Gewestelijk .Nieuws. Marktberichten- Advertentie»- lid 3 erkmans woning tweeden en derden Leert RIJWIELEN alle Onderdeden, II P. F. Colmau-Vlassenrood. klom, en weldra zelf „in tabak" deed. Toen hij wat geld verdiend had, ging hij de beurs bezoeken in den effectenhoek was hij weldra populair En wederom trok hij voordeel van de gelukkige combinatie. Hij üep, hij holde, hij maakte lawaai, hij kocht, hij verkocht, en zijn beide aange zichten deden hun schuldigkeit de man met de twee aangezichten bezat weldra een half millioen.... Maar toen is hij aan den boemel geslagen, en hij is gestorven als een arm man. Stoppeldijk. Omdat de beide hoeken van de Veerstraat nu even vruchtbaar zijn' - 0.25 Essen, l.ln de ïioop dat alle kostbazen den halven kost zul len afschaffen 2. Omdat er zijn die denken dat men voor 5 mark 50 pfen ning of 6 mark alle dagen bief stuk kan opscheppen 3. In de hoop, dat velen een weinig zullen zorgen voor hun eigen levensonderhoud en niet willen leven op kosten van de wirthschaften 4. In de hoop, dat ze allen aan het eerste zullen voldoen, en hun vrouw niet tot slavin in het woeste leven zullen laten verslijten 5. Omdat de halve kostafstamt uit de polderkeet, maar een kost huis is geen poldurkeet 6. Omdat de uitvinder van dit alles van Lotje getikt is. 6 m. 10 0.60 St. Jansteen. Omdat de her derin zooveel wil weten - 0,10 Vorige lijst - 108.10 Totaal f 110.05 O De S. D. A. P. heeft thans in alle vijf de Kamerdistricten in Zeeland candidaten gesteld Middelburg G. F. L i n d e ij e r, te Vlissingen Oostburg G. F. L i n d e ij e r Zierikzee J. K o o- m a n s te Breda Goes G. M i d d e I- b u rg te 's-Gravenhage Hontenisse J. O s s e w a a rd te lerseke. o Raadsvergadering van Hulst van 15 April 1913, Aanwezig burgem. van Waesberghe, voorz. en 9 leden. Afwezig beide wethouders, dhr Hom- bach met en dhr Wauters zonder ken nisgeving. 1. Notulen. Worden goedgekeurd. 2. Ingekomen stukken a. Rekest der firma van Waesberghe om een rioleering te maken uitloopende in de sloot der stadswallen naar B. en W. om advies. b. Procesverbaal kasopname. 3. Zonder bemerking wordt de ligger op de wegen en voetpaden voorloopig goedgekeurd. 4. Besloten wordt om f 700 uit te trekken voor een te bouwen kolen- loods bij de gasfabriek. 5. Verzoekschrift van de heeren H. Maertcns en A. Poppe, als voorz. en secretaris ven het Comité ter vie ring van het Eeuwfeest van Neer- iandsch Onafhankelijkheid te Huist, op 15, 16 en 17 Augustus 1913, om f 600 voor volksfeesten. Volgens dit verzoekschrift is het doel a. Aankweeken van gevoel voor goede en degelijke muziek. b. Het historisch gedenkjaar met meer luister te doen plaats hebben. c. Aan de ingezetenen van Hulst bezorgen genoegen en finantieele voordeelen. Volgens de bijlagen geeft de be grooting van het voorgenomen muziek concours aan f 2380 voor ontvangsten en uitgaven. Onder de ontvangsten komen voor een f 1050 voor bijdragen van comité leden en van de burgerij, f 800 en treegelden voor het terrein, en bedruipt dit muziekconcours zich zelve. Voor de volksfeesten luidt de be grooting vuurwerk f 200 verlichten marktplein 70 bloemencorso 75 duivenvluchten 30 zakloopen, mastklimmer], enz. 100 gondeltocht, rijwielfeesten 125 Deze f600 werden gevraagd van de gemeente. Dhr. Fassaert wil geen geld voor f esten geven, zo dang er nog geen geld is voor straatverbetering. Dhr. van Daisuin wil, zich stellende op ditzelfde standpunt, geen geld geven voor die feesten, zoolang het nog voorkomt dan een arme van de lijst wordt geschrapt omdat het geld op is. B. en W. stellen voor de gevraagde f 600 te geven in den vorm van f 400 plus f200 crediet. Het voorstel van B. en W. wurdt ve;worpen met 6 tegen 3 stemmen. Tegen dhr. van de Walle, Fricot, Fassaert, Botm, van Daisum en de P^Lpe, \óór de hr. Burm, Verwiighen en Fruijlier. Rondvraag Dhr. de Paepe zou willen voorzie ning tegen het te hard rijden van automobielen en motorrijwielen, en meent, dat het voetpad van Gentsche- poort naar station geen voetpad meer is maar als rijweg wordt gebruikt. Voorzitter belooft onderzoek. De Raad gaat over in geheime zit ting ter behandeling van het kohier van den hoofdeiijken omslag. De candidatuur-Dieleman. In het Vereenigingslokaal te Axel werd Zaterdag een openbare vergade ring gehouden van wege de antirev. kiesvereeniging, waarin als spreker optrad de heer mr. P. Dieleman. De opkomst was niet groot. In zijn rede gaf de heer Dieleman o.ir. te kennen «Is geboren Zeeuwsch- Vlaming veel voor de streek te ge voelen, en dat hij daarom in overwe ging had genomen het aanvaarden eener candidatuur voor dit disrrict. In verband met zijn zaken heeft hij ech ter ook te letten op de eischen van zijn gezin. Komen die niet in strijd met het waarnemen van het lidmaatschap der Tweede Kamer, dan zal hij de candidat. aanvaarden. Hij vermoedt dat daarvoor wel een regeling zal te vinden zijn en dat hij binnen weinige dagen het aanvaarden der candidatuur zal kun nen berichten. M.C. Gemeenteraad ?an Sas van Gent. In de Zaterdag te Sas van Gent gehouden raadszitting werd het tram plan van de Zeeuwsch-Vlaamsche tramwegmaatschappij goedgekeurd, en werd een plaats aangewezen voor het bouwen eener nieuwe openbare lagere school. Over een voorstel van den hee-r Hamelynck, om bij de school ook een onderwijzerswoning te bou wen, staakten de stemmen. Her voor- stèl, was op finaucieele gronden sterk bestreden door den voorzitter, die be rekende dat daarvan f200 tot f400 's jaars nadeel voor de gemeente het gevolg zou zijn. Medegedeeld werd een schrijven van Ged. Staten waarin wordt bericht dat onder verschillende voorwaarden de gemeente vergunning kan krijgen om voor het betrekken van electrische stroom aan te siuiten bij de Centrale Electrique des Flandres. M C. Vrijzinnige vergadering. Zaterdag werd te Sluiskil in hei caré van den heer Brakman een openbare veigadering gehouden van de liberale kiesvereeniging. Deze was druk bezocht. Eerste spreker was de heer J, Welleman, die voornamelijk de tariefwet in verband met den land bouw besprak. Verder hield de heer R. de Muralt e?n politieke rede, waar van een groot deei aan de staatspen- sionneering was gewijd. De sprekers hadden veel succes bij de hoorders. M. C. KOEWACHT. Zondag 1.1. werd ten huize van den herbergier A. v. Hove alhier een vergadering ge houden van de Coöperatieve Boe renleenbank aldaar Na kennisneming van een en ander bleek, dat genoemde bank zich in een toestand van boogen bloei en vooruitgang mag verheugen. liet aantal leden nam in den loop vau 19 J 2 toe van 119 tot 127, het aantal spaarbankboekjes vau 152 tot 175 in dat jaar werden 111 voorschotboekjes uit gereikt zijnde 8 meer dan bet vorig jaar. Met de Centrale Bank te Utrecht bad de bank op 1 Jan '13 een rekening van f 10215.12; de winsten stegen tot f588,18 tegen f8,38 in 1905. De jaarwedde van den kassier werd wegens meer dere werkzaamheden met f 50 ver hoogd en alzoo gebracht op f 300. KOEWACHT. Maandag werd alhier een algemeene vergadering gehouden door de leden der aldaar bestaande muziekvereeniging „De Eendracht". In de eerste plaats werd door den heer Penningmeester rekening en ver antwoording gedaan over 1912. i Er was ontvangen aan contributie j en andere bijdragen in dat jaar f 227 in kas was nog van het goed slot in 1911 f42 97. j De uitgaven in 1912 bedroegen f 195.34. De rekening sloot dus met f een batig saldo ten ^bedrage van f 74.63. M.t groote meerderheid van stemmen werden herkozen als'voor- zitter, ondx rvoorzkter en ais commis sarissen, c.- herren C. P. J. Dierick, j H. Bonte, Lm. Ceelaert en Ch. L. I David. BOSCHKAPElLE. In het bestuur van den Zondag j.l. opgerichten Gei- tenbond zijn gekozen als Eere-voor- ziiter, de EdelAchtb. Heer Burgemees ter, A. de Bakker als Voorzitter, A. van Vooren als Ondervoorzitter en H. de Loos als secretaris-penningmeester. Door de bemoeingen van den heer La Farre is onze gemeente eene nut tige vereeniging rijker geworden. BOSCHKAPELLE. Trots het slechie weder staat het vlas hier op vele plaatsen zoo goed, dat er Maandag reeds met wieden begonnen wordt. Dit werk geeft het onderwijs een ge- voeügen knak, daar het grootste deel der leerlingen van de hoogere klasse dan de school verzuimt. Het Vrije "Woord voor Abonnés o Essen, den 15—4—'13. Mijnheer de Redacteur De beenenknager of de uitgehonger de polderjongen. Hier in Essen is een polderjongen die een liefhebber is, als de mannen Zondagsmiddag hun maal gedaan heb ben, om alle beentjes zorgvuldig af te knagen. Gelijk een uitgehongerde wolf, weet hij alle beentjes op te zoeken, of hij Iaat ze hem toewerpen als een hond. Wij nemen aan dat zoo een man totaal karakterloos is, om zich zoo tegen over zijn collega's te stellen. Zou het zijn dat zoo een man zoo iets doet om daardoor een spaarzaamheid te bereiken Wel neen, maar enkel uit hebzucht, en dan uit dit doel als die genoemde beenenkna ger dan thuis komt, dan wil hij een ander de oogen uitsteeken, alsdat hij meer geld gespaard heeft als alle an deren. Maar ik voor mij acht maar het beste, om dan maar een beetje minder te sparen, en maar te leven gelijk elk fatsoenlijk mensch, en zich zeiven niet te kort doen. Ook kan men het wel aan zijn uithangbord zien, hoe verhongerd onze vriend er uit ziet. Wij nemen aan dat het wel een heel onbeschoft gezelschap moet zijn, waar zoo iets geduld wordt, want elk fat soenlijke kostbaas of kostvrouw die nog een graantje karakter bezit wil zoo iets in in zijn huis niet hebben, dat een mensch zich als een hond gelijk stelt. Hoogachtend F. BIESCHBROECK. o— Koewacht 1913. Mijnheer de Redacteur Ik breng U hier een stukje, wilt U dat plaatsen in ons veelgelezen blad s. v. p.? Op Zaterdag den 12en April Gingen wij ons vijven met goeden wil, Naar het fort van St. Jaak. Geladen met handboomen, zaag en haak. Om de boomen door te steken, Voor water en slijk niet achteruit ge weken, Was ons werk gedaan, Dan zijn wij daar naar een kelder ge gaan, Die lag daar met een gat open, Een avonturier, kloek van spier, Is door het gat gekropen, Het was Filemon.de Pau, Met om het lichaam een groot louw, Nauwelijks was hij aan het zinken Of wij hoorden zijn stem klinken, En die riep haait mij op, Want het water stroomt mij over den kop. Rigo die sprak, gij 2ijt een echte Volkswilman. Daar schrijf ik in ons blad wat van. Ja onze courant die brengt ons mee veel verstand, Want daarin kunnen wij leeren, Dat wij ons voor niemand moeten ge- neeren. Zoo beste vriend, tot op de kiezing- dagen. Dan zullen wij ons ook zoo wagen. DE HANDBOOM. o Polemiek TIMII!!\ B0EBJ.W K.\ HI.YMtl). (Vervolg). B o e r j a n Eh wel vriend Minard hoe staan de zaken Minard: Wel vriend Boerjan ik denk van goed. Boerjan: Met de zaak waarover wij hebben gesproken vriend. Minard: Met de kamerverkiezing niet waar Boerjan: Hoe met de kiezir.g Minard: Ja natuurlijk Dieleman gaat veel siemmen hebben. Boerjan: Maar vriend daar heb ben wij het nii-t over. Minard: Neen, waarover dan. Boerjan: Allo vriend, geen vein zerij, u weet wel de zaak waarover wij hebben gesproken. Minard: Ik herinner mij er niets van. Boerjan: ja, maar dat is nu flauwe kul. M i n a r d Was het niet over van Daisum, want ik weet het waarlijk niet, een mensch zou tegenwoordig wel 2 hoofden noodig hebben. B o e r j an: Wet neen, u gaat al tijd van het punt af Wat van Dai sum aangaa', voor zijne kiezing, ik hoor dat hij veel stemmen gaat heb ben, en kans heeft er door te geraken. Minard: Daar geloof ik niets van. Boerjan: Ja ik wel, ik heb er reeds veel van hooren praten, en iemand die geregeld op de baan is, hoort meer als een ander. Minajd: Ja, maar ik heb ook veel kennissen, en die komen ook alle nieuws vertellen. Boerjan: Dat betwist ik niet, maar ik hoor daarom ook veel, en uwe kennissen zijn misschien ook ge kend, en sommigen zwijgen dan ook uit vrees verklikt te worden. Mi n a r d Neen vriend Boerjan, verklikkers of draaiers daar moet ik niet van hebben, want die kunt u niet vertrouwen. Boerjan: Ik ben ook van het zelfde gedacht. Minard: Ja, men kan toch maar voor een gedacht zijn, en geen ver schijnselen van draaien vertoonen. Boerjan: Wel zeker niet recht voor de vuist. Minard: Ja en zeker eerst geen katholiek, dan zoeken bij socialisten, dan bij liberalen, dan bij van Daisum, en dan weder bij katholiek. B o e r j a n Ja, dat zijn menschen waarin geen vertrouwen mag worden gesteld. Nietwaar Vriend Minard Minard: Ja zeker, zulke man nen uit de partij, liever één goede als tien draaiers. Boerjan: Maar enfin, vriend, ik kom terug op mijne vraag, gij gaat er altijd van af en met politiek be moei ik mij niet veel. Minard: Maar u hebt toch ook een gedacht. Boerjan: Vriend, ik heb niet veel tijd om over dit alles te spreken, u weet wel dat u mij hebt gevraagd om lid te worden van het Kruisverbond, maar gij gebaard daar niets meer van te weten. Minard: Oh ja, het is waar, maar nu in de verkiezingstijd heeft men ook meer te doen, ais dat, maar toch zal de zaak worden besproken. B o e r j a n Ja maar wanneer, want eerst wil ik het weten anders wordt ik geen lid. Minard: Alio vriend Boerjan, u hebt altijd voor het goede gestreden en laat die zaak maar gedekt. Boerjan: Neen, ik moet de zaak beslist weten anders kan ik geen lid worden. Min-ard: Vriend Boerjan, er is iets over gesproken, dat is vroeger gebeurd, het verhuren van huizen aan brouwers, maar nu zal dat niet meer gebeuren. B o e r j a n Ja, dat zoude heele- maal niet mogen gebeurd zijn, lid van eene vereeniging van Drankbestrijding en die huizen aan brouwers verhu ren of ten minste laten onderhuren. Minard: Maar vriend B( erjan, wij staan nu voor de zaak, en Iaat er geen tweedracht tusschen komen, want het kost moeite genoeg. Boerjan: Neen vriend tweedracht is niet noodig, maar alles moet recht vaardig zijn. Minard: Vriend Boerjan, U moogt het mij niet kwalijk nemen, want ik moet naar huis. Boerjan: Maar nu moet u naa." huis, en anders hebt u toch tijd ge noeg. Minard: ja. maar mijn vrouw is wat ziek en daarom moet ik naar huis. Boerjan: Indien het zoo is vriend, vrouw gaat voor, maar, de zaak zul len wij later nog wel eens bespreken. VERITAS. Hulst, 7 April. Per 100 K.G. Tarwe f 9,25 a f 9,50, Rogge f 7,00 af 7,25, Wintergerst f 10,00 af 10,10, Zomergerst f 10,00 a f 10,00. Haver f 8,00 a f 10,00, Erwten f9,00 a f 10,50, Paardeboo- nen f 10,00 a f 10,50 Duivenboonen f 10,00 a f 00,00 Witleboonen f 12,00 a f 12,—Bruineboonen f9,00 a f 10,00, Boekweit f00,00 a f 00,00. Lijnzaad f11,00 a f 11,50, Aardappels f U80 a f 1.90 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Koers van liet geld. Belgisch geld per 100 frs. f 47.675 fi f47.70. De Notaris H. A. Hulst, zal VAN DALSUM te des namiddags om 5 uur, in de her berg „Café du Commerce" van ALPH. FEIJEN te Boschkapelie, Kampen, we gens vertrek, voor HYPOLITE BORM de Nijs, publiek verkoopen Ken goed onderhonden vroeger herberg, met aangebouw- den STAL en TUIN te Stop peldijk, wijk Kampen, groot 11 are 85 centiaren (80 roe). Dadelijk te aanvaarden. Betaling 2 Juni 1913. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEIN SE in de Steen straat te Hulst, zal den Maandag van elke maand geopend zijn van negen tot een uur. Fransch, Fransche Handelscorrespon dentie, Duitsch, Duitsche Handelscor respondentie, Engelsch, Engelsche Handelscorrespondentie, Italiaansch, Spaansch, Deensch-Noorsch, Zweedsch, Russisch en Latijn, door middel van de Schriftelijke Talen cursussen van het Bureau tot Publiciteit van Wetenschap pelijk Nieuws, Singel 276, Amsterdam. Wetenschappelijke leiders Dr. A. A. FOKKER, privaat-docent aan de Uni versiteit en leeraar aan de Handels school te Amsterdam, en dr. J. M. HOOGVLIET, privaat-docent aan de Universiteit te Utrecht. Vraagt ons g r a t i s-prospectus. Duur van alle cursussen 1 jaar. Succes verzekerd Het beste adres voor is bij ondergeteekende. Ook bij hem te verkrijgen een partij gebruikte Rijwielen voor spotprijs. Alles te verkrijgen met gemak van betaling. Minzaam aanbevelend, HEIKANT-ST. JANSTEEN. Sreer.houwcrü „8ïc Ciraniet" Gazomet er straat St. Nikolaas (Waas.) Kappen en leveren van alle soorten Blauwen eu witten Arduin, Marmer- en Beeldhouwwerken. Bijzonderheid van Monumenten en Grafzerken. Op aanvraag teekening en prijslijst gratis. Meester-SteenhouwerEDM. INGEL8.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3