tot f 50 boete In dit schrijven staat omtrent Oost burg, dat de liberalen nu komen met een onbekenden candidaat (zelfs schijnt aan „Men" zijn naam niet bekend te zijn want die wordt niet genoemd), en dat de rechtsche partijen weder komen met mr. Dieleman, advocaat en lid van Gedepeteerde Staten, in het dis trict geboren en bekend wegens zijn ijveren voor het aanleggen van tram men en verkeerswegen. En men rekent er dan op dat Oostburg „omgaat" Omtrent Hontenisse staat er in dat hier „onze" stellingen moeten behou den worden, wat met den katholieken heer Fruijtier, die in 1901 den liberaal versloeg, steeds gelukt is. Hij is een populaire candidaat, met veel invloed en ook lid van Gedeputeerde Staten. De liberalen hebben gesteld een on- beteekenenden tegencandidaat uit het protestantsche gedeelte van het district Een partij onbevredenen met een dui zendtal stemmen meest grensbe woners stemt hier steeds verkeerd en de vermaarde notaris van Dalsum is hun uitverkorene, die niet de minste kans van slagen heeft, Wat zullen wij nu hiervan zeggen Uit dit schrijven van „Men" uit Zeeuwsch-Vlaanderen blijkt weder dui delijk de geest van kleinachting, min achting, van ieder die niet is van de partij. De heer Muralt heet een onbekende zelfs zijn naam is onbekend aan Men, de heer Welleman is een on- beteeke.oe.nde, de heer van Dalsum is een uitverkoorne van een partij onte vredenen. Daarentegen is de heer Dieleman bekend, is de heer Fruijtier populair. Onze lezers zullen zich herinneren, dat indertijd het Dagblad van Noord- Brabant te Breda de eer genoot van te ontvangen Brieven uit Zeeuwsch- Vlaanderen van „Men". In dat van 23 Mei 1910 (naar aanleiding van de Statenverkiezing van Juni 1910), wordt de Volkswilpartij omschreven als volgt „Neem al het uitvaagsel van 20 ge beenten, plus al de ontevredenen en „opgestookten, plus vele kwajongens „van 15—20 jaar, die hunkeren „naar vrijheid en rechten, plus allen „die persoonlijke vijanden zijn van de „mannen van aanzien uit het distiict „of gebeten op de geestelijkheid plus „eenige groengeleerden en visschers „in troebel water, plus eenige misleide „dombrave zielen, die ziende blind „rondloopen. „En ge hebt de partij van den „Volkswil" in Zeeuwsch-Vlaanderen". In datzelfde Dagblad werd toen voor speld, dat van Dalsum niet meer dan een 400 stemmen zou krijgen, doch als hij werd gekozen met 2916 stem men tegen „den katholieken leider" die voor hem viel als Statenlid, be greep het Dagblad, dat de zaak toch wel iets anders moest zijn, en „Men" was verplicht een ander orgaan te zoe ken voor de Brieven uit Zeeuwsch- Vlaanderen. Met de Statenverkiezing 1907 heetten de vrienden van van Dalsum „een hoop je malcontenten en sluipmoordenaars" in 1910 was dit hoopje malcontenten reeds gerezen tot „al het uitvaagsel in 20 gemeenten", in 1913 is het hoopje reeds verheven tot een partij ontevre denen, wie weet of deze stijging van hoopje, tot al het uitvaagsel en tot partij niet eenmaal nog verder zal gaan. Wat nu eigentlijk die heeren Die leman en Fruijtier betreftinderdaad de heer Dieleman is zeer bekend en de heer Fruijtier zal ongetwijfeld wel populair zijn, omdat „Men" het zegt, maar zou „Men" ons ook kunnen in lichten of soms niet waar is, wat de booze van Dalsum heeft beweert, dat die heeren hun ambt van Gededu- teerde hebben gebruikt, om van de pro vincie te verkrijgen f 920.000 Zeeuwsch belastinggeld voor de tram van welk.e.r Maatschappij zij zijn oprichter-aan deelhouder en uitmaken met nog een derde het bestuur, en dus voor eigen zaak en zak? Men, die zoo minachtend spreekt over de heeren j.r de Muralt, een ingenieur, Welleman, en van Dalsum, zal toch niet te grool zijn om deze laatste vraag te willen beantwoorden? En als „Men" dan, van uit zijne verhevenheid nederziende op het kleine gedoe van „Links" door het beantwoorden dezer vraag, tevens eens zou willen bekend maken, of hij ook kent een zeker Ka- peiaantje Fruijtier, zoon van het po pulair Kamerlid, en nu wonende te Breda Statenverkiezingen. o— De „Zeeuw" meldde gisteren, dat de heer Mr. P. Dieleman zou bedankt hebben voor de candidatuur voor de Prov. Staten in het district Hulst. Met alle zekerheid kunnen wij mededeelen dat dit bericht geheel onjuist is. Zelandia 17 Mei. Wij weten niet wie gelijk heeft, Zeeuw of Zelandia, maar dit weten wij met besliste zekerheiddat het bestuur van de Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging vreest, dat de heer Dieleman zal vallen voor Hulst, waar om hij ook gesteld is voor Vlissingen, en wij kunnen ook zeer goed begrij pen, dat de Centrale Katholieke Kies vereeniging van Hulst niet gaarne heeft, dat de heer Dieleman zijn plaats voor Hulst opgeeft, omdat zij vreest, dat alsdan de partij Dieleman de partij Fruijtier in den steek laat en alsdan gaat de partij Fruijtier naar den kelder. Het is een leuke geschiedenisje gens van Daisum geldt nog steeds het woord wij kennen hem niet, en hem, dien zij niet kennen, is elk uur in hunne gedachte, zelfs droomen zij van hem, en toch in hunne kranten wordt zelfs de naam van van Dalsum stel selmatig weggelaten opdat de lezers dezer kranten den naam niet zullen kennen. Alsof deze struisvogelpo'itiek zal helpen De vernieling in Zaamslag. De Rechtbank van Middelburg ver oordeelde de twee Dekkers, landbou wers in Zaamsiag, wegens vernieling over een lengte van ongeveer 1200 meter van een afpaling van een 800 palen verbonden door prikkeldraad, tot een boete van conform den eisch f 10 elk. De vernieling ging tegen no taris van Dalsum. Eenige weken geleden veroordeelde dezelfde Rechtbank een arbeider in Axel wegens het vernielen van een winkelruit aldaar tot een gevangenis straf van 14 dagen, eisch een maand. Twee Spa'eukeBi. Er v/ordt alom in het Rijk recht gesproken in naam des Konings. Art. 149 Grondwet. Allen die zich op het Grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen. Art. 4 Grondwet. Onrechtvaardige rechters. o— Tiet is bekend dat Frederik de Groote van Pruisen eens zeide: te gen een struikroover kan men zich verdedigen, maar tegen een onrecht vaardige rechter niet. Daarom zette bij op een keer eens den president van een gerechtshof af en veroor deelde den president een koning kon zoo iets vroeger eigenmachtig doen tot vestingstraf. Deze gedachte van Frederik de Groote, dat een onrechtvaardige rechter een groote misdadiger is, wordt ook gedeeld door Dante. Hij vindt ze in de Hel in Malebolge in het pekmeer. Figuurlijk stelt Dante het voor, dat een onrechtvaardige rechter, die ja met neen en neen met ja op aarde afwisselt, op aarde ver ward wordt in eigen strik, voort durend gekweld als door een brand. Als hij zich lucht wil verschaffen (eerlijk wil zijn) maakt het vroeger bedreven onrecht hem machteloos. De straf in de Hel bestaat dan hierin, dat die rechter in het duister moet rondploeteren als in een ondoorschij nende kleverige vloeistof, pek, voort durend gekweld door onrust als door een brand, waarom het pek heet is. Wil hij zich in het pekmeer lucht verschaffen, dan komen de gruwel- klauwen met hun vorken, pakken den zondaar vast, en duwen hem weder geheel in het pekmeer. dat alle voorkomende ziekten kan ge nezen, kan nimmer bestaan. Voor elke ziekte moet dus een ander ge neesmiddel gemaakt en gebruikt wor den. Maagpoeder van Apotheker Boom, waardoor reeds duizende maaglijders zijn genezen van maagpijn, maagkramp, zuur, hartwater en slechte spijsverte ring. Prijs per doos f0,75. Asthmapoeder van Apotheker Boom dit poeder geeft hij inademing on middellijk verlichting bij Asthma en hieruit voortkomende Borstbenauwd- heden en Borstbeklemming, zelfs bij den hevigsten aanval. Prijs per doos f 0,65. Hoofdpijn (migrainine) Pastilles van Apotheker Boom zijn een zeker wer kend geieesmiddel tegen Hoofdpijn, migraine schele en zenuwhoofdpijn. Prijs per flacon f0,80. Kina koortsdroppen van Apotheker Boom zijn gemaakt van de zuivere kinabast en zijn, door dat de kina direct opgelost in de maag komt, een spoedig werkend middel tegen koorts, Binnenkoorts, Malaria en gevatte koude. Prijs per flacon f 0,60. Laxeerpillen van Apotheker Boom, zuiveren het bloed, verdrijven Gal en slijm en bevorderen den stoelgang. Prijs per doos f 0,50 en f 0.25. Staalpastilles van Apotheker Boom, zijn gemaakt van meikzuurijzer en be derven nimmer. Deze zijn een goed middel tegen bloedarmoede, Bleek zucht en daaruit voortkomende ziek ten en de pastilles wekken de eetlust op. Prijs per flacon f 1,20 en f2, Hoestsiroop van Apotheker Boom, aanbevolen door Dr. Poolman tegen hoesten, heesch'neid en kinkhoest. Deze siroop maakt de slijm los en doet het hoesten spoedig bedaren. Prijs per flacon f0,70. Aambeienzaif van Apotheker Boom geneest spoedig in- en uitwendinge, blinde en bloedende Aambeien. Het jeuken bedaart spoedig. Prijs per potje f 0 50. Deze geneesmiddelen zijn alleen echt met den naam Boom en zijn verkrijgbaar in de meeste Apothe ken en Drogistwinkels. Waar niet ver krijgbaar wordt het verlangde, na ontvangst van het bedrag, met ver hooging van 10 ct. voor portkosten, franco toegezonden door firma A. M. Boom, te Arnhem. „Verkrijgbaar te Hulst bij Verwilli- gen v. d. Hooftte Axel bij J. van Dixhoorn en Harte—Vroegop." Sclioonc laai van baron ran Wijnbergen, Katholiek Kamerlid voor Eist, Over- Betuwe. Deze Heer baron is in zijn vrijen tijd ook welsprekend propagandist voor de Katholieke Partij en Katholieke Be ginselen, en wil gaarne doorgaan voor vriend van den boeenrstand. Deze Heer baron heeft te Leiden eene politieke lezing gehouden, en heeft daar, volgens het verslag in de N. R. Ct., na opvijzeling van de on bevlekte Coalitie, geheeten de partijen van Rechts gesproken „Wat ziet men nu bij links Alles wat is tegen openbare ze delijkheid alles wat is tegen openbare ordealles wat is voor ondermijning van het gezagwat

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 2