ïmiifol ffl. waarschuwing wr mimi. Boerenleenbank RH. Landbouwers! ïr. J. AMIAANSE F' Xl C- Van alles wat. Burgerlijke stand. n n I DE BELGISCHE STAATSCOURANT. Correspondentie. Verkoopingen. Marktberichten- Advertentiën- Te koop waterdicht Zeil Groote Afslag! RIJWIEL, P. F- COLMAN-VIASSENROOD, Sparrensnoei N. O. Estoppey Co. IJ, DE m E, VAN WAESBERGHI VERSCHE GROENTEN EN VRÜCBTEN G. J. GAST, Timmerman P. M. Leijen en Co. HOOGLANDSTRAAT 64 - ROTTERDAM. tweeden en derden Klaverruiters Ontwei^ Tariefwet zou wel zijn om het lot der werkmen- schen te verbeteren, want fabrieken zullen er komen van allen aard, dus van alles wat u maar kunt denken. Zouden daar niet met duizende men- schen aan kunnen werken, al die nu naar het buitenland moeten omdat hier geen werk te vinden is, en omdat de loonen te karig zijn, zullen hier w e 1 werk vinden, niet volgens Zeeuw, maar wel zooals het waar zal zijn. Moet de werkman nu ie*s meer beta len voor zijn dagelijksch gebruik, hij zou toch ook meer verdiensten per dag hebben en in zijn eigen vader land blijven. Want veel werk brengt hooger loon. Ze kunnen in 't buiten land wel meer loon geven. Waarom zouden ze dat dan hier ook niet kun nen als de schoone wet opkwam Zooals het nu is kan het niet blijven- Naar Amerika zouden vele werkinen- schen willen gaan. Maar 't geld ont breekt hun om naar 't goudland te gaan arbeiden. Hier kunnen zij het geld niet bij elkander krijgen. Ze heb ben 'tal druk genoeg om te blijven leven. Ze verdienen hier geen f800 per jaar. Zooals de Zeeuw aanhaalde slechts de helft, nog niet. Kon de werkman zooveel verdienen dan zou den ze niet weg moeten naar de bu- renlanden. Maar de Zeeuw is onder wijzer of zoo iets misschien. En die zou er een weinig aan toe dragen bij 't ontwerp tariefwet. Maar f 800 noemt de Zeeuw zoo weinig. Ik wou dat ik er f 600 kon verdienen dan had ik geen slecht vak. Ik zou geen reden hebben om te klagen, en u moet een werkman niet veronderstellen bij een onderwijzer. Een onderwijzer heeft een schoon leven, hoeveel uren doet die school op de week, ik denk zoo wat 25. Hoeveel uren werkt een werk man per week. 70 k 75 en soms nog meer, enfin 't is maar nen hond, dat geeft niet die zijn er genoeg. En hoe- vele schoone baantjes zijn er niet, nog buiten een onderwijzer, dus een werkman werkt 3 maal zooveel, en verdient niet de helft. Maar hoe meer arbeid u verricht, hoe minder 't loon is, ziet u. Maar men zegt de studie kost ook geld, en moet ook betaald worden. Moet dat dan zooveel ver schillen. Mag dan 't lot van den be droefden werkman niet verbeteren Een werkman moet ook zweten en koude lijden. Een onderwijzer zal niet zweten en zal ook geen koude i lijden. De kachel zal wel bijtijd? branden in de schooi, tot daar. De tariefwet beteekentalle artike len welke in ons land gefabriceerd kunnen worden, worden door ons Ne derlanders gemaakt, beteekent dus veel werk en belooft voor ons veel. Wij zullen het afwachten of het met Fe bruari 1913 niet zal door gaan. Wij zijn toch nóg ver van China, dus van het Chineesche volkwaar ook hon- gerloonen verdiend worden. Ja Zeeuw, de klompenmakerspatroons zijn soms op de koopdagen van boomen hun verstand kwijt. En dan durven som mige notarissen nog zeggen is dat nu geld voor zoo'n boom, terwijl ze bezig zijn om te verkoopen. Toch 't laatste jaar heb ik het niet meer hooren zeggen. Ze weten het wel al waar de schoen wringt. U mijnheer de Redacteur dankende voor de verleende plaatsruimte, teeken ik als uw getrouwe abonné Het bezoek van H. M. de Koningin en Z. K. H, den Prins der Neder landen te Parijs. De Fransche Kamer besloot tot het verleenen van een crediet ten bedrage van 200.000 frs. tot bestrijding der kosten bij gelegenheid van het be zoek van Hollands Koningin aan Parijs. In de toelichting bij het voorstel wordt gezegd dat de regeering aan spoort de gevraagde som toe te staan om H. M. de Koningin een ontvangst to kunnen verzekeren, zooals met de traditioneele gastvrijheid van Frankrijk overeenkomt. Naar aanleiding eener nadere uit nodiging van het gemeentebestuur van Parijs, zullen de wethouders van 's-Gravenhage, de heeren Jansen en •oly, den burgemeester der Residentie, Ik- mr. dr. Van Karnebeek, vergezel- on naar de Fransche hoofdstad, om tegenwoordig te zijn bij de ontvangst v*n Koningin en Prins ten Raadhuize «daar. o— treurig toch. Te Nieuwebrug (Fr s overleden de bekende kaartlegster K. Duizenden bij duizenden heb- 'efi zich in al die jaren, dat zij haar Oorbaar beroep uitoefende tot haar lïwend om eenig-licht inde toekomst te ontvangen. Uit alle standen zijn er, die haar raad begeerden en op prijs stelden. En dat in onze 20ste eeuw, de eeuw van vooruitgang, van verlichting, van weten en kennen. o— Een krankzinnig chirurg. In Mar ietta, een stad in Ohio, heeft men, na een verdacht sterfgeval, bevonden, dat een bekend chrirurg waanzinnig was. Men is tot de overtuiging ge komen, dat de man, die 500 operaties in dien tijd verrichtte, reeds sedert een jaar krankzinnig geweest moet zijn. Doch het merkwaardige is, dat al die operaties schitterend gelukt zijn. o Het Pantserschip. Daartoe gemach tigd door H. M. de Koningin, heeft de Minister van oorlog, ad interim Minister van Marine, het wetsontwerp tot verhooging van het Vie hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst jaar 1912, voor den bouw van een pantserschip voor den algemeenen dienst, ingetrokken. - o Dat het in hooger beroep gaan wel eens onaangename verrassingen met zich brengen kan, heeft een huzaar, een zekere Brusser ondervonden. De man had in een vlaag van jalo,uzie een vrouw doodgeschoten en werd dientengevolge door den krijgsraad van Karlsruhe in Maart veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De moorde naar vond dat echter nog te zware straf en ging in hooger beroep bij het krijgshof. Dit veroordeelde hem nu tot de doodstraf. o— De maaltijd. Een vrouw kwam in een herberg en liep kalm naar haar man, die met drie vrienden zat te drinken. Zij zette een overdekte schaal op tafel en zei „Je zult het wel te druk hebben om thuis te komen eten, Jan, daarom breng ik bet je maar hier." Toen ging zij weer weg. De man was er werkelijk verlegen mee. Hij lichtte het deksel op, en vond een leege schaal O, neen, er lag een papiertje in. Daarop stond Ik hoop, dat je eten je goed zal smaken, Jan, je vrouw en kinderen eten thuis hetzelfde. De Qeh. Onth. o— De school en het pauselijk decreet. Nu door arrest van den Hoogen Raad van 13 dezer als het ware eene wettelijke sanctie is gegeven aan het pauselijk dekreet van 2 Juli 1911, zoo dat ook 2e Pinksterdag geen feestdag meer is voor de Katholieken, had het hoofd der openbare lagere jongens school van niet-betalenden te 's-Her- togenbosch den onderwijzers en leer lingen aangezegd, dat er dien dag als gewoon school zou worden gehouden^ De onderwijzers, die dit niet zoo pret tig vonden, waren aanwezig, doch vele leerlingen niet. Slechts een twin-* tigtal (de school telt 166 leerlingen) was gekomen. Het was de eenige school die dien dag open was5 o— Zandberg. Van een abonné, op hoop van welslagen in 1913- 1.— Antwerpen. J. C. Verlinden, restant van een ronde son} - 0.20 Hulst. Van een goede vriend, omdat het' goed gaat met den jongen zanebok van hetjagertje - 0.10 Dusseldorf. 1. Van eenigeZee- landsche polderwerkers, 2. Het was te wenschen, dat al de menschen, voordat ze spre ken, zich zeiven bekeken. Dan zouden ze het praten wel laten. 3. Omdat de moeder van Roos een koe heeft, acht zij haar veel te groot voor een Duitschen polderjongen. 4. Omdat de Zeelandsche meis jes zoo vlug zijn met het schrij ven van opzegbriefjes. 5. Omdat juffrouw Clemence zoo graag enz. 6. Omdat Louise zooveel ple zier heeft gehad met haar vrijer. 7. Omdat de kaas op de eene plek zoo goedkoop en op de andere zoo diiur is. 8. Omdat de reizende man niet naar Amerika maar naar Holland is gegaan. 9. Omdat hij hier in Holland weer een goed voorbeeld heeft gegeven voor de Hollanders ge lijk ook anderen het vorig jaar. 10. Omdat hij in Holland geen putbaas zal zijn gelijk hier in Duitschland. 11. Omdat onze pastoor wel goed zal kunnen slaan op den nieuwen preekstoel in het jaar 13. 12. Omdat wij allen geen kiezers zijn, maar toch zullen optreden in het Verkiezings fonds 1913. 13. Omdat de kromme arm binnenkort gaat trouwen. 14. Uit hoop, dat de men schen niet meer zullen praten over menheer van Dixhoom. 15. Omdat vroeger bij den dikken Peer de appels zoo lek ker waren. 16. Leve de polderjongens uit de Kaiserwerther en Nordstrasse 16 maal 10 cent. Vorige lijst - 6.74 Totaal f 9.64 Overslag. Huwelijks-aangiften. 14 Mei. Germain Toussin Denever (van Middelburg), oud 32 j jm. en Hu- bertina Clara Mattelé, oud 26 j., jd. Overlijden. 9 Mei. Jacobus Koster, oud 93 j., z. van Adriaan en van Adriana Bareman. Sas van Geut. Huwelijks-voltrek kingen. 4 Mei. Camillus Verhaege, oud 28 j., jm. en Maria Catharina de Waele, oud 26 j., jd. Overlijden. 4 Mei. Johannes Fran- ciscus Yan der Steen, oud 10 m., z. van Gregorius Leon en Valentina van Acker. Bij Koninklijk besluit van 24 Mei 1912 no. 84 is bepaald, dat de vaca ture van kantonrechter te Terneuzen, ontstaan door de benoeming van mr. G. W. F. Wentholt tot andere func- tiën, niet zal worden vervuld, en is, met ingang van 1 Juni 1912 aan den kantonrechter te Hulst, mr. B. J. H. van Blaricum, opgedragen de werk zaamheden van kantonrechter te Ter- neuzen waar te nemen. o— Wij W1LHELM1NA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Princes van Oranje-Nassau enz, enz. enz. Op de voordracht van Onzen Minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel van 21 Mei 19.12 no. 1309, afdeeling Arbeid Overwegende, dat eene behoorlijke samenstelling van de Kamer van Ar beid voor den landbouw te Hulst, op gericht bij Ons besluit van 19 Sep tember 1910, no. 57, niet mogelijk is gebleken Gezien art. 1, 5de lid, der wet op de Kamers van arbeid (wet van 2 Mei 1897, „Staatsblad no. 141); Hebben goedgevonden en verstaan voornoemde Ramer van arbeid voor den landbouw te Hulst op te heffen. Onze Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de „Staatscourant" zal worden geplaatst en, waarvan afschrift zal worden ge zonden aan de Algemeene Rekenkamer. Het Loo, 24 Mei 1912- WILHELMINA. o— STAATSLOTERIJ. No. 19797 een prijs van 1000 gulden 14793 M 1000 15816 1000 a 17283 1000 11071 15000 20525 1000 19028 1000 15672 1000 20759 1000 16969 1000 5628 1500 2747 1000 4991 1000 12323 1000 BEHEER VAN TELEGRAFEN. Kamerverkiezingen en provincie ver kiezingen. Het Beheer van Telegrafen zal aan het publiek de officieele uitslagen mededeelen van de Kamerverkiezingen van 2 Juni toekomende en van de provincie-verkiezingen van 9 dito, mits voorafgaande betaling van een recht van 50 centiemen per uitslag. Wanneer verscheidene arrondisse menten voor de verkiezing van senatoren vereenigd zijn, komt de uitslag dier verkiezing voor op het bulletijn van het arrondissement waar het kies- hoofdbureel gevestigd is. Wie bedoelde uitslagen wenscht te ontvangen, diene, ten laatste twee dagen voor dien gesteld voor de ver kiezing, zijne aan vraag in op het tele graafkantoor dat het dichtst bij zijne woning gelegen is. o— In elke kanton-hoofdplaats, blijft het telegraaf-hoofdkantoor op Zondag 2 Juni en op Zondag 9 Juni open lot dat al de stembriefjes opgenomen zijn. F. Biesbroek, Essen. Me dunkt, laat die zaak van vertrekken zonder de huishuur aan te zuiveren en dit aan een onderhuurder te verzwijgen, maar buiten de courant, want het is geheel een persoonlijke zaak. B. de Graef, Malang. Ik ontving wegens uwe adresverandering no 129 uit Soerabaya terug. Daarom zend ik in een pak nos. 129 tot en met 139. 0 4 Juni. Half tien. Zuiddorpe. In span. Dregmans. 7 Juni. Half elf. Axel. Woonhuis. Dregmans. 12 Juni. 3 uur. Neuzen. Winkelhuis, van der Moer. 20 Juni. 1 uur. Hulst. Hofsteden Graauw. Dumoleyn. Huist, 28 Mei. Per 100 K.G. Tarwe f 9,00 a f 10,50, Rogge f 9,00 a f 9,—, Wintergerst f 11,00a f 11,00, Zomergerst f 10,00 a f 10,25. Haver f 9,50 a f 9,75, Erwten f 13,00 a f 14,00, Paardeboo- nen f 10,00 a f 10,50 Duivenboonen f 11,00 a f 11,00 Witteboonen f22,00 a f22,—, Bruineboonen f 18,00 a f 18,00, Boekweit f00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 19,00 a f 19,00 Aardappels, f 4,00 a f 4.50 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 3, verkocht 1. Varkens 17, verkocht 12. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,10 tot'f 0,00. Eieren per 26 stuks f0,9Q. Het door concurrenten verspreide gerucht, als zou de „Centrale" en daardoor ook de „Nederlanden" met 1 Juli liquideeren is onjuist. J. EGGERMONT. Hulst, 30 Mei 1912. een zoo goed als nieuw met daarbij hoorende Stijlen, Ramen, Deuren enz. Bijzonder geschikt voor Gemeentehuis bij P. J. DESTOMBES. Boschkapelle. TE HULST. In de algemeene vergadering werd besloten de rente voor spaargelden van 3% te verhoogen tot 3l/z °/o- Voor spaarboekjes wende men zich ten kantore van den kassier, notaris VAN DALSUM. Het Bestuur. Wie wil profiteeren komt bij mij eens zien om een tc koopen, ook alle RIJW1ELONDER- DEELEN, alles aan spotprijzen, ook op afbetaling. Wacht nu niet. HEIKANTST. JANSTEEN. verkrijgbaar A 5 cent den bussel. Bij hoeveelheid verminderde prijs. Te bevragen bij J. DE SMETLaget Station Hulst. Koninklijke Tabak- en Sigarenfabrie ken, gevestigd te Utrecht en Emmerik Opgericht Anno 1830 berichten door deze dat zij den alleenverkoop hunner TABAK en SIGAREN hebben toegestaan voor Hulst en omliggende gemeenten aan Steenstraat no. 2, Huls t. o— in aansluiting aan bovenstaande kennisgeving, bericht ondergeteekende «lat zij een winkel ge opend heeft in Tabak, Sigaren, Koffie en Thee. Belovende eene prompte bediening en beveelt haar in ieders gunst aan. Wed. E. VAN WAESBERGHE Steenstraat no. 2. Hulst, 11 Mei 1912. heeft men altijd wanneer men ge bruik maakt van Inlichtingen giatis en alle benoo- digdheden steeds in voorraad bij AXEL. Een aankomend beslist Volkswilpartij, kan vast werk bekomen bij Holenmiikers cd Timmerlieden Het kantoor der .'fjfSsF erven Mr. J. G. VAN DEINSE te Hulst, zal den Maandag van iedere maand geopend zijn. IN DEN GROOTE* GOEDE* liOOP. Fabriek van HOEDEN en KLAKKEN voor Heeren en Damen. Alle KINDER- ARTIKELS. Alles op maat. No. 1. HOUTBRIEL. (Verkensmarkt) ST. - N1KOLAAS. Voorradig eene groote partij bij G. J. KAST - - Axel. Advocaat-Procureur Ie MIDDELBURG, is ELKEI MAASDAG bij S KEI. K U A.VS te HITÏiST te spreken. Steenhouwerij „De Graniet" Gazometerstraat 8t. Mkolaas (Waas.) Kappen en leveren van alle soorten Dlauwen en witten Arduin, Marmer- en Beeldhouwwerken. Bijzonderheid van Monumenten en Grafzerken. Op aanvraag teekening en prijslijst gratis. Meester-SteenhouwerEDM. INGEL8.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1912 | | pagina 3