WOONHUIS ROEIBOOT, Sas van Gent. het meest gelezen en sympathieke blad, van Zeeland. ÜIÏÏiART YAN 9E ZEEÜWSCI1E KOERIER, Briefwisseling. Marktberichten- Verkoopingen. Adyertentiën- Rïllmil Arts, IET IMMNliffllMOil Uit de hand te koop HEI AFZONDERLIJKE lil, Te koop gevraagd tweeden en derden ïr. J. ADRIAAYSE hoeden en klakken J. F. ROELS. Te bekomen DROGE SPARRENSNOËI a 6 cent den bussel. landeigenaars in Ierland te betalen Het staat in het rapport van een koninklijke commissie. Tachtig millioen dollarTachtig millioen dollar !u o Melk niet kokenDokter "Wil liam Park, van het laboratorium van den A merikaansche Board of Health, acht na lange onderzoekin gen, de bewering van doctor Koch bewezen, namelijk dat de tubercu lose der runderen niet kan overge bracht worden op volwassen men- schen. Hij scheidt zich echter van Koch af waar deze beweert dat al leen kinderen minder dan vijf jaar kunnen aangetast worden. Doch voor de volwassenen acht Park het volstrekt overbodig de melk te koken De tabellen, uit gegeven door Park, toonen aan, dat de tuberculose der runderen, niet kan overgezet worden na den ouderdom van 16 jaar. Men mag z i. dus ongekookte melk drinken. De stedelijke melkdepöts te New- York zullen voortaan voor de kinde ren niet anders meer hebben dan gepasteuriseerde ongekookte melk, want men is van meening dat de gekookte melk voor de kinderen slecht is. o K ivakzalverijDr. Nauta, uit Scheemda, constateerde in het ge zin van den arbeider Drek Baas, al daar dephtheritis bij een vijfjarig kind. De zich noemede „homoeo- pathe„ Mina Seifert, te Winschoten, werd gehaald en liet het kind met olie wasschen, terwijl het pekel uit een ton haring werd toegediend als braakmiddel. Nog Woensdag over leed het kind. Een ander was Donderdag ernstig ongesteld. Proces verbaal is op gemaakt. o jRaak. Een voornaam heer reisde met eenige boeren in een omnibus, en deze hadden het over een godsdien stig onderwerp, in verband staande met de Zaligverklaring van de Maagd van Orleans De voorname heer spotte met het geloof der boeren. Een dezer zegt tot den heerHet verwondert mij, dat U daarover lacht, U zijt toch ook Zalig verklaard. Wat ben ik zalig verklaard, vraagt de heer, door wie vrienden Wel, antwoordt de boer door den goddelijken Heiland zeiven, toen hij zeide„Zalig zijn de ar men van geest" De heer af. Het Vrije Woord voor Abonnés. o— Mijnheer de Redacteur. 19 10—1911. Was het jaar tien niet wonderschoon Het verspreidt thans de heerlijkheid ten toon Omdat daarin paal en perk is gesteld Aan het grootsche en trotsche poli tiek geweld, En met vreugde hebben wij mogen zien Hoe ver er over denkt Z. H. Paus Pius X Misschien is de slag wel wat pijnlijk Voor sommige geestelijk, Maar het was toch wel wat al te straf Hoe of zij met de politiek zich hoog op gaf, Zoo ook heeft Z. H. gedacht in Zijn gemoed Zulks is voor de maatschappij niet goed, Dat doorzag de Paus met een edel en wijs verstand Toch voornamentlijk voor ons Huls- tersche land. Indien wij zoo vooruit blijven gaan, Dan zal de vrede hier weer gauw terug bestaan Het is duizendmaal te hopen van den goeden God Want het is thans voor veelmenschen toch wel een droevig lot. Daarom wensch ik alle menschen in het jaar elf Geluk en vrede, zoo ook voor mij zelf. A. MEIJNTJENS. Graauw, 1 Januari 1911. o Wijze Heb je niet gehoord van de Zilverenvloot. Heb je 't al gehoord van de Zeeuwsche Koerier, De Zeeuwche Koerier uit Sasje Dat blaadje, dat rilt en beeft van de kou In 't kaal en armoedig jasje. KoerierKoerier Koerier! het helpt geen zier! Je daden zijn niet groot (bis) Je bent bevroren bijna dood (bis). Laat ons maar begraven de Sassche prul Het leven is al geweken, Dan heeft er ook niemand hinder meer van, Bevrijd van zijn lage streken, 't Is dood 't is dood 't Is doodDe vreugde is groot Laat hem maar vergaan (bis). Aan het ding was niks meer aan (bis). Ego. o De reuzenzwaai. Lied op de wijze van Caroline. Er is in Sas van Gent, een vent zoo goed bekend Reeds vroeger ruw en sluw, en nu al menschenschuw Hij zou ons willen draaien, om met hem te reuzenzwaaien Maar is reeds te goed bekend, voor ons in Sas van Gent. Reeds over eenige dagen, 't was van Lotje heeft gedaan Maar wij zeggen ach wat snul, wat is dat voor een prul Wij laten hem maar praten en ook maar steeds begaan En toch zal hij moeten oppassen, of't is met hem gedaan. De Volkswil is een courant, vol leven en vol bloed Maar ach die kleine snul, die weet niet wat hij doet Hij zal wel dikwijls denken, wat heb ik toch gedaan Kon het mij maar helpen, ik zou naar van Dalsum gaan. Refrein: Volkswillenaren, zonder gevaren, wij zijn mannen van accoord Laat hem maar draaien, reuzezwaaien, maar wij blijven van ons woord. Volkswillenaren, zonder gebaren, wij zijn mannen van gevoel Laat hem maar draaien ja reuzezwaaien, en wij blijven strijden voor ons doel. o Mijnheer de Redacteur I Ik heb mij bij het lezen van het stukje dat U hebt overgenomen in uw blad van 24 Dec. j.l. uit de Zeeuwsche Koerier geërgerd. En wel zoodanig, dat ik aanstonds bereid was, hoe gebrekkig dan ook, de pen ter hand te nemen, om op te komen tegen zulke lage en lasterlijke taal. En ik zal niet de eenige zijn, want zelfs onder de lezers van de Z. K. zijn stemmen opgegaan, die nog vóór Januari tot bij dat redacteurtje zullen doordringen, en hem zeggenbehoud uw lasterblad ik moet het niet meer hebben. Zou nu dat heertje meenen dat hij op dusdanige wijze nog lezers bij zal krijgen het tegendeel zal juist waar zijn, want ieder, die nog een beetje menschelijk gevoel in zich heeft, moet dergelijke taal ten zeerste verafschu wen. En dat wordt nu aan de lezers van de Z. K. opgedischt, een taal, waaruit men blijkbaar den blinden haat waarmede zij bezield zijn lezen kan. Ondanks de liefde waarmede de Zaligmaker is ter wereld gekomen, en die ons nu met Kerstmis weer zoo duidelijk is gepredikt. Maar ze zijn als de heidenen, zij hebben ooren, doch hooren niet. En dat zijn nu die mannen, die zich durven voordoen als te zijn, de leiders van ons Katholieke volk. Maar hunne leiding doet ons denken aan die der phariseën van Jesus' tijd. Afgunst en eigen baat, bespotten en vervolgen den- gene, die het zich tot taak heeft gesteld goed te doen, zijn evennaaste te hel pen zooveel in zijn vermogen is, en in beoefening brengt het schoone ge bod bemint uw naasten gelijk u zeiven. Maar al dat goede, zie, dat dulden onze vrome kath. voormannen in den heer van Dalsum niet. Hunne liefde tot den naaste bepaalt zich slechts tot het volk waartoe zij meenen te be- hooren en houd op zoodra zij hem ontmoeten. O kon Jesus die de liefde zelve was, eens op aarde terug komen en getuige zijn van den blinden haat waarmede zij den heer van Dalsum rusteloos vervolgen, geloof mij, hij zou zijne armen wijd voor hem openen en vragen Wie zijn deze apostelen van den haat Ik ken hen niet! En dat is onze troost. Laat de Z. K, maar lasteren en spotten, dat zal niet lang meer duren, zijn dagen zijn geteld en zijn ondergang bewerkt hij zelf, want op dergelijke wijze strijd voeren moet ieder weldenkend mensch ten zeerste afkeuren. Die wind zaait, zal storm oogsten. U M. d. Red. mijn dank voor de plaatsing. Uw getrouwe abonné S. Keistmis, 25 Dec. 1910. VOOR DEN OOIEVAAR. o Hontenisse. Omdat Lotje Koerier bij ons Zaterdag zelf dood is f 0.10 Hontenisse. Opdat de Koe rier aan hare abonnés zou bekend maken, welke zij met Nieuwjaar kwijt raakt - 0.10 Sas van Gent. Omdat in Sas van Gent de reuzenzwaai door ieder is gekend - 0.10 Vorige lijst - 80.515 Totaal - 80.815 0 B. M., Antwerpen. U zijt schuldig 3 maal fr. 1.20 is fr. 3.60. Hnlst, 27 Dec. Per 100 K.G. Tarwe f 8,75 a f 9,00, Rogge f 6,75 a f 7,00, Wintergerst f 8,50 a f 8,75, Zomergerst f 7,50, a 8,00. Haver f 6,50 a f 6,75, Erwten f 11,00 a f 14,00, Paardeboo- nen f8,75 a f 0,00 Duivenboonen f 10,25 a f 10,50 Witteboonen f 16, a f —,00, Bruineboonen f 13,00 a f 13,50, Boekweit f 00,00 a f,00 Lijnzaad f a f 00,00, Aardappels f4,00 a fO.OO Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,—. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 21, verkocht 8. Varkens 29, verkocht 21. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,25 tot f 0,— Eieren per 26 stuks f 1,35. Koers van liet geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,50 a f47.525. —O 3 Januari. 1 uur. Absdale. Sparren enz. Dumoleyn. 6 Januari. 2 uur. Koewacht. Sparren. Poppe. De Heer en Mevrouw ARTHUR WOUTERS bieden vrienden en ken nissen bij de jaarsverwisseling hunne beste wenschen aan en zeggen tevens dank voor de te ontvangen geluk- wenschen. Elewijt, den 1 Januari 1911. Nieuwjaarsgroet Aan den WelEd. heer H. A. van Dalsum, geabonneerden en lezers van de Volkswil, met den wensch van nog meer satisfactie voor allen in 1911, door uw medelid ANTH. VAN FRAAIJENHOVE. Zaamslag, 1 Januari 1911. Veel heil en zegen, Geluk en voorspoed op uw wegen, Breng 't nieuwe jaar, Voor u ja allemaal. F. D. DE WILDE-Strating. Rotterdam. Verschuren wenscht vrienden En geburen veel heil en zegen, En wenscht dat de Volkswil In kracht en lezers stijgen wil. Rotterdam. L. VERSCHUREN. Veel Heil en Zegen aan vrienden en bekenden van de Volkswil. PERSONEEL VAN DE VOLKSWIL. Hulst, 1 Januari 1911. Aan alle vrienden en begunstigers wensch ik een Gelukkig Nieuwjaar. HYP. VERGAUWEN. Veehandelaar, Sint-Jansteen. Ondergeteekende wenscht aan al zijne vrienden en begunstigers een Gelukkig en Zalig Nieuwjaar. E. RODTS-Fassaert. Hulst, Handel in gedistilleerd, enz. Heil en Zegen toegewenscht aan vrienden en begunstigers bij de intrede van het nieuwe jaar. M. W. M1LLENAAR en Echtgenoote. Hulst, 1 Januari 1911. Veel Geluk en Zegen aan vrienden en begunstigers bij de wisseling van het jaar. D. ELENBAAS en Echtgenoote. Hulst, 1 Januari 1911. ZALIG NIEUWJAAR. Veel Heil en Zegen aan al mijne begunstigers. Wed. J. EECKHOUT- v. d. Heiden. Hulst, 1 Januari 1911. Wij wenschen aan alle begunstigers, vrienden en kennissen, zoowel binnen als buiten de stad, veel Geluk en Zegen met 't Nieuwjaar. JOS. BLOMMAERT- v. d. Walle. Hulst. Bij de wisseling van het jaar bieden wij aan vrienden en bekenden onze beste wenschen aan. P. DE LOZANNE en Echtgenoote. Hotel „Graanbeurs" Hulst. ZALIG NIEUWJAAR. J. PH. C. DE PAEPE-Wauters wenschen aan alle vrienden en be gunstigers een Zalig Nieuwjaar toe. Hulst, 1 Januari 1911. Bij den aanvang des jaars wensch ik aan mijne geachte begunstigers, vrienden en bekenden veel Geluk en Voorspoed. CH. FASSAERT-van Kemseke. Hulst, 1 Januari 1911. Aan mijne geachte begunstigers en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar toe gewenscht. AUG. BUIJSSE. Hulst, Hoek Lange Nieuwstraat. Compliment van den Dag aan vrien den, kennissen en begunstigers. WED. C. L. CAMMAERT. Spoorzicht. Hulst, 1 Januari 1911. Bij den aanvang van 1911 wen schen wij aan onze geachte burgers, vrienden en familie een Zalig Nieuw jaar. J. P. DE SMIT-Heijnsdijk. Hulst. Mijn beste wenschen aan mijne ge achte begunstigers, vrienden en ken nissen van Hulst en omgeving bij den aanvang van het nieuwe jaar. JOS. WILLEMS. Hulst. ZALIG NIEUWJAAR. J. KOOLEGEM- en Echtgenoote wenschen aan vrienden en begunsti gers een jaar van Heil en Zegen. Hulst, 1 Januari 1911. Zegen en Voorspoed aan vrienden en kennissen in het nieuw begonnen jaar. C. W. VERWER en Echtgenoote. Hulst. Aan mijne vrienden en begunstigers van Kapellebrug, Sint-Jansteen en Hulst een gelukkig jaar, ook aan alle vrien den van de Volkswil, en daarbij vol harding. J. HERREWEIJERS, Kapellebrug. Aan begunstigers, persoonlijke vrien den en die van de Volkswil Heil, Zegen en Voorspoed in 1911. P. VERMORKEN. Hontenisse. Heil en Zegen aan vrienden, oude zaken vrienden en kennissen. Sint-Jansteen, 1 Januari 1911. A. van der PLUIJM Rz. Villa Rustoord. ZALIG NIEUWJAAR, j. BOERJAN en Echtgenoote wen schen vrienden en bekenden een Ge lukkig Nieuwjaar. Gravenhage, Jacobastraat. 54. ZALIG NIEUWJAAR. P. DE ROOS en L. DE ROOS gebo ren Rottier, Heemsterhuisstraat 188a Den Haag wenschen vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. Geluk en Voorspoed aan vrienden en bekenden en vooral aan Heeren abonneerders van de Volkswil zij allen met het jaar 1911 toegewenscht door M. A. C. KIEBOOM. Hulst. Alle begunstigers, lezers van de Volkswil, vrienden en bekenden veel geluk en voorspoed in het nieuw begonnen jaar. C. J. CUIJLE, Boek- en Handelsdrukkerij. Drukker van de Volkswil. Hulst. ZAllISLAfi, Geneeskundige. een nieuw gebouwd alles geheel van steen, op eigen grond, te C I i n g e aan de Voddestraat. Te bevragen bij den eigenaar-be woner R. WILLAERT. een in goede staal zijnde tevens geschikt om op een klein water te visschen met aiie tuig. Adres Bureau Volkswil onder letters A. C. A. Het kantoor der erven Mr. J. G. "VAN DEINSE te Hulst is geopend den Maandag van iedere maand van 10 tot 1 uur. Advocaat-Procureur Ie MIDDELBURG, is 101.24 Ivf MAANDAG bij DTEELEMAAS te HALST tc spreken. I> Dt\ GROOTER GOEDER HOOP. Fabriek van voor Heeren en Damen. Alle KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. 1, HOUTBRIEL (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. o Voor het zich opgeven als abonné, het plaatsen van advertentiën en het betalen van abonnementsgeld voor DE VOLKSWIL, kan men zich wenden bij den heef bij J. F. DE SMET-LAGET Station Hulst.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1910 | | pagina 3