Van alles wat. Gewestelijk Nieuws. Advertentiën- Marktberichten- ÜMtMI P. F. Colman-Ylassenrood. Uit de hand te koop eene Boerdery ÏÜ.ADEIAANSE Lei van Bel-Bruwiere, O Het menschelijlc aquarium la de „Deut, med. Wochenschr." wijdt Sternberg ien feuilleton aan den Franschman Norton, bijgenaamd het menschelijk aquarium. Hij geelt zijn voorstelling in het circus Buseh. Hij sfelt zich echter ook voor in de polikliniek van dr. Elsmer en dr, Ilry In de Revue de phy- chotérapie" van Januari 1912 heeft dr. Paul Farez hem reeds beschre ven. Hij is 35 jaren oud, krach tig, gezond en zijn organen zijn volkomen normaal, zijn verrichtin gen (aldus St.) zijn voor den me dicus in tweeërlei richtingen op merkenswaard. Vooreerst kan hij, in een keer, vijf, zelfs zeven liter water in kor ten tijd drinken en deze hoeveel heid zoo lang hij verkiest in zich houden. Dan slikt hij ook nog vijf tot tien levende kikvorschen door en braakt deze weer uit zonder het minste misselijkheidsgevoel. De toe ziende dames (en ook wel heeren) worden bij het zien der kikvi rschen wel een beeije draaierig. Ook dit is aan den artist wei bekend, waar om hij eerst mededeelt, dat hij ze zonder eenige afschuw of misselijk- heidsgevoel doorslikt. Eigenaardig is het gezicht wanneer hij na ze keren tijd zijn mond opendoet, men een kikvorschpoot ziet, hij deze grijpt, er aan trekt en een kik- vorsch te voorschijn komt. Behalve deze kikvorschen slikt hij ook on geveer tien goudvisschen in en deze zeer gevoelige diertjes heeft hij na eenigen tijd weer levend terug. Met behulp van twee electrische lampen, die bij wijze van een gas- trodiaphaan worden doorgesl kt, kan hij de bewegingen van de le vende kikvorschen en goudvisschen in zijn maag demonstreeren St bezocht hem in zijn hotel Hij zeide toen voor ongeveer drie uren te hebben gegeten en gaf nu, geheel willekeurig, de voor enkele uren genuttigde spijzen is een fijnen straal of dikken stroom terug. L'e vloei3toifen, uit zijn maag komend, zijn nooit met slijm gemengd, doch altijd helder en doorzichtig zuiver. Dr Desterues te Parijs heelt hem Pöutgenologisch onderzocht en vond dat de maag geheel normaal is, echter begiftigd met een byzonde- ren tonus en een buitengewone elasticiteit. Er is dus geen sprake vau een verwijden oesophagus of gedilateerde maag, doch alleen van een bui'engewone elasticiteit en con - tractiliteit van deze. Zijn vader en grootvader zouden ook reeds het vermogen hebben ge had groote hoeveelheden in de maag te kunnen bréngen en willekeurig te kunnen teruggeven. Opvallend is ook dat hy de kik vorschen, die hij 't eerst inslikt en dan de goudvisscgen, ook 't eerst weergeeft en dan eerst de vischjes die hij ?t laatst ingeblikt heeft Dit is een physiologische quaestie, die van belang is voor de pathologie der maag, (Med. Weekbl,) o Een dronken matroos gaf in Am sterdam aan zijn herbergier 1 25 in bewaring. Den volgenden dag kreeg hij echter nul op 't request en zei de herbei gier van niets te weten. De matroos naar een advocaat, die dit advies gaf: TGa met 2 goede getuigen, geef hem dan weer f 25 in bewaring en ga daH mor gen alleen, om dat geld te vrageD, Geeft hij 't, ga dan wéér, maar n u met de 2 getuigen en vraag hem gewoon de f25 terug. De matroos deed aldus en 't lukt vol komen. Wat 'n advies, om te kun nen geven, hé —o Een Bond in het Bouwbedrijf. Te Amsterdam is gevestigd de onlangs opgerichte „Bond van Ver- eenigingen van Fabrikanten van en Handelaren in Materialen voor bet Bouwbedrijf". Hij heeft, blijkens art. 2 zijner statuten ten doel de be vordering van het vereèuigingsleven en d8 behartiging der gemeenschap pelijke belangen zijner leden. Op dit oogenblik zijn bij den bond aangesloten de navolgenda organisatiesVereeniging van Ne- derlandsche Baksteenfabrikanten Ver. van Handelaren in Bouwma terialen in Nederland Ned ement- syndicaatBond van Houthandela ren in Nederland Ver. van Ned. KalkzandsteenfabrtkantenNed Ver. van IJzerhandeiaren. Het bestuur bestaat uit de hee ren *jhr mr. G. A. Elias, voorz. N. C. Wefers Bettink, vicevoorz. H. -Endt, penningm.B. Blom, Baron A. H Hardenbroek vau Am- merstol, H. M. L. Nink, D. J. van Wyk en (secretaris) de heer C. J Beyer, Saxen Weimarlaan 14, Amsterdam Als eerste punt op het program van actie zal komen het ontwerpen eener arbitrageregeling voor leverin gen in de bouwbediijven. De groote willekeur waaraan de leveranciers blootstaan by keuringen door niet of te weinig deskundige personen toont, zegt het bestuur, de noodza kelijkheden aan van het bevorderen van maatregelen om in dit euvel te voorzien. (Alg. Hbl 0 De opbrengst van de Tariefwet. De Minister van Finantiën heeft aan de Tweede Kamer doen toeko men een toegelichte raming der op brengst volgens het gewijzigd ont werp van wet tot vaststelling van een nieuwe tariefwet. De recapitulatie is als volgt: le dieren en dierlijke productie f 768.552 2e. plantaardige voortbrengselen f 744.000 3e. mineralen, metalen én fabrikaten daarvan f2.764.380; 4e meel en meelfabrikaten f 224 400; 5e. chemische producten, geneesmiddelen, drogerijen, verf en kleurstoffen en looimiddelen f 206.025; 6e. oliën, vet ten, harsen, was, teer, pek en distil latieproducten van teer f 904,450 7e. hout en fabrikaten daarvan f587.000; 8e. huiden, vellen en leder f 536 000 9e. garens, weefsels en stoffen, klee deren en modewaren f 6.392.000 10e. aardewerk, pottenbakkerswerk, gebak ken steen en andere kunststeen f 594720 11 e. glas f 394.400 12e. papier f 561000 13e. voeaings- en genotmiddelen f3.425 900; 14e. rijtuigen, voertuigen vaartuigen en vliegmachines f90.000; 15e. voorwerpen van verschillende grondstoffen f 1.894.300, totaal gene raal f20.087.127. o Ruw stoeien. Een paar knapen te Winterswijk waren aan het stoeien. Een van hen gaf den 10 jarige Weijenborg met de klomp aan de voeten een zoodanige schop tegen den buik, dat de kleine ineenzakte en gevaar voor buikvlies- ontsteking ontstond. Hij is terstond naar het Ziekenhuis te Arnhem over gebracht. Men vreest voor het be houd van zijn leven. R. N. o Ongeluk met een auto. In ons Ochtendblad deelden we mede dat Maandagavond uit 's-Hee- renberg is vertrokken een automobiel van den heer T. H. G. J. Semmelink te Arnhem waarin gezeten waren de chauffeur Leo Burkens en de leerling schauffeurs Bernard Schimmel en |o- han Henduksen. Die auto was spoor loos verdwenen. Hedenochtend melt men ons uit Doetinchem Het onderzoek naar de verdwijning van de auto heeft uitgemaakt dat ze het laatst te Wehl is gezien op weg naar Laag-Keppel. Daar het voertuig in laatstgenoemd dorp niet is aange komen, werd hedenmorgen gedregd in de Sopperskolk langs den weg Wehl- Keppel en is de auto daarin gevon den. Vermoed wordt dat de auto door de duisternis te water is geraakt. De Sopperkolk is een gevaarlijk punt, waar reeds meer ongelukken hebben plaats gehad. De lijken van den chauffeur Bur kens en den leerling Schimmel zijn in den loop van den dag gevonden. Burkens was gehuwd. Later werd het lijk van Hendril sen gevonden en met de andere naar het lijkenhuis te Hoog-Keppel overge bracht. Ook de auto is opgevischt. Alg. Handelsblad, —o Tn massa afgekeurd. Te Haarlemmermeer zijn van 384 woningen staande langs den Ringdijk, 356 door de Gezondheidscommissie afgekeurd. Nu heeft zich een bouw commissie gevormd, welke zal begin nen met het bouwen van 20 wonin gen te Hoofddorp. „Alg. H." o Fraude aan een postkantoor. Eenige dagen geleden vervoegde zich aan het hoofdpostkantoor te Arn hem een jongmensch, dat een post wissel kwam innen voor een winke lier. De commies, belast met het uit betalen van postwissels twijfelde aen de handteekening en vroeg of er bij de firma ook iemand anders was toe getreden. De jongeman liet zijn post wissel in den steek en verliet ijlings het postkantoor. Inmiddels kwamen er ook klachten in van personen, die reeds geruimen tijd postw ssels ver wachten, doch d^ze niet hadden ont vangen, zoodat de directeur van het postkantoor van een en ander kennis gaf aan de Justitie. Het onderzoek bracht aan het licht dat een hulpbrie venbesteller, belast met het sorfeeren van poststukken, van een onbewaakt oogenblik gebruik had weten te ma ken om een aantal postwissels in zijn zakken te verbergen. Hij endosseerde deze aan anderen, onderteekende daarna valschelijk met de namen van •de geadresseerden en .ging het daarna op het hoofdpostkantoor innen. „Alg, H." O Zondag j.l. 2 Maart was het ver gadering in hét gemeentehuis van den R. K. Boerenbond te Stoppeldijk, en werd geopend door den Voorzit ter J. F. de Maat-Staal met de gewone Christelijke groet, en wenschte wel kom aan al de leden. De notulen werden voorgelezen en zonder aanmerking goedgekeurd. Uit het verslag bleek dat er druk deel genomen was, zooals aan zaaigranen, lijnzaad, aardappelen, kunstmeststof fen, een gezamenlijken omzet van circa 22000 gulden. Het ledental was 116, bij de dienstverzekering een 23 aangesloten. De heeren C. Vereeken en P. de Block waren aan de beurt van aftre den, en werden met ongeveer alge- meene stemmen herbenoemd. De heeren namen het in dank aan. Nu was het voorstel van den heer j. Breyaart aan de beurt, daar in de aankoopscommissie geen rooster van altreden bestond, wilde hij ook een wijziging zien gebracht om op de 3 of 4 jaar af le treden, en dan ook weer herkiesbaar te zijn. De heer Buysrogge vroeg hoe of het kwam, dat het lijnzaad 3 maan den betaald was eer het toekwam. De voorzitter lichtte in, dat het zaad bij aankomst in Rotterdam dadelijk moest worden betaald, daarna naar Terneuzen wordt vervoerd om schoon gemaakt te worden, dit was het lange wachten. In het vervolg zal het naar de verbruikers toekomen in verzegelde zakken en dan kunnen deze het zelf schoonmaken. Daarna zegt de voorzitter dat de zaal te klein is, voor al de leden te bergen, en vraagt om een voorstel. De heer P. Vereccken stelt daarom vooi, het huis van dhr. D. Fassaert. De voorzitter vind dit goed, en stelt voor om die bovenzaal dan te huren, voor de vergaderingen te be leggen. Daarna komt een voorstel van dhr. F. van Campen, om den secretaris zijn loon van 30 gld. op 100 gld. te bren gen. Dit was wel een beetje kras bij het bestuur, zij zullen daarom la te» beslissen over deze zaak. De heer de Munck stelde nog voor de niet deelnemende leden in mest stoffen en granen vrij te laten van contributie, aangezien er nog al wat bij zijn, die door de leenbank in den Boerenbond moesten zijn. Zuiks werd niet aangenomen. Op de vraag van de heer Verhagen of die leden van de nieuwe maaima- cliine ook het nieuwe moeten he'pen beta'en, antwoordde de voorzit er de schulden geleidelijk te betalen van oud en nieuw. De heer J. v. Krutjssen vraagt om aanbesteding van maïs, hij zeide dat in andere bonden de maïs toch aan- b. sleed wordt. De voorzi'ter zou er nog eens over handelen met het be- i stuur. I Daarna dankte de voorzitter de le den voor de trouwe opkomst. District OOSTBURG. Zelandia meldt, dat het Centraal- bestuur van „De Katb. Kiesvereni ging" in het district Oostburg in be ginsel heeft besloten om samen te werken met de anderen partij en om den door deze gestelde candidaat (mr. P. Dieleman te Middelburg) over te nemen. Enaan de afdeelingen zal wor den geadviseerd een besluit in gelij ken geest te nemen. Alsof die affaire al niet reeds lang door enkele toonaangevers was vast gesteld, alsof zoo'n onderafdeeling ook nog iets te zeggen zou hebben „Och arme". Be candfdatuur- de Muralt. De heer jhr. De Muralt te Zierik- zee, heeft in verband met zijn candi- datuur in het district O o s t b u r g, zijn car.didatuur in het district Enk huizen wederom in handen gesteld van de centrale liberale kiesvereni ging in dat district. De centrale kies vereniging voornoemd zal in verband hiermede Maandag a.s. te Hoorn ver gaderen teneinde te overleggen wat haar in. dezen te doen staat. M. C. —o Graauw. 1. Opdat ik, als ik mij niet mag vereenigen in eene vereniging van Waarheid en Recht, wel eens zou willen weten, bij wat soort van ver- eeniging ik mij dan moet aan sluiten - 0.15 2. Omdat ik wel eens wil weten, welke waarde iemand hecht aan een eed als hij tege lijkertijd toont door zijn werk dat hij is tegen recht en recht vaardigheid - 0.15 3. Ik vraag of, als alle men- schen het eens voor een groote plicht zouden houden om aan ieder het zijne te laten, het dan wel mogelijk zou zijn geweest, dat op Schelfhoutshoek een ge heel huis is afgebroken en ge stolen 0.15 4. Omdat ik wel eens wil weten, waarom menschen die een huis van een ander afbre ken en stelen wél hun paasch- plicht mogen houden, en wie voor het Recht is niet - 0.10 5. Omdat het doel de middelen kan heiligen, maar zonder recht vaardigheid onmogelijk - 0.10 6. Omdat comedie zeer aar dig is als het goed gedaan wordt - 0.10 7. Omdat goede woorden goed zijn, maar goede werken (voorbeelden) strekken tot na volging - 0.10 Stoppeldijk. 1. Opdat toch ieder mensch de Volkswil zal lezen, want het is zijn eigen welvaart - 0.20 2. Omdat de heer van Dalsum een voorbeeld is van goede deugden voor ons Zeeuwsche Volk - 0.20 3. Omdat die Honderd gulden baas zijn arbeiders wel een gul den mag betalen in plaats van 75 cent - 0.20 Stoppeldijk. Omdat onze pas toor zoo menschlievend is, dat van de eerste communicanten het derde deel moet overschie ten - 0.35 Graauw. Omdat C. B. van Schefhoutshoek altijd zegt van Dalsum met zijn kletskop kan ons niets maken - 0.10 Steensche dijk - 0.15 Vorige lijst - 91.40 Totaal f 93.45 Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.70 a f 47.72s. Heeren Burgers, Landbouwers en Werklui. Hulst, 3 Maart. Per 100 K.G. Tarwe f 9,00 a f 9,25, Rogge f 7,75 a f 8,00, Wintergerstf 10,25 a f 10,50,Zomergerst f 10,00 af 0,00. Haver f 8,00 a f 10,00, Erwten f 10,00 a f 10,75, Paardeboo- nen f 10,00 a f 00,00 Duivenboonen f 10,00 a fll,00 Witteboonen f 13,00 a f 14, Bruineboonen f 10,00 a f 10,50, Boekweit f00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 13,00 a f 13,00, Aardappels f 1,80 a f 1.90 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 21. verkocht 4. Varkens 17, verkocht 15. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,45 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f0,80. wenscht te koopen, voor weinig geld, en met gemak van betaling, komt eens zien bij ondergeteekende. HEIKANT—ST. JANSTEEN. op Walcheren, groot 40 hectaren, verhuurd (oude pacht) tegen f 35 per Blooisch gemet (is per 39.24 are). Is grootendeels weiland. De boerderij kan ter keuze van den kooper dit jaar worden aanvaard, het zij in eigen gebruik hetzij in huur. Te bevragen ten kantore van nota ris H. A. VAN DALSUM te Hulst. van BOUWJLAIDEH. o— Notaris YAN DER HOER te Ter Neuzen zal met en ten verzoeke van Notaris VAN DER LINDEN te Sel- zaete q. q. op Maandag' 31 Maart 1913, des voormiddags te half elf bij me juffrouw de weduwe Michielsen aan de Markt te Terneuzen, in het open baar verkoopen de volgende onroe rende goederen A eene partij BOUWLAND enzoo- voorts in den nieuw bedijkten polder, gemeente Hoek, groot ruim 33 hectaren, kadaster sectie K nommers 47, 48, 49, 50 en deel van 51, in 10 kavels. Beene partij BOUWLAND in den Vau Remoorterepolder, ge meente Ter Neuzen, groot on geveer 20 hectaren, kadaster sectie 1 nommers 172, 175, 176 en 177 in 9 kavels. Alles nader omschreven in veilings boekjes met kaarten, welke, zoo spoe dig mogelijk, tegen betaling van 50 cent te verkrijgen zijn ten kantore van Notaris Van der Moer voor noemd. Advocaat-Procureur le MIDDELBl'RG, is I:I.K i;\ NAAXDA» bij SEELEHAS8 te Hl'LST te spreken. Statiestraat, 5 Ibis St. Nikolaas, o HOEDEN voor Damen, Juffers en Kinderen. LUIJERMAND, DOOP- en andere ARTIKELEN. De Collecteur A. E. JANSSENS te Goes, maakt bekend dat de loten verkrijgbaar zijn en dat de trekking begint 25 Maart. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddel lijk toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3