De Volkswil BIJVOEGSEL van van 12 November 1910. 1D-BE1INDSÜ BRIEVEN 43 FEUILLETON. Burgerlijke stand. IX Herfstmijmeringen. De herfst is weer daarDe maand October heeft weer zijn intrede ge daan, en alzoo is voor deze streken weer een tijd van groote drukte en bedrijvigheid aangebroken. De suiker- bietencampagne is weer begonnen en op dit oogenblik in vollen gang. Vele rappe en nijvere handen zijn weer bezig den „oogst" binnen te halen. Mannen, vrouwen, kinderen zelfs, be geven zich al voor dag en dauw naar den akker om beeten te rooien, en keeren niet weer, alvorens de avond schemering hen belet het werk verder voort te zetten. Het vervoer van de suikerbieten van den akker naar haven of spoorwegstations brengt ook veel drukte mee. En ook op laatstge noemde plaatsen is de bedrijvigheid groot. Heele heuvels van bieten kan men om dezen tijd zien opgestapeld aan havens en spoorwegstations, en het lijkt wel of de volle treinen en volle schepen die dagelijks bezig zijn de bieten naar hun bestemming, de fabriek, te vervoeren geen verminde ring brengen in de massa die aanwe zig is. Gedurende een heele poos is de aanvoer veel grooter dan het ver trek, waardoor de groote ophoopingen aan de los- en laadplaatsen ontstaan. Houdt de aanvoer eenmaal op, en dit geschiedt natuurlijk als de laatste bie ten gerooid zijn, dan zijn ook de heu vels aan de los- en laadplaatsen spoe dig geslonken, en allengs geheel ver dwenen, en behoort de bietencampagne weer tot het verleden. Ik sprak hier boven van „oogst" en inderdaad mag m. i. dit woord met het volste recht op de bietencampagne worden toege past-. Voor vele kleine landbouwers hier, is de bietencultuur een levens- quaestie. Vroeg in het voorjaar reeds worden de bieten „gecontracteerd." De landbouwers stellen zich met dit doel in verbinding met de agenten van de suikerfabrieken. De prijzen wor den bepaald, en voor elk gemet bieten dat wordt „gecontracteerd" wordt een voorschot betaald varieerende tusschen 30 en 40 gulden. Vooral voor de kleine landbouwers, die niet al te dik „in de slappe was zitten" is dit voorschot dikwijls een groote uitkomst, daar bij weinig inkomsten in den zomer, toch ook door hen, een niet onbelangrijk bedrag aan arbeidsloon enz. moet wor den uitgekeerd. Doch ook voor de arbeiders is de bietencampagne hoofd zakelijk „de oogst." In een paar maan den tijds toch moet het product wor Geschiedkundige roman uil dcu lijd der Hachabein. EERSTE BOEK. (o)—o—(o)— ONI AS NA Alt DE BALLINGSCHAP. XII. Aldus riepen opgewonden de ouder lingen en keken elkander radeloos aan vele jonge priesters daarentegen traden uit den kring en stemden niet in met den kreet van verontwaardigde afkeu ring hunner meer bejaarde broederen. Met lijkbleek gelaat en van onstel- tenis wijd opgesperde oogen stond Judas naast zijn leermeester. Jethro had hem reeds alles medegedeeld, doch hem streng verboden zijn gevoelen luide kenbaar te maken. Thans stond hij, bij de heerschende verwarring en ontzetting gemakkelijk over het hoofd gezien, roerloos aan de rechterzijde van zijn leermeester, die hem geen enkele seconde uit het oog verloor, en hij zag met stokken- den adem, hoe de Sadduceën ter zijde traden en hoe zelfs vele Pharizeën zich schokschouderend bij hen aan sloten. Hij zag het aan met saainge- klemde tandenwant hetgeen daar den opgeruimd wat voorwaar geen kleinigheid isHonderden hectaren worden hier met bieten bebouwd, op sommige plaatsen gelijkt Zuid-Beve land op één grooten bietentuin Werk loosheid kent men dan ook om dezen tijd van 't jaar hier niet, en 't is zelfs noodig vreemde krachten te importee ren om met de werkzaamheden op tijd gereed te zijn. Zoo treffen wij hier soms menschen aan uit Koewacht, St. Jansteen, Hulst, en zelfs uit Belgi sche grensplaatsjes om bieten te rooien. Het spreekt vanzelf dat bij deze drukte een flink loon wordt verdiend, wan neer althans het weer niet al te on gunstig is. Dit is natuurlijk voor vele gezinnen een ware uitkomst, en het is ook wel noodig, aangezien er op de bietencampagne, in den regel een tijd perk volgt van groote slapte in de iandbouwwerkzaamheden. De men schen moeten in dezen tijd hun „oogst" binnen halen, want den winter, het ongunstige jaargetijde, is ook voor velen zeer ongunstig in de portemon- naie. Zoo ziet men, al verdienen de menschen tegenwoordig een „dubbel" loon, men hun dit volstrekt nog niet behoeft te benijden, daar voor hen weer een tijdperk aanbreekt, waarin weinig, of bijna niets wordt verdiend. De werkloosheid, de gedwongen werk loosheid, is dan ook wel het grootste spook in het arbeidersleven „hoe velen worden daardoor toch tot ongeluk en armoede gedoemd, hoeveel vrou wen en kinderen moeten daarvoor toch onverdiend" lijden. Hoe noodig, en nuttig zou het toch zijn, dat er flinke landarbeidersvereenigingen be stonden, die in tijden van werkloos heid konden aankloppen bij de ge meentebesturen om een toelage uit de gemeentekas, zooals thans in sommige plaatsen reeds geschiedt of geschieden kan door werkelooze ambachtslieden. Wien zal het werkeloozenvraagstuk geheel oplossen Dien is zeker den nobelprijs waardig, en zou den dank van de heele wereld verdienenDoch te streven naar het bereikbare, en naar hetgeen reeds op sommige plaatsen blijkt te worden toegepast, tot le nigen van nood en armoede is onzes inziens plichtEr is immers genoeg voorraad van alles en voor allen op de wereld Hoe is 't dan mogelijk dat steeds een zeker deel van de menschheid, met angst en vreeze de sombere tijden tegemoet zien, waarin slechts honger en ellende hun deel is, niettegenstaande zij gaarne in ruil voor brood hun arbeidskracht zouden willen verpanden, doch niet kunnen, omdat die op dat oogenblik niet wordt be geerd. Doch zooals ik reeds boven geschiedde was verraad, was trouw breuk aan de heilige zaak. „Onias, is het waar, wat Jethro zegt riep een der ouderlingen den hoogepriester toe. „Heeft Jason „Het is de waarheid, Hananja," ant woordde Onias en liet het hoofd op de borst zakken. „Eer zal een palm ontspruiten uit de steenen van den tempelmuur, dan dat Jason wortel schiete in het heilig dom des Heeren riep Hananja vol ijver. „Als Jason, de slaaf des konings, hier komt en hij tegen u opstaat, dan zullen wij hem volgens onze wet von nissen Onias wierp een langen, smartvollen blik op de schaar dergenen, die eenigs- zins ter zijde getreden waren, als om zich af te zonderen. Vervolgens trad hij één schrede voorwaarts, strekte de hand uit, om stilte te gebieden, en zeide „Niet allen denken er over zoo als gij, Hananja. Ik zie mannen onder ons mei schuwen blik, die het hoofd laten hangen als melaatschen, omdat er in hunne gemoederen verraderlijke gedachten rondgaan." Een gemompel van verlegenheid liep door de rijen, en Jethro riep, terwijl hij smeekend zijne hand op den arm des hoogepriesters legde „Deze stonde schreeuwt om trouwe. Welaan dan Op den dorschvloer des Heeren zal ik u wannen, opdat het kaf zich scheide van de tarwe, de ontrouw van de trouwe, de leugen van de waarhetd zei, wat op de eene plaats mogelijk blijkt voor ambachtslieden, kan althans op de andere worden geprobeerd door de landarbeiders. Op veel dorpen hier op Zuidbeveland bestaan reeds werk- lieden-vereenigingen, meest met hoofd doel onderlinge verzekering tegen ziekte, en ook wel enkelen die zich met verkiezingen, het stellen of steunen van candidaten voor Kamer, Staten of Ge meenteraad bezig houden. Met werk loosheid houden, of hielden ze zich tot dusver, voor zoover ons bekend, nog niet bezig, ofschoon dit onzes inziens zeer zeker tot de competentie van die vereenigingen zou behooren, niet alleen, doch zelfs een eisch van dezen tijd zou zijn. Door wijziging in de cultuur, en voornamelijk door de enorme toename in de bieten- en aardappelencultuur in deze streken ge durende de laatste jaren, komt steeds weer periodiek een tijd van groote drukte, en een tijd van groote slapte en werkeloosheid terug, en zou het vor men van een kas, voor uitkeering bij' werkloosheid, gesteund door de Ge meente, door toepassing van het zoo genaamde „Gentsche stelsel", in een groote behoefte kunnen voorzien. Waar is de vereeniging die het initiatief hier voor neemt Wij durven wel bij voor baat verzekeren, dat de Redactie van „de Volkswil", hulpvaardig als altijd, wanneer het de belangen van de arbeiders geldt, niet in gebreke zal blijven, om desverlangd moreelen steun te verleenen, hulp en raad te verschaf fen indien deze mocht noodig blijken of worden verlangd. We hopen dan ook van harte dat deze „mijmeringen" onder de oogen komen van hen die dit aangaan, en bereid en in staat zijn om hun gedachten en gevoelens op dit punt nader uit te werken, en zoo mo gelijk in daden om te zetten. Alle begin is moeilijk, dit is meermalen bij ondervinding gebleken, doch waar een wil is, is een weg, en „de Volkswil" is daar om de belangen der misdeel- den langs wettelijken en ordelijken weg te helpen bevorderen, ondanks alle voetangels en klemmen welke haar in den weg worden gelegd. LUCTOR. 0 Bosch kapelle. Huwel.-aang. 28 Oct. Alphonsus de Loos, oud 29 j., jm. en Philomena Schelfaut, oud 35 j., jd. Geboorten, 5 Oct. Aloysius, z. van Petrus van Houdt en van Louisa Cat harine de Roos. Overlijden. 29 Oct. Pieternella Lam bert, oud 69 j., wed. van Anthonius Truijman. Clinge. Huwel.-voltrekk. 19 Oct. Franciscus Johannes de Bleijser, oud 24 j., jm. en Maria Francisca Roelans, oud 21 j., jd. Geboorten. 18 Oct. Henricus Bene- dictus, z. van Aloijsius van Haute en van Maris Theresia Breijaart. 24 Oct. Richard Leonard Marie z. van Oscar Johan Marie Kieboom en van Eugenie Marie Bogaert. 31 Oct. Petrus Jose- phus, z. van Petrus Cirillus Vermeu len en van Mathilda Maria de Vos. •Overlijden. 16 Oct. Een als leven loos aangegeven kind van het m. ge Broeders, al wie het met Onias en de wet des Heeren houdt, plaatse zich aan mijne zijde. De vrienden van Jason daarentegen mogen zich verwijderen uit het heiligdom, hetwelk door hunne tegenwoordigheid wordt ontheiligd 1" Met den kreet„Voor Onias en het rechtschaarden de aanhangers van den ouden van zaken zich aan de zijde van hunnen woordvoerder. Doch niet allen kwamenmeer dan een derde bleef achter. Jethro wierp den ongetrouwen een van toorn vlammenden blik toe en zeide dan op den toon der diepste verachting: „De vrije mannen van Israël staan gescheiden van de konings- slaven Scheert u weg, verraders „Wij zijn geen verraders!" riep een der aanhangers van Jason. „Wij laten ons niet als slaven behandelen schreeuwden ook de anderen. „Wij gaan niet heenWij hebben hetzelfde recht als gijdreigden hier en daar eenigen. Beide partijen maten elkander met blikken, fonkelend van haatelk oogen blik kon de netelige toestand noodlot tig worden. Toen trad Onias nog maals naar voren met eene uitdrukking van eerbiedafdwingende fierheid op het ernstige gelaat. Staande midden tusschen de partijen, die tot den aan val gereed waren, riep hij den aan hangers zijns broeders toe: „Wat gij ook tegen mij hebtgij ziet, dat gij de minderheid uitmaakt. Verwijder u thans en doet den tempel geen ge slacht van Carolus Ludevicus Janssens en van Rosalia de Vos. 18 Oct. Na- thalia Timmermans, oud 83 j., wed. van August van Vliembergen. Johannes Ludovicus de Koning, oud 3 j., z. van Leopoldus en van Maria Clotilde Boeckling. Graauw. Huwel.-aang. 29 Oct. Al phonsus Verlinden, oud 35 j., jm. en Sophia Charlotte Heijdens, oud 27 j., jd. Huwel.-voltrekk. 11 Oct. Jacob Hu bert Colbers, oud 30 j., jm. en Ange lina Catharina Dalmijn, oud 23 j., jd. Theodorus Johannes Willems, oud 26 j., jm. en Louisa Phelomena Dalmijn, oud 27 j., jd. 14 Oct. Petrus Alphon- sius Hendrickse, oud 43 j., jm. en Maria Phelomena Bernaert, oud 37 j-, jd- Geboorten. 2 Oct. Madelaine, d. van Judocus de Koster en van Maria van Daalen. 18 Oct. Celina Chatharina, d. van Adreas Ivens en van Prudentia Verras. 16 Oct. Leonardus Alphonsus, z. van Franciscus Vleeskens en van Anna Maria Verschuren. 17 Oct. René Petrus, z. van Alphonsus Hulshouten van Mathilda Apolonia Lemsen. 31 Oct. Jacobus Pieter Adrianus, z. van Jacobus Cornelis Boogaart en van Maria Christiana Geene. Overlijden. 3 Oct. Francies Kouijzer, oud 79 j., weduwn. van Anna Maria Louisa Hofman. 18 Oct. Pieter Fran cies Buijl, oud 62 j., echtg. van Anna Maria Bernard. 25 Oct. Angelina Serie, oud 3 m., d. van Adrianus en van Rosalia Heijdens. Zuiddorpe. Huwelijks-aangiften. 18 Oct. Josephus Joannes Adriaenssens (van Doel), oud 27 j., jm. en Leonia Maria van Laere, oud 33 j., jd. Geboorten. 21 Oct. Martha Dorothea Stephania, d. van Petrus de Witte en van Julma Louisa Rooms. 22 Oct. Irma Maria Joanna, d. van Carolus Ludovicus van Nieulande en van Delp- hina Philomena de Block. Overlijden. 20 Oct. Augustinus Ver- vaet, oud 87 j., weduwn. van Dominica Elisabeth de Jonghe. 25 Oct. Een als levenloos aangegeven kind van het m. geslacht van Isidorus Baeijens en van Maria Sophia Roelandt. 29 Oct. Lucretia de Coninck, oud 87 j., weduwe van Petrus Francies Verhoeve. St. Jansteen. Geboorten 18 Oct. Joannes Albertus, z. van Charles Louis de Block en van Florentia Thuije. 20 Oct. Joseph, z. van Augustus de Koning en van Louisa d'Haan. 28 Oct. Francis cus, z. van Karei Lodewijk Wilssens en van Amelia Lippens. Overlijden. 23 Oct. Francisca d'Hont, oud 85 j., wed. van Anthonius Zegers. 24 Oct. Maria de Potter, oud 1 j., d. van Franciscus Ludovicus en van Louisa van Eek. 28 Oct. Petrusjohannes der Weduwen, oud 5 j., z. van Carolus Ludovicus en van Philomena Triest. 29 Oct. Joseph de Koning, oud 1 w., z. van Augustus en van Louisa d'Haen. 31 Oct. Julia Victoria Mangnus, oud 1 j., d. van Modestus en van Apolonia Baart. Stoppeldijk. Geboorten. 5 Oct. Alphon sus, z. van A. E. J. Claeys en van M. L. van Loenen. 8 Oct. Camillus, z. van P. F. Dobbelaar en van J. M. Pieters. 9 Oct. Anna Fidelia, d. van tuige zijn van onwaardige handelin- gen De partijgangers van Jason en van de Syriërs stonden nog een korte wijl besluiteloos, doch een blik op de overgroote meerderheid hunner tegen standers maakte het hun duidelijk, dat een voorbarige strijd hen in 't verderf zou storten. „Komt, laten wij naar Jason gaan schreeuwden zij uitda gend en stapten in gesloten gelederen naar de poort. Nog eenmaal bleven zij besluiteloos staan, en een uit hun midden riep dreigend „Heden worden wij verdreven, maar morgen gijWij komen terug Nauwelijks had hij deze bedreiging geuit, of hij wankelde en moest door zijne kameraden ondersteund worden hij was door een steen aan het voor hoofd getroffen. In het volgende oogenblik had iedere hand een steen omklemd. Maar reeds stond de hoogepriester met opgeheven handen tusschen de partijen. „Werpt die steenen weg!" riep hij gebiedend, „weg met die stee nen Aanstonds kon de gebrekkelijke grijsaard een offer worden van zijn verwoede vijanden, toen Judas zich van zijn leermeester losrukte, zich tusschen den hoogepriester en de af valligen wierp en met zijn eigen lichaam den gezalfde des Heeren dekte. „Bij den toorn van Jehova, weg met 1 die steenenriep Onias nogmaals, terwijl hij Judas terugdrong. Zijn moed Alph. Jansen en van S. M. Michielsen. 19 Oct. Martha, d. van J. F. van der Veeken en van M. A. Gelderland. 28 Oct. Leonie, d. van H. de Rijck en van A. M. Dankaert. Petrus Franciscus, z. van A. van Overmeeren en van M. S. Romel. 30 Oct. Johannes Franciscus, z. van M. der Weduwe en van C. Crombeen. Overlijden. 14 Oct. Pieter Jacobus Lauwers, oud 82 j., weduwn. van M. A. Staal. Hoek. Huwel.-aang. 20 Oct. Fran- gois de Jonge, oud 23 j., jm. en Eli zabeth Wolfert, oud 21 j., jd. Huwel.-voltrekk. 18 Oct. Jacobus Jan Dolk, oud 28 j., jm. en Maria van Alten, oud 22 j., jd. Geboorten. 18 Oct. Pieter, z. van Cornelis Riemens en van Gildrina Meertens. 22 Oef. Jannes Abraham, z. van Jozias Abraham Leenhouts en van Maria Wilhelmina Tollenaar, 27 Oct. Janna, d. Johannes Jacobus 't Gilde en van Pleuntje Kempe. Overlijden. 25 Oct. Willem de Put ter, oud 2 m., z. van Salomon en van Tanneke Ester Rouw. 30 Oct. Jozias van Doeselaar, oud 73 j., weduwn. uit het eerste huwelijk van Helena Deij en uit het tweede van Jeleijntje de Witte. Hengstdijk. Huwel.-aang. 28 Oct. Aloisius Cornelius Hermans, oud 37 j,, jm. en Christina Petronella de Poorter, oud 37 j., jd. Huwel.-voltrekk. 21 Oct. Alphonsus van den Bergen (van Zaamslag), oud 28 j-, jm. en Philomena van Laere, oud 29 j., jd. Geboorten. 17 Oct. Eduardus Johan nes, z. van Petrus Johannes van Me- groot en van Louisa Merk. Overslag Geboorten. 18 Oct. Maria Catharina d. van Cijrille Baecke en van Emerentia Maria van Laere. Overlijden. 17 Oct. Margaretha Wil lems, oud 3 j., d. van Edmondus en van Maria Catherina Wuijtinck. 29 Oct. Emerentia Scholastica van de Vijver, oud 40 j., echtg. van Desiré Bernardus de Coene. Stoppeldijk. Huwelijks-aangiften. 20 Oct. Alphonsius Roegiest, oud 21 j., jm. en Blondina de Vos, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Oct. Joseph Louis Renique, oud 24 j., jm. en Augusta Maria Rosalia Stroobant, oud 24 j., jd. Geboorten. 25 Oct. Madeleine Marie, d. van Petrus de Maet en van Maria Louisa Hollebosch. 27 Oct. Aline Julie Cornelia, d. van Henricus Franken en van Norma Virginie van den Bossche Overlijden. 20 Oct. NataliajOngena, oud 77 j., wed. van Augustus Poppe. Zaamslag. Huwelijks-aangiften. 20 Oct. Gerard Zoutewelle, oud 21 j., jm. en Maria van Es, oud 23 j., jd. 27 Oct. Jozias Bareman, oud 25 j., jm. en Catharina Magdalena Jansens, oud 25 j., jd. Geboorten. 19 Oct. David Jan, z. van Christina Bareman en van Geerrui Klara den Doelder. 22 Oct. Framboise Dina, d. van Cornelis de Visser en van Suzanna Dina Scheele. 24 Oct. David, z. van Cornelis Bareman en van Metje Riekwel. 26 Oct. Abraham Pie ter, z. van David Pieter Bastinck en en ontzagwekkende houding ontwa penden de verbitterdende steenen vielen op den grond en langzaam ver wijderden zij zich, die uit den tempel waren verdreven. Lang, zeer lang oogde de grijsaard hen na, en eerst na geruimen tijd keerde hij zich tot hen, die waren ach tergebleven. „Mannen van mijn volk!" riep hij, „dienaren der hoogste wet Ik begrijp uwen wrok en eerbiedig de smart, waarmede gij uwe verdwaalde broederen nastaart Knarsetandend en met een vervloeking op de lippen ver wacht gij Jason, die, door de Syriërs ondersteund, van daag of morgen zijn voet zal zetten in dezen tempel, om als hoogepriester te heerschen over Israël. Wanneer gij u tegen hem ver zet, dan valt gij onder het zwaard der Syriërs. Waartoe u dus gewikkeld in een nutteloozen broederkrijg, die onze schande en onmacht naar alle landen zou verkondigen De trouwe dienaren van Jehova mogen hun leven niet op offeren, alsof het geen waarde heeft; want Israël heeft in dezen tijd van af valligheid en verwarring meer dan ooit behoefte aan trouwe mannen." „Gij wilt dus uwen broeder erken nen vroeg Hananja. „NimmerGod alleen schonk mij mijn ambt, en alleen Hij kan het mij ontnemen. Ik zal met mijn zoon naar de vrijstad Daphne vluchten. Vandaar zend ik brieven en boden naar den koning, om mijn recht terug te eischen."

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1910 | | pagina 5