eene Weekwoning Ir. J. ADEIAANSE Echte Eijselaarkes, Canada boomen WAARSCHUWING. Van alles wat. Rechtzaken. iVlarktberichten- Advertentiën- Te huur Bij mij te koop J. Ph. C. de Paepe. tweeden en derden Tiet loopende gerucht als zou deCENTRALE gefailleerd of geliquideerd zijn is onjuist. De Centrale blijft de Centrale- Ook Vereenigde Nederlanden" blijft op denzelfden voet bestaan. J. EGGERMONT. Hulst, 29 Juli 1912. toph wat al te gei zijn om luitje^ kiezer te maken, die op van Dal- gum en ook wel op Dixhoorn en zijns gelijken zouden stemmen. Die luitjes moeten w ij echter hebben, want die gelijken ons. Zij moeten worden opgezocht en allen op de lijst gebracht. Tot zoover gaat alles goed, maar nu beginnen de moeilijk heden. Hier betreedt men het ter rein, waar de strijd begint, de ge heime, verraderlijke strijd. O Handig. We zitten thans midden in de peri ode waarin de ecne helft van de natie de andere helft examineert. Zoo poogden voor eenige dagen in de zalen van den Dierentuin te 's-Gravenhage vier honderd en zooveel onderwijzers de hoofdakte te halen. Een half uur pauze zou gelegenheid geven om den inwendigen mensch weer wat aan te sterken. Een half uur is maar dertig minu ten dacht de restaurateur van den Tuin en dan bijna 450 man be dienen, hoe lever lk 'm dat Alleen met het opnemen van de bestellingen is die tijd al verstreken De Kieswet bracht hem op 'n goed idee.' Ieder examinandus vond op zijn tafeltje een papier, ongeveer be drukt als een stembiljet. „Tafel no. zooveel" stond er bovenaan. En dan volgden de bekende zwarte blokjes met in het midden witte cirkeltjes. Achter die blokjes geen namen van candidaten, doch de woorden bouil lon, koffie, thee, spuitwater, broodje met dit of met dat, enz., alsmede de prijzen. Door het zwartmaken van witte cirkeltjes gaf ieder te kernen wat hij tijdens de pauze aan hartverster king begeerde. Tijdens het examen werden de vier honderd en zooveel biljetten opge haald. En met de pauze was al het gewenschte gereed en ieder in een oogenblik bediend. o Een vliegmachine op de Philippijnen. De Amerikaansche vlieger, kapitein Thomas Baldwin, is van de Philippij nen teruggekeerd, waar hij weken lang met zijn vliegmachine van eiland tot eiland gevlogen is en daarbij ook aan de onbeschaafde inboorlingen- stammen voor de eerste maal het wonder van een moderne vliegmachine getoond heeft. In een Amerikaansch tijdschrift vertelt hij van hetgeen hij beleefd heeft. Voor deze wilde stammen was de machine een onbeschrijfelijk wonder. Zij dachten aan een droombeeld of aan een afgezant des duivels. „Ik stond bij een der meest bekende opperhoofden van den Kalinga-stam, bij den „Rooden Duivel", toen luite nant Hahn van het 10e regiment ca valerie met het toestel op ons kwam aanvliegen. Daar geen man in, zeide de „Roode Duivel", toen hij van verre het vliegtuig zag. Toch wel, zeide ik, daar altijd een man in en laat het vliegen. „Maar de „Roode duivel" en zijn kornuiten schudden het hoofd. Na een lange pauze zei hij toen Als man daarin, wil ik nooit meer strijden. „Later bracht ik hem naar de vlieg machine. Ik vertelde hem, dat ik nu zou opstijgen en vroeg hem, of hij mij wilde vergezellen. Hij antwoordde laconisch Als gij, dan ik ook.. „Zonder iets te zeggen nam hij zijn plaats in, en toen ging het d hoogte in, tot op 800 meter hootte. De „Roode Duivel" knipte zelfs Liet met de oogleden. Ik beschreef een acht en daalde dan in spiraalbeweging. Wij landden vlot. Maar de kleine Philippijner zat nog steeds als een bruin standbeeld op zijn plaats, toonde geen spoor van vrees of opwinding en zei geen woord. Maar de ande ren konden zich nu niet larger be dwingen. Met een merg en been doordringend gehuil stormden zij op ons toe en begroetten hun hcerscher, van wien zij veronderstelden, dat hij nu in den hemel geweest was en als alwetende tot hen terugkeerde. Maar de „Roode Duivel" schudde slechts langzaam het hoofd en verwijderde zich toen, in nadenken verzonken, be geleid door zijn makkers. o— De Tarief**'t. Men seint aan de Standaard uit Den Haag: Zooeven is verschenen een zeer lij vig verslag van de commissie van voorbereiding van de ta.rie.fwet in overleg met de regeering, en waarin de tegen standers van protectie het ontwerp be strijden als onnoodig voor een bloeien de industrieals door industrieelen niet verlangd als voor ons klein-Ne- derland met buitengewoon gunstige handelsligging onraadzaam als bui tengemeen gevaarlijk om Nederland in een tarief-oorlog te wikkelen, door de bevoegdheid aan de Regeering ge geven om retorsiemaatregelen te ne men, en eindelijk als van jammerlij ken invloed op den land- en tuin bouw. De voorstanders verdedigen het ont werp, dat een einde maakt aan een eenzijdigen vrijen invoer; meer fis caal dan beschermend isvoor de kleine industrie vooral noodzakelijk kan genoemd comsumptie-prijzen en loonen niet dermate zal doen stijgen als gevreesd wordt, terwijl zij de re torsiemaatregelen toejuichen. De Regeering sluit zich in hoofd zaak bij de verdediging aan stelt even eens het meer fiscale van het tarief in het licht, maar daarnevens als na drukkelijke strekking van het ontwerp hulp aan de nationale industrie tegen de buitenlandsche concurrentie, terwijl de Minister van Buitenlandsche Zaken retorsiemaatregelen aanprijst als een vooruitgang in den toestand van mach teloosheid waarin wij thans tegen het buitenland verkeeren, erkennende ech ter dat met beleid en voorzichtigheid van het wapen gebruik moet gemaakt worden. De Regeering brengt tal van wijzigingen aan. Ingetrokken worden de rechten op meel, sinaasappelen, mandarijnen, citroenen, gedroogde visch huiden en vellen. Gehandhaafd wor den o.a. de rechten op klompen, ma nufacturen, kieedingstukken, zout, suiker, tabak, specerijen. Als nieuw wordt o.a. voorgesteld recht op bana nen ad f 1 de 100 kilogram. Vermel ding verdient eindelijk dat de Regee ring het specifiek recht op papier ver vangt door een waarderecht, variee- rende van 6 tot 10 percent. o Nobel. Dochter des huizes (verontwaar digd) „Maar Suze, hoe durf je zoo boudweg beweren, dat je dien valschen gulden van mijn aan staande hebt gekregen Dien kun je toch even goed van een der an dere heeren die bij ons hebben ge dineerd, hebben gekregen !a Dienstmeisje: „De andere heeren hebben heelemaal niets gegeven, juffrouw o— Naar uit Waalwijk gemeld wordt, is aan Mr. J. A. Loeff, afgevaardigde voor het district Waalwijk, dezer da gen een adres verzonden door ruim 3400 kiezers voor de 2e Kamer der Staten-Generaal, uit dat district, ge- teekend, waarin deze verklaren, dat zij de verwerping der aanhangige Ta- riefwet in hooge mate gewenschtachten. Standaard. o- De abonne's ran „Het Tolk". „Het Volk" van Zaterdag bevat op de eerste pagina een manifest van het partijbestuur, waarin wordt opgewekt tot het deelnemen aan een betooging ten gunste van het algemeen kiesrecht op 17 September den dag van de opening der Staten Generaal te 's Gravenhage. We lezen er o.a. in „De Invaliditeitswet van Talma, die men vóór de verkiezingen nog zal trachten binnen te halen, is een bru tale aanslag op den nood der door de dure levensmiddelen zoo geteis terde arbeidersklasse, die men dwin gen zal, van haar armoede ook nog te sparen voor den ouden dag, dien velen niet zullen beleen." En op de derde pagina staat te lezen „Hedenochtend 8 uur verlieten een 100-tal onzer abonnées vroolijk en wel Amsterdam voor de 6 daagsche reis naar Parijs. In 2 fraaie speciaal voor onze reizigers gereserveerde wa gens, werd de reis aanvaard. Er heerschten reeds nu een prettige op gewekte stemming en een echt kame raadschappelijke geest." o— Japan. Overleden is de keizer van Japan. Onder zijne regeering is Japan van een afgesloten Oostersch Rijk gewor den een Rijk van Westersche bescha ving, krachtig genoeg, om China en Japan te hebben kunnen overwinnen. Zijne regeering, en daarvan was hij j zelf de ziel, zal wel zijn de belang rijkste, die }apan in haar langdurig bestaan heeft gehad. Hij Iaat de her- I in nering na van te zijn geweest een groot monarch. Een scherpe neus. Een heer, die in de nabijheid van da „elf huisjestf aan den Boeren- burgerweg bij Noordwijk zijn fiets had laten staan, kwam, toen hij verder wilde trappen, tot de onaan gename ervaring, dat zijn rijwiel verdwenen wa3. Hij deed aangifte bij den inspecteur die zijn hond lucht gaf aan een paar overblijfselen van voetsporen, die ter plaatse in het mulle zrnd nog zwakjes stonden af gedrukt. De hond volgde het spoor door de velden tot boven op de reuzezandhoop van den heer C. J. L v, d. M. Men dacht dat het dier van de wijs was, doch plotse ling ging Cesar naar beneden, en gaf door teekenen te kennen, dat hij wat gevonden hadonder een hoop riet en ruigte lag de gestolen fiets verborgen. Het succes is te grooter, wijl het zeer warm was, en de warmte altijd ongunstig werkt op den neus der honden. o Tegen de vliegenplaag. Iemand herinnert eraan in de „N. Ct." hoe ten vorige jare tijdens de droge hitte de aangespannen paar den zoo te lijden hadden van de bloeddorstige Wiegen. Hij had me delijden met de geplaagde dieren die in het tuig gevat en met kortge knipte staart, zich onmogelijk vol doende konden verweren tegen die wolken van insecten Hij herin nerde zich toen te hebben gelezen van een oplossing van 4 a 5 deelen creoline in 100 deelen water als geschikt middel tot bestrijding van die plaag. Hij vroeg en verkreeg vergunning van koetsiers en voerlui om het middel eens toe te passen op hun paarden wier hoofd en hals grijB zag van de vliegen en die stonden te trappelen van zenuwach tigheid. Met een in het vocht ge drenkte spons werd de huid bestre ken en de uitwerking was veras send, geen vlieg zette zich meer op de paarden neder (vele deden toen een aanval op de huiden van den inwrijver). Zegt het voort o Dwang bij verkiezingen. In Turkije is een ernstige binnen- Iandsche crisis en de Albaneezen daarin zijn in opstand, vragende ontbinding der Kamer. De kamer is nog slechts kort ge kozen en bestaat geheel uit aanhan gers van het Jong Turksche Comité, dat door dwang en vrees er in was geslaagd overal alleen partijgenooten gekozen te krijgen. Resultaatalge-: meen eerst stille ontevredenheid die later uitbarstte in een opstand, die burgeroorlog kan worden. In Portugal werden door dwang, vrees en bedrog ook uitsluitend par tijgenooten der regeering gekozen met resultaatoveral beroering, die het land kan brengen tot den ondergang. Turkije en Portugal geven een les, en wel dezedat het recht op vrije stemming ook in de praktijk werke lijk een vrije stemming moet zijn. Deze les mag ook wel eens ter harte wor den genomen door zoovelen, vooral door zoovelen die geen recht hebben om hun gezag te leggen in de poli tieke verkiezingen, die door dwang en vrees en schermen met geloof dat in geen erikel opzicht in het spel is, de vrije stemming willen beïnvloeden. o— Onze calvinisten. De bekende socialist Bergmeijer heeft een onderzoek ingesteld naar de arbeiders op de Zuid-Hollandsche eilanden. Men weet dat daar een heele anti-revolutionaire streek ligt. Hiervan schrijft Bergmeijer: „Men heeft van onze calvinisten over het algemeen een glad verkeerd begrip, en vooral zij, die door afkomst of door woonplaats onze calvinisten niet kennen, beeordeelen hen glad verkeerd. Het is heel gemakkelijk om deze menscheii voor stommelingen of huichelaars, te schelden, maar daar door verraadt men zijn groote onkunde aangaande het geestesleven onzer landbewoners. „Groot is zeer zeker de macht van den dominé, maar daar staat tegen- Iover, dat de calvinist van huis uit revolutionair is en geen macht boven zich duldt om te heerschen over zijn geweten. In gewone tijden dommelt dat wel eens in, maar in tijden van beroering komt het weer voor den dag en heeft men eenmaal onze cal vinistische arbeiders vast, dan worden het uitstekende strijders. Zij mogen zelfs hun kerk den rug toegekeerd hebben, in één ding zijn zij calvinist gebleven en wel in hun koppig en taai vasthouden van de nieuwe denk beelden, die zij soms na grooten strijd zich hebben eigen gemaakt." „Onze Calvinisten" zijn dus geen „stommelingen" of „huichelaars". Dat valt al mee. Misschien wil de heer Bergmeijer dat ook wel eens gaan vertellen aan de redactie van i„De Notenkraker," voegt „Patrimonium" er zeer ad rem aan toe. Men weet, dat de Patrimonium-mannen in „De No tenkraker gewoonlijk worden afgebeeld als een soort idiote schepsels. o Stoppeldijk. Op hoop van welslagen in 1913 f 0,15 Hulst. Omdat de brandewijn van Dries nog altijd zoo lek ker is - 0,25 Terhole. Voor het succes van 1913 - 0,25 Stoppeldijk. Van de Volkswil mannen, omdat Adriaanse van Lamswaarde zich gereed moet maken tegen het jaar 13, dat hij weder voorlezingen komt doen op Stoppeldijk en Bosch- kapelle en hij bij de geestelijk heid zoo goed staat aangeschre ven, dat zij zijne fouten met den mantel der schijnheiligheid weet te bedekken - 0,50 Hulst. Omdat de Slippendra- gen zich Maandag zoo boos maakte op de schieting, Arme Sukkelaar - 0,25 Sas van Gent. Omdat Gust nu muziekbode is - 0,15 Schuddebeurs. Omdat Eema - 0,10 Vorige lijst - 36.61 Totaal f 38.26 Arr.Rechtbank te Middelbnrg. Uitspraken van 30 Juli. diefstal: S. M. M. 17 j., dienstbode, Hansweert, tot 3 m tuchtschooleisch was 6 m. tuchtschool eenvoudige beleediging C. R., 25 j., arbeider, en L. R., 22 jwerkman, beiden Middelburg, en Th. B., 26 j., lakfabrikant, Amsterdam, conform de vordering allen tot f 10 b. s. 10 d. h. mishandelingA. v. C., 26 j., jager, Axel, tot 3 m. gev.straf; eisch was 1 jaarS. M. H., 34 j., hvr. van P. v. d. B. zonder beroep, Koewacht, tot f5 b. s. 5 d. h.de eisch was f25 b. s. 25 d. h.T. T. M., 47 j., hvr. van E. H.t waschvrouw, Sas van Gent. conform de vordering, tot f 1 b. s, 1 d. h. verduisteringA. A. A. W., 28 j., koopman, Rotterdom, conform de vor dering, tot f 12 b. s. 12 d. h. wederspannigheidJ. J. S28 j., koopman, Goes, P. J. K., 26 j., Schip persknecht, Boschkapelle, beide tot 3 w. gev.straf, eisch was 1 m.en M. v. S., 25 j., schipper, lerseke, met be krachtiging van het verstekvonnis dd. 17 Juni 11., tot 14 d. gev.straf; en beleediging ambtenaarC. J. B., 42 j., veldarbeider, Waterlandkerkje, conform de vordering, tot f 10 b. s. 10 d. h. vrijgesprokenJ. v. S., 20 j., boe renknecht, Oudelande, met vernieti ging van het vonnis van den kanton rechter te Goes, dd. 17 Juni 11., waar bij hij ter zake van overtreding der jachtwet werd veroordeeld tot f 2 b. s. 2 d. h. Hnlst, 29 Juli. Per 100 K.G. Tarwe f 10,75 a f 11,00, Rogge f 9,25 a f 9,50, Wintergerst f8,75a f9,00, Zomergerst f 8,50 a f 00,00. Haver f 10,75 a f 11,00, Erwten f 00,00 a f 00,00, Paardebop- nen f00,00 a f 00,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 00,00 a fOO,—Bruineboonen f 00,00 a f 00,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 00,00 a f 00,00 Aardappels, f 3,00 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 18, verkocht 00. Varkens 23, verkocht 17. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,30 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 1, Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,60 k f47.625. aan de Houtmarkt le Hulst. Te bevragen ten kantore van No taris VAN DALSUM. Advocaat-Procureur le MIDDELBURG, is KLIiKM NAAMDAG bij AEELENAM8 te IIUIiST te spreken. VERKRIJGBAAR 4 ets. per H.G. bij SMET-Laoet, Huurhouder, Station Hulst. Tevens verkrijgbaar alle soorten dichte en open Rijtuigen. HULST, Het kantoor der •J-W erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst, zal den Maandag van iedere maand geopend zijn. een ongehuwd gepasporteerd militair of iemand die een proefjaar heeft ge diend of bij de landweer is overge gaan om als plaatsvervangend mare chaussee te voet in dienst te treden. Brieven aan C. RAES, marchaussee te Hontenisse. o— Rij in^chryving te koop: aan dén dijk, loopende van de Ronde- putten tot aan den weg Zaamslag— Axel, gemeente Axel. De boomen zijn genommerd. Men kan ook voor een gedeelte inschrijven. Inschrijvingsbiljetten worden inge wacht vóór 25 Augustus 1912 ten kantore van Notaris VAN DEK MOER te Ter Neuzen, waar verdere inlichtin gen zijn te bekomen.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1912 | | pagina 3