Openhare Vergadering AXE1 LSC1 IE VI JEJ ES mimi tan priester daens Kleermakersknecht F. J. ADRIAANSE het meest gelezen en sympathieke blad, van Zeeland. Burgerlijke stand. Rechtszaken. Briefwisseling. Verkoopingen. Marktberichten. Advertentiën- Terstond gevraagd te Middelburg tweeden en derden De naar vraag wordt steeds grooter. Zeker een bewijs van goede kwaliteit G. J. GAST, Paciffic Railway St. John of Quebec „Mijnheer klaagde zoo dat 't hier zou koud in z'n maag viel!... En toen-ie maar aan bleef dringen op 'n glaasje brandewijn, toen zei ik: „De kantonrechter heeft me gewaarschuwd en ik verkoop geen drank meer. Maar ziet u, mijn vader, die 80 jaar is, lijdt af en toe aan beroerten, heeft gewoon lijk wat in 't apothekersfleschje. Mis schien kan ik je wel helpen. Maar dan moet je 't bij me in de keuken uitdrinken". En mijnheer de kanton rechter, zoo van medelijden bezweken, ging ik de brandewijn halen. En toen de mijnheer het glaasje leeg had, zei hij„Nou zal ik je even vertellen, wie ik ben. Ik ben de gemeente veldwachter en onbezoldigd rijksveld wachter van de gemeente Sloten, van de politie dus... en jij bent er bij 1" Och, och nou was ik er ingevlogen. Me man had nog zoo gezegdpas nou toch op. Maar zegt u zelfs eens: is me dat glaasje brandewijn nu niet afgeperst Aldus deed een eenvoudig vrouw tje het verhaal van wat haar den 28 December, 's avonds te acht uur, zoo had doen ontstellen. En ze voelde telkens weer die nare huivering van toen 't in haar ooren klonkIk ben de gemeente... rijks... van de politie Dat laatste had ze 't eerst begrepen. De agent bevestigde het relaasals provocateur had hij getracht de juf frouw te verbaliseeren, wat hem ge lukt is. Het O. M. gaf de juffrouw een ernstige vermaning mee naar huis en vorderde f 10 boete, subs. 10 d. Wij kunnen niet zeggen, hoezeer gevallen als dit, waarin door politie dienaren voor den rechter, openlijk, als gold het iets zeer eervols, provo catie wordt erkend, tegen de borst sluiten. De eisch van het Openbaar Ministerie en de uitspraak van den rechter, zullen, natuurlijk, volkomen volgens de wet wezen. Doch degene, welke, naar de uitspraak van ons rechtsgevoel en zeker ook van zeer veel anderen, een krachtigen uitbran der van den rechter of het O. M. verdiend had, was, veel meer dan de beschuldigde herbergierster, de politie dienaar, welke haar, tegen haar zin, tot de overtreding overhaalde. Soort gelijke gevallen van procovatie, meestal de toepassing der Drankwet betreffen de, komen tegenwoordig veelvuldig bij ons voor, doch schijnen ons in derdaad afschuwelijk. Immers, zij bederven het rechtsbesef en zedelijk gevoel èn bij de zwakke en meestal weinig ontwikkelde personen, die slachtoffer worden, en allereerst bij de politie zelf. Daarbij vreezen wij voor de conse-quentie. Heden lokt de po litie uit tot overtreding van de drank wet, tot het schenken van een borrel, waarin meer dan negen-en-negentig van de honderd Nederlanders geen ernstig kwaad zien morgen misschien zal ze uitlokken tot diefstal, inbraak of misschien nog grooter kwaad. Dit nu moge heel fraai en behoorlijk ge vonden worden in Rusland het Nederlandsche gevoel blijft zich tegen de handelingen en den gouvernemen- teelen en rechterlijken steun van agents provocateurs verzet ten. De politie" zij er in Nederland, om misdrijven en overtredingen te constateeren, liever nog te voorkomen, en om tot de bestraffing van misda digers en overtreders mede te werken niet om misdrijven en overtredingen uit te lokken en om misdadigers en overtreders aan te kweeken. o— Een gevaarlijke curatorschap was dat van den advocaat Rachat uit Jelissawetgrad, die dezer dagen op het landgoed Alexejewka met een deur- waai der de inventaris van den gefail- leerden graaf Szibar zou opmaken. De edele graaf ontving Rachat alleronge- nadigst en probeerde hem met een rijzweep af te ranselen. Doch de ad vocaat, die blijkbaar zijn Pappenheimer kende en gevaar had voorzien, trok zijn revolver en schoot den graaf door de hand. Op het geluid van het schot kwamen de zonen en de broeder van den graaf aansnellen en het zou mis schien met den advocaat slecht afge- loopen zijn, als niet de politie nog tijdig ter plaatse was gekomen om bloedver gieten te verhinderen. Russisch o Sneltreinen ou Yogels. Uit de «Zeitung des Vereins Deutscher Eisen- bahnverwaltungen" haalt Jac. P. Th. in „De Levende Natuur" een mede- deeling aan van den machinist R. Breckenheimer omtrent vogels, die ver ongelukken door sneltreinen. Hij vond enkel na het doorloopen van het tra ject Straatsburg—Ludwigshausen met de Lloyd-expres 173 aan de machine twee steenuiltjes, een waterhoentje, een zanglijster, twee grasmusschen, een geelgors, een kneutje en een groen vink, terwijl in het rooster van de aschbak nog twee zeer vuile halfver koolde diksnavelingen hingen. Die trein rijdt in den vroegen mor gen, de oude vogels hebben het druk met voedsel te zoeken, zijn wellicht nog niet heel goed wakker en merken dan in den morgennevel de trein niet bijtijds, die rijdt met een snelheid van 95 K. M. per uur. Groote roofvogels worden verpletterd even goed als kleine zangvogels, zelfs uitstekende vliegers als zwaluwen en vleermuizen kunnen het gevaar niet ontsnappen. De doode vogeltjes hadden vaak 't bek je nog vol met muggen, vliegen en vlinders. Roofvogels en kraaien worden vooral aangetroffen als de grond met sneeuw bedekt is. Er is niets aan te doen en 't zal nog erger worden, daar het aantal sneltreinen en hun snelheid nog groo ter wordt. Bij wijze van vergoeding mochten de spoorwegmaatschappijen wel het aanleggen van vogelboschjes langs de spoorlijnen bevorderen. Licht raakten die vogels dan vertrouwd met het gevaar. o Er is fr. 5000 te verdienen. In de Patriote van Brussel van 27 Febr. 1911 lezen wij, dat de Soirvan Brussel een Spaanschen priester heeft beschuldigd het biechtgeheim te heb ben verraden. Naar aanleiding van deze beschul diging wordt in de Patriote herinnerd, dat, van af de Apostolische tijden, nog nimmer ook maar een enkelen priester het biechtgeheim heeft verraden. Wegens die beschuldiging men wende zich tot de Patriote is fr. 5000 te verdienen door al wie zal aantoonen, dat een geheim van de biecht ook slechts een enkele maal is geschonden. —o Over het Duitsche leger. De Duit- sche minister van oorlog, Von Hee- ringen, verdedigde bij de behandeling der begrooting, in tweede lezing, het Duitsche leger tegen de kritiek van de socialisten. Hij betoogde daarbij hoe het streven .geridht is op onvoor waardelijke handhaving van de krijgs tucht en onvoorwaardelijke gehoor zaamheid in het leger. „Een niet ge disciplineerd leger is geen duit waard", zeide de minister terecht. Tot zijn leedwezen kan het leger bestuur het verzoek tot verhooging van de soldij der manschappen, met het oog op den financieelen toestand, niet inwilligen. De opvoeding der jeugd, zooals die door Pruisen in pracktijk wordt ge bracht, en waardoor ophitsing in anti- nationalen geest, ook door ontwikke ling van de lichamelijke krachten, wordt voorkomen, noemde de minister een der voornaamste plichten van den staat. Verkorting van den diensttijd, ver klaarde hij, is absoluut onmogelijk. Een tweejarige diensttijd is noodig voor het voetvolk en een driejarige voor de bereden corpsen, wil men de soldaten behoorlijk voorbereiden voor het geval van oorlog. Een krachtig protest meende de minister te moeten uitbrengen tegen de bewering, dat soldaten erger worden behandeld dan honden. Doch strenge strafbedreigin gen zijn onmisbaar als middel ter af schrikking. De politiek moet buiten het leger gehouden worden. Daarom kar. 'niet toegestaan worden, dat officieren ook tot afgevaardigden worden gekozen. O Halst. Huwelijks-aangiften. 3 Febr. Franciscus Martens, oud 25 j., jm. en Cornelia Sophia de Meijer, oud 25 j jd. 4 Febr. PieterJacobus Adriaansen, oud 24 j., jm. en Paulina Petronelia van Gelderen, 19 j., jd. Huwelijks-volrekkingen. 15 Febr. Pieter Jacobus Adriaansen, oud 24 j., jm. en Paulina Petronelia van Gelderen, oud 19 j., jd. Geboorten. 8 Febr. Maria Francisca Augusta, d. van Petrus B. den Tenter en van Josephina C. F. van de Walle. 11 Febr. Cornelis, z. van Johannes J. Kaijser en van Cornelia H. Moens. Overlijden. 5 Febr. Josephus van Himst, oud 45 j., z. van Pieter en van Barbara Wentzier (beiden overl.) 9 Febr. Een levenloos aangegeven kind van het m. geslacht van Anthonie van Veldhoven en van Cornelia J. van As. 13 Febr. Aloijsius Josephus Vlassen- rood, oud 22 j., z. van Constantinus (overl.) en van Christina P. Verstraeten. Ter Neuzen. Huwelijks-aangiften. 24 Febr. Hendrik van Wijck, oud 28 j., jm. en Suzanna Kommerina Wisse, oud 24 j., jd. Geboorten. 19 Febr. Justina Leontina, d. van Julianus Ludovicus Francois en van Dionijsia Kimpe. 22 Febr. Jaco bus Cornelis, z. van Pieter Marinus Oostdijk en van Suzanna Scheele. 23 Febr. Elisabeth Helena, d. van Jacobus de Rijke en van Johanna Margaretha Herrebout. Overlijden. 20 Febr. Adriaan Jacob Scheele, oud 3 m., z. van David en van Janna Dieleman. 21 Febr. Maria Visser, oud 41 j., echtg. van Adolphus Lioen. Sara Cornelia van der Klooster, oud 8 m., d. van Cornelis en van Maria Jacoba de Jonge. 24 Febr. Daniel Haak, oud 49 j., echtg. van Janna van Dixhoorn. Aan den Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland. o— 's-Gravenhage, 22 Febr. 1911. Ik heb de eer U.H.E.G. mede te deelen, dat het mij in overeenstem ming met het gevoelen van mijn ambt genoot van Buitenlandsche Zaken, gewenscht voorkomt eene wijziging te brengen in de aanschrijvingen van mijne toenmalige ambtsvoorgangers van 22 Mei 1890, no. 2179 en 23 November 1891, no. 5143, beide afd. B. B., en wel in dezen zin, dat, bij het plaatsen van de waarschuwingen, als in die circulaires bedoeld, belang hebbende dient te worden aangeraden, zich, alvorens werk aan te nemen in Duitschland, te wenden tot de arbeids beurs in de plaats hunner inwoning of bij gebreke van dien, rechtstreeks tot de Vereeniging van Nederlandsche arbeidsbeurzen te 's-Gravenhage. Zoowel de arbeidsbeurzen als even- genoemde Vereeniging zijn door hun, vanwege het Departement van Buiten landsche Zaken gesubsidieerd agent schap onder leiding van Heer van der Wolf te Homberg Niederrhein, in staat inlichtingen te geven over arbeidsge legenheid in Duitschland daar bedoeld agentschap zich speciaal op het ver zamelen van gegevens nopens arbeids gelegenheid toelegt, zal het waar schijnlijk beter dan de consulaire ambtenaren in staat zijn belangheb bende voor te lichten. U H.E.G. gelieve de Burgemeesters in Uw gewest, namens mij, uit te noodige met het bovenstaande reke ning te houden. De Minister v. Binnenl. Zaken, HEEMSKERK, —o Directie van den Landbouw. De directeur-generaal van den Landbouw doet, met het oog op het gevaar, hetwelk den Nederlandschen vee stapel door het optreden van het mond- en klauwzeer op enkele plaat sen, bedreigt, een beroep op de mede werking van alle veehouders in den strijd tegen deze veeziekte en vestigt hunne aandacht op de hun bij de wet opgelegde verplichting om, wanneer onverhoopt een geval van mond- en klauwzeer onder hun vee mocht voor doen, daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij den burgemeester. Het gedurende eenigen tijd verzwij gen van een eerste ziektegeval en het dientengevolge in stand blijven van eene bron van besmetting kan nood lottige gevolgen met zich brengen. Zelfs verdient het de voorkeur, dat ook in twijfelachtige gevallen kennis gegeven worde en niet gewacht worde, totdat meerdere zekerheid omtrent den aard der ziekte verkregen is. 's-Gravenhage, 23 Febr. 1911. Middenprijs op de Belgische markten van 12 tot en met 18 Febr. per 100 Kg.: van tarwe fr. 18.60, van rogge fr. 13.57. In een buitengewone zitting van de civiele kamer der rechtbank alhier werd heden behandeld de zaak tegen H. A. v. D., notaris te Hulst, beklaagd van het niet juist vermelden op den kant van een in Juli 1909 gepasseerde acte van de daarin doorgehaalde regels en woorden. De beklaagde was niet verschenen, zoodat er verstek tegen hem werd ver leend. Na voorlezing van het proces verbaal van den ontvanger der regi stratie te Hulst werd door den officier van justitie een geldboete geeischt van f3. Uitspraak heden over 8 dagen. M. Ct. 1 Maart. (De zaak is zóó. Volgens de notaris- wet moet, als men een woord in een akte doorhaalt of verandert, de door haling van het doorgehaalde worden goedgekeurd. Nu was doorgehaald „redderaarster" en deze doorhaling was goedgekeurd als doorhaling van „een woord." Neen, zegt de ontvanger, het is niet „een woord", het zijn „der tien letters." Ziedaar de zwaarwichtige overtreding. Aanvankelijk waren we besloten ons te verzetten, maar we vonden de zaak eigenlijk te onbenullig, en lieten ze maar loopen. VOOK DEN OOIEVAAR. o— Uit Hulst f 0.05 Uit Pauluspolder, Apolonie- hoek - 0.10 Stoppeldijk. Van een land bouwer in Pauluspolder, omdat het polderbestuur van Cambron zulk een goede uitwatering hééft en het polderbestuur van Stoppeldijk geen - 0.15 Stoppeldijk. Van een van Dalsumvriend, omdat hij in Kruiningen zoo wel gesproken heeft, dat de heeren den 8 Maart zoo gaarne in zijne vergadering te Middelburg zullen tegen woordig zijn 0.10 Vorige lijst - 88.265 Totaal - 88.465 396e Staatsloterij. Deze begint 27 Maart 1911. Een katholiek. De volgende week. —O 4 Maart. 2 uur. Sas van Gent. Woon huis. Dumoleyn. 4 Maart. 12 uur. Stoppeldijk. In boedel. Poppe. 6 Maart. I uur. Hulst. Inboedel. Poppe. 7 Maart. 2 uur. Koewacht. Woon huis. Dregmans. 8 Maart. 11 uur. Graauw (Dorp), inspan. Poppe. 9 'Maart 10 uur. Neuzen. Faillisse- mentsgoed. Le Nobel. 9 Maart. 1 uur. Clinge. Inboedel. Poppe. 13 Maart. 2 uur. Hoek. Logement, van der Moer. 16 Maart. 2 uur. Heerenhuis. van der Moer. Hulst, 27 Febr. Per 100 K.G. Tarwe f 8,75 a f 9,00, Rogge f 6,50 a f 6,80, Wintergerst f 8,75 a f 9,00, Zomergerst f8,00 a 8,25. Haver f6,50 a f6,75, Erwten f 11,00 a f 15,00, Paardeboo- nen f 9,00 a f 9,25 Duivenboonen f 11,00 a f 11,00 Witteboonen f a f—,00, Bruineboonen f 12,00 a f 14,00, Boekweit f 00,00 a f ,00. Lijnzaad fa f 00,00, Aardappels f 0,00 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,—. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 17, verkocht 9. Varkens 22, verkocht 14. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,20 tot f0, Eieren per 26 stuks f 0,85. Koers vnu het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,60 k f 47.62\ een aankomende ongeveer 3 jaar bij 't vak, bij beslist goed vakman, tegen nader overeen te komen voorwaarden. Brieven onder letter D aan het bureau van dit blad. Advocaat-Procureur le MIDDELBERG, is EKMKX 3IAAÏIÏI»A« bij i: i: 1.1: n a x te HULST te spreken. OP Woensdag' 8 Mams a. s., des avonds te 8 ure in de „W erkmansvereeniging." Spreker de Heer H. A. VAN DALSUM notaris te Hulst. Onderwerp: DE BEGINSELEN ItElt FRWSUIE REYOLITIE ZIJN MET IN STRIJD MET HET EVANGELIE. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE te Hulst is geopend den Maandag van iedere maand van 10 tot 1 uur. SIGARENHANDEL AXEL ^AIm! ROTTER BAIL NEW VORK, 0 Afvaart ANTWERPEN. naar CANADA. Het beste geschikt voor landbou wers en arbeiders. Daar zijn nog duizende hectaren grond die op bewerking wachten. Inlichtingen worden door mij gratis verstrekt. Agent S. E. I>E JIUXCK S t o p p e 1 d ij k. IN DEN GROOTEN GOEDEN kOOP. Fabriek van HOEDEN eil KLAKKEN voor Heeren en Damen. Alle KINDER- ARTIKELS. Alles op maat. No. 1, HOUTBRIEL (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. door PIETER DAENS, Lid der Belgische Kamer der Volksverteg enwoordiging. Wie op de hoogte wil komen van het leven en den grooten strijd van deze twintig-eeuwschen volkspriester en staatsman in België de naam zegt reeds voldoende bestelle dit boek met portret. Gunstig beoordeeld door de Belgische en Fransche pers. Het boek is in het Vlaamsch geschreven. Prijs H I.20. Wordt na ontvangst van postwissel franco toegezonden. Leiden J. A. WIJTEND*1* St. Jacobsgracht 20.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1911 | | pagina 3