Vliegfeest aan de lezers van dit blad. TE HULST Gewestelijk Nieuws. IJ echtzaken. Van alles wat. Marktberichten. Advertentiën- Oproeping Te koop TH. VOET - Hulst. Bij mij te koop J. Ph. C. de Paepe. tweeden en derden IPif** Zie billetten en strooibilletten. drinken, behalve een paar koppen thee of koffie, den geheelen dag niets, tot dat 's avonds een of andere alcoho lische drank gebruikt wordt. De praktiseemde arts, dr. Stanowski te Danzig noemt in een artikel, ge publiceerd in de „Deutsche Mediz. Wochenschrift," deze gewoonte een grove misgreep. Hij heeft menigmaal opgemerkt in zijn praktijk, dat bij die patiënten, welke zich nauwelijks kon den herinneren ooit water gedronken te hebben, juist de allerergste en meest gecompliceerde ziektegevallen voorkwamen. De ziekten, die hierbij in aanmerking kwamen waren in het bijzonder verschillende vormen van neuralgie, verder jicht, aambeien, rheu- matiek, hardnekkige huidziekten, en evenzoo gevallen van ernstige neuras thenie, melancholie, verlies van ge heugen, slapeloosheid, gebrek aan eetlust, vetzucht, verstopping, enz. Hij merkte op dat weldra verbete ring intrad en, in niet al te verouderde gevallen, spoedige genezing, zoodra de patiënten begonnen met meer of minder groote hoeveelheden zuiver water te gebruiken. Bij den arts zei ven verdween een hardnekkige huid ziekte, toen hij begon veel water te drinken. Ook functioneerde zijn hart belangrijk normaler daardoor. Deze proeven verdienen voorzekar in hooge mate dc aandacht, zoowel van de lij dende als van de zich gezond wanen de menschen. Dat de spoedige ver wijdering langs natuurlijken weg van zich opeenhoopende stoffen gunstig moet werken,zal niemand verwonderen. Een patiënt, die ongeveer nooit wa ter gedronken had, probeerde de wa terkuur. Zoolang hij behalve een paar koppen thee, nooit iets dronk, leed hij in het bijzonder aan overpro ductie van maagzuur, tengevolge waar van hij bijna na iederen maaltijd groote doses zuiveringszout dubbelkool- zure sodo nam, terwijl hij intus- schen zeer aan verstoppingen en ver vetting leed. Rijkelijk waterdrinken bewerkte binnen eenige weken een verblijdende verbetering, die door veel lichaamsbeweging, maar niet door dieet bevorderd werd. Mén neme, volgens dr. S., niet te koud water, hetwelk met een weinig thee o vruch tensap, desverkiezende, smakelijk ge maakt kan worden. Hij raadt verder aan behoorlijk water te drinken bij den maaltijd, en zich niet te storen aan het volgens hem verkondigde „bij geloof" van dr. Oertel en Schwenin ger, dat vloeistofgebruik bij het eten de vetaar.zetting zou begunstigen. De hoeveelheid water kan twee, drie of vier liter per dag bedragen, meer is niet noodig en zoude bij zwakke nieren ook niet onbedenkelijk zijn (we zouden zeggenbegin met 2, 3 a 4 glazen). Waar dus de genoemde medicus zoo krachtig strijdt voor inwendig water gebruik, en met bewijzen uit de prac- tijk zijn beweringen staaft, daar is ook een woord van pas om voor het uitwendig watergebruik een lans te breken. Wij willen geenszins het me disch gebied betreden en raden iederen zieke aan, zijn geneesheer te consul teeren alvorens welke waterproefne mingen in- of uitwendig dan ook te probeeren, doch zich gezond voelende menschen mogen den raad ter harte nemen drink met volle teu gen frisch en zuiver drinkwater, en wees niet spaarzaam met het uitwen dig gebruik van badwater van een aangename niet te koude 1 tem peratuur. Wij Hollanders, hoewel in het waterland bij uitnemendheid le vende, lijden nog veel te veel aan in- en vooral u i t wendige watervrees „Maandblad tegen Vervalschirjgen." Het aantal steden met meer dan een half millioen inwoners bedraagt, vol gens de statistieken, in Europa 30. Bovenaan staat natuurlijk Londen met 4.523.000 inwoners. De city, de kern van deze ontzaglijke huizen- er; men- schenzee, telt slechts 27.000 in oners. De eer, de tweede groote st.-d van Europa te zijn, heeft niet Parijs met zijn 2,888,000 inwoners (telling 1911, echter zonder voorsteden), maar groot Berlijn, dat in 1912 met voorsleden reeds 3,852,000 menschen bevat en hiermede groot-Parijs dus o\ irtreft. Berlijn zelf wordt weliswaar slechts door 2,084,000 menschen bewoond, doch zijn voorsteden zijn talrijker en meer bevolkt dan de voorsteden van Parijs, onder welke slechts drie meer dan 50.000 inwoners tellen. Wcenen komt op de vierde plaats cj heeft 2,065,000 inwoners- De 5e en 6e plaats wordt ingenomen door de twee Russische miilioenensteden.-eters burg en Meskou, met respectievelijk 1,908.000 en 1,617.000 inv.or, (tel ling 1911). Hamburg, dat alleen 7,000, doch als groot-Hamburg, met tiet in de onmiddellijke nabijheid liggende Altona, echter 1,132,000 inwoners telt, komt reeds op de 7de plaats. Iets kleiner is Konstantinopel met 943,000 inwoners, wier aantal, wanneer de Aziatische voorsteden medegerekend worden, tot 1,101,000 aangroeit. Daarna komen de hoofdsteden van Hongarije en Russisch Polen in aan merking, wier ontwikkeling in de laat ste tientallen van jaren werkelijk reus achtig te noemen is, want Boedapest had in 1910 880.000 en Warschau 856.000 inwoners. Dan volgden Glas gow met 784.000, Liverpool met 747.000 Napels met 723.000, Manchester met 714 000, Brussel met 629.000, Mun- chen met 615.000, Leipzig met 604.000, Milaan en Madrid elk met 600.000, Kopenhagen met 588.000, Barcelona met 587.000, Amsterdam met 574.000, Dresden met 558.000, Marseille met 551.000, Rome met 540.000, Birming ham, Breslau en Keulen elk met 526.000, Lyon met 524.000 en Praag met 514.000 inwoners. Het spreekt vanzelf, dat in alle groote steden den laatsten tijd het verkeer ontzaggelijk is toegenomen, en men krijgt een voorstelling van den omvang, wanneer men de cijfers leest, die een Engelsch tijdschrijft publiceert. In Londen bereikt het verkeer zijn grootste hoogte op het kleine, in het midden der City gelegen plein, waar de Beurs, de Bank van Engeland en het Mansion House gelegen zijn. Over dit plein gaat gedurende vijf en een halven dag in de week, van 's-Maan- dags vroeg tot Zaterdagmiddag, in een tijdruimte van tien uur per dag, een stroom van een half millioen voet gangers en 50.000 voertuigen. Daarbij is het verkeer nog onregel matig verdeeld, en wel zoodanig, dat het meerendeel der voetgangers en rijtuigen den hoek van het Mansion House passeert. Met deze drukste plaats van het moderne grootsteedsche verkeer kan het nauwelijks minder beroemde plein voor de Groote Opera te Parijs, waar de boulevards, de Rue de la Paix en de Aver.ue de 1'Opéra elkaar kruisen, wedijveren. Ja, het wagenverkeer is daar zcifs npg grooter, want men heeft daar per dag gemiddeld 63000 voer tuigen geteld, terwijl het aantal voet gangers „slechts" op ongeveer 450.000 berekend wordt. In Berlijn heeft men voor het ver keer in de Friedrichstraat op den hoek van de Leipzigerstraat vastge- gesteld, dat daar gemiddeld 30.000 voetgangers per uur passeeren, wat dus 300 000 voetgangers per dag uit maakt. Even groot is het verkeer op het Wladimirkiplein te Petersburg, ter wijl men op de drukste plaats in Weenen slechts 275.000 voetgangers heeft geteld. Voor de Puerta del Sol te Madrid, waarin tien groote straten uitmonden, heeft, men uitgerekend, dat het ver keer in 24 uur 350.000 personen om vat. Ten slotte wordt Broadway in New-York, de beroemdste straat, da gelijks door 500.000 voetgangers be zocht, maar men schat, dat in het ge heel in auto's, trams enz. 700.000 menschen daar passeeren. Het Vrije Woord voor Abonnés. o— Rotterdam, 9—8—12. Mijnheer de Redacteur I Nogmaals de pen opgenomen om u vrienden te bemoedigen en aan te spo ren voor den strijd welke 1913 ons wacht. Want het zal in Zeeuwsch- Vlaanderen een strijd zijn Christelijk tegen Christelijk. En de middelen hier op te noemen welke onze tegen partij zal gebruiken. Vrienden ik zoude mij zelve onchristelijk noemen indien zij over mijne lippen kwamen. Sla uw blik in het verleden en aan schouwt den strijd reeds door hen geleverd, beziet de listen en lagen welke zij gebruikten om hun doel te bereiken. En beslist dan zelf of zij Christelijk waren, ja of neen. En mijn antwoord vrienden is het laatste. Ik zoude op hen de woorden van toe passing willen brengen welke 19eeuwen geleden de Verlosser der merischheid sprakVader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen, of wilde hen laten lezen wat eenmaal de Ge- riestet schreef Hij die in alle dingen Slechts zonde vindt en schuld Van leelijke gedachten Is vast uw ziel vervuld. Neen vrienden op zoo een wijze mogen wij rnaar zullen wij ook niet strijden. Ónze leuze moet zijn: recht voor allen. Daarom Broeders, rust u uit, maakt propaganda, spooit uw vrienden en kenissen aan. Wijst hen op de eigenschappen van onzen can- didaat, die de liefde mint en het recht dient, die reeds 7 jaren lang zijn krach ten offerde voor het welzijn van het Zeeuwsche volk, omdat hij zeker ook maar al te goed wist dat het onrecht het recht vertrapt. En herhaal dan de leus recht voor allen. Want reeds te lang ziet Zeeuwsch-Vlaanderen jaar in jaar uit zijn beste zonen den vreem de intrekken, wijl het zoo rijk met bouwland is gezegend, ook voor u zou daar brood te vinden zijn. Maar het zal strijd kosten. Welnu, aan vaardt hem. Wil niet hebben dat en kele de vruchten plukken en hunne brandkast vullen, wijl voor u nauwe lijks grond te krijgen is voor het noo- dige voedsel, de aardappel. Wees eensgezind, herinnert u het spreek woord „eendracht maakt macht". En gij vooral polderwerkers, gij die jaar op jaar verstoken blijft van het ge zinsleven, u in het huwelijk geschon ken, die het juk dat u samen aan vaardt hebt, het zwaarst op de vrouw haar schouderen moet laten rusten. Gij voornamelijk moet den strijd met dubbelen moed aanvaarden. Ja het moet u meer dan heilig wezen u aan onze zijde te scharen. Laat u niet terugschikken als er soms zeggen als wij allen thuisblijven is er voor geen muis de kost. Ja vrienden het komt niet alles tegelijk maar verliest den moed niet. Weet wel dat er aan uw spits een man staat welke uw lot na aan het harte ligt. Welnu, zorgt dat gij hem steunt met uw stembiljet, laat niemand van u, die dit recht bezit, afwezig blijven, zorgt dat hij met een meerderheid in de staten komt. Hij is de stichter van pachtcontract en boerenleenbank. Welnu hij zal ook de eerste steen leggen voor uw be staan en zal zorgen dat u de samen leving kunt genieten met viouw en kinderen, welke u nu zoo noode moet missen. Welnu, nogmaals broeders in het geheel laat u niet afschrikken van onze tegenpartij, die de geeste lijken erop uit zullen zenden om u te overreden. Zeg hun, in Kerkelijke en Godsdienstige zaken zijn wij het eens, maar indien u verder wilt gaan, dan scheiden zich onze wegen. Wij staan aan de zijde van van Dalsum en aan zijne zijde is het recht. Daarom, broe ders, vereenigt u allen, steunt ons in woord en daad. Zorgt dat de Volks wil in geen enkel uwer huisgezinnen ontbreekt, want hij zal van uwe zo nen maken degelijke en rechtvaardige mannen, welke hunne plicht bewust zijn, maar na hunne plicht ook hunne rechten zullen doen gelden. Hij zal van uwe dochters maken trouwe echt- genooten en zorgzame moeders. Kor tom, uw kinderen zullen een zegen voor u wezen op uw ouden dag. En dan kan het niet anders of de zegen is aan onze zijde. En ook de Zeeuw sche arbeider zal verlost zijn van den dwang waarin hij reeds jaren leefde. Ik moet eindigen want mijn stuk wordt reeds te lang. Na nog een duit in 't zakje gewor pen te hebben bedank ik U, M. d. R. voor de verleende plaatstruimte, en groet u allen en wensch u nogmaals het beste toe. F. DE WILDE. O Tliegfeest te Sluist. Wij zijn in staat mede te deelen, dat er te Hulst een Comité is gevormd om daar een vliegfeest te houden. Het terrein is de weide Blauwhoef, op den weg HulstJagertje, een tien minuten voorbij den weg naar het klooster der Fransche Paters. Waarschijnlijk zal worden gevlogen met twee passagiers, al of geen Co mitéleden. De prijzen der plaatsen zullen zijn Ie rang f 1.25, 2e rang f 0.75, 3e rang f0.35. Er zal echter gelegenheid zijn de kaarten goedkooper te krijgen, en wel door ze te nemen uiterlijk twee dagen vóór den vliegdag. De kaar ten, vroeger genomen kosten le rang fl, 2e rang f 0.50, 3e rang f0.25. Door dus vroeger de kaarten te koo- pen bevoordeelt men zich zeiven, en het is gemakkelijk voor het comité. Wie kaarten wil verkoopen kan zich vervoegen bij de comitéleden de hee- ren J. P. de Boy, P. van Kemseke en C. J. Cuijle. Verder zullen kaarten te verkrijgen zijn bij alle comitéleden en bij degenen, die zich daartoe hebben bereid verklaard. Deze zullen spoe dig bekend zijn. doordat zij aan hun raam of deur een billetje hebben aan geplakt, dat er kaarten te bekomen zijn Het Comité zal zorgen, dat er ge legenheid is (voor het verkrijgen van nat en droog. Aan de commissie voor het terrein, de heeren Aug. Bal- liauw, George Verwilghen, Gust. Wau- ters, Louis Fricot en J. Wauters is deze taak goed toevertrouwd. Het Comité rekent op een zeer be langrijk bezoek uit het geheele 5e district en uit de Belgische grens plaatsen, en niemand behoeft zich te verontrusten dat er wel eens te veel menschen zouden kunnen komen, want het terrein is groot genoeg en het Comité zal dan maar denkenmeer zielen meer vreugd. Op bevel der arrondissementsrecht bank te Middelburg is uit de voor- loopige hechtenis ontslagen P. J. D., wonende te Boschkappelle, verdacht van oplichting. Bij Duisburg is Zondagmiddag een hevig gevecht geleverd tussche Duit- sche en Poolsche arbeiders welke laatsten zooals men weet tegenwoor dig in steeds grooteren getale in het Rijnsch-Westfaalsche industriegebied werkzaam zijn. De strijd ontstond, doordat Duitsche arbeiders een dron ken Pool uit een herberg hadden ge zet. Zestig Polen en Kroaten met messen en revolvers gewapend vielen daarop de Duitschers aan. Toen de politie verscheen wendden de Polen zich tegen deze. Vijf arbeiders wer den zwaar, acht licht gewond. Een Hollander, Frederik Baars geheeten werd doodelijk gewond. De Polen en Kroaten zijn in de bosschen ge vlucht en worden door de politie ach tervolgd. o— Er is tijd noodig, om orde te heb ben, en er is orde noodig om tijd te hebben. o— Uit Esch r/d. Aizette schrijft men aan de „Köln. Ztg." De Fransche cokesovens bij Sluis- k i 1 waarbij voornamelijk de mijn- bouwwerken van het Meurthe- en Moselgebied betrokken zijn, zijn thans zoover in gereedheid gebracht, dat zij weldra in gebruik genomen zullen worden en wel 2 batterijen van 80 ovens. De toevoer van Duitsche en Engelsche kolen vindt plaats langs den waterweg naar Sluiskilde ver zending geschiedt in groote wagens van 40 tons naar het bekken van Longavy met retourvracht over Briey, waar zij met Fransche ertsen beladen worden. Het ertst wordt in Sluiskil op de schepen verladen en langs den waterweg naar de plaats van bestem ming gevoerd. De vrachtbesparing naar Ruhrort tegenover de tegenwoor dige spoorwegvracht maakt rond één franc per ton uit. Men is voornemens nog een Fran sche cokes-onderneming van de Hol- landsche kust bij Sluiskil ter verwer king van Duitsche en Engelsche co- ceskolen op richten. M. C. o De goede tijd. Een oud Chfneesch spreekwoord zegtWanneer de sabels rusten en de spaden klinken, wanneer de ge vangenissen leeg staan en de schuren gevuld worden, wanneer de trappen der tempels slijten en op de trappen der gerechtshoven gras groeit, wan neer de dokters te voet gaan en de bakkers te paard te rijden, dan is het een goede tijd. o Oplichting. Bij een notaris te Hoorn vervoegde zich iemand, die mededeelde, dat zijn vader was overleden, en dat diens huizen te Hoorn en Berhout zouden worden verkocht. Een geldelijk voor schot werd gevraagd en verleend. Het ontvangen geld werd verteerd, terwijl bleek, dat de vader gezond en wei was. De oplichter werd gearresteerd en naar Alkmaar overgebracht. Boschkapelle. Omdat zij zoo goed jonge hanen kunnen dra gen, en hij alles goed vindt 2 maal 10 f 0.20 Rotterdam. - 0.15 Vorige lijst - 41.11 Totaal f 41.46 Hulst, 12 Aug. Per 100 K.G. Tarwe f|10,00 a f 10,25, Rogge f 8,00 af 8,25, Wintergerst f9,—a f9,25, Zomergerst f 9,00 a f 00,00. Haver f 10 a f 10,00, Erwten f 14,00 a f 14,50, Paardeboo- nen f00,00 a f 00,00 Duivenboonen f 00,00 a f00,00 Witteboonen f 00,00 a f 00, Bruineboonen f 00,00 a f 00,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f00,00 a f 00,00 Aardappels, f 2,50 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 0, verkocht 00. Varkens 42, verkocht 34. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,35 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f 1,10. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,60 k f 47.625. ^ÏPoor de vele bewijzen van deelne- ming en belangstelling onder vonden bij het smartelijk overlijden van onzen Geliefden Zoon en Broeder Willem Piet er betuigen wij onzen hartelijken dank. M. W. MILLENAAR Echtgenoote en Kinderen. Hulst, 16 Augustus 1912. o Heden lever ik voor 50 cent IlLLiUJlüll DU/LJlUULLLiil, in de fijnste kleuren, van HIJACIN- THE, TULPEN, NARCISSEN, CRO- CUSSEN, voor de kamer, in potten of perk in uwe tuin netjes verpakt in een kistje. Ieder kan deze ge makkelijk verzorgen. Mej. Zalmé, HILLEGOM. BIJ HULST, Het kantoor der «f®»' erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst, zal den Maandag van iédere maand geopend zijn.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1912 | | pagina 3