eenARBEIDEÜSWONING Openbare Verkooping. YOLLIGI INBOEDEL CimNMCiïl IMNlllCII Openbare Yerkooping. Mr. J. AMIAANSE Groote Afslag! Van alles wat. TELEGRAM OVER RAMP TITANIC. Burgerlijke stand. R ubriek Correspondentie. Verknopingen. Marktberichten- Advertentiën- Te koop 3 jonge Poneys, Her veiling. MAANDAG 22 API 12 1, Een Woonhuisje 2, EEN- WOON EN WINIELHOIS,^ MBit 21 M l«, een Huisperceel, Te huur Sparrensnoei MAANDAG DEN NEGEN EN TWINTIGSTEN RIJWIEL, f. F- romi-lSSHM, F. Y&et en Leo Coto, Hontenisse, IA maesa f 6583A. A. v. a. wafie, .Hulst, in massa f 6450P. Everaert en A. de Loos, Boschkapdle, metsel werk f3225 en in massa f6082; Ch. v. d. Baanden, Hulst in massa f6307; Ad. Keijzer, Zaamslag, timmerwerk jf3825. Het werk is niet gegund. De llaagste inschrijvers in massa waren jfuim f 1000 boven de begrooting. BOSCHKAPELLE. Den 5en Mei a.s. zal de fietsciub „de Zwaluw" een luisterrijk wielrijdersfeest organiseeren. O De Titanic. De Titanic, het grootste schip der wereld en welks bouw 18 millioen gulden heeft gekost, is wegens het varen tegen een ijsvlakte, op de reis naar New-York, gezonken. Het schip deed zijn eerste reis. Het had aan boord 350 passagiers eerste klasse, 350 tweede klasse, 800 derde klasse, benevens eene beman ning van 903 man. Bij de ramp zijn een 2000 menschen omgekomende geredden zijn meest vrouwen en kinderen. De ramp is het gevolg van eene botsing met ijsvelden en heeft plaats gehad op 41 gr. 46 N. Br. wat er op wijst, dat deze ijsvelden zich veertien mijl bezuiden de gewoonlijk aangeno men grens bevonden. o Slagvaardig. Een militaire attaché van het Engelsche gezantschap te St. Petersburg was aan de keizerlijke ta fel genoodigd. Hij had het ongeluk een glas wijn om te stooten, en een roode vlak spreidde zich over het witte laken uit. Maar het gezicht van den officier werd nog rooder, toen de Czaar on middellijk daarop tot hem zeide„is dat gebruik in Engeland Den Czaar, die anders niet scherp is, waren de woorden blijkbaar ont snapt, en minstens had hij niet de be doeling om zijn gast te kwetsen. Maar de jonge offficier zag in de keizerlijke bemerking een beleediging en antwoordde even raak„Ja, Ma jesteit, dat komt nog al eens voor, maar in Engeland doet een ieder dan alsof hij 't niet bemerkt." —o De autoriteiten van de Japansche stad Kobe hebben een nieuw middel uitgevonden om op een gemakkelijke manier dc beiastingpenningen binnen te krijgen. Ze loven nl. gratis-loten en medailles uit voor hen die stipt hun belasting betalen. Iedere burger, die zijn belasting op den aangegeven dag betaalt, ontvangt een strookje pa pier een gratis lot in de loterij. Deze loterij beschikt over een heele reeks prijzen ter waarde van 60 cent tot 60 gulden. En daar men de belasting eindelijk toch betalen moet, wil ieder van deze kans gebruik maken, om zon der een cent extra uit te geven, een prijsje te winnen. Maar de sluwe stadsbestuurders van Kobe trekken niet alleen partij van de hoop op winst om den belastingbetalende tot stipte betaling aan te sporen, krijgen alle burgers, die een bepaald aantal jaren hun belasting stipt hebben betaald, van het stadsbestuur een medaille, die aan de huisdeur moet worden gehan gen, zoodat degenen, die altijd hun belastiag prompt betaalden, door alle buren en voorbijgangers als een voor beeld van een goeden staatsburger benijd of bewonderd kunnen worden. o Een melkoorlog op een eiland. Toen bekend werd, dat de melk boeren in het dorp Schiermonnikoog den prijs van een liter melk niet van 8 op 7 centen wilden brengen, kwa men alle verbruikers bij elkaar. Een der boeren uit den polder verklaarde in de vergadering, eiken dag wel plm. 100 L. melk in het dorp te willen le veren tegen den ouden prijs. Ver- scheidenen stelden zich beschikbaar om met die melk te venten. En zoo kon men hier Zaterdagmorgen al vroeg het schouwspel genieten, dat er uit den polder een wagentje kwam, waarop in bussen 120 L. melk omgeven door een aantal stuurlieden en adspiranten, allen in het wit gekleed. De optocht, die opgeluisterd werd door het getoe ter op meerdere horens, had natuur lijk in een oogenblik het heele dorp op de been. leder kocht nu zijn melk tegen den ouden prijs. De laatste morgens wordt de melk op het plein, midden in het dorp, ge bracht en daar .door de stuurlieden, die onderling de functies van ver- kooper, penningmeester en ordebe waarders verdeeld hebben, verkocht. De „Leeuw Ct.", waaraan wij dit bmsJtf vextifiemt, d.at &nkel£ melkverkoopers reeds hebben toege geven, en de anderen zullen waar schijnlijk wel volgen. Een commissie van vijf heeren ziet toe, dat zoo min- mogelijk melk tegen den verhoogden prijs wordt verkocht. o— 1 April in Amerika. Een Amerikaansche correspondent schrijft Eén April is de dag van de aar digheden. Daar is niets tegen en men grijpt met vreugde tiaar de beurs aan het touwtje en bijt in broodjes met zaagsel of bonbons met kurk. Maar hoe men hier toch ook weer in die dingen al verder in alles de maat kwijt raakt, bewijzen de volgende voorbeelden. De geestigheid verdwijnt uit alle zaken en de oude humor wordt vervangen door ruwheid welke vele oude Amerikanen het hoofd doen schudden en zeggen, „waar gaan we naartoe met de steeds erger wordende onbeschaving In New-York stuurt een verloofde meneer aan zijn meisje een brief waarin hij zegt„Ik ben daarnet met een ander getrouwd". Het is een Aprilgrap, maar het meisje ziet de aardigheid er niet van in en neemt vergif. In New-York tusschen twaalf en een uur, wanneer de kantoorklerken hun lunch gaan gebruiken, valt een man van de vierentwintigste verdie ping. Een aantal meisjes, die het griezelige ongeluk zien, vallen flauw. Men holt om ambulances en politie. Als de ambulance komt, blijkt de doode kerel een pop te zijn, precies nage maakt. Een aardigheidje van de heeren op de vierentwintigste verdieping! o— Yan een roodborstje. Het is van algemeen bekendheid, dat de roodborstjes soms op zonder linge, plaatsen hun nesje bouwen. Doch zelden kiezen ze zulk een bij zondere plaats daartoe uit, als in Engeland eenige jaren geleden plaats vond. In zekere kerk bespeurde de voorlezer eenig leven onder den les senaar, waaraan hij stond te lezen. Bij onderzoek bleek, dat er een rood- borsje onder zat, dat daar zijn nestje had gemaakt. Het neste bevatte twee eitjes. Het beestje was in 't minst niet bevreesd, want nog vier eieren werden bij het eerste tweetal gelegd, welke na twee weken uitgebroed wa ren. Gedurende de godsdienstoefe ningen vloog 't ouderpaar vrijmoedig heen en weer om voedsel te halen. o Hondenlist. De meeste rivieren van het groote eiland Madagaskar zijn door kaaimannen en krokodillen sterk be volkt. Bijna niemand durft 't wagen een dezer rivieren over te zwemmen doch de honden weten er wel raad op. Wanneer de honden bij den oever komen beginnen ze uit alle macht oor- verdoovend te blaffen, te janken en te huilen. De krokodil verzot op hon- denvleesch, rept zich naar de plaats vanwaar hij dat geluid verneemt. Zelfs de kaaimannen verlaten hunne schuil plaatsen, om zich van den hond mees ter te maken. Deze blijft blaffen en janken, zoo lang, tot naar zijn gedach ten al zijn vijanden op een punt ver zameld zijn. Als zij zeer nabij gekomen zijn, in het slijk zich verbergen en zich ver lustigen in den voorsmaak van een zoo gemakkelijk te verkrijgen prooi, verdwijnt de hond als een pijl uit een boog. Op ongeveer 5000 M. afstands zijner vijanden gaat hij nu met alle gerustheid de rivier overzwemmen, —o Een bloem, een strik, een gespken minder, Maakt een pensioen en geeft geen hinder. Wij ontvangen het volgende ont zettende telegram Karpathia arri veerde te New-York. White Star Line d elt mede, dat slechts 412 pas sagiers van de Titanic werden gere 1, waarvan sommigen gestorven, ster vende of gewond zijn. Do kapitein en verscheidene officieren begingen zelfmoord uit wanhoop. (We verwijzen verder naar Van al les wat). De Karpathia is het schip, dat de overlevenden van de ramp heeft opgenomen. O St. Jans teen Huwelijks-aangiften. 1 April. Alphonse Saman, oud 26j jm. en Amelia Rosalia de Witte, oud 29 j., jd. 4 April. Leonardus de Bot, oud 32 j„ jm. en Leonia Philomena Segers, oud 24 j., jd. Geboorten. 31 Maart. Maria Cor nelia, d. van Disere van Gimst en van Louisa Maria Colman. Amelia Maria, d. van Joseph Strooband en van Maria Louisa Vtrstraeten. 7 April. Florence Maria, d. van Edmundus Meervis en van Maria Seraphina Mat- tens. 8 April. Leonia Maria, d. van Emilius Pieters en van Maria Braem. Emelia Maria Margaretha, d. van Pha- raildus Franciscus van Acker en van Florentina Augusta Maria Vael. Maria Paulina, d. van Jacobus van Eek en van Leonie Maas. 10 April. Leonia Maria, d. van Carolus Ludovicus d'Hooge en van Lucia Maria de Bot. 13 April. Maria Anna, d. van Alou- isius Boone en van Maria Anna Ver- gauwen. Overlijden. 3 April. Melanie Si- nack, oud 82 j., wed. van Andries Krombeen. 8 April. Petrus Goffa, oud 33 j., echtg. van Maria Wivina Hendrickx. Zuiddorpe. Huwelijksaangiften. 11 April. Petrus Josephus de Block, oud 30 j., jm. en Coralie Marie van der Jeuht, oud 31 j., jd. Geboorten. 12 April. Prudent Jo seph, z. van Arthur Claeys en van Ir ma Maria Belaert. Overlijden. 5 April. Theophilus Buijsse, oud 58 j., echtg. van Octavia Bredantia van Quekelberghe. Yoor de f400 boeten of 80 dagen hechtenis in de zaak pastoor Schetsen ambtsrapport burgemees ter van Waesberghe. (De Justitie achtte niet strafbaar de klachten in zake Fruijtier en Ooievaar.) o Neuzen. Van een getrouwe abonné f 1. Nieuwe—Wetering. Van F. Destombes, polderwerker, om dat ik geen abonné ben, en toch dadelijk antwoord kreeg op een vraag om inlichting aan den heer van Dalsum, en waar bij hij zijne medewerking aan bood - 0.50 Hulst. Van een herbergier om dat hij zoo blijde is ook een circulaire van notaris Daey Ouwens te hebben ontvangen, maar verzoekt van een tweede verschoond te blijven want ze is voor de herberg niet ge schikt - 1. Edam. Omdat de Volkswil mannen houden van Waarheid en Recht - 0.50 Stoppeldijk. Van de Volks wilmannen, omdat het concert zoo goed geslaagd is, de mu zikanten zoo schoon gespeeld hebben en zulke schoone voor drachten hebben gegeven - 0.25 Omdat Putte 60 cent voor het zaaien van guano - 0.10 Hulst. Omdat het ezeltje Francois zoo goed kan loopen en Gust zoo gevallen is - 0.25 Berg-Gladbach. 1. Omdat de Zeelandsche Reis zoo spoedig opkwam - 0.10 2. Omdat G. een lekker briefje ging schrijven - 0.10 3. Omdat een van Dalsum- vriend met Pinksteren zeker van de zaak is - 0.10 4. Omdat Hulp in Nood hier zoo geprezen wordt - 0.10 5. Opdat het onzen Volks vriend H. A. van Dalsum goed mag gaan - 0.30 6. Van een hoopjen van Dal- sumvrienden - 0.30 Hulst. Om te helpen het gat gauw vol te maken - 0.25 Sas van Gent. 1. Omdat Marie enz. - 0.10 2. Omdat Helena enz. - 0.10 Vorige lijst - 393,49 Totaal f 398,54 O— Jos Br. Mishawaka. Van af 16 Maart verzonden. Is f3.20 per jaar, vooruit of later naar goedvinden. L. B. Berg Gladbach. Klopt. 20 April. 5 uur. Zandberg. Woon huis. Van Dalsum. Zie adv. 20 April. 2 uur. Axel—Sassing. Houtwaren. Poppe. 23 April. 10 uur. Westdorpe. In span. Dregmans. 1 23 April. 2 uur. Stoppeldijk. Lan- I derijen. Dumoleyn. 1 24 April. 10 uur. Stoppeldijk. In- span. Poppe. 25 April. 10 uur. Axel. Inspan. Dregmans. 26 April. 3 uur. Pauluspolder. In boedel. Van Dalsum. Zie adv. 29 April. 2 uur. Hulst. Landerijen. Dumoleyn. 30 April. 10 uur. Graauw. Inspan. Dumoleyn. 30 April. Half twee. Axel Inboedel. Dregmans. 1 Mei. 10 uur. Clinge. Inspan. Le Nobel. 2 Mei. 10 uur. Kruispolder. Inspan. Dumoleyn. 7 Mei. Half elf. Inspan. Axel-Kijkuit. Dregmans. 9 Mei. 9 uur. Ossenisse. Inspan. Dumoleyn. 23 Mei. 10 uur. Neuzen. Inspan. Dregmans. Halst, i6 Aprii. Per 100 K.G. Tarwe f9,50 a f9,70, Rogge f9,00 a f9,00, Wintergerst f9,50a f9,75, Zomergerst f9,00 a f9,00. Haver f9,00 a f9,20, Erwten f 12,00 a f 14,00, Paardeboo- nen f 10,50 a f 10,75 Duivenboonen f 11,00 a f 11,00 Witteboonen f23,00 a f23,—, Bruineboonen f 18,00 a f 19,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 18.00 a f 19,00 Aardappels, f 3,75 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 4, verkocht 3. Varkens 31, verkocht 26. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,30 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f0,90. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,55 k f 47.5T5. getrouw en gemakkelijk, waarvan een van 1, een van 5 en een van 7 jaar. Te bevragen bij J. DE SMETLaget Station Hulst. o De Notaris H. A. YAN DALSUM te Halst, zal op des namiddags vier uur, in het Wapen van Zeeland, Neelemans, te Hulst, voor den eigenaar publiek verkoopen aan de Paardenmarkt te Hulst, wijk C no. 141, Sectie A 269 groot 31 centiaren, verhuurd aan Catharina van Goethem voor f 0,50 per week. Gebracht op f 100. aan de Paardenmarkt nabij de kleine Bagijnestraat te Hulst, wijk C 156 en 155, Sectie A 617, 618 en 1250 groot 143 centiaren, ver huurd no. 156 het laatst aan J. F. de Blok voor f 1.25 per week, en no, 155 aan Willem Scherpe- nisse voor f0.75 per week. Gebracht op f 1000. De Notaris H. A° YAN DALSUM te Hulst zal op des namiddags om vijf uur, ter her- berge van den heer HON. AUBROECK te Graauw, Zandberg, voor JOSEPHUS VAN NIETEGEM, publiek verkoopen bestaarde uit WOONHUIS, STAL, BAKKEET en VARKENSHOK, met erfpachtrecht op den grond, eigendom van de gemeente Hulst, door den verkooper bewoond ge weest, groot 8 aren (54 roeden), gelegen op den Liniedijk onder Graauw, Zandberg. Wegens »lc buitenge wone duurte van liet slachtvee is door dc„Ver- eenigde slagers van Hulst en Omstreken" besloten, de vleeschprijs om te be ltinnen met ÏO eent de kilo te verlioogen. Het Bestuur. MET 100 ROEDEK TIM te Graauw, Paal. Te bevragen bij de Wed. J. HULSHOUT te Graauw, Achtereindstraat. Advocaat-Procureur le MIDDELBURG, is ELkE\ llt ttOAG bij liKKLEU A.VH te HUXSX te spreken. o De Notaris H. A. YAN DALSUM te Hulst, zal op Vrijdag' 36 April 1913, des namiddags om drie uur, voor CORNELIS MAAS te Stoppeldijk, Pauluspolder, wegens vertrek, publiek om contant geld verkoopen ZIJN GEHEELEN ALS kasten, tafels, stoelen, spiegels, lampen, huisklok, naaimachine, kachel, koolbak, kookfornuis, wafelijzer, waschkuipen, vleesch- kuipen, waterlaarzen, emmers, tee- len, inmaakpotten, koffers, baktrog, keukengerief enz., spaden, riekeh, vorken, bijlen, kapmessen, dorsch- gereedschap, enz., 20 hoenders en een haan, 200 bos tarwestroo, een partij aardappelen, en wat verder zal worden aangeboden. verkrijgbaar k 5 cent den bussel. Bij hoeveelheid verminderde prijs. Te bevragen bij J. DE SMET—Laget Station Hulst. kantoor der ^|§r*w erven Mr. J. G. VAN DEINSE te Hulst, zal in APRIL geopend zijn op van EEN tot TWEE uur. IN DEN GROOTE.N GOEDEN KOOP. Fabriek van HOEDEN eil KLAKKEN voor Heeren en Damen. Alle KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. 1, HOUTBRIEL (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. Wie wil profiteeren komt bij mij eens zien om een te koopen, ook alle RIJW1ELONDER- DEELEN, alles aan spotprijzen, ook op afbetaling. Wacht nu niet. HEIKANT—ST. JANSTEEN.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1912 | | pagina 3