ie 50KANADAB00MEN, Openbare Verknoping. het m e est gel ezen en sympathieke blad, van Zeeland. Gewestelijk Nieuws. Rubriek. Burgerlijke stand- Verkoopingen. Marktberichten- Advertentiën- Sparrensnoei a 6 cent de bussel Terstond gevraagd. Hótelknecht. een Woonhuis oude couranten tweeden en derden Uit de hand te koop ïr. J. AMIAAËSË Een goed Woonhuis Hier is 't adres. - Grootste Modemagazijn - vermeerderd kunnen worden. Bij voor komende gevallen is het voor een bui- tenlandsch leger niet noodig Austra lische en Amerikaansche paarden even als in 1900 mede te voeren. Deze zijn natuurlijk veel duurder, presteeren ook niets meer en hebben het groote na deel dat men ze eerst aan de onge- loofelijk slechte onderkomen in't land wennen moet. De Mongoolsche ponie gebruiktik zou bijna zeggen geen voeder en geen stalbij 't ergste weder kan hij in 't vrije veld bivakkeeren, zonder dat er iets aan zijn kracht en werkzaamheid zal verminderen. Een matige weide is voldoende om zijn honger te stillen. Zijneharde jeugd heeft hem geleerd bestand te zijn tegen hon ger, dorst en veranderingen van het weder. (Alg. Militair Weekblad.) Het Vrije Woord voor Abonnés. Mijnheer de Redacteur. Een klein plaatsje van uw blad vra gende om deze weinige regelen te willen opnemen over den toestand in Sas van Gent. Zoo dank ik u op voor baat voor de plaatsing. Daar wij maar enkele dagen meer van de verkiezing verwijderd zijn voor drie aftredende leden van den ge meenteraad en wij nog van geen andere candidaten hooren, zoo vraag ik met deze Zijn er geen goede mannen meer in Sas van Gent? Of vertrouwt men het volk niet meer En toch geloof ik, als dat dees volk het vorige jaar ge noeg heeft laten zien wat het kan en wat het wil. Maar laat ons eens zien wat dat volk zoo al zou willen indien er een nieuwe candidaat zou zijn. Er kunnen er wel twee of drie zijn maar dat was te veel. Met zoo iets zou men toch niets winnen want m^n zou geen kans hebben op zoo een manier om er een in te krijgen daar er te veel verdeeldheid zou bestaan. Daarom één goede. En wat willen wij zoo al om een goede te hebben Welnu, dat die man eerst en vooral ons eens laat weten wat hij zooal doen zal wanneer hij deel uitmaakt van den gemeente raad. Of hij onze belangen zal weten te behartigen Zal die man wanneer het verpachting is van het gemeen teland, en daar is bijvoorbeeld iemand die onderduims onderhandeld heeft voor zooveel wil ik het geheele zaakje hebben, en zoo iemand die komt op den dag der verpachting niet. Maar wanneer nu ieder perceel afzonderlijk verpacht is en men denkt dat men al pachter is, dan is men mis want dan zegt men daar moet nog een gulden of een gulden vijftig bijkomen, zal die nieuwe man dan durven zeggen dat dat niet eerlijk handelen is Kan die per soon ook niet openlijk komen opbie den zooals andere personen Ten tweedeWanneer er in den winter 200 of 300 gulden uitgetrokken wor sen tegen werkeloosheid om te ver werken aqn het sloopen van de oude forten en doet, zooals dezen winter is gebleken, als er zoo een paar mod- derputjes moeten gemaakt worden en daar een man of acht aan werkt en een ander bij den burgemeester komt en voor antwoord krijgter is geen plaats meer, of hebt gij dat noodig, of er is geen geld meer, en er dan nog 200 gulden ligt te wachten om ver werkt te worden, zal die persoon dan vragen of het geid geschikt is voor alle man of voor enkelen en niet met zich laat spelen van den burgemeester? Ook zou hij wel eens mogen vragen wat men in het klooster der nonnen zooal doet voor de werkmanskinderen met de 200 gulden die de gemeente ulder nu meer geeft. Welnu ik zal u een klein antwoord geven. Zoo was hier laatst een vrouw die had drie kinders bij die nonnen naar school gaan, en vroeg of er niet een voor niets zou mogen komen daar het toch slechten tijd was en zij het bijna niet kost betalen. En wat zegde men haar? Er is er een bij dat nog niet moet ko men en dat moet gij dan maar thuis houden. En waarvoor nu die 200 gulden Aan u nu kiezers uw oordeel over latende over deze weinige regelen, ho pende dat gij, indien er een goede man is, allemaal op de bres zult zijn om uwe eigen belangen te behartigen. En indien er zijn die nog meer willen Weten, zoo hebben zij maar te vragen m de Volkswil. Deze zijn dan nog maar grove zaken, wat zijn dan de lijne Nogmaals, wanneer het voorde goede zaak is, alle man op, en niet gekozen voor een glas bier of een borrel, U mijnheer de Redacteur nogmaals dankend vo~r de plaatsing. Een kiezer van Sas van Gent. —o Mijnheer de Redacteur! Wil mij s. v. p. in uw geëerd blad eenige plaats afstaan voor Wat de Straat zegt te Sas van Gent Onze plaats geniet volop van de zegeningen aangebracht door de ver betering aan het kanaal Gent—Ter- neuzen. Niet alleen dat de mindere man door het openen van de sluis deuren plus minus frs. 6000 per jaar moet missen, ook de neringdoenden ondervinden, dat de schepen niet meer stilliggen om te schutten. Hierbij kwam nog dat het kantoor van den Rijks ontvanger aan de Spiegelfabriek ge plaatst werd. En hoe men ook ver gaderde en of men ook eene commissie benoemde, die den minister zou over tuigen, dat het belang van Sas van Gent eischt, dat bedoeld kantoor bin nen den kom der plaats hoort, het bleef zooals besloten was. En nu wordt de kroon op het werk gezet. Het is wel bittere ironie te spreken van een kroon op het werk te zetten, als men bedoelt dat de laatste bedrijvigheid aan een gemeente ontnomen wordt. Want in den laatsten tijd doen geruch ten de ronde dat het oude kanaal aan het scheepvaartverkeer onttrokken wordt. Nu hebben wij, en vooral des Zondags, nog al eens vertier van ple- zierbootjes en profiteeren er altijd nog enkelen van, maar ook dat zal tot het verledene behooren en weldra zal men op school leeren Sas van Gent een plaatsje waar vroeger nog al scheep vaart was, nu een tweede Veere gelijk. Nog is het misschien te verhelpen door tijdig ingrijpen van belangheb benden. Wel hoort men reeds dat er sluispersoneel zal verplaatst worden, maar nog is het zoover niet. Aan U die hier te waken heeft, te zorgen dat ge met geen mosterd na den maaltijd komt. En aan wien de schuld, dat hier alles zoo gaat? Aan de zucht om te bezuinigen Of staat dat kalf soms daar niet gebonden De Straat zegt dat het Kneu velkotje veel zou kunnen ophel deren. En waarom nu dien wrok? Is het voor sommige rijksambtenaren hier zoo slecht dienen Het tegenovergestelde blijkt. Ik voor mij begrijp niet dat iemand in een betrekking zooveel tijd kan vinden om al de karwijtjes na te gaan. Of is het niet tergend dat iemand met een goed bezoldigde rijks betrekking zooveel bijwerk kan nemen dat er een particulier zijn hoofdbe- staan in zou vinden. Ja zelfs zoo ver gaat dat zijn licht tot over de grenzen schijnt, jammer dat dit niet beter op den weg naar Selzaete merkbaar is, maar misschien wordt dit licht onder schept door de hoogten van den weg. OSassche maagden hadt ge hem maar tot uw prins gekozen Aanvaardt, mijnheer de Redacteur mijn dank voor de verleende plaats ruimte. X. O Provinciale verkiezing. Dinsdag is te Middelburg tot lid der Staten gekozen de heer den Bouw meester in de plaats van den heer jhr. van Teylingen. HULST. Op 27 Juni is het can- didaatstelling voor zeven leden van den gemeenteraad (voor drie aftre denden en vier nieuwe zetels) wegens vermeerdering der bevolking. Voor de f 400 boeten of 80 dagen hechtenis in do zaak pastoor Schetsen ambtsrapport burgemees ter van VVaesberKho. (De Justitie achtte niet strafbaar de klachtcu in zake Fruijtier en Ooievaar). Boschkappelle.Omdat destuk ken van V. V. zooveel besproken worden, en onze tegenstanders de geheele boete zouden wiilen betalen, indien V. V. niet gebo ren ware f 0.25 St. Jansteen. Wij mannen van Fatsoen, Wij kunnen geen goed doen, Wij moeten bij grooten niet zijn, Want ze zitten vol venijn. Daarom willen wij bij van Dal- sum zijn - 0.25 Westdorpe van B - 0.10 Londen. Van M., omdat zij gaarne medezondaar wil ge noemd worden met den heer van Dalsum, als groote boos doener door de brave lieden genoemd omdat hij een eerlijk man is - 1.50 IJ polder. Omdat twee jongens van St. Jansteen, Emiel Janssen en Cyrillus Emeleer, zoo goed salade kunnen eten uit een blik ken schaal - 0.10 Van vier abonnés Hontenisse, Noordstraat Omdat Jas en den Boer, Een rondje gaven op hun toer, En Piet en Door Waren er sterk voor, En dan werd er gezongen, Gedanst en gesprongen Naar ieders wensch en zin Hoera Mr van Dalsum moet de 2e Kamer in - 0.10 Terneuzen. Omdat sommige raadsleden-landbouwers het zoo weten in te kleeden, dat zij maar altijd in dezelfde klas van den hoofdelijken omslag blijven aangeslagen, terwijl de aan slagen van anderen maar steeds worden opgevoerd - 2.50 Schuddebeurs. Van een van Dalsumvriend - 0 50 Kijkuit. Omdat een groote boer van Kijkuit den werkman zijn loon onthoudt om feesten te vieren en nieuwe rijtuigen te koopen - 0.25 Koewacht. Opdat de boeren meer medelijden zouden krijgen voor den werkman - 0.10 St. Jansteen. Distels en doornen steken zeer, Maar kwade tongen nog veel meer - 0.25 Uit St. Jansteen - 0.20 St. Jansteen. Kiezers, stemt op mannen die onpartijdig zijn - 0,10 St. Jansteen. Kiezers van Heikant en Kapellebrug, laat u bij de a. s. verkiezing niet mis leiden en stemt op mannen, die voor uwe belangen durven uit komen - 0,10 Vorige lijst - 129,05 Totaal f 135,35 Bij Koninklijk besluit van 12 Juni 1911 no. 56 is benoemd tot ontvanger der directie belastingen, invoerrechten en accijnzen te Kerkrake, W. Sijpkens ontvanger derzelfde middelen te Hulst, —o STAATSLOTERIJ. Bij de trekking der vijfde klasse van de 396ste Staatsloterij, zijn prijzen van duizend gulden of daarboven te beurt gevallen aan de navolgende nummers No. 11590 een prijs van lOOOgulden. 902 1000 1343 1000 6172 1000 3012 1000 13434 1000 19099 1000 19630 1000 17271 100000 12948 1000 740 1000 7043 5000 3447 1000 No. 11889 f 1500 met een premie van f 30,000. O— Hengstdijk. Overlijden. 28 Mei. Maria Elizabeth Luymes, oud 83 j., wed. van Jan Alexander du Pon. Sas van Gent. Huwelijks-aangiften. 19 Mei Josephus Petrus van den Boo- gaert, oud 45 j., weduwn. en Emerence Louisa Vereecke, oud 35 j., jd. Geboorten. 17 Mei. Antoinetta The odora, d. v MartinusJosephus Geerts en van Helena Joosten. 29 Mei. Duifje Juliana Alma, d. van Arie Zwijnenburg en van Maria Stephania Ulrica Vermast. Overlijden. 24 Mei. Lcander de Noc- ker, oud 77 j., weduwn. van Sophia de Pauw. Overslag. Overlijden. 22 Mei. Caro- lus Ludovicus Audenaard, oud 75 j., weduwn. van Gratia Prudentia Burm. 20 Juni. Half twaalf. Nieuw-Namen. Woonhuis. Van Dalsum. (Zie adv.) 20 Juni. 10 uur. St. Jansteen (Absdale). Boereninspan. Dumoleyn. 21 Juni. Half drie. Terneuzen. Hoefje en weiland, v. d. Moer. 24 Juni. 11 uur. Axel-Sassing. Af braak. Poppe. 26 Juni. 2 uur. Hoek. Veldvruchten, v. d. Moer. 27 Juni. 10 uur. Piersenspolder en Bontenpolder. Boereninspan en graan, v. d. Moer. 27 Juni. 2 uur. Ossenisse. Instel huis en bouwlanden. Dumoleyn. 28 Juni. Half drie. Terneuzen Woon huis en erf. v. d. Moer. 3 Juli. Huis. Hulst. (Zie adv.) Hulst, 12 Juni. Per 100 K.G. Tarwe f9,75 a f 10,00, Rogge f7,00 a f 7,50, Wintergerst f 0,00 a f 0,00, Zomergerst f 0,00 a 0,00. Haver f 7,75 a f 8,00, Erwten f 00,00 a f 00,00, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 00,00 a f—Bruineboonen f00,00 a f 00,CO, Boekweit f00,00 a f 00,00. Lijnzaad f00,— a f 00,00 Aardappels, f5,00 a fO.OO Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 10, verkocht 6. Varkens 43, verkocht 27. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,10 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f0,85. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,475 a f47.50. VERKRIJGBAAR en bij hoeveelheid vermindering in prijs bij J. DE SMET—Laüet, Station Hulst. EEN Hold Hartog'-Socsman, TER NEUZEN. O— De Notaris H. A. YAN DALSUM te Hulst, zal op telkens des namiddags 3 uur, ten her- berge van den heer HONORÉ NEEFS, te Hulst, krachtens verleende rech terlijke machting, voorden WelEd.gestr. heer mr. J. J. HE1JSE als provinciaal bewindvoerder over den heer J. F. VAN KRUIJSSEN, bij INSTEL en VERBLIJF, publiek verkoopen waarin ook HERBERG, met SCHUUR en ERF, staande en ge legen te Hulst achter de R. K. Kerk, bewoond geweest door den heer van Kruijssen, kadaster Sectie A 1095, groot 1.77 are. Aanvaarding den 1 Augustus 1911. Betaling 4 September 1911. Uit de hand te koop met STAL en TUIN te Koewacht (Heikant). Te bevragen bij den be woner Petrus de Loos aldaar. Aan de drukkerij „De Volkswil" zijn verkrijgbaar een partij (geen Volkswillen), a 5 cent de kilo. Het kantoor der EST®®' erven Mr. J. G. VAN .DEINSE te Hulst zal den Maandag van iedere maand geopend zijn van EEN tot TWEE uur. te bevragen aan 't bureau dezer Courant. Advocaat-Procureur tc MIDDELBURG, is KLHEI U A V DAG bij ÜXËLEIHAlirS te HULST te spreken. De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst, zal op (in plaats van 13 Juni) voormiddags om half twaalf uur, ter herberge van den heer EDM. PRAET te Nieuw-Namen, voor FRANC. BREES, nu wonende te Zele, publiek verkoopen met ERF te Nieuw-Namen, Sectie E 2018 groot 183 centiaren, nu mondeling per maand verhuurd aan P. de Potter. ^^ndergeteekende beveelt zich be- leefd in ieders gunst aan voor het herstellen van alle soorten Uurwerken, Constateurs, Phonographs enz. Tevens keus van alle soorten NIEUWE HORLOGEN en reparatie aan zeer lagen prijs. L. Kng-els, horlogemaker te HULST aan de Statie. IN DEN GROOTEN GOEDEN KOOP. Fabriek van HOEDEN en KLAKKEN voor Heeren en Damen. Alle KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. 1, HOUTBRIEL (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. St(H'ïlSlOïlWlTij Gazometerstraat St. JK' (iraniet" Nikolaas (Waas.) Kappen en leveren van alle soorten Blauwen en witten Arduin, Marmer- en Beeldhouwwerken. Bijzonderheid van Monumenten en Grafzerken. Op aanvraag teekening en prijslijst gratis. MeestersteenhouwerEDM. INGELS. voor Dames-, Juffers- en Kintlerlioeden, door hem bij zijne oud gekende zaak geopend. Stelsel: VEEL en GOEDKOOP verkoopen en voortdurend het NIEUWSTE. Neemt aan alle herstellingen en veranderingen. Let wel op 't adres: Statiestraat 48. In het Pelsenmagazijn is gelegenheid de pelsen des zomers in bewaring te geven tegen ontvangst van bewijs.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1911 | | pagina 3