flinke Werkmanswoning H Van alles wat. n Burgerlijke stand- Marktberichten. Advertentiën- Te koop SET SM i CMffi IN, Ir. J. ADRIAANSE Waallij nzaad wittebloemtonzaad Soiled Heeren-, Dames-en Kinderwerk. J.M.BLOMMAERT - Graauw. Maar tegen den clerus die al dat sehoone besmeurt, trekken wij te velde. Wie één lijn trekt met den cle rus, moet de Expres niet, lezen. Daar zijn genoeg blaadjes die „bang" zijn voor de macht van den clerus. Die blaadjes moeten de schaapkens dan maar lezen, wanneer zij niet anders slikken mogen dan wat heer oom ze voorkauwt. Op hun be houdt als abonné stelt de Expres geen prijs. En daarom ook interes seert ons het gewroet van de pries ters niet bijster. Laat ze wroeten (Expres) Java. O 200 passagiers geslikt. Van een sensationeel drama maakt ccn bericht uit New-York melding. Mag men het bericht gelooven, dan zou het drama zich hebben afgespeeld op een der kleine Amerikaansche pas sagiersbooten, die de gemeenschap langs de kust onderhouden en wel op de „Albany" een klein verouderd schip, waarop een 200 a 300 perso nen werden vervoerd. Daar het schip niet zeewaardig was, werd door een storm, die lang aanhield, geweldig ge- tejsterd, het schip stampte zwaar te gen de golven. In een bijzonder stormachtigen nacht beval de kapitein alle passagiers naar de kajuit te gaan. Pe?e was slechts 18 voet lang, 11 voet breed en 7 voet hoog, en in deze kleine ruimte werden a! de op varenden samengepakt. De kapitein liet de luiden sluiten en een gummi afsluiting over den ingang der kajuit werpen. De ongelukkigen stikten in de benauwende atmosfeer en een af schuwelijk tponeel van waanzin en geweld-daden speelde zich af onder liet steunen van stervenden en vloeken der sterkeren. Slechts één man ge lukte het ten slotte zich een weg naar het dek te banen en den eersten stuur man te waarschuwen. Het was ech ter reeds te laat; 172 der opvarenden waren reeds dood, velen lagen op sterven. Van de 80 zwaar-gewonden koijden er slccjits gered wordéh, iwodat het aantal dooden in ?t geheel 200 bedraagt, De kapitein verklaarde, dat hij de kajuit altijd op die wijze tegea de stortvloeden beschermde, zonder dat ooit iemand gestikt was. Slechts de omstandigheid, dat hij meerdere uren ^een haven kon binien!oopen; was fiorzaaji' van git yreeséiijk ongeluk, o Wijn-oorlog. In de champagne-distiicten is het .veer aan 't gisten. In het dorpje Dizy I? f'eeds een staking uitgebroken eri te Epernay belegden de roerige wijn boeren een vergadering, waar beslo ten werd een ultimatum aan de eige naars der wijnbergen te zenden. De wijnboeren, een duizendtal, eischten (..lonsverhoijging en wilden 'binnen 24 uur antwoord hebben. Zoo niet dan zou de staking In heei hei wijndis trict worden geproclameerd. O Volksliederen. Men weet, schrijft het Vad., dat Haydn het Engelsche volkslied, „God save the King" componeerde, welke wijs later ook door de Duitschers voor hun „Heil Dir im Siegeskranz" geadopteerd werd. In de memoires van de markiezin de Créqui wordt verteld, dat Haydn de melodie eigen lijk „annexeerde". Te Saint Cyr had hij ze gehoord, waar de leerlingen voor hem Lulli's„Sauvezle roi..ff!Zongen Thans heeft echter een Duitsch pu blicist, M. E. Handtmann ontdekt, dat noch Haydn noch Luili het lied com poneerden, maar de monnik Hucbald, die omstreeks 903 in do abdij van Saint-Amand (in de buurt van Door nik) woonde. En dr. Oscar Fleischer heeft ont dekt, dat de melodie van het Oosten- rijksch Volkslied ontleend is aan een oud Katholiek kerkgezang. o— „Solfernimfen". Een schoenmaker te Breda ontving tegen carnaval opdracht om een veer tigtal witte schoentjes te maken voor een even groot aantal meisjes eener lucifersfabriek, in de wandeling en als ze het niet hooren ook wel ..solfernimfen" genaamd. Crispijri aan vaardde de bestelling maar onder voor waarde, dat minstens de helft van den prijs, zijnde f2.50, betaald moest zijn op Zaterdag voor vastenavond. Zulks geschiedde dan ook. Toen de geachte cliënléle werd uit- genoodigd de mooie dingetjes te ko men passen, maakte een der dames bezwaren, omdat...... ze geen kousen aan had. (Historisch). o Te oud om gestraft te worden Een man van bijna 80 jaren te Boornbergum was aldaar, dus schrijft men uit Smalingerland, aan de „L.Ct.", door koop eigenaar geworden van een onbewoonbaar verklaarde en ont ruimde woning, die hij betrok met de bedoeling, om, zonder iemand tot last te zijn, er zijn laatste levensjaren te slijten. Wist hij het misschien niet, de po litie echter wel, dat door hem een daad was gepleegd in strij-d met de Woningwet. Proces-verbaal op pro ces-verbaal volgde en bij herhaling werd de oude man dat kon na tuurlijk ook niet anders veroordeeld tot geldboete of gevangenisstraf. Tot betalen der boeten was hij on machtig voor het ondergaan van ge vangenisstraf was hij te oud gewor den. Zoo oordeelde ook H. M. de Koningin. Bij Kon. besluit is den den grijsaard dan ook kwijtschelding verleend van zijne straffen. o Naastenliefde en verkiezingen. Uit den Vastenbrief van den Bis schop van Breda, die in 't bijzonder over de christelijke naastenliefde han delt, trof ons de volgende passage „Met name bidden Wij u, dat gij u vooral in 't openbaar van iederen lief- deioozen broederstrijd zorgvuldig ont houden zult. Hoe diep treurig is het toch, te moeten zien. dat de huisge- nogten des geloofs elkander soms in woord en geschrift bestrijden op een wijze, die aan heel iets anders doet denken dan aan hetgeen getuigd werd van de eerste Christenen Ziet eens hoe zij elkander liefhebben. Heeft het er inderdaad niet allen schijn van aisof men bij sommige gelegenheden, b.v. ten tijde van verkiezingen, meende, dat het gebod der naastenliefde op hield te bestaan Hoezeer is dat al les echter in strijd met de eischen der liefdewetDaarop smeeken Wij u, B. G-, dat gij u immer als phrjS- tenen gedragen e.n u: beijveren zult om( de eenheid des Geestes in den band des vredes te bewaren'* M. C. o Ia het Amerikaansche leger worden thans proeven genomen met een nieuw automatisch geweer, waarmee 652 schoten eer minuut zouden kunnen werdgn afgevuurd, o— Bij een onderhoud, dat Napoleon op zekeren avond in Tuillerien met de leden zijner hofhouding had, vroeg hij hun schertsend, wat de vmeld er we] van zeggen zou, indien hij eens plot seling dien nacht zou overlijden. Allen antwoordden eenstemmig, dat de we reld zich met de grootste bewondering over het grootste genie van zijn tijd zou uitlaten en wellicht in vertwijfe ling geraken bij de gedachte, dat zulk genie was heengegaan. Daarop on derbrak de keizer hen en zei kort en bondig „Gij hebt het allen mis, hec- ren, de wereld zou zich verlicht voelen en zeggen God dank, dat wij hem kwijt zijn." Napoleon's hofhouding v/as verblijft, maar dacht bij zich zelf„Hij heeft gelijk." o Het bestuur van de Soc. Dem. Partij heeft besloten, aan de Kamercandida- •ten van die partij te verzoeken, per soonlijk niet te antwoorden, op de eventueele schriftelijke vragen door comité's enz., tot hen te richten, maar het antwoord daarop aan het partijbe stuur over te laten. o De New-Yorkschê „gummen" heb ben weer eens iets van zich laten hooren. Te Yersey kwamen drie van deze lieden een herberg binnen, waar ze een bekenden arbeiderelei- der Thomas Conroy neerschoten. Een der bandieten kon worden ge arresteerd en toen bleek, dat de he«- ren een verkeerde hadden gedood. Niet Conroy was de man, dien ze hadden moeten dooden voor het verrichten van de daad ontvingen ze 50 dollars maar een anderen arbeidersleider, zekeren Burke. Deze verklaarde aan de politie, dat hij in zijn vereeniging, de Ironwerkers Union, knoeierijen had ontdekt en dat hij daarop van de betrokkenen dreigbrieven had ontvangen. Blijk baar hebben dezë du de drie,,gum- men" gehuurd om Burke uit den weg te ruimen. De bandieten echter vergisten zich in den persoon, hiel den Conroy voor Burke, begonnen met -hem een twist en voordat de vrienden van Conroy tusschenbeiden konden komen, schoten ze dezen neer. T)e psychologie van den droom. Dr. Wil'iam Brown, een der ineesi bekende psychologen te Londen, heeft in enkele Engelsche tijdschriften een interessante causerie geschreven „De psychologie van den droom." De ge leerde schrijver begint er mee de ver schillende meeningen van beroemde Duitsche en Fransche droompsycho- logen de revue te laten passeeren. Uit zeer veel materiaal distileert hij de stelling, dat droomen niet anders dan een herinnering is, een herinne ring aan de jeugd. Vaak gebeurt het, dat men bij het ontwaken zich niet herinnert, hoe men toch aan den droom gekomen is, later blijkt dan echter meer dsn eens, dat de indruk ken reeds jaren geleden zijn opge daan. Heel gewone zaken uit het dagelijksch leven worden in ons brein vastgelegd maar deze indrukken wor den als het ware doodgedrukt door de groote impressiesin den nacht herinnert de mensch zich echter weer de nietige kleinigheden, die hij dan onwillekeurig illustreert, waarvan het gevolg is, dat de droomen dikwijls oplaaien tot machtige fantasieën. Volgens Brown droomt de mensch in het algemeen niet- Wanneer wij het hoofd teF ruste hebben gelegd be gint er spoedig absolute rust le heer- schen in ons brein. Slechts gedu rende enkele seconden kan deze rust gestoord worden door een droom. Want wij droomen in snel tempo. Wanneer iemand wakker wordt door luid schellen, door het blaffen van een hond of het waaien van den wind dan verkeert hij gedurende enkele se conden in den overgangstoestand, tus- sc'nen slapen en waken dit is de tijd van den droom bij uitnemendheid. Het geluid maakt den mensch. \yak-. ker, zijn hersenen beginnen "te wer ken. hij begint te denken, te fanta- seeren, hij...... droomt. En in een mi nimum van tijd heeft hij kilometer lange romans geschreven. Dan ont waakt hij. „Vox Medic." Donderdag J4 Febru- arï is de laatste dag van aangifte. Wie zich niet heeft aangegeven mag dit jaar niet medestemmen. De aangiftebiljetten moe ten worden setee&emrt. Het Vrije Woord, voor Ab onnes. O Een heertje stijf en ook brutaal Gaat 's Zondags deftig met de schaal 't Gezicht parmentig en content Als had hij zonden nooit gekend. Van zich zelf (wel te verstaan). Van anderen trekt hij die wel aan. Het minste dat hij daarvan hoort, 't Zij waar of leugen ongehoord Van vriend of vijand, hoe 't ook zij De heele wereld moet er bij. Omenschen, schuwt toch zóó een man Die God en mensch verraden kan Die leeft voor geld en haat alleen, Acht vriend, noch familie, ja geen één. Ja. zoo een mensch met veel venijn Mocht toch geen kerkvader zijn. Korte maand, 1913. T err.euzen. o— Jagertje. Omdat Peet met zijn I clubje zich 's Zaterdags avonds j zoo laat amuseeren met de kaart en Zondags niemand tijd heeft i om naar de kerk te gaan f Boschkapelle. Van een voor- uïtstfevenden boer, die hoopt, dat onze candidaten van Dix- I hoorn, Buijsse en Kramer allen gekozen zullen worden voor dc Provinciale Staten en onze can didaat van Dalsum voor de Tweede Kamer. En dat wij de fijne candidaten met vele mooie buizen mogen beladen. Op hoop van navolging Hontenisse. Van een abonné - Van een Zuid-Bevelandsch kiezer omdat 1. De coalitie, altijd volgens de Nieuwe Zeeuwsche Courant, (firma Vienings-Witkam) alle hoop heeft het Kamerdistrict Oostburgte veroveren en bereids door deantirev. kiesvereeniging te Axel is candidaat gesteld de heer Meester Petrus Dieleman - 2. Men „nattigheid" schijnt te voelen en dit wellicht de pleister zal moeten zijn op de wonde, wanneer hij als Statenlid in Hontenisse valt 3. Omdat over zijne verkie zing zeker vreugde zou zijn op „eene bepaalde plaats" te Zaam- slag en op „het Naaikussen" on der Terneuzen 4. Omdat Mr. Dr. J. van Best te IJzendijke en te Sluis zulke mooie propagandelezingen ter bevordering van de candidatuur Dieleman heeft gehouden 5. Omdat de lezing te IJzen dijke werd ingeleid door den heer A. Hendrikse, burgem. van Waterlandkerkje, maar ik dacht dat die Burgem. wijzer was dan de beweringen van Mr. van Best alle voor zoete koek aan ts ne men 6. Omdat het tijd wordt dat „de Volkswil" ook in het Kamer district Oostburg aan de over zijde van den Braakman eens gelezen wordt 7. Omdat dhr. Van Dalsum misschien wel eens zal willen mededeeien of dit reeds het gc-val is (Wordt er gelezen Red.) 8. Omdat ik hoop en goed gezorgd zal worden dat in alle gemeenten van het kiesdistrict alle Volkswilmannen op de nieuwe kiezerslijst voor 1913 voorkomen 9. Omdat er ter bevordering van de eandiriaturen van Dal sum voor de 2e Kamer en Buijsse, Van Dixhoorn en Kra mer voor de Provinciale Staten geld moet zijn 10. Omdat ik hoop en ver trouw, dat de Volkswil haar best zal doen niet alleen om Meester Petrus uit de Staten te wippen, maar ook om hem voor het kiesdistrict Oostburg uit de 2e Kamer te houden Stoppeldijk. Van een Volks wilman uit blijdschap, dat van Dixhoorn en Buijsse zich heb ben aangegeven voor candidaat - Terneuzen. Van den dichter van het Vrije Woord Vorige lijst - 2.50 0.20 0.10 - 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 025 1.25 80.60 Totaal f85.90 STAATSLOTERIJ. 0.10 No 12513 een prijs van 100000 gulden 2756 1500 12246 1000 14822 n 1000 g 2071 10000 0.10 4672 n 1000 7473 1000 6534 u n 25000 1452 n n 1000 10679 lOoO 0.10 20774 1000 838 i 1000 6190 n n 1000 4319 1000 10661 n n 2000 5703 1000 6968 n 1000 18367 n 1090 0.10 12805 n n 1000 0.10 O Boschkapelle. Huwelijks-aangiften 10 Jan. Cornelis Hertogs (van Bergen op Zoom), oud 34 j., jm. en Cecilia Vcneranda Kint, oud 33 j., jd. Huwelijks-aangiften. 10 Jan. Alphon- sus Franciscus Verlinden (van Hulst), oud 24 j., jm. en Maria van Hoove, oud 19 j-, Jd. 14 Jan. Petrus Johannes Fermont, oud 28 j., jm. en Seraphina Maria de Loos, oud 23 j., jd. 30 Jan. Cornelis Hertogs (van Bergen op Zoom) oud 34 j., jm. en Cecilia Veneranda Kint, oud 33 j., jd. Geboorten. 18 Jan. Mathilda, d. van Petrus E'-eraert en van Emilie Destom bes. 29 Jan. Alfred Eduardus Marie, z. van Pius Ongenae en van Mathilda Heijens. Overlijden. 27 Jan. Adolf Carolus van Houdt, oud 70 j., weduwn. van Apolonia de Bakker. Overslag. Huwelijks voltrekkingen. 29 Jan. Arthur Alphonsius De Clercq, oud 25 j., jm. en Emerentia Maria Buijsse, oud 22 jjd. Geboorten. 16 Jan. [ulienne Maria, d. van Aloijsius de Coninck en van Anna Josephina Elegeert. Sas van &ent. Geboorten. 22 Jan. Frans August, z. van PolidorusJohan- nes Leroux en van Johanna Cornel'a van Rijssel. St. Jansteen. Geboorten. 18 Jan. Beriha Josephina, d van Franciscus Frankevijlle en van Johanna de Block. Josephus Cyrillus, z. van Camillus Franciscus Vael en van Maria Pharailda Pieters. 23 Jan. Camillus Maria, z. van Petrus Johannes Ferket en van Eugenia Pelagia Puijlaert. Holst, 3 Febr. Per 100 K.G. Tarwe f 9,00 af 9,25, Rogge f 8,00 af 8,25, Wintergerstf 10,75a f 10,90, Zomergerst f 10,75 af 0,00. Haver f 5,00 a f 10,00, Erwten f 9,00 a f 10,50, Paardeboo- nen f 10,00 a f 00,00 Duivenboonen f 10,00 a f 00,00 Witteboonen f 14,00 a fOO,—Bruineboonen f 11,00 a f 11,50, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 00,00 a f 00,00, Aardappels f 2,25 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 10, verkocht 2. Varkens 34, verkocht 28. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,30 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,10. EEN groot 10.45 are, (68 roe, eigen grond), gelegen gehucht Schapershoe k. Verdere inlichtingen te bekomen bij C. DE VOS, Sluis te Boschkapelle. Te verkrijgen bij J. F. VAN DEN BERGHE, Absdale aan f3.— contant. Advocaat-l'rncureur Ic MIDDELBURG, Is EIHEA MAANDAG bij JÏKELE3IAXS le HIJIiST te spreken. eerste kwaliteit Station HIX8T, Solied leer en nette afwerking. Het goed beveelt zichzelf aan. Ook verkrijgbaar goed g'eel-, zwart-, bruin- en vetsinecr. Verder prima zuivere OLIE best geschikt voor Naaimachine, Velo en andere draaiwe'rken a 60 cent per liter.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1913 | | pagina 3