eenARBEIDERSWONING [JPffl-ÏMCfl RIJWIEL, Verkoopingen. Marktberichten- Advertentiën. Te koop buiskachel. Te huur HL'. J. ADEIAANSE Groote i\fslag! P. F- C0LIMM00D, Sparrensnoei tweeden en tierden M, w&m pi&vm ja gefooid, het daar vèrvaartrigab fetter doet het kuipgelooide een geweldige concurrentie aan. Mogelijk is het wel deze geweest die bedoelden looier heeft genoodzaakt zijn bedrijf in te krimpen. Daar tegenover staat dat verschillende andere looierijen, onder de tegenwoordige handelspolitiek, hunne inrichtingen uitbreiden. Hij j leze daarop het blad der R. K. leder bewerkers maar eens na.Vervolgens zijn er tal van looierijen, welke zonder uit breiding van personeel, nog wel en kele honderdtallen huiden per jaar meer kunnen looien, zoodat een ver grooting van de leerproductie in Ne derland zelf, nog volstrekt geen meer dere arbeidsgelegenheid met zich brengt. En bovendien vergeet hij dat in dit vak een groote invloed wordt uitge oefend door de prijzen van de grond stof, van de huiden, welke aan groote schommelingen onderhevig zijn en waarvan de speculatie een niet onbe- langrijken invloed uitoefent. Deze prijzen zijn de laatste jaren zóó hoog, dat meerdere looiers de risico van een daling daarin, welke pleegt terug te werken op de leerprijzen, niet wil len of niet kunnen lo'open. Ten slotte. De bewering, dat verhooging van successierechten en verhooging van de inkomstenbelasting, socialis tische maatregelen zouden zijn, is zeker bedoeld als een bangmake rij. als een middel om die maatrege len in een ongunstig daglicht te stel len. Als argument kan zij toch bezwaarlijk worden beschouwd. Neen, dan zijn er nog vele andere maatregelen genomen, waarop met meer recht het etiket socialis tisch ware te plakken. Bijv. ge meenteexploitatie van een gasfabriek. En geschiedt dit niet in het goede Huist zelf?!! In zoo'n maatregel ligt heel wat meer socialisme dan in het beginsel ötn het geld dat men ten behoeve van de staatshuishouding be hoeft, te halen daar waar het is, het meest dadr, waar het in overvloed i s, en niet daar waar het alleen kan worden opgebracht door bezuinigingen aan te brengen op bud getten welke toch reeds doorloopen- de tekorten aanwijzen en dan nog wel op de stiekumme manier van de indirecte belastingen, zóó dat de goe gemeente zelf er niets van merkt wat en hoeveel zij opbrengt. S. 's Gravenhage. o Mijnheer de Redacteur 't Is de zuivere waarheid mijnheer de Redacteur Na 'n fijn diner heeft men dikwerf gezeur, Men krijgt er veel pikanl's, en dat is niet te vertrouwen En dan zijn dikwijls „de fijnsten" het meest onbehouwen. Zoo „zeilde" een sterrenkijkende rid derlijkheid Geheel „uit zijn roer" in zijne een zaamheid, Langs 's Heeren straten, 't is zoo waar ik 't u zeg, Van de eene naar de andere kant van de weg. Is dit nu zoo erg zoo hoor ik u vragen, Zoo iets gebeurt toch alle dagen, Dat 's waar, maar wanneer men is den geheelen dag „dwars" Waarom vervolgt men dan zelf niet „rechtuit" zijn marsch. Lui die altijd zoo over anderen schrij ven en praten Loopen daarom ook des te meer in de gaten, Zoo'n tramlijn is goed, maar 't is toch te hopen Dat hij niet als dien kwant zoo zigzags- gewijze zal loopen Want dan zou 't kunnen worden in alle bescheidenheid Een gevaar voor de publieke veilig heid. Ter Neuzen, Mei 1912. DIXI. o Waar hulp Een R. K. meisje van zeventien jaar te Arnhem is dezer dagen moeder geworden. De vader van het pasgeboren wicht is vermoe delijk een buitenlander. De menschen waarbij zij in betrekking is, kunnen moeder en kind niet houden. Een thuis heeft zij niet, want moeder is dood en vader is zwervende, mogelijk dood of gevangen. Twfei' broeitjes (of zusjes) zijn door den Voogdijraad elders uitbesteed. Het Burg. Armbe stuur wil zijne tusschcnkomst niet verleenen, omdat z.i. de Voogdijraad moet optreden. De Voogdijraad ver leent geen hulp, omdat de moeder haar eigen brood kan verdienen. Het Prot. Armbestuur helpt niet, omdat het w MItefó aW M K. Arm>- j bestuur helpt nfet, ontèu net meisje f gevallen is. Op Zetten is geen toe- I gang voor de gevallene, omdat zij R. K. is. De statuten van de Goede Herder laten wel opneming van de moeder, maar niet van het kind toe. (N. A. Ct.) Waar liulp Deze vraag staat afgedrukt boven een dieptreurig verhaal van een 17- jarig moedertje, dat te Arnhem ner gens onder dak kon komen. Het Leger des Heils heeft op die vraag het antwoord gegeven moeder en kind zijn opgenomen in de Anna- stichting te 's-Gravenhage, waar men zal trachten haar weer een gelukkig mensch te maken. —o Zulke rekelsUit Cillaarshcek schrijft men aan de „Dordr. Crt. Een paar jongens haalden hier Zon dagvoormiddag een brutale grap uit. Terwijl de predikant in de kerk op den kansel stond, waren deugnie ten buiten aan het spelen met spie geltjes, waarmee zij hem het licht in de oogen lieten schijnen. Hoe de dominee het hoofd ook wendde, steeds wisten de jongens hem de oogen te verblinden en daar er geen veldwach ter in de buurt was, bleef hem niets anders over dan te kwart voor elf zijn preek maar te staken. o— Doodelijke val. De korporaal-kok Th. C. H., van het korps pontonniers te Dordrecht, gedetacheerd op het fort te Vuren, had het ongeluk inet het hoofd op het steenen gedeelte van den weg te vallen, waarbij hij zich zóó ernstig bezeerde, dat opname in het militair hospitaal te Gorichem noodzakelijk was. Hij is aldaar aan de gevolgen van den val overleden. o De gevolgen. Het dooden der mol len wreekt zich op de Friesche zand gronden. Tal van aardappelvelden moeten opnieuw bepoot worden de eerste pootaardappelen zijn geheel door ritnaald verwoest. o Eene eenvondige rijke vrouw. In een der Utrechtsche couranten stond dezer dagen de volgende korte ad vertentie „Heden overleed mej. Cor nelia Maria Verhoeff, oud 83 jaar." De eenige onderteekenaar was de exe cuteur-testamentair. Het oudje woonde in de Lange Nieuwstraat en werd ook eenvoudig begraven. Bij opening van het testament bleek dat het Utrechtsche Diaconessenhuis de ufliverseele erfgenaam was en al haar huizen, 42 woningen in verschil lende deelen der stad, vermaakt wa ren aan de Ned. Herv. Gemeente. De Geerte kerk waarop het oudje zeer gesteld was kreeg bovendien f 14,800, het Geref. Burgerweeshuis f5400. Bij haar leven deed deze eenvoudige vrouw in stilte veel goed en voor goede doeleinden waren giften van f 500 en f 1000 geen zeldzaamheid. Neven en nichten liet mej. Vehoeff niet na. o Na lang wachten. Voor den spoor weg Gouda—Schoonhoven is, op het punt waar de aansluiting met de be staande spoorbaan te Gouda zal ko men, de eerste proefpaal geslagen. De aanleg van den aarden baan wordt te Schoonhovenaangevangen en tot Gouda opgewerkt. o— Verduistering van hout. In zijne woning te Rotterdam is een contro leur aangehouden, die verdacht wordt zich te hebben schuldig gemaakt aan verduistering van planken van de Ia- ding van het aldaar gelegen hebbend stoomschip „Priesifield. Dit hout had hij aan een bediende van eenAmster- damsche houthandelaar verkocht. o In de verschillende fabrieken van Hamme, namelijk de tapijtweverijen, stijfselfabrieken, spinnerijen en touw- slagerijen, is eene algemeene staking uitgebroken. De ^staking, die meer dan 4000 man omvat, was sedert eenigen tijd voor zien. De stakers, die hooger loon verlangen, doorkruisen zingend de straten. Gendarmerie te voet en te paard is te Hamme aangekomen. —o De grillige lente. In Friesland heeft het in den eersten Meinacht enorm gevrorende bloemen zaten op de giazen en in het gras was veel ij?. De bloeiende ooftboomen hebben veel geleden. —o De beste sport, voor do vrouwen. De dames van de aanzienlijke we reld te Boston die dezer dagen naar eAn v^ardrasht luislpren van projes- soV Öudley-Sargent, om van den ge leerden man allerlei vleiende dingen te hooren over de vrouwelijke sport en de sportkundigheid der vrouwen, waren niet weinig overbluft en ver rast, toen de geleerde de in de Ame- rikaansche dameswereld zoo geliefde sportsoorten iemperamenvol den oor log verklaarde. „Al deze soorten van sport", ver klaarde Dudley-Sargent aan zijn ele gante toehoordsters, „zijn slechts een voorwendsel om met vele kosten en tijdverlies en ijdelheid, de coquetterie en de flirt te dienen. Als gij werke lijke een verstandig en hoog hygiëni sche sport wilt beoefenen, die u een normale schoonheid zal schenken, dan kan ik u geen andere sport méér aan raden dan den huiselijken arbeid, de bezigheid in het huishouden. „Om de beenspieren te sterken en de zwaarlijvigheid te verminderen, is er geen beter middel dan veelvuldig trappenklimmen. Om de borst en wervelkolom te sterken is knielen en bukken het allerbeste, te meer nog als men tegelijkertijd ook de handen wat te doen geeft. Om de schouders buigzaam te houden is de arbeid met een bezem ideaal alsook het dragen van emmers. Het bakken geeft u de schoonste onderarmen en een uur wasschen maakt u gezonder dan een heele week tennis-spelen." De voordracht van professor Dud ley-Sargent is veel besproken, het meerendeel der mannen meent, dat de professor groot gelijk heeft, maar de dames zijn ten diepste overtuigd, dat de geleerde man in wezen een bar baar is, die eigenlijk slavenhandelaar had mo.eten worden. o Een smokkelgeschiedeais. Op de grens tusschen het Neder- landsche dorp Siebengewald en het Duitsche dorp Hassum woonde in de jaren 1908 1910 een landbouwer, zekere Joh. A., wiens woonhuis op Duitsch en wiens schuur op Hol landsch gebied lag. Met behulp van H. J., uit Siebengewald, zou hij, vol gens de aanklacht der commiezen, in die jaren groote massa's graan ge smokkeld hebben, die, in de schuur op Hollandsch gebied ondergebracht, 's nachts heimelijk naar de woning getransporteerd werden. Deze zaak werd nu voor de strafkamer te Kleef behandeld en tegen J. A. geëeisebt een boete van 2120.20 M. en een ver goeding der waren van 1895.87 M. Hoewel men hem sterk verdacht, achtte het gerecht het bewijsmatriaal onvoldoende, weshalve de man werd vrijgesproken. o— „'tis mien schuld." (Historisch.) Op de stoep van een gebouw vlak voor de arrond. rechtbank te B. zat een bejaard mannetje, met de oogen onafgebroken gericht op den ingang van 't kantongerecht. Eindelijk, daar ziet hij twee jonge mannen 't gebouw verlaten Haastig staat hij op en met angstig vragenden blik ziet hij ze aan. „Zes weken, vaar", luidt het dof uit den mond van den oudste. „Ach God," stamelt de oude, „en 't is mien schuld, mien eigen schuld", en aldoor in zich-zelf mompelende, strompelt hij voort. Tot goed begrip, voor Vaders en Moeders, die 't bovenstaande lezen, zij hier 't vplgende ter verklaring bij gevoegd de jongste zoon van 't oude mannetje was wegens 'n misdaad in dronkenschap bedreven, veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. Laten we diep medelijden hebben met dien ouden- stumper, die zich zoo wel be wust was, dat hij zeifin vroeger jaren zijn jongens een slecht voorbeeld had gegeven. —o Hoedenvleckt-industrie. Over eene tentoonstelling te Willemstad van hoe- denvlecht-industrie schreef de Amigoe „Als iets nieuws zagen wij hoeden, gevlochten volgens de vlecht wijze van Porto-Rico. Zoo goed waren deze hoe den, dat ook kenners ze niet van de echte Porto-Rico-hoeden konden on derscheiden. Vraagt de handel dus om dit soort hoeden dan kunnen wij die ook leve- veren. De Porto-Rikeinsche vlecht- methode wordt hier volledig gekend en op verlangen ook toegepast. Als iets nieuws zagen wij hoeden, gevlochten met stroo uit Suriname af komstig. Dit stroo munt uit door fijn heid en blanke kleur. Het is te hopen, dat de uitzaaiing van 200,000 zaden in de bosschen van Suriname goed slage, opdat wij binnenkort geregeld strop van daar kunnen betrekken. Het is uitstekend van quaüteit en was zeer goed geprepareerd. Eindelijk gaf de heer Henriquez nog een proef van de goede werking zij ner hoedenpers. Men herkent de hoe den niet meer, als ze uit de pers ko men, zoo mooi glad zijn ze dan ge worden. Deze pers wordt alleen ge bruikt voor de mindere soorten van hoeden, de fijnere behoeven deze be handeling niet en kunnen door be klopping met een houten hamer vol doende gestreken worden". Het biad juicht het toe dat door het gouvernement f7000 werd uitge trokken voor bevordering van dezen tak van nijverheid en brengt daarbij hulde aan het aandeel dat de „Cur. Mij. tor bev. van lanbouw enz." had in de Gpkomst van dezen tak van nij verheid. Daarbij betoogt het de wenschelijkheid om den heer Cohen Henriquez definitief aan te wijzen tot leider van deze industrie, met het oog op hetgeen deze in de laatste jaren, met zoo goeden uitslag deed in het belang van deze aangelegenheid, —o Hoe de Chineezen iu Ned. Jndië hun scholen laten betalen. De „Express" heeft eenontdek king gedaaneen nieuwe belasting. De Tiong Hoa Hwee Kwan heeft deze verrassing voor ons weggelegd. Onze archipel is tegenwoordig op bijna elke plaats een Chineesche of een Chineesch-Hollandsche of een Chineesch-Engelsche school rijk. Nu ligt het voor de hand, dat dergelijke Chineesche inrichtingen van onder wijs heel wat moeten kosten aan de Chineezen, van wie de oprichting der scholen uitgaat. „Toch niet," zegt de informant van de „Express," een goed ingelichte Chinees, „het kost ons niets; daar voor hebben wij de inlanders en de blanda's om ons het voor de scholen benoodigde geld te verschaffen." Hoe dan „Wel," lachte de schrandere, „dat is zeer eenvoudig, Overal waar een Chineesche school gevestigd is, zijn de plaatselijke Chineezen handelaren overeengekomen om de prijzen van eenige handelsartikelen met tien of vijf cent te verhoogen. Zoo geeft Bandoeng bijv. aan zijn Tiong Hoa Hwee Bandoeng-school een maande- lijksche uitgave van p!m. duizend gul den. Dat geheele bedrag wordt ge vonden door den verkoopprijs van een blik petroleum met 10 cent te ver hoogen en den beras-prijs met 5 ct. per pikol te vermeerderen. Dat wil zeggen, als een inlander of een blanda genoemde artikelen koopt. De Chinees zelf is vrij van deze belasting. „Zoolang de Indische Regeering ons geen kostelooze inrichtingen van on derwijs geeft," vervolgde de Chinees met een doodonschuldig gezicht, „moe ten wij wel die „akals" toepassen, wij hebben het in onze macht de prij zen op te voeren en te blijven op voeren, omdat de geheele kleinhandel in onze handen is. O— 6 Mei. 2 uur Koewacht. Bouwland. Drogmans. 7 Mei. Half elf. Inspan. Axel-Kijkuit. Dregtnans. 9 Mei. 9 uur. Ossetiisse. Inspan. Dumoleyn. 14 Mei 10 uur. Hengstdijk. Inspan. Dregman.s en Dumoleyn. 17 Mei. 2 uur. Zuiödorpe. Hof- steedje. Dregmans. 22 Mei. Half een uur. Nieuw Namen. Inspan. Dumoleyn. 23 Mei. 10 uur. Neuzen. Inspan. Dregmans. o Halst, 30 April. Per 100 K.G. Tarwe f 10,25 a f 10,50. Rogge f 9,00 a f 9,25, Wintereersi f 11,00a f 11,00, Zomergerst f 10,50 a f 10.50. Haver f 10,00 a f 0,00, Erwten f 15.00 a f 15.00, Pa'ardeboo- nen f 11,00 a f 11.00 Duivenboonen f 11,00 a f 11,00 Witteboonen f22,00 a f 22, Bruineboonen f 19,00 a f 19,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 19,00 a f 19,00 Aardappels, f 5,00 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 15, verkocht 6. Varkens 21, verkocht 17. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1.15 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f0,90. Koers van liet geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,55 f 47.57s. Wcjfens het feest van Mce»tcr Sehiffer aan de School, Sint Jansteen, Heikant, zal de Heikant feest vieren, en wij ver wachten alie Volkswil» ïnanncn. EEN VOLKSWILMAN. een zoo goed als nieuwe Te bevragen Redactie Volkswil. MET 100 ROEDEN TEIN te Graauw, Paal. Te bevragen bij de Wed. J. HULSHOUT te Graauw, Achtereindstraat. Advocaat-Procureur le MIDDELBURG, Is ELkEV MAAMDA6 bij X E E li tl 1 S te HULST te spreken. Wie wil profiteeren komt bij mij eens zien om een te koopen, ook alle RiJWlELONDER- DEELEN, alles aan spotprijzen, ook op afbetaling. Wacht nu niet. HEIKANT—ST. JANSTEEN. verkrijgbaar k 5 cent den bussel. Bij hoeveelheid verminderde prijs. Te bevragen bij j. DE SMETLaget Station Hulst. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE te Hulst, zal den Maandag van iedere maand geopend zijn. IN DEN GROüTEN GOEDEN KOOP. Fabriek van HOEDEN eil KLAKKEN voor Heeren en Damen. Aile KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. 1. HOUTBRIEL. (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. Steenhouwerij „5>e Hraniet" Gazometerstruat St. Nikolaus (Waas.) Kappen en leveren van alie soorten Bianwen cn witten Arduin, Marmer- en Beeldhouwwerken. Bijzonderheid van Monumenten en Grafzerken. Op aanvraag teekening en prijslijst gratis. Meestersteenhouwer: EDM. INGELS,

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1912 | | pagina 3