Gewestelijk Nieuws. Verkoopingen. Marktberichten. Advertentiën- Prijskaarten tweeden en derden Ir, J, AMIAANSE Visitekaartjes C. J.CÜIJLE V ertegen woordigers Tegenwoordig waren de burgemees ter, de hoofdcomissaris, de officier van justitie en de vijf ambtenaren bij het Kantongerecht. De bedoeling dezer conferentie was om te bereiken dat voor de toekomst van beide zijden één lijn zou worden getrokken. Ver schillende aangelegenheden werden besproken, maar in hoofdzaak liepen de langdurige besprekingen toch over het naar de rneening der politie-auto- riteiten ten onrechte onvervolgd laten van processenverbaal. Handelsblad. o- Een vreemde ontmoeting. Donderdagnacht omstreeks twaalf uur, zoo lezen we in de „Graafschaps- bodc", had de jachtopziener Hilge te Wichmond bij Zutphen, een vreemde ontmoeting. Op een gegeven oogen- b!ik hoorde hij roepen Help help Hij spoedde zich in de richting, van waar het geroep kwam, doch zag niets. Het geroep herhaalde zieh ech ter en eindelijk bleek het, dat het van boven kwam uit een luchtballon, welke verward zat in de boomen. Men vroeg aan den jachtopziener„Waar zijn wij hier", waarop hij anrwoordde „Nabij Zutphen". De nachtelijke rei zigers spraken Duitsch en waren met drie personen^ Even later gingen ze de hoogte weer in. o Ken bisschop Staatspresident. Volgens de „Köln. Volksztg." heeft de republiek San Domingo een eigen aardig middel te baat genomen, ten einde aan het getwist der „generaals" om het presidentschap een einde te maken. Ze heeft namelijk aartsbisschop Noue! tot president gekozen. Of de bisschop de benoeming aanneemt is een tweede. In elk geval is het wel een bewijs voor het vertrouwen, dat men in hem stelt. De bisschop is inlander en sinds 1906 in functie. o Proces verbaal tegen het kamerlid Door de politie te Zaandam is ambts halve proces-verbaal opgemaakt tegen den heer J. E. W. Duijs, lid der Tweede Kamer voor Zaandam, naar aanleiding van eenige beleedigende uitlatingen van dezen omtrent den heer mr. C. A. Elias, burgemeester van Zaandam, in de op Dinsdag 26 November in het Apollotheaterte Zaan dam gehouden openbare vergadering. Naar het schijnt moet de belecdi- ging van den burgemeester hierin be staan, dat de heer Duijs gezegd zou hebben, dat herhaaldelijk de heer Elias in den Raad „liegt en bedriegt." (Tel.) o— Kindermoord. Een verschrikkelijk drama speelde zich te Roux in Henegouwen af. Een man, die niet wel bij het hoofd was en reeds in een krankzinnigengesticht verpleegd was, vermoordde in een vlaag van waanzin zijn beide kinde ren. Daarna ging de ongelukkige zich als de moordenaar bekend maken en werd gearresteerd. De moeder was van huis om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien. o Rijksveldwachters aaugevallen. Te Spaarndam is gearresteerd en gevankelijk naar Haarlem overgebracht zekere D. Roza, uit Spaarnwoude die, gevolg gevende aan een vroeger ge dane mededeeling om den rijksveld wachter Boorsma te zullen vermoorden dezen onverhoeds met 'n mes aan viel gelukkig waren de beide ge meente-veldwachters van genoemde dorpen in de onmiddellijke nabijheid, die den stoot wisten te voorkomen, waarna R. onder hevig verzet naar het arrestantenlokaal werd overge bracht. (Handelsblad). o Voor de katholieke pers. Te Tilburg heeft zich een comité gevormd bestaande uit een vijftigtal heeren, dat eene groote actie wil be ginnen voor de R. K. pers. In alle kerken der stad werd Zondag j.l. van den kansel eene aansporing tot de geloo- vigen gericht, om dit comité te steu nen en neutrale en liberale bladen meer en meer uit de huisgezinnen te weren. Maasbode. (Het zou vrij wat beter zijn, als er eens werd verteld wat katholieke pers is. Wij althans kennen een blad, dat zich houdt aan de leer van den Paus, dat zich heeft gesteld onder de bescherming van de Koningin des Hemels als tegenstelling van pers als Koningin der Aarde, en toch van af den kansel door den bisschop van Breda is veoordeeld. Wij moeten daarom denken, dat een officieel ka tholiek blad is dat, hetwelk over eigen gemaakte katholieke beginselen weet te praten en tegelijk de katholieke daad weet te bemodderen). o De tolbrug te Zaandam. De Tel. meldt De tolburg over de Zaan te Zaan dam is eigendom van het fonds van wijlen J. de Hoop doch kan te allen tijde door de gemeente overgenomen worden tegen betaling van het tekort op de exploitatie-rekening. Zal echter door het fonds „De Hoop" zooveel winst gemaakt zijn, dan wordt de ge meente Zaandam eigenares zonder iets te betalen. Die tijd ligt niet ver meer af, doch de Zaandammers klagen over de te betalen brugcenten, welke voor hen een belasting beteekent. In de voorlaatste zitting van den gemeenteraad stelde daarom de heer Van Delft voor, te besluiten, dat in elk geval met 1 Jan. 1914 de brug door de gemeente zou worden overgenomen en de tolheffing afgeschaft. Over dit voorstel staakten toen de stemmen, zoodat een herstemming moest plaats hebben. Ook nu staakten de stemmen en is volgens het regle ment van orde het voorstel dus ver worpen. Voor stemden de 7 sociaal democraten en de voorsteller. o In het maandblad van den Cen- tralen Gezondheidsraad over October komt de volgende waarschuwing voor Waarschuwing tegen de aanbiedin gen van „The M. Winter Co." in Washington (Noord-Amerika). Herhaaldelijk komen in de dagbla den advertentiën voor, waarin bijver diensten worden aangeboden. Zij, die op deze advertentiën schrijven, ont vangen dan, met veel omhaal, aan biedingen om op te treden als ver- koopers van een middel (gezegd wordt dat het een geneesmiddelis), dat door de bovengenoemde onder neming wordt in den handel gebracht. Ook aniere personen, wier adressen op eenige wijze aan de onderneming zijn bekend geworden, ontvangen soort gelijke aanbiedingen De Centrale Gezondheidsraad meent te moeten waarschuwen tegen het in gaan op deze aanbiedingen. Uit een onderzoek, dat de Raad in het daar voor aangewezen Rijkslaboratorium deed verrichten is gebleken, dat het zoogenaamde geneesmiddel, hoogdra vend genoemd „Natuurlijke Gezond heidshersteller", of soms ook wel „Nalther" slechts een tot tabletten samengeperst en met een laagje sui ker omgeven mengsel van laxeermid delen is. Daaromtrent zijn er, die als gevaarlijk worden beschouwd en waar van de verkoop in het klein, voor geneeskundig gebruik, dan ook bij de wet aan onbevoegden verboden is. Wie dus die verkoop op zich neemt, verkoopt niet alleen een waardeloos middel, maar stelt zich bovendien aan eene strafvervolging bloot. o Aan de Zaan. In de Donderdagavond gehouden vergadering van den gemeenteraad van Zaandam beschuldigde de heer Van Delft den heer Duys, dat deze een brief, betrekking hebbende op de gasfabriek, in den trein had laten lezen en daarbij zijn medecommissieleden der gasfabriek „stommerds" had ge noemd. De heer Duys protesteerde sterk tegen deze beschuldiging, omdat de zaken daarin scheef werden voorge- stetd. De heer Van Delft had derhalve zijn interpellatie vragend moeten in- kleeden. De toestand aan de gasfa briek heeft hij allertreurigst gevonden, toen hij als wethouder optrad, en hij heeft toen dadelijk gezegd, dat hij tot dekking van zichzelven alles publiek zou behandelen. Daarmee hield het vertoonen van den brief verband en wat de uitdrukking „stommerds" aan gaat, deze was gebruikt, doch niet ernstig gemeend. Lachend weg, een grapje bedoelend, was het woord den mond ontvloden. Voortaan moest de heer Van Delft dus liever eerst onder zoeken, alvorens te beschuldigen. „Dat mag u en dat mogen uw so ciaal-democratische medeleden zelf wel toepassen", sprak daarop de heer Van Delft. Bewijzen riep de heer Duys. De heer Van Delft kon dit dadelijk en zei „U heeft erkend „stommerds" gezegd te hebben over uw medeleden, zij het dan ook als een grapje. Dat komt niet te pas Waarop dhr Duys antwoordde En u is te hoogmoedig uw fout te er kennen. De voorzitter sloot daarop het debat. (Tel.) o— De gouden vijfjes gevaarlijk geld. 't Zal zaak zijn, dat de Minister van Financiën overweegt de aanmun ting van nieuwe cents-stukken hoe kig met een gat er in, ovaal, of wat zijn Excellentie het"mooist mag vin den. Want de nieuwe gouden vijf guldenstukken gelijken in grootte zoo sterk op de thansjn omloop zijnde centstukken, dat men op het gevoel af haast niet kan zeggen of men een cent dan wel een vijfje heeft ontvan gen, dus ook niet, welk geldstuk men uitgeeft. Dat wordt weer een bron van ergernis en teleurstelling, zoo'niet van pogingen tot oplichting. Wanneer de adviseurs van den Mi nister op het gebied van muntzaken mannen van de practijk waren, zou den zij bepaald gewaarschuwd heb ben voor het gevaar dat in de grootte van het nieuwe vijfje is gelegen. En wanneer zij mannen van smaak waren, zouden zij ook gezorgd heb ben, dat het nieuwe muntstukje wat fraaier van uiterlijk ware geweest, en niet slechts een verkleinde reproduc tie vertoonde van het sinds jaren in omloop zijnde tienguldenstuk. We zijn toch niet gelukkig met onze munten. Op een huwelijksadvertentie. Voor eenige dagen stond in een der bladen een huwelijksadvertentie, waarin een heer een passende wederhelft zocht. De huwelijkscandidaat ontving op deze advertentie een brief aan een jonge juffrouw uit het Zuiden van Limburg en overeengekomen werd, dat men een samenkomst zou hebben te Herzogenrath. Aldus geschiedde en beiden maak ten een uitstapje. Terugkomende moest het paartje aan de douane te Kerkrade uitstappen om zich te laten visiteeren. Onder protest vooral van de jongedame werden ze gevisiteerd. Wat bleek nu De visiteuse kwam opeens aanloo- pen en verklaarde, dat de jongejuf frouw geen jongejuffrouw was maar een jonge heer. De politie maakte tegen de ver meende jongejuffrouw proces-verbaal op. Limb. K. Het Turksch legerbestuur maakt nog korter metten dan het Bulgaar- sche, en heeft aan de corpscomman- ten bevel gezonden om iederen cor respondent, die zich in de nabijheid der gevechtslinie waagt, te laten neer schieten. De meeste correspondenten zijn daarom maar huiswaarts gekeerd. De „Tagliche Rundschau" weet mede te deelen, dat de Duitsche re geering binnenkort een luchtvloot- wetsontwerp bij den Rijksdag zal in dienen. Daarin zou voorgesteld wor den onmiddellijk met den bouw van een aantal militaire luchtschepen te beginnen, die vóór einde 1913 gereed moeten zijn. Op de Zeppelinwerven te Friedrichshaven en te Potsdam kunnen, volgens het blad, in één jaar 12 groote luchtkruisers afgeleverd worden. Van een internationaal reuzen werk, waaraan voor 23 jaar begon nen is, ziet men de voltooiing tege moet. Binnen de drie jaar komt men gereed met de fotografiscffe opne ming van den geheelen sterrenhemel. Op de sterrenwachten der geheele wereld heeft men op 20.000 fotogra fische platen meer dan 50 millioen sterren in beeld gebracht. Or- Drie glaasjes jenever. Hij was flink in eigen oog, beter dan velen zijner vrienden, die te veel dronken. Hij nam nooit meer dan drie glaasjes per dag. Dat mocht hij toch hebben. Zekeren morgen vroeg hem zijn zoontje of hij een paar nieuy/e schoe nen mocht koopen. Maar de vader wilde niet: de tijden zijn duur, sprak hij, ik heb er geen geld voor. Zijn zoo.itje schaamde zich en moe der ook. Hij kon die schoenen niet meer dragen. Ach, die drie glaasjes, zuchtte zij, die moesten er niet we zen. Het kind begreep het niet. Drie glaasjes, elk van één stuiver, dat was toch niet veel. Hij ging zitten en wilde eens uitrekenen, hoeveel 't werd. „Drie glaasjes jenever 15 ets., 7 maal f 1.05 per week, 52 maal f54.60, in 12 jaar f655.20". De 12 jarige kleuter schrok. Maar hij schrok nog meer toen vader de lei in handen kreeg. Hij kreeg echter geen oorvijg. De „flinke, goede" vader ontstelde. De cijfers dansen hem voor de oogen. Hij gaat naar bed, maar schrikt wak ker van de cijfers. Drie glaasjes wie kon denken dat ze zóóveel kostten. Weg er mee Toen mocht hij genieten van het blijde gelaat van zijn vrouw, en de stralende oogen van zijn kind dat in fonkelnieuwe schoenen naar school ging- HULST. Het iriteekenconcert van Apollo is bepaald op Zondag 15 De cember. Het programma belooft een schoonen avond, natuurlijk met, zooals gebruikelijk, een zeer druk bezoek. BOSCHKAPELLE. Verleden Vrijdag 29 Nov. waren de leden van den Boerenbond voor het Bestuur ter ver gadering opgeroepen om besprekin gen te houden over eene Onderlinge Paardenvergadering. De meeste leden, bezitters van paarden, hadden aan de oproeping gevolg gegeven, zoodat in beginsel tot het oprichten eener dus danige verzekering besloten werd. Zondag 8 dezer zal, bij gelegenheid van de algemeene jaarlijksche verga dering van den Boerenbond, over dit onderwerp gesproken worden door den heer Lansu, secretaris der On derlinge paarden verzekering te Nieuw- Namen. BOSCHKAPELLE. Hier staan bij een landbouwer nog vijf gemeten aard appels te velde. Voorloopig zullen ze ook nog wel niet gerooid worden. De zaak zit zoo. Bedoelde landbouwer heeft het land verhuurd. De huur der schijnt echter niet over de brug te komen, daarom wordt hem het steken der aardappels belet door den eigenaar van 't land en deze eigenaar durft ze ook niet rooien, omdat ze hem niet toebehooren. Een netelige affaire Rechtzaken. Bij bevelschrift der arrondissements rechtbank te Middelburg is verwezen naar de openbare terechtzitting de zaak tegen J. J. W., oud 38 j., koop man en directeur der N. V. Nieuwe Zeeuwsche Courant te Goes, wegens het doen opnemen van een stuk van beleedigenden inhoud voor den heer Van Dalsum, notaris te Hulst. Terneuz. Ct. Het Vrije Woord voor Abonnés. Essen, 30 Nov. 1912. Alweer een klacht uit Essen. Mijnheer de Redacteur Daar wij al tweemaal een klacht hebben gelezen ben ik zoo vrij om u een derde klacht mede te deelen, daar het hier al veel malen is voor gekomen dat wij geen courant ont vingen, doch wij hebben er ons maar in getroost, om reden dat wij wel over tuigd waren dat het niet aan den re dacteur ligt. Wij hebben niet alleen te klagen over de Volkswil dat hij niet uitge bracht wordt, maar wij hebben ook te klagen over brieven en dikwijls nog wel brieven van een groot belang. Wij hebben hier de schuld geworpen op der. brievenbesteller die we! mis bruik maakt om brieven en kaarten en ook couranten aan kinderen van 5 jaar af te geven. Dat zoo een be steller de moeite niet wil doen om even bij de menschen den trap eens op te komen Dan komt het voor, dat men zulke brieven totaal kapot gescheurd ont vangt, ook komt het voor dat ze aan den een of ander de brieven of cou ranten afgeven die dan onder in huis wonen en dan krijgt men ze eerst 3 of 4 dagen later, als dan natuurlijk de buurvrouw een goeden zin heeft, anders komen ze in de kachel. Ik geloof v/el dat het nu toch wel eens noodig is, dat men zoo iets eens bekend maakt, men moet hier wel bang zijn, om van de een of andere firma als men een bericht te verwach ten heeft, want dan is men altijd in twijfel. Dus Volkswillezers in Duitschland, laat ons nu onze klachten maar be kend maken dan kan de Redacteur daar eens maatregelen tegen nemen. Hoogachtend F. BIESEBROEK. Schuddebeurs. f 0.10 Abonné Sas van Gent - 0.25 Vorige lijst - 66.88 Totaal f 67.23 10 December. Half elf uur. Zaam- slag, Reuzenhoek, Olmen- en Essen- boomen. Dregmans. 12 December. Half twee uur. St. Jansteen. Canadaboomen. Dumoleyn. 17 December. Elf uur. Overslag. Baecke. Canada- en Olmen. Dreg mans. 19 December. Half elf. Neuzen. Olmen- en Essenboomen. Registratie. 19 December. Twaalf uur. Axel. Sasdijk. Canada. Dregmans. 27 December. 11 uur. Axel. Buth- dijk. Canada. Dregmans. Hulst, 2 Dec. Per 100 K.G. Tarwe f 9,50 a f 9,75, Rogge f 8,00 af 8,25, Wintergerst f 11a f 00,00, Zomergerst f 10,75 af 0,00. Haver f 5,00 a f 10,50, Erwten f 11,00 a f 13,00, Paardeboo- nen f 00,00 a f 00,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 16,00 a fOO,—Bruineboonen f 12,00 a f 12,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f00,00 a f 00,00 Aardappels, f 16,0 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 3, verkocht 0. Varkens 21, verkocht 17. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,15 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,50. Koers van liet geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.575 k f 47.60. om Hazen bij J. B. DE BOIJ. Begin om 5 uur. Condiditiën als voorheen. Ondergeteekende beveelt zich be leefd in ieders gunst aan voor het herstellen van alle soorten Uurwerken, Constateurs, Phonographs enz. Tevens keus van alle soorten NIEUWE HORLOGEN en reparatie aan zeer lagen p r ij s. Kneels, horlogemaker te HULST aan de Statie. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst, zal den Maandag van ieders maand geopend zijn. Advocaat-Procureur te MIDDELBL'RG, is EI.EiE.Y JÏAAA»AG hij SEEiEMASS te gfUI.ST te spreken. mei passende enveloppen in verschillende soorten en prijzen, verkrijgbaar bij Stoomdrukkerij HULST. gevraagd door de N. V. „Vereeniude Nederlanden", gevestigd te Hulst (Zeeland), gewaarborgd door de Centrale Verzekeringmij ToorPaarden en Vee. Gedelegeerde Commissaris P. J. VAN ÜIXHOORN, landbouwer te Axel. Bestuurder J. EGGERMÜNT.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1912 | | pagina 3