N. LUISTERRIJK INTEEKEN1NGS-C0NCERT Dankbetuiging. N, Sas van Gent. 1 Ir. J. ADBIAANSE Te koop gevraagd ROEIBOOT, Zangvereeniging „APOLLO" te Hulst. het meest gelezen en sympathieke blad, van Zeeland. Briefwisseling. Rechtszaken. Verkoopingen. Marktberichten- Advertentiën. tweeden en derden Hótelknecht Ternenzen. flinke meid. J. F. ROELS. Te bekomen nninrmcwY a 6 cent den bussel, 1. Een geschandvlekte naam 2. J5 e n e vrouw te koop Een drijvende machinefabriek. De moderne oorlog ter zee is geworden een strijd van machines tegen machi nes. Elke kruiser, elk slagschip, elke torpedoboot, elke onderzeeboot is van boeg tot achtersteven, van de kiel tot het topje van den mast inderdaad een opeenhooping van ontelbare machine- riën en instrumenten. Daar zijn in de eerste plaats de enorme voortbewe gingsmachines en alles wat daaraan vast zit, de stuurmachines, de kanon nen die men met recht „schietmachi- nes" kan noemen met hun ingewik kelde richt- en terugstootsystemen, mechanische laadinrichtingen, draai bare torens enz. Verder de torpedo- lanceerinrichtingen met de uitgebreide machine-installaties, die daarbij be- hooren, de hijschinrichtingen, de :n- stallaties voor de sein- en zoeklichten, voor de consumptie en de uitgebreide sein-, commando- en controlesystemen. Het komt er dus in den modernen oorlog meer op de goede werking en bediening dezer drijvende machine installaties aan, dan op het aantal en de dapperheid der manschappen. Bij een gebrek aan een der gevechtswerk tuigen kunnen de bedienende man schappen ook bij den grootsten hel denmoed niets uitrichten en wanneer de voortbewegingsmachinerie onklaar is, ligt het geheele vaartuig als lam- geslagen. Deze omstandigheden hebben het aanzijn gegeven aan een nieuwscheeps- type in de oorlogsvlootde drijvende werkplaats, welke ten doel heeft, de strijdende vlooten te vergezellen en zoodoende voorkomende storingen, brengen aan machines en werktuigen onmiddellijk en ter plaatse te kun nen herstellen. Bij den Spaansch—Amerikaanschen oorlog werd door de Vereenigde Staten reeds een dergelijk schip gebruikt en thans bezit ook de Engelsche vloot een reparatieschip, dat op bijna vol komen wijze met werktuigen en inrich tingen tot het repareeren en zelfs het opnieuw bouwen van machinedeelen is ingericht en met recht een „drij vende machinefabriek" kan worden genoemd. Het schip dat 11,500 ton waterver- plaatsing heeft, was vier jaar geleden ge bouwd voor den vrachtdienst, doch werd door de Engelsche regeering opgekocht om als reparatieschip voor de vloot te worden ingericht. Het dek werd voorzien van groote zware hijschkranen om de zwaartste machi nedeelen snel te kunnen hanteeren, hooge masten voor de draadlooze telegraphie, om op verre afstanden seinen om hulp te kunnen opvangen, benevens eenig licht geschut. Verder is het geheele schip dat „Cyclops" gedoopt werd, als machine fabriek met een aantal complete werk plaatsen, voorzien van de nieuwste werktuigen, alle electrisch gedreven en bediend door een staf van bekwame werklieden onder toezicht van ervaren technici. Daar is in de eerste plaats een complete smederij, welke een op pervlak van 40 bij 12 meter beslaat en uitgerust is met zes smidsen, een plaat-oven, een groote smeedpers (in plaats van stoomhamer) een 15-tons electrische draaikraan, de noodige aambeelden en alles wat noodigisom een flinke machinesmederij compleet te maken. Nog interessanter is de gieterij, welke voorzien is van een koepelsmelthoven (met een capaciteit van 100 kilo tegelijk), groote electrisch gedreven kranen, kernovens, leemmeng- machines enz. De vloer is bedekt met 100 ton vormzand tot een diepte van ongeveer 2.50 meter. Deze gie terij is ingericht voor groote werk stukken uit ijzer en kooper. Verder is er aan boord een plaat werkerij met groote walsen enz., een modelmakerij, een timmerwerkplaats, een werkplaats voor electriciens, een kopersmederij, een aantal machine- werkplaatsen, voorzien van draaiban ken, schaafbanken, freesbanken, boor- banken, slijpmachines enz., ingericht voor allerlei soorten van werk van het fijnste instrumentwerk tot de zwaarste machinedeelen. In één woord, een uitrusting, waarop een flinke machi nefabriek trotsch zou mogen wezen. Het Vrije Woord voor Abonnés. —o SAS VAN GENT. Toekomst droomen. Daar de nood dwingt en de bestaande school niet meer aan de tegenwoordige eischen voldoet, zal er dit jaar of hoogstwaarschijnlijk het volgende een nieuwe school worden gebouwd. Deze school nu, zou tevens kunnen inge richt worden voor kleine schouwburg, door er een tooneel aan te verbinden deze zou zoodanig moeten afgesloten worden dot de schooljeugd er geen afleiding in vindt. We waren dan in Sas tegelijk een school en tooneelzaal rijk. De krachten daarvoor zouden wel gevonden worden, en konden zoo nu en dan een gezelschap laten over komen, die tegen een kleine entree zou willen spelen. Ook zouden de tusschen-schotten zoodanig moeten bevestigd worden, dat die er bij eene uitvoering kunnen uitgenomen of op zijde geschoven worden. De kosten daarvoor zouden niet zoo belangrijk hooger zijn. Verder moet worden getracht om de stinkgaten die om de gemeente liggen, zoo vlug mogelijk te dempen, opdat dat gedeelte niet renteloos blijft liggen. Die gelden komen dan ten voordeele van de gemeente en kunnen op de volgende manier aangewend wordenMen begint met het aanleg gen van parken, waar dit ter versie ring van de gemeente kan plaats heb ben (dat is alle vuile hoeken aan den openbaren weg en bovendien den molenberg die toch niet zoo erg veel aan huur opbrengt, in een flinken tuin herscheppen met een muziekkoepel er in, daar de muziek in den zomer nu en dan een uitvoering geeft enz. enz. De kosten voor eersten aanleg worden uitgetrokken op de begrooting voor den eersten winter, nadat de verschil lende vestingen geslecht zijn. Het onderhouden van parken geschiedt door ouden van dagen, tegen vermin derd daggeld, aangezien van hen niet gevergd kan worden dat ze dezelfde werkzaamheden verrichten als een flink werkman. Het moet beschouwd wor den als een tegemoetkoming, daar op de kade voor hen niets meer te ver dienen is. Ook wordt elk jaar ieder ingezetene aangezegd, dat ze een gedeelte van de straat moeten wieden, daar ieder ge meentelid belasting moet betalen, en dit bovendien als heerendienst kan beschouwd worden, zou die gemeente verordening uit den oertijd kunnen vervallen en dit eveneens laten ge schieden door de oudjes. De gemeente-reiniging is ook niet zooals die wezen moet, niet dat de persóon die er mee belast is, er schul dig aan is, verre van daar. Eén per soon is beslist onvoldoende, vooral in de maanden September, October, No vember en December is dit het geval, daar je dan niet op de straat kan ko men of je zit onder de uitwerpsels van koeien, paarden enz. Kortom, Sas is niet een van de armste gemeenten op finantieel gebied, en kan dus veel aantrekkelijker ge maakt worden als dat het er nu uit ziet. Is er het een of het ander in de gemeente te doen, dan zal het bezoek van vreemdelingen grooter wezen als voorheen, wat weer ten voordeele komt van de ingezetenen. U mijnheer de Redacteur mijn dank voor de verleende plaatsruimte, tee- ken ik mij X. O Ch. v. D. Op 24 Dec. ontving ik uw postwissel van f0.90. Wist niet doel van het verschil. Zie nu Ooievaar. J. de Zw. Essen. Binnenkort ontvangt U een briefkaart. Zie de bekendmaking door de administratie. VOOR DEN OOIEVAAR. o— Essen. Van Th. Strobbe, omdat het hem zoo goed gaat f 0.10 Sint-Jansteen. Omdat de kin deren van Fonske van Brusselke geen nieuwjaar mochten wen- schen bij Hyp Vergauwen om dat deze voorstander is van de Volkswil - 0.10 St. Jansteen-Heikant. Van P. F. Colman, omdat hij op 17 Nov. een ketting a f 1.75 heeft verkocht aan een zeker persoon die hem nu schuwt en altijd hard voorbij zijn deur rijdt - 0.10 Boschkapelle. Van P. J. Des tombes Johzoon, omdat deze week aan een Koerier- en Ze- landiaman de H H. Sacramen ten geweigerd werden en niet aan de Volkswilmannen - 0.25 Essen. Van Ch. v. D. - 0.10 Vorige lijst - 80.815 Verkiezing Provinciale Staten. Bij de Woensdag gehouden verkie zing voor een lid der Prov. Staten van Zeeland in het district Goes is gekozen de heer W. Kakebeeke, (libe raal) met 3747 stemmen. De heer Steketee, (antirev.) had er 3548. De liberalen hebben dus den zetel, open- gekomen door de verkiezing van mr. Lucasse tot Eerste Kamerlid, gewonnen. De heer Kakebeeke had dezen zomer bij de periodieke verkiezingen zijn zetel verloren. STAATSLOTERIJ. Bij de trekking der vierde klasse van de 395ste Staatsloterij, zijn prijzen van duizend gulden of daarboven te beurt gevallen aan de navolgende nummers No. 5030 een prijs van f 25 000 14836 5 000 4797 n 1 000 11242 1000 239 1 000 701 1 000 6280 2 000 13028 1 500 3858 „9 1 500 6229 1 000 Dinsdag is door de arrondissements rechtbank te Middelburg behandeld een zaak van overtreding van rijksbe lastingen (binnenlandsch vervoer van suiker zonder geleibiljet), waarvoor terecht stonden J. R 26 j., J. R., 21 j., werklieden, en L. R., 47 j., grondwerker, allen te Clinge België. Beklaagden werden iederveroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf, met aftrek van de door hen doorgebrachte hechte nis en dientengevolge met bevel tot hunne onmiddellijke invrijheidstelling. Zij zaten reeds van 10 December in voorarrest. 18 Januari. 10 uur. Hontenisse (Hoef- kensdijk). Houtwaren. Poppe. 26 Januari. 1 uur. Axel-brug. In boedel. Dregmans. 24 Januari. 1 uur. Zuiddorpe. Hof- steedje en inboedel. Dregmans. 31 Januari. Half twaalf. Koewacht Oude Molen. Sparren en snoei. Dreg mans. 3 Februari. Half twaalf. Koewacht Boschdorp. Sparren en snoei. Dreg- Hulst, 2 Jan. Per 100 K.G. Tarwe f8,75 a f9,00, Rogge f6,50 a f6,75, Wintergerst f 8,50 a f 8,75, Zomergerst f 8,00, a 8,50. Haver f 6,50 a f 6,75, Erwten f 11,00 a f 14,00, Paardeboo- nen f9,00 a f0,00 Duivenboonen f 10,25 a f 10,50 Witteboonen f 16, a f —,00, Bruineboonen f 14,00 a f 14,00, Boekweit f 00,00 a f ,00. Lijnzaad f a f 00,00, Aardappels f 4,00 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,—. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 3, verkocht 3. Varkens 18, verkocht 12. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,25 tot f 0,— Eieren per 26 stuks f 1,25. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,525 a f47.55. GELUKKIG NIEUWJAAR zij toegewenscht aan vrienden en clièntele door P. J. COLMAN, herber gier en rijwielhandel, Sint-Jansteen. Ds. DE BOER en Echtgenoote be tuigen hun dank voor de attentie hun bewezen op 1 Jan. 1911, en wenschen de afzenders alle heil. Hulst. A. VERMANDEL en Echtgenoote wenschen vrienden en begunstigers heil en zegen in het nieuwe jaar en zeggen dank voor de ontvangen ge- lukwenschen. Sint-Jansteen. O Ondergeteekende JOS. DRUMONT, Landbouwer en Vrachtrijder te Clinge (Waes), betuigt zijne buitengewone tevredenheid aan de naaml. venn. „VEREENIGDE NEDERLANDEN" te Hulst (Zeeland) voor de prompte uit betaling van zijn onteigend paard, en beveelt mitsdien deze maatschappij ten zeerste aan. Clinge (Waes) 6 Januari 1911. J. DRUMONT. P.S. Agent der maatschappij te Clinge (Waes) is de heer JOS. HENDERICKX. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE te Hulst is geopend den Maandag van iedere maand van 10 tot 1 uur. gevraagd tegen 25 Januari a. s. Brieven franco met opgaaf van vroe gere betrekking. Kennis der Fransche taal strekt tot aanbeveling. 0 Aan hetzelfde adres terstond gevraagd een n m^i Arts, B. A A n g. A O, Genee skundige. Voor het zich opgeven als abonné, het plaatsen van advertentiën en het betalen van abonnementsgeld voor DE VOLKSWIL, kan men zich wenden bij den heer bij J. F. DE SMET-LAGET Station Hulst. Advocaat-Pmcureur te MIDDELBURG, is ELKKif MAAKDAGt bij v i; i: I, i; w i v s te HULST te spreken. I\ DEN GROOTEN GOEDEN EOOP. Fabriek van HOEDEN eil KLAKKEN voor Heeren en Damen. Alle KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. I, HOUTBRIEL (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. een in goede staat tevens geschikt om op een klein water te visschen met alle tuig. Adres Bureau Volkswil onder letters A. C. A. Directeur de Heer ED. DE STOBBELEERE. ten voordeele der TOONEELAFDEELINO op ZONDAG 8 JANUARI 1911, in het lokaal Café „Apollo" bij den Heer J. de Kort. Aanvang 6 uur. Opening der Concertzaal 5l/2 uur. J. Worp. F. de Silva. B. Timmermans. J. Worp. A. Buijsse. E. de Stobbeleere. JOS. DE MAEIJER en Echtgenoote wenschen allen heil en zegen en zeggen dank voor de ontvangen ge- lukwenschen. Totaal - 81.465 Sint-Jansteen. P 11 O k R A 91 M A. Eerste Afdeeling. 1. Groet aan Nederland. Koor 2. Hannes op de Julianafeesten. Kom. Voordracht. 3. Een artist in verval. Kom. Voordracht 4. Sta palKoor. 5. De begrafenis van Sophie. Kom. Scène. 6. Naar buiten. Pas redoublé. 15 minuten pauze. Tweede Afdeeling. Oorspronkelijk drama in 5 bedrijven. Personen: Verbagge, koopman. B. Timmermans. Van Wezel, boekhouder. F. de Silva. Frans j kantoorbediend. ThfLuwereijs. Het le, 3e, 4e en 5e bedrijf speelt te Amsterdam, het 2e te Londen, OF Wie is tie slimste. Oorspronkelijk blijspel in één bedrijf. Personen: Vomberg, koopman. Henri, zijn zoon. Louis, knecht. Een knecht. A. Aarens. H. de Gucht. C. Vlassenrood. P. Eggermont. Bril, rentenier. C. Vlassenrood. Job, zijn knecht. F. de Silva. Baron van Klotsen. J. de Kok. Willem Hensen, kantoorbed. A. Aarens. Jonkheer Pimpelaar. W. de Kok. Baron Schralemeijér. Th. Lauwereijs. N. B. Het is verboden in de Concertzaal te r o o k e n en onder de uit voering ververschingen te bestellen of aan te nemen. Plaatskaarten le Rang f0,75, 2e Rang f0,40 alsmede besproken plaatsen a 10 ct. verkrijgbaar aan 't lokaal op den dag der uitvoering van 1 tot 3 uur namiddag. Heeren honoraire leden hebben gratis toegang en kun nen mede gratis eene plaats bespreken op den bepaalden tijd. Het Bestuur: j. W. WARNIER, Secretaris. C. J. CLAASSEN, Voorzitter.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1911 | | pagina 3