11 F. WE - 1LST Blookor's Cacao Flinke RRRi iv. beste Rij selaars SCHOONMAAK. het meest gelezen en sympathieke blad, van Zeeland. Briefwisseling. Verknopingen. Marktberichten- Advertentiën. Uit de hand te koop: iNGO) te Orsoij bij Mörs. Hier is 't adres. LSTATIESTRAAT 48 ST. NI - Grootste Modemagazijn - voor Dames-, Juffers- en Hinderhoeden. EN GROOTE BAGIJNESTRAAT C 202 J. J. DE LOZANNE - Axel Men moge U namaak opdringen, houdt vast aan DAALDERS ge weet dat die uitstekend is. tenzij het stadhuis liever den onder gang van Antwerpen zou zien gebeuren dan het uitvoeren van een werk, welks noodzakelijkheid nu op zoo uitdrukke lijke wijze is betoogd geworden. o Noodlotige brand. Te Neuw-York, is in een gebouw van tien verdiepingen, waarin 1500 personen werkaam waren, brand uitgebroken. Het aantal dooden bedraagt meer dan 150. Het meerendeel der slachtoffers waren arme Italiaansche meisjes en andere vreemdelingen. Op de achtste verdieping werden 50 lijken gevonden. Ongeveer 50 perso nen werden gedood die in de brandnet- ten sprongen, die door den schok braken. Een twintigtal lijken werden ge vonden op den bodem van den lucht koker, waarin de slachtoffers gevallen waren, doordat zij weggedrongen waren van de vensterkozijnen, waar zij een schuilplaats hadden gezocht. Anderen hadden den dood gevonden, doordat zij langs de electrische ge leiding hadden getracht, te ontkomen, die echter afbraken en weder anderen, doordat zij op de daken van de na bijgelegen lagere gebouwen waren ge sprongen. o Onderstaand spotlied op de Tabaks wet, op de wijze van het onvolprezen „Piet Hein", kwam der redactie van „De Tabaksplant" in handen. Ben je niet ontsteld van wat nu wordt verteld Dat ons land niet meer kan betalen, De huisbaas wil langer niet wachten op geld, Komt morgen den boel weghalen. Piet Hein Piet Hein Ach zie, hoe arm we zijn, Je zilvervloot is op, Weg tot de laatste pop, Ons lieve landje gaat over-de-kop Wie, wie helpt er ons bovenop? Kijk daar is hij al, ja die man, ja die zal, Ons Holland van zorg verlossen Die man krijgt een standbeeld, en stond het er al, We gingen er vast om hossen! Piet Hein Piet Hein Piet Hein, jouw naam blijft klein, Van Kolkman wordt ie groot, Die helpt ons uit den nood, Hij vond het redmiddel in dezen nood Hij heeft 't gevonden al in de vlooi Kolkman bij 't ontbijt tot zijn vrouw heeft gezeid Als wij eens 't volk verrasten MetWeg is voor eeuwig die geldna- righeid, We gaan de tabak belasten Piet Hein Piet Hein Zou dat voor jou wat zijn Accijns op je tabak, Accijns op recht en knak, De negrohead met een ambtelijk lak, Tabakskommiezen met praats en plak! Nee-nee-nee, dat niet, neen dat willen wij niet! En heilig we dit verklaren Alwie in de Kamer is vóór dat verdriet, Die zit er zijn laatste jaren Piet Hein Piet Hein Piet Hein zal met ons zijn, Gaat voor ons naar Den Haag, Neemt Kolkman bij zijn kraag, En zegt hemWee, kerel weeals je 't waagt, Wee je gebeente, als jij het waagt! o De ros en de vlooien. De bewering dat de vos zich van zijn vlooien tracht te ontdoen door te gaan baden met een boschje stroo in den bek, zal door velen wel als een verzinsel zijn be schouwd. Maar zij wordt bevestigd door het volgend verhaal dat in een Engelsch wetenschappelijk tijdschrift wordt gedaan door T. Mc. Kenny Hug hes uit Cambridge „James Day, een landbouwer uit deze plaats, zat eens, jaren geleden, met zijn zoon te wachten, den rug ge leund tegen een met stroo bekleede horde, die was opgesteld om schapen en lammeren tegen den wind te be schutten, toen zij een vos zagen nader komen, die de heggen afzocht. Zij hielden zich dood stil en bleven wach ten. Toen de vos naderbij kwam zagen zij dat het dier plukjes wol bijeenzocht, die van de vachten der schapen waren blijven hangen in de dorens. Toen de vos een groote pluk bijeengegaard had, ging hij naar een meertje, dat gevormd werd door samenvloeiing van twee beken. Daar ging het dier achterwaarts te water, langzaam en met den staart het eerst. Steeds dieper ging de vos, totdat eindelijk enkel nog maar zijn snuit met wolpluk boven water was. Zoo bleef hij een tijd in het water, liet toen de wolpluk glippen welke wegdreef kwam uit het meertj schudde zich en liep weg. Zeer verbaasd over deze vreemde vertooning, nam de landbouwer een schaapherdersstaf en trok de wol naar zich toe. De wol zat vol vlooien, die, uit angst voor verdrinken langs den staart en het lichaam van de vos steeds hooger waren gevlucht om ten slotte langs den kop van het beest op de wol over te gaan. Zoo was de slimme vos ze kwijt geraakt." o Schrikbarende statistiek. Dr. Strong, voorzitter van het Amerikaansch wer- kersverbond, sprekende van het aan tal personen ieder jaar gedood in de Amerikaansche nijverheidsinrichtingen, voerde daarbij eenige opzienbare ver gelijkingen aan. Wij, in de Vereenigde Staten, zegde hij, dooden in vier jaren tijds 80.000 personenmeer dan er in de veldslagen gevallen en van wonden gestorven zijn gedurende de vier jaren van den burgeroorlog. Wij dooden er tweemaal zooveel, ieder jaar, als er gevallen zijn door kogels en zwaard, in beide de Fransche en Engelsche legers gedurende de drie jaren van den Krimoorlog. En hoe is 't gesteld op de Ameri kaansche spoorwegen? Menoordeele: Van 1 Juli 1908 tot 1 Juli 1909, zijn er 2,791 personen gedood op de spoor wegen in Amerika. Het aantal ge wonden en verminkten bedraagt voor dat tijdvak 63,930. In het daaraan voorafgaande jaar was 't aantal dooden ongeveer duizend meer. Er is geen land ter wereld waar naar evenredig heid zooveel spoorwegongelukken plaats hebben. In de steenkoolmijnen is het al niet beter gesteld. Sterfgevallen in onge lukken gedurende het jaar 1908, be reikten een totaal van 2450, terwijl er 9772 werden bezeerd, volgens statis tieken verzameld in het bureel van des gouvernements-geologischen dienst. Deze cijfers zijn beneden die voor 1907 dat het ergste jaar is geweest in de geschiedenis van de nijverheid in dit land. o Samenwerking tusschen geestelijke en leeken. Aan deze quaestie wijdt Mgr. Eyssautier, bisschop van La Rochelle, een herdelijk schrijven, waar in de samenwerking tusschen geeste lijken en leeken beschouwd wordt in het licht der geschiedenis en meer bij zonder in verband met den tegen- woordigen toestand. „Wij wenschen," aldus eindigt de hoogw. kerkvoogd zijn schrijven, „een groote federatie van alle bisdommen, onder leiding van het episcopaat, door bemiddeling van diocesane bureaux. Er zal, hopen wij, een dag komen waarop de afgevaar digden van 86 diocesane bureaux zul len bijeenkomen in algemeene ver gadering. De kerk van Frankrijk zal een hoofd hebben en voorwaarts schrij den, haar weldaden verspreidende over ons opnieuw tot het Christendom her boren en herleefd volk". De pastoor van Nanterre heeft ge meend in den geest van dit schrijven te handelen door den heer Mare Sang- nier, den voormaligen president van den „Sillon", uit te noodigen de vasten-conferenties te openen met een redevoering over den „godsdienst en de vrijdenkerij". Deze redevoering, tot bijwoning waarvan de parochianen van Nanterre door hun herder waren aangespoord, heeft plaats gehad in een daartoe gehuurde zaal en moet voor den spreker een groot succes zijn geweest. Tijd. o Zalm. „Eigenaardige verschijnselen komen dit jaar voor in den trek der zalm. „Vroeger in het seizoen, dan nu de laatste jaren het geval was, begon ze reeds onze zeegaten binnen te komen, en in groot aantal wordt ze gevangen. „Het eigenaardige is dat ze zoo druk in de Zuiderzee is verschenen, en vele beken die erop monden is op getrokken, waar vroeger van zalm geen sprake was. „Men heeft altoos ondervonden dat de zalm geneigd is naar zijne geboor tewaters terug tek eeren en dat proef ondervindelijk in Engeland en Schot land aangetoond. Dit doet ons het vermoeden opperen dat wij dit te dan ken hebben aan de proefnemingen van de zalmcommissie. Deze heeft toch kunstmatig geteelde vischjes in vele beken uitgezet op verschillende tijdperken na de ontluiking der eitjes. Zien wij dit goed in, dan zou het een zegen zijn voor de visscherij." Visscherij Ct. Rijkswaterstaat. Provincie Zeeland. Aanbesteding. Op Woensdag 12 April 1911, des voormiddags te 11 uur, zal, onder goedkeuring van den Minister van Waterstaat, door den Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, of, bij zijne afwezigheid, door een der leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den hoofdingenieur-direc teur van den Rijkswaterstaat in de 11de directie, aan het gebouw aan het Provinciaal Bestuur te Middelburg, worden aanbesteed het maken van eene tijdelijke aan legplaats voor kleine zeeschepen langs den Westhavendam van de haven te Breskens, behoorende tot de havens in Zeeland. Raming f2825. het verrichten van baggerwerk in den benedenmond van de Zandkreek ten zuiden van de Goudplaat, be hoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. Raming f5800. o Bij Kon. besluit van 27 Maart 1911 no. 21 zijn benoemd in de provincie Zeeland tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Hollarepolder, M. C. Polderman, te Oud-Vossemeer tot dijkgraaf van den Adriaanpolder, J. de Korte, te Kortgene tot dijkgraaf van den Bijleveldpol- der, F. P. Polderdijk, te Nieuw en Joosland. o Bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1911 no. 28 is, met ingang van 16 April 1911, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te de Rijp, W. van den Bosch, thans in ge lijke betrekking te Axel. o STAATSLOTERIJ. No. 6890 een prijs van 1.500 gulden. 18029 20.000 10953 2.000 18332 5.000 6813 1.500 14405 1.000 18655 1.000 14855 „1.000 715 1.000 19928 1.000 G. te W. Het Huisgezin verschijnt te 's Hertogenbosch. 5 April. 2 uur. Ossenisse. Hof- steedje enz. Dumoleyn. 13 April. 2 uur. Koewacht. In boedel. Dregmans. 17 April. 2 uur. Koewacht. Inboedel. Dregmans. 20 April. 12 uur. Ossenisse. In span. Dumoleyn. 20 April. 1 uur. Neuzen. Hofsteden, hoefje enz. v. d. Moer. Halst, 27, Maart. Per 100 K.G. Tarwe f9,— a f9,10, Rogge f6,75 a f7,00, Wintergerst f 8,40 a f 8,70, Zomergerst f8,00 a 8,00. Haver f6,75 a f7,00, Erwten f 11,00 a f 14,50, Paardeboo- nen f 9,00 a f 9,00 Duivenboonen f 11,00 a f 11,00 Witteboonen f 15, a f ,00, Bruineboonen f 11,00 a f 13,50, Boekweit f 00,00 a f ,00. Lijnzaad f20,— a f 00,00, Aardappels f 6,00 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,—. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 17, verkocht 7. Varkens 29, verkocht 12. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,35 tot f0, Eieren per 26 stuks f0,85. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,55 f47.573. Ondergeteekende beveelt zich be leefd in ieders gunst aan voor het herstellen van alle soorten Uurwerken, Coustateurs, Phonographs enz. Tevens keus van alle soorten NIEUWE HORLOGEN en reparatie aan zeer lagen prijs. Singels, horlogemaker te HULST aan de Statie. op gunstigen stand in den Kruispolder, goed gelegen voor Winkel en Herberg, te bevragen bij P. SARNEEL aldaar. verkrijgluanr 7 cent de kilo bij elke hoeveelheid. 11 JA II JJilllLdlÜ JH'koaiH'ii dadelijk werk ü.ij «Sen Rheinwerl'tl.oiiw Aanmelding* Isij de put- liazen Hoovers en Speek, Hol!, liantine aldaar. door hem bij zijne oud gekende zaak geopend. Stelsel: VEEL en GOEDKOOP verkoopen en voortdurend het NIEUWSTE. Neemt aan alle herstellingen en veranderingen. Let wel op 't adres: Statiestraat 48. In het Pelsenmagazijn is gelegenheid de pelsen des zomers in bewaring te geven tegen ontvangst van bewijs. EDUARD MOREL. - VAN ALLE SOORTEN - BORSTELWERK SPONZEN ZEEMEN DWEILEN BLOK- en B1EZENMATTEN CHINAMATTEN TAFELZEI LEN KARPETTEN BEHANGSELPAPIEREN KASRAND LIJSTEN VENSTERGLAS DROGE en NATTE VERF WAREN LAKKEN en VERNISSEN enz. enz. OOK NET YOORDEELIGSI ADRES VOOR H. II. WINKELIERS. Beleefd aanbevelend ALS BOVEN. (irnrHiiTIPYI die gewasschen en gespannen zijn hangen altijd VAyUdlj beter als uitgestoomde of gestreken. Daarbij hebben ze niets te lijden en kost niets duurder. Hfeeint proef en U komt later terug'. Aanbevelend WASCII- EN SPANNERI.I VAN ALLE SOORTEN Talie-, Vitrage- en Linnen Gordijnen. N.B. De Gordijnen krimpen BESLIST NIET.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1911 | | pagina 3