bl Meid-Huishoudster, H K. LEZING- het meest gelezen en sympathieke blad, van Zeeland. Verkoopingen. Marktberichten. Advertentiën- H ulstnaarTerneuzen Uit de hand te koop tweeden en derden te Kruiningen uitgesteld. Gevraagd een flinke Trots alle concur rentie durf ik mijne steeds aanbevelen. G. J. GAST, 14 IS USUI SPARREN n& eene partij Afbraak, IDg. ZATERDAGEN 11 E\ 25 FEBRUARI li Werkmanswoning twintig gulden die hem het karretje kostte telde hij daarom niet. „Op de onderneming aangekomen, was zijn eerste werk, zijn opwachling te maken bij den administrateur. Deze ontving hem hooghartig met de woor den Wie is u? Ik ben S., hier op de onderneming geplaatst. Hier is mijn door u geteekende aan- stellingensbrief. Maar u bent een Indische jon gen Ja, meneer, maar wat zou dat Die hooren niet op deze onder neming; die kunnen we hier niet ge bruiken De heer S. stond een oogenblik per plex en keek den man, die hem zoo plotseling al zijn illusies ontnam, met groote oogen aan. De werkgever schreef intusschen een bon en zeide Hier hebt u een bon voor zes weken salaris, omdat ik u uit uw vorige betrekking heb gehaald. U kunt gaan „Toen herkreeg de Indische jongen zijn contenance, nam den bon, ver frommelde dien en wierp het papier den administrateur vlak in het gezicht. Zonder verder een woord te zeggen draaide hij zich om en ging heen. Stapte in zijn karretje en reed terug naar Bandong. „Een dergelijke behandeling van een administrateur tegenover een geplaatst employé gaat over de schreef, en is zeer zeker niet dienstig om de klove welke nog steeds gaapt tusschen Indo en Totok te overbruggen." o Behartiging ?au de belangen der onderofficieren. Minister Colijn heeft wederom een goeden maatregel ge nomen. Hij heeft n.l. tot de inspec teurs der wapens een kabinetsaan schrijving gezonden van den volgenden inhoud „Het is mij bekend, dat in het korps onderofficieren verlangens ge koesterd worden met betrekking tot het brengen van verschillende wijzi gingen in de bepalingen betreffende den dagelijkschen dienst, de termen, I de kleeding, de huisvesting enz., wij zigingen in het kort ten doel hebbende het dagelijksch leven van den onder officier te veraangenamen zonder de belangen van den dienst te schaden. Uit de lijst van wenschen dienaan gaande, mogen, om de gedachten bepalen, genoemd worden Het des Zondags niet dragen van de schako of kolbak het dragen bui ten dienst van den korten mantel (wielrijdersmantel), het voor eigen re kening wonen buiten de kazerne door de oudere ongehuwde onderofficieren, c. q. van bepaaldelijk te noemen ca- tegoriën uitbreiding van de bepalin gen betreffende te verleenen avond permissie het toepassen van de bepalingen nopens het dragen van burgerkleeding door officieren ook op de onderofficieren met den rang van adjudant-onderofficier en hoogerenz. enz. „Teneinde nu te weten te komen welke wenschen van dien aard bestaan, heb ik de eer, U. M. H. te verzoeken, dienaangaande bij de korpsen een onderzoek te doen instellen en mij den uitslag daarvan te doen kennen. „Gaarne zal ik bij uw antwoord, uw gevoelen en c q. dat van de korps-commandanten omtrent eventu eel te kennen gegeven wenschen en eene inwilliging daarvan vernemen. „Ik teeken hierbij aan, dat het mij zeer gewenscht voorkomt, dat door de korps-commandanten en desverlangd ook door u ter zake een of meer on derofficieren worden gehoord. Land en Volk. o— Valsche galden. Door een klerk der Rijks- Directe belastingen te Dor drecht is bij de politie gedeponeerd een op dat kantoor in betaling ont vangen zeer goed nagemaakte valsche gulden met het jaartal 1906 en den beeldenaar van H. M. de Koningin, met opgestoken haar. Rand- en kant schrift zijn aanwezig. Het stuk be staat vermoedelijk uit lood en tin. („Dord. Ct.") o— De nieuwe staatsleening. Naar wij vernemen, is van de gelegenheid tot het doen van biedingen op de nieuwe staatsleening, waarvoor de minister van Financiën eenigen tijd geleden uitnoodigingen richtte tot de voor naamste financiëele instellingen in den lande, slechts door één groep gebruik gemaakt. Deze bestond uit de Am- sterdamsche Bank, de Nederlandsche Handelmaatschappij, de Banque de Paris et des Pays-Bas en de Bankiers firma's Hope Co., en Lippmann Rosenthal Co., te Amsterdam. Den door deze groep geboden koers voor het overnemen der geheele leening, achtte de minister evenwel te laag, zoodat de aanbieding niet is aange nomen. „N. R. Ct." „Systeem" in zaken. In de Midden standsbond deelt de heer J. S. M. in een artikel onder bovenstaand hoofd, het volgende, bijna ongeloofelijk staal tje mede, van wat hij noemt de „ouder- wetsche" manier van zaken doen „Bedoelde winkelier had ons reeds meermalen zijn nood geklaagd, dat hij maar niet vooruit kwam. En zijn winkel was druk beklant, het was een oude goede gerenommeerde zaak, waar veel werd omgezet, dochde man hield, zelfs bij zeer zuinige levenswijze niets over. „Wij voldeden eindelijk aan zijn ver zoek om bij het maken zijner jaarlijk- sche balans eens te komen kijken en zoo mogelijk van raad te dienen. „Het bleek ons door vluchtig door zien zijner boeken al dadelijk, dat er ergens een „lek" moest zijn. De voor raad goederen, in verband met de in koop en met de totalen der verkoopen stemde niet overeen. De inrichting van den winkel en het daaraan be lendende kantoortje was zoodanig, dat wij alles wat in dien zeer drukken winkel gebeurde, konden volgen. De patroon was menigmaal met zijn bediende en de winkeljuffrouw zelf bezig de klanten te bedienen, zoo dat wij ongestoord gelegenheid hadden het „systeem" van deze zaak te be- studeeren. „De klanten werden als het ware op hun wenken bediend. Men had voor allen een vriendelijk woord, en de patroon werkte het hardst van allen. „Nu trok het onze aandacht, dat zoowel de patroon als .het bedienende personeel zich te nauwernood den tijd gunden om behoorlijke notities te ma ken van de koopen welke gesloten werden. Daarbij kwam, dat de eene klant direct het gekochte betaalde en meenam, het geld werd dan in de lade geworpen,dóch dat tevens verschillende klanten artik.eler« gekocht en medege nomen hadden zonder te betalen. „Toen het in den winkel stil werd en het oogenblik van sluiten naderde, toen zette de patroon zich met zijn klad-dagboek in de hand neer, en be gon uit zijn geheugen op te schrijven welke posten hij en zijn personeel verkocht hadden aan klanten die niet direct betaalden. Het waren er heel wat, doch eindelijk scheen het geheu gen uitgeput, en vroeg de patroon aan het personeel„weten jullie ook wie ik in den winkel had, nadat mevrouw X. door mij geholpen werd." Dat gaf een raadsel- en antwoordspel, zooals wij nimmer gehoord hadden, en tevens bleek toen, dat nog vier klanten iets gekocht hadden en door den patroon zelf waren bediend, doch eenvoudig vergeten waren. Het was èn voor den winkelier èn voor het personeel blijkbaar het moei lijkste oogenblik van den dag. En hoe onverklaarbaar het ook schijnen mag, nimmer was de patroon op de ge dachte gekomen, aan deze dagelijks zich herhalende tooneelen een einde te maken, door aanstonds op te doen schrijven wat iedere klant gekocht had. Naar berekening verloor de winkelier, ten gevolge van het „vergeten" op te schrijven van op crediet gekochte artike len in één jaar f3000. Hij heeft zijn „systeem" verbeterd met zeer gunstig gevolg. VOOR DEN OOIEVAAR. —o Van eenige Van Dalsumvrienden in Hulst en Vlissingen, omdat de paar den, die de haver verdienen ze niet k r ij g e n f 0.50 Hulst. Wegens een wor steling - 0.10 Essen. Van J. de Zwart, omdat het hem hier zoo goed gaat - 0.10 Essen. Omdat we hier een patroon in den bak gepraat hebben - 0.10 Graauw. Omdat de bakker Wart van de Oude Kaai, zoo Van Dalsumgezind was op den teerdag van de fietsclub - 0.05 Graauw. Omdat op de Oude Kaai veel Van Dalsum- mannen zijn maar ook nog eenige Slippendragers - 0.05 Graauw. Uit blijdschap, omdat er een groote roste roestplek in de buis is geko men. - 0.05 Vorige lijst - 84.315 Totaal - 85.265 O 4 Februari. 2 uur. Walsoorden. Huisperceel. Dumoleyn. 6 Februari. 3 uur. Hulst. Bouwland. Dumoleyn. 6 Februari. 1 uur. Hulst. Diversen. Poppe. 8 Februari. 2 uur. Stoppeldijk (Ra penburg). Landerijen. Dumoleyn. 10 Februari. 2 uur. Nieuw-Namen. Woonhuis. Dumoleyn. 11 en 25 Februari. 4 uur. Hengst dijk, Oude Stoof. Werkmanswoning. Van Dalsum. Zie adv. 14 Februari. Koewacht. Sparren. Van Dalsum. (Zie adv). 14 Februari. 2 uur. Neuzen. Woon- en winkelhuis. Le Nobel. 15 Februari. 2 uur. Ossenisse. Woonhuis. Dumoleyn. 15 Februari. St. Jansteen Heikant. Diversen. Poppe. S No. TAATSLOTERIJ. 8295 een prijs van f 1000 elk 19284 800 3361 5021 18825 7351 11677 2602 17826 13063 11255 12886 5213 3168 2138, 6093 en 16649, - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 5000 - 1500 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 50,000 - 10.000 1000 Het Vrije Woord voor Abonnés. o Mijnheer de Redacteur Gelieve mij eene kleine plaats ruimte te verleenen in uw veelge lezen blad om aan de lezers eene vraag te stellen. Naar ik zoo hier en daar hoor vertellen moet Joseph van Waes- berghe, broeder van den burgemees ter die het rapport van den heer van Dalsum ingediend heeft, voor de Rechtbank te Middelburg verschijnen wegens beleediging. Nu is mijn vraag deze Zou de Rechtbank van Middelburg ook inlichtingen vragen nan den burgemeester over zijn eigen broe der, en hoe zouden die dan luiden Zou die ook een opruier zijn van het volk Zou die ook beslist ter kwader trouw zijn Dankend voor de verleende plaats ruimte. Uw trouwe lezer J. C. o— In Jezus Naam. Aan de lezers van de Volkswil. In Jezu's naam zij ons begin, Op Hem zich richte hart en zin Die voor ons is in 't vleesch verschenen, Op 't levenspad gaat hij vooraan, Al wat wij doen, met Hem gedaan, Dan zal Hij altijd kracht verleenen. In Jezu's naam zij ons begin Dan blijkt zelfs sterven eens gewin En al het lijden wordt verblijden, Hij gaf zijn Naam ons voor 't gebed 't Is God, die op zulk bidden let, Als wij ons ook dien Name wijden. In Jezu's naam zij ons begin, In heilige liefde en broederzin Waar wij elkander ontmoeten Dan zal geen twist of strijd bestaan, Dan zien wij elkander in Jezus aan En buigen saam aan zijne voeten. In Jezu's naam zij ons begin I Dan heerscht in ons zijn menschenmin, Die ons moet drijven in ons leven, Dén wordt zijn voorbeeld nagestreeft, Zijn lessen worden nageleefd. Dan leeren wij ons zeiven geven. ln Jezu's naam is ons begin Wanneer wij naar zijn Geest en zin Begeeren, werken, lijden, leven, Wat in dien Naam ook wordt begeerd, Wordt, daar Hij alles nu beheert In volle mate steeds gegeven. Ambarawa 1 Jan. B. DE GRAEF. Hulst, 30 Jan. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,00, Rogge f6,75 a f 6,75t Wintergersf f 8,40 a f 8,70, Zomergers, f8,00 a 8,25. Haver f6,50 a f6,75, Erwten f 11,00 a f 15,00, Paardeboo- nen f 9,00 a f 10,25] Duivenboonen f 10,50 a f 10,50 Witteboonen f a f ,00, Bruineboonen f 13,00 a f 14,00, Boekweit f00,00 a f ,00. Lijnzaad fa f 00,00, Aardappels f4,00 a fO.OO Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00, Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 12, verkocht 5. Varkens 23, verkocht 13. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo tl,tot f0, Eieren per 26 stuks f 1,00. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,625 4 f47.65. WSfêS** Ondergeteekende zal van af .1 Februari aanstaande eiken MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG als Vrachtrijder rijden van en omgekeerd. Prompte en goedkoope bediening. Aanbevelend, A. REIJNIERS. De route HULST—ST. NIKOLAAS wordt op dehzelfden voet voortgezet. Peehoek, bij Rustwat, onder Stoppel dijk Te bevragen bij P. DE BLOK, Rustwat. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE te Hulst Is ge o p e n d den Maandag van iedere maand van 10 tot 1 uur. op MAANDAG 13 FEBRUARI 1911, des avonds om half acht uur precies, in de bovenzaal van „de Korenbeurs" te Kruiningen. Spreker: Onderwerp: De beginselen van de Fransche Revolutie vergeleken met de Katholieke Rechtsleer. Toegang vrij voor ieder. De aangekondigde lezing te JVest- dorpe bij den heer P. J. de Rijcke wordt wegens ziekte in zijne familie tot nader bericht H. A. VAN DALSUM. in een burgergezin, tevens geschikt voor een Café. Br. fr. lett. A. C. bureau dezer courant. Aanbevelend, AXEL. Te Notaris H. A. VAN DALSUM te H u 1 s t zal op om 12 uur precies, voor de Weezen ALLEFS te Koewacht, pu- publiek verkoopen uit een 40-jarig bo3ch te Koe wacht, Boschdorp met een partij sparresnoei. Deurwaarder Aug. C. M. Poppe te Hulst, zal ten verzoeke van PETRUS CREMERS, Heikant St. Jansteen, op Woensdag 15 Februari 1911, in het openbaar verkoopen bestaande uit balken en stijlen, 1000 bossen hout, 6 mijten brand hout, een partij nieuw stroo, 4 runderen, 1 jonge springstier, 1 zeug dik van biggen, alsmede 50 canadapooten. Voorts: 2 nieuwe en 4 ge bruikte RIJWIELEN, alsmede eene partij nieuwe BUITEN- en BIN NENBANDEN. Te vergaderen ter plaatse. o— De Notaris H. A. TAX DALSUM te Hulst, zal op telkens des namiddags om 4 uur, voor W. VAN GEMST, nu te Rotter- I dam, in de herberg van P. Lauret- I Kamoen, Oude Stoof onder Hengstdijk, 1 bij INZET en VERBLIJF, publiek ver koopen Eene flinke met stal en erf, staande onder Ossenisse, wijk Campen, Sectie C 465, groot 360 centiaren. E moet werkelijk geen losse poedercliocolade koopen, IJ moet BLOOHER'S DAALDERS CACAO nemen: is veel beter. De fabriek levert BLOOKRR 8 DAALDERS CACAO alleen in bussen van 5S pond f 1.50 „080 V. 1 ons 0.18

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1911 | | pagina 3