Van alles wat. boven staat,, Het vrijzinnige monster" en daaronder „Liberale actie voor Staatspensioneering". Die mijnheer trapt onder zijn groote schoenen de arme menschen dood. Omtrent den Oud-minister en Oud gouverneur van Suriname mr. Fock, gevallen kamercandidaat voor Om men, staat onder Grafschriften Fock Om in Ommen Te kommen Moet men zich krommen En 't helpt nog niet, potd. We hebben die geheele krant eens gelezen en ons oordeel isdom en lomp, goed voor de vuilnisbelt Door middel van het Persbureau waren we op ons grafschrift opmerk zaam gemaakt. In de ïAajaarszilüog der Stalen van Zeeland van 12/22 November komen volgens de lijst der te behandelen zaken in behandeling Mededeeiing van Ged Staten, dat de proeftijd om Vlissingen te nemen als eindstation voor de lijn Zierikzee voorbij is en zij den proef als mis lukt beschouwen. Voorstellen van Ged. Staten om aan te houdenverzoeken van den Raad van Serooskerke om voorschot tot wegverbetering, verzoek van den R. K. Boerenbond van Z.V.O.D. om sub sidie voor proefvelden. Voorstsl van Ged. Staten tot vast stelling van een reglement op het stellen van zekerheid door rekenplich- tïge ambtenaren der provincie Zeeland (inschrijving op grootboek kan wor den vervangen door andere zekerheid). Voorstel van Ged. Staten tot een nieuw art. 93bis in het reglement op de wegen en voetpaden bevoegd heid geven om een weg tijdelijk of voortdurend slechts van ééne zijde te laten berijden. Voorstel van Ged. Staten tot vast stelling eener verordening tot het we ren van inbreuken op het natuurschoon, in artikel 1 staatHet is den eigenaar of gebruiker van eenig onroerend goed verboden: le daarop of daaraan te hebben muren, getimmerten, borden of andere voorwerpen, bestemd en ge bezigd tot relcame2e het onroerend goed op eenige andere wijze te bezi gen tot reclame.ujn^art. 2 worden vrij stellingen verleend, en in de art. 3, 4, 5, en 6 wordt dit alles nader uit gewerkt. Voorstellen van Ged. Staten tot toe kennen van ten hoogste f 13000 aan de gemeente Goes voor een gebouw voor de Rijkslandbouwwinterschool, ten hoogste van f6917 meer aan Krab- bendijke voorden havendam, f 125 per jaar subsidie aan de Vereeniging Am- bachtsavondschool te St. Annaland. Voorstellen van Ged. Staten tot af wijzing van verzoeken 'van den Ned. Wielrijdersbond om den weg Hulst Walsoorden te verbeteren voor het rijwiclverkeer (Deze Bond meent dat het weinig zal kosten, doch Ged. Sta ten schatten de kosten op de wijze als de Bond het vraagt op een f 100.000 1) den Raad van Vrouwe polder om voorschot voor wegsver- betering (op grond van beginsel van niet voor de tweede maal subsidie voor eenzelfden weg)den calatie- meusen LeendertAbahampolder om subsidie voor wegverbetering naar de haven te Katsenkelen om adhaesie te betuigen aan een plan van ver schillende gemeenten te doen opne men in het tramwegnet op Zuid-Be veland. Verslag der commissie voor de veer- kwestie Wolpbaartsdijk-Kortgene, met voorstel Ged. Staten om de veerrech- ten te koopen of te huren. Voorstel om de prov. stoomboot Neuzen—Hoedekenskerke te laten ver vallen. Voorstellen van Ged. Staten tot in trekking van de besluiten tot toeken ning van:'f550 subsidie 1912 aan Nisse, f800 subsidie 1912 aan Veere. Voorstel van Ged. Staten tot wijzi ging in het besluit tot subsidie voor de los- en laadplaatsen te Neuzen, (een jaar later laten ingaan). Voorstel van Ged. Staten om vopr f 2500 deel te nemen in het waarborg fonds voor eene tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten enz. in 1913 te Middelburg. Voorstel van Ged. Staten om het subsidie aan de afd. Zeeland van hetr Nederl. rundveestamboek over te ver- brengen op de Vereeniging tot verbe tering van het rundvee in Zeeland. Het bpgin der Turksche nederlaag. De oorlogscorrespondent van de „Daily Chronicle" bij het Turksche hoofdkwartier te Tchorlu, Mr. Martin Donohoe, heeft aan zijn blad een uit voerig bericht gezonden over de ge weldige nederlaag der Turksche troe pen bij Luie Bourgas en hun ver warde vlucht naar Tchorlu. Het be richt werd per automobiel naar Con- stantinopel gezonden, waar het den 2den November aankwam, vandaar werd het per boot naar de Roemeen- sche havenplaats Constanza gebracht, waar het in den middag van den 3den dezer arriveerde. Van hieruit werd het naar Londen overgeseind. Een onherroepelijke ramp, dus vangt het bericht aan, heeft het Turksche leger getroffen. Het heeft een ver schrikkelijke en verbijsterende neder laag geleden. Deze werd gevolgd door een verwarde vlucht, die waar schijnlijk zijn weerga in de geschie denis niet vindt 'n vlucht, die later in een wilde paniek overging die zich spoedig aan de geheele Turksche strijd macht mededeelde. OP het oogenblik dat ik sein, zijn de vier prachtige legercorpsen, die Abdullah Pacha's leger vormen, on herstelbaar- geslagen en gedecimeerd. De verdedigingslinies sloegen wild aooreengewarreld op de vlucht voor de onweerstaanbaar voortdringende Bulgaren en ik ben er benieuwd naar hoe lang het zal duren voor de hoofd stad zelf in de handen der verove raars valt. Het is de grootste Iegerramp ge weest sedert den veldslag van Moek- den, de grootste nederlaag, sinds die van Sédan. Veertigduizend man, die de keur vormden van Abdullah pacha's troepen zijn gevallen, terwijl Abdul lah Pacha zelf ternauwernood aan het lot ontsnapte van de 75 percent van zijn artilleristen, die gevangen wer den gemaakt. Zijn manschappen sche nen plotseling weg te smelten als sneeuw voor de zon. De vernieti ging eenmaal begonnen, werd alge meen. Brigades werden regimenten, regimenten compagnies, compagnies werden kleine groepen, totdat alle sa menhang verdween, en de demorali satie volledig werd. Slechts bij ver strooide troepjes vond het leger zijn weg terug naar Tcholru, terwijl, de Bulgaarsche artillerie ze geweldig be stookte en duizenden neervelde. Om het gelijke van een dergelijke ramp te vinden moet men teruggaan tot Napoleon's gedenkwaardigen terug tocht van Moskou. Ik ben één van de twee Engelsche journalisten, die van de verwarde vlucht der Turken getuigen waren. Ik heb vele veld slagen bijgewoond, maar dit is de eerste maal, dat ik bij 'n verslagen en vluchtend leger was en de vreese- lijke tooneelen, die ik bijwoonde, zijn voor altijd in mijn geheugen gegrift. De terugtrekkende beweging begon Donderdagmorgen en sindsdien heb ik aan een stuk door gereisd met korte tusschenpoozen voor rust en eten, tot ik Constanza dezen (Zondag) middag bereikte. Ik ben hierheen ver trokken, omdat ik hier vrij kan tele- grafeeren, zonder vrees voor censuur en u de gansche geschiedenis van deze ontzettende ramp verhalen. (Hier uit valt dus te besluiten, dat de ge vangenschap der oorlogscorresponden ten bij het Turksche hoofdkwartier, waarvan de man van de „Daily Chro nicle" melding maakte, toen blijkbaar was opgeheven. Red.) Dinsdagmorgen vroeg, aldus d^cor- respondentgeraakte het vierde Turk sche legercorps, dat op de linkervleu gel stond, met den vijand slaags. De Turken hielden een heuvelenreeks be zet ten Westen van Luie Burgas. De Bulgaren trokken in grooten getale op, en door de artillerie ondersteund dre ven ze de Turken spoedig terug in de richting van Luie Burgas. Ondanks het hevige vechten, bleek duidelijk de superioriteit van de Bulgaarsche artil lerie. De Turken waren niet in staat aan het moorddadig vuur weerstand te bieden en antwoordden slechts zwakjes. Vele Turksche kanonniers werden gedood, en vele kanonnen vielen In handen van den vijand. De Bulgaren legden een ontzettende energie aan den dag, drongen vooruit en behaalden zeer groote voordeelen. Des namiddags waren de Turken ge noodzaakt Liile Burgas te verlaten. Gelukkig waren de inwoners reeds voor het begin van het gevecht uit de stad gevlucht, waardoor het aantal particulieren, dat gedood werd, zeer gering is. Toen de Turksche kanonnen tot zwijgen waren gebracht, deden de Bulgaren een bajonetaanval op de stad. Ofschoon het garnizoen voor het grootste deel zich reeds had terugge trokken, hield het vierde legercorps dat in twee dagen geen voedsel had gehad, volhardend stand. Te ver geefs evenweltot den laatsten man werden ze gedood. De overwinnende Bulgaren nader den nu het Oostelijk van de stad ge legen spoorwegstation. Hier vonden zij onverwacht hevigen tegenstand, wat hen gedurende twee uren het voortrukken belette. Een gedeelte van de cavallerie was hier samengetrokken onder Salih Pacha en Feud Pacha, welke laatste in Duit- sche dienst is geweest. Toen de Bul garen dan het station naderden wer den zij hevig door de batterijen be schoten, die bij het station ende na burige heuvels waren opgesteld. Met kogels gevulde granaten brach ten dood en verderf in hunne gelede ren. Toen de onder Salih Pacha staande cavallerie bemerkte welk een verwarring de Turksche granaten on der den vijand aanrichtten, stormde ze met gevelde zwaarden en onder het uitroepen van den oorlogskreet„Allah, Allah", als een wervelwind op de Bul garen af. De Bulgaren waren genood zaakt terug te trekken, terwijl de Tur ken hen achtervolgden en hen als 't ware omver reden. Door hun succes aangemoedigd drongen dt^Turken steeds meer voor uit lot ze eensklaps onder vuur wer den genomen door de Bulgaarsche machine-geweren. Deze aanval was voor de Turken buitengewoon nood lottig, weinigen der dapperen keerden terug uit den strijd. Snel volgden de gebeurtenissen el kander op. De Bulgaren herstelden zich spoedig van hun tijdelijke min derheid en drongen met hun zware artillerie naar voren. De overgeble ven garnizoensoldaten namen spoedig de vlucht in de richting van 't station van Lüle Burgas. De goedschietende Bulgaarsche artillerie maakte dezen terugtocht evenwel bijzonder kort en weinigen wisten te ontkomen als ze de vlakte overstaken om achter de naburige heuvelen een veilige schuil- plaaats te vinden. Nu kwam de beurt aan de Turk sche artillerie. Van hun stellingen achter Lüle Burgas af, opende ze een hevig vuur op de stad, terwijl ook de vijand zelf veel te lijden had. Het regende granaten op Lüle Burgas. Massa's huizen werden omver gescho ten en de Bulgaren, die geen verwon dingen kregen door de Turksche pro jectielen, werden door de invallende ruïnen gedood. Intusschen was de Bulgaarsche ar tillerie niet werkeloos gebleven. De Turksche stellingen waren slecht ge kozen, daar ze zoo goed als onge dekt stonden opgesteld en er geen verschansingen waren aangebracht voor de infanterie, die het gevecht moest steunen. Het resultaat van dit artillerie-gevecht was gunstig voorde Bulgaren, terwijl de Turken zware verliezen leden. Van den anderen kant leidde het hevige bombardement, waaraan Lüle Burgas door de Tur ken werd blootgesteld, tot een tijde lijke ontruiming dezer stad door de Bulgaren. Tegen den avond begon de op- marsch der Bulgaren zich al sneller en sneller te ontwikkelen. Groote machten infanterie, gesteund door ka nonnen, werden met onweerstaanbaar geweld voortgedreven. Tot groote verwondering van den Turkschen staf bezitten de Bulgaren artillerie-posities, die blijkbaar van te voren waren uit gekozen. De batterijen namen haar posities even rustig in alsof ze in vredestijd aan manoeuvres deelnamen. Het schieten was prachtig en moord dadig. De Turksche opperbevelhebber had het gevecht van de hoogten bij het dorp Salikeni gadegeslagen, ten Oos ten van Luie Burgas. Toen hij de Turksche artilleristen en infanteristen neergeveld zag, kreeg zijn gezicht voor het eerst een ernstige uitdruk king. De Turksche artillerie was van het begin af slechts schaars van am munitie voorzien en hetgeen ze had den was bijna geheel en al in het gevecht van 's morgens opgebruikt. Nu stonden vele kanonniers met over elkaar geslagen armen daar, on machtig om het Bulgaarsche vuur te beantwoorden. Ze wachtten kalm den dood af met de Turksche onverschrok kenheid. In de meeste gevallen kwam hij hen spoedig uit hun gedwongen werkeloosheid verlossen. Langs het heele Turksche front werden de troe pen door een verschrikkelijk vuur be stookt. Na verloop van tijd werd het een ware slachting. Bij honderden vielen de manschappen neer. Door dit overstelpend granaatvuur werden de troepen volkomen gedemoraliseerd. Toen de nacht inviel, Kwam Abdul lah's leger weer wat op verhaal. De manschappen hadden groot gebrek aan slaap en voedsel. Voedsel was er echter niet en slapen was onmogelijk, want de achtervolgende Bulgaren schenen met een onuitputtelijk uithou dingsvermogen en ontembaren strijd lust te zijn toegerust. De Turksche dooden en gewonden lagen overal verspreid. In alle rich tingen lagen ze op hoopen vaak bij een. Slechts weinige geneesheeren waren er, geen enkele ambulance. De dooden bleven liggen, waar ze geval len waren. Er werd een poging ge daan om de gewondeu weg te voeren en te ondersteunen, maar het grootste deel kwam gedurende den nacht ten gevolge van de bittere koude ellendig om. Sommigen sleepten zich pijnlijk voortvelen, onmachtig om verder te kruipen, tengevolge hunner zwakheid, wierpen zich op den grond om te sterven of in de handen der Bulgaren te vallen. Een uur lang werd de terugtocht in goede orde uitgevoerd, maar plotse ling begon de voorhoede door de troepenmassa's achter haar voortge stuwd, alle gelijkenis met een geor ganiseerd leger te verliezen en de manschappen tieten hun knapzakken, geweren en hun geheele uitrusting in den steek. Twee uren na zonsopgang kregen de Bulgaren bericht van hetgeen er in de gelederen van Abdullah Pacha's leger had plaats gegrepen en begon nen ze een achtervolging. Van nu af werd de terugtocht een verwarde vlucht. Salikeni was spoedig door de Bulgaren bezet, zonder dat er een schot ter verdediging van de plaats was afgevuurd. Bagage, geweren uit rustingen en alle militaire voorraden vielen in handen der achtervolgende Bulgaren. Ik zelf verloor mijn paard en een hoeveelheid bagage, die ik onvoor zichtig genoeg hed meegenomen. Mijn eigen positie werd elk oogenblik ge vaarlijker. Mijn automobiel geraakte in den stroom van terugtrekkende Turken, welke in een lange, onregel matige lijn over de vlakte vluchtten, zoo ver het oog reikte. BELGIE. Zeebrngge als aanloophaven. Naar een Britsch vakblad mededeelt, zul len de schepen der Rickmers Siberian Line vap Januari 1913 af de haven van Zeebrugge geregeld aanloopen. Ook de Glen Line heeft het besluit genomen om hare stoomschepen deze haven te laten aandoen. o GROOT-BRITANNIE. Aardappeloogst in Groot-Britannië. Te dezer zake schrijft de Rijksland- bouwconsulent Dr. Van Rijn te Londen Volgens de laatste berichten zijn de vooruitzichten betreffende de opbrengst der aardappelen er, niettegenstaande het betere weer, niet op verbeterd. De „Times", die zeer betrouwbare ge gevens verzamelt, geeft in een speciaal verslag een overzicht van den toe stand op 1 October, welk verslag dus verder reikt dan de officieele gege vens, die op 7 October zijn gepubli ceerd en meer een overzicht geven betreffende den toestand in het laatste gedeelte van September. Volgens de „Times" wordt de op brengst aan aardappelen voor Groot- Britannië geschat op 75,3 pCt. van het normale, tegen een schatting van 77,5 pCt. op 1 September j.l. Dit is het laagste cijfer, dat bekend is, en zelfs lager dan het cijfer voor het on gunstige, tot nu toe bekende jaar 1903, toen de opbrengst 76,5 pCt. van het normale was. Het gemiddelde cijfer voor de En gelsche districten wordt voor 1 Octo ber geschat op slechts 70,7 pCt., voor Wales op 80 pCt. en voor Schotland op 87,5 pCt. (Mededeeiing van de Directe van den Landbouw.) o SIBERIE. Hontrljkdom van Siberië. De wou den van Siberië zijn zoo groot, dat de uitgestrektheid daarvan zelfs niet bij benadering kan worden opgegeven. Men beschikt slechts over ramingen, 'welke millioenen desjatinen uiteenloo- pen. Het is slechts bekend, dat tien duizenden vierkante wersten met on doordringbare maagdelijke bosschen zijn bedekt, dat voorts kolonisten bos schen over tienduizenden wersten om hakken en dat, niettegenstaande dit, nog onmetelijke voorraden van het meest waardevolle hout aanwezig zijn. Van boschbouw is in Siberië in het geheel geen sprake. De bosschen zijn geheel aan zichzelf overgelaten en het nut, dat zij den fiscus opleveren, is nihil. Daarentegen gaan, tengevolge van branden, stormen en ouderdom der boomen jaarlijks voor millioenen roebel verloren. De behoefte aan hout in Japan en China neemt toe, zoodat het bevreem dend is, dat het met groote bosschen bedekte Amoer-gebied geen deel neemt aan den uitvoer van hout naar deze landen. Dit is te verklaren uit ge brek aan goede verkeers- en spoor wegen, benevens aan gemis aan ka pitaal en ondernemingsgeest. Terwijl men van Russische zijde eene buitengewoon goede kans liet voorbijgaan, heeft zich buitenlandsch kapitaal hiervoor geïnteresseerd. Eene groep Engelsche kapitalisten is bereid, en heeft dienovereenkomstig reeds aan de Russische regeering voorstel len gedaan, om de Siberische wou den te exploiteeren. Deze groep wil in Siberië spoorwegen aanleggen en fabrieken voor houtbewerking oprich ten en verklaart zich bereid spoorwe gen in door de regeering gewenschte richtingen aan te leggen, terwijl de ontwoude velden zonder kosten aan den fiscus zullen worden teruggege ven. Hiervoor verlangt zij alleen de toewijzing van eene zoo groot moge lijke oppervlakte en concessie voor de exploitatie. Een en ander heeft aanleiding ge geven tot opmerkingen van Russische zijde. Een Russisch vakblad merkt o.a. op, dat men geen bezwaar heeft tegen het buitenlandsche kapitaal, doch wel tegen de langdurige aan vreemde lingen verleende concessiën. Het zelfde blad deelt voorts mede, dat de Siberische bosschen zeer rijk zijn aan naaldhout, geschikt voor de houtstof- fabrieken. Deze in Amerika en Euro pa voorkomende houtsoort vermindert snel, zoodat de Siberische bosschen gespaard moeten blijven, teneinde in het te zijner tijd voorkomend gebrek aan houtstof te kunnen voorzien. {Uit gegevens, ingezonden door Hr. Ms. Gezantschap te St. Petersburg. O Het Kamerlid ran Oostbnrg. Naar het landbouwblad „De Platte lander" met alle zekerheid verneemt, zal de heer G. A. Vorsterman van O y e n, lid van de Tweede Kamer voor het district Oostburg, zich voor de volgende verkiezing niet meer beschikbaar stellen. De heer Vorsterman van Oyen, die tot de vrijzinnig-democratische partij behoort en thans den leeftijd van 76 jaar bereikt heeft, werd bij de alge- meene verkiezingen in 1909 voor het eerst als lid der Tweede Kamer ge kozen, in de plaats van nu wijlen den heer mr. P. C. J. Hennequin, die toen voor een herbenoeming bedankt had. o Incident in den Zaandamsclien gemeenteraad. Tijdens het voeren der algemeene beschouwingen over de gemeente-be grooting in den gemeenteraad van Zaandam, deed zich het volgende in cident voor: De heer Duijs, aan het woord zijnde, en de politiek besprekende, zei, dat hij van iemand, die met hem een reis EnkhuizenStavoren maakte, de woorden had opgevangen„De boot slingert als een vrijzinnig-democraat." De heer Brinkman riep daarop „En ik heb wel eens gehoord en ge lezen hij liegt als een sociaal-demo craat 1" De heer Duijs: „En is u het daar mee eens De heer Brinkman „Is u het met uw uitspraak eens De heer Duijs „Zeker, en ik kan het bewijzen ook." De heer Brinkman „Nu, ik onder schrijf het mijne ook." De heer Duijs„Dan hebt u dat ook te bewijzen De huer Brinkman„Praat maar raak, hoor 1 't Is reeds lang goed 1" De heer Duijs„Dan noem ik u een doodgewonen lasteraar." De heer Brinkman „Ik heb even veel recht om hier voor mijn meening uit te komen als u." De voorzitter sloot het incident, doch later legde de heer Brinkman, ter opheldering, nog de volgende ver klaring af: „ik beschouwde het gezegde van den heer Duijs als een geniepige manier, om zich ten koste van zijne politieke tegenstanders eens vroolijk te maken en ik meende daarom ook met hem wel een grap te mogen uit halen. En toen de heer Duijs daarop vuur vatte, en verklaarde er mee in te stemmen, beantwoordde ik hem met gelijke munt. ik verklaar echter, dat mijn woorden moeten worden opgevat als een aardigheid, gelijk ik ook de woorden van den heer Duijs beschouwde." (Tel.)

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1912 | | pagina 2