Leon van Bel-Bruwiere, en C. J. CUIJLE J. M. BLOMMAERT, Zangvereeniging „Apollo" te Hulst. Eerste Win terconcert H. van Trichtveldt, Algemeen depot van YV iel rijders F» F. Colman, Hoek- Courant en Handelsdrukkerij Solied Ueeren-, Dames- en Kinderwerk, op Dinsdag 15 November 1910, P R O G R A M M A. De Naamgenooten, Bochelpret, 2. Apotheek Apotheek-Drogerij Fr. Tuypens, Fr. Tuypens, Statiestraat, 5 Ibis St. Nikolaas, o IIOEDEN voor Damen, Juffers en Kinderen. LUIJERMAND, DOOP- en andere ARTIKELEN. Groole Markl 00, St. INikulaas. 1. WITTE HOESTPILLENbeste remedie tegen hoest en alle longont stekingen. De doos fr. 1, 2. Dr. LEYDT'S BORSTSIROOP tegen kinkhoest en borstziekten der kinderen. De flesch fr. 0,75. 3. BORSTBALSEM: Koning der balsems, tegen hoest en alle longont stekingen voor personen boven de 18 jaar. De flesch fr. 1,- 4. ASTHMA POEDER Heilmiddel tegen asthma, langdurige bronchiet, en kortborstigheden. De doos fr. 2,—. 5. POEDERS VAN HET ROODE KRUISgenezen alle koortsachtige zenuwontsteltenissen, de beste die er bestaan, tegen alle pijnen of ongemak ken der maandstonden (regels.) De doos fr. 1,25 de 3 doozen fr. 3, 6. GELE POEIERS VAN Dr. ANT- HEUNIS tegen alle zenuwkoortsen op de tanden, in het hoofd, in de rug, enz. De doos fr. 0,75. 7. TANDPIJNDRUPPELS VAN Dr. ANTHEUNISde hevigste pijnen op de tanden, bijzonder veroorzaakt door slechte of holle tanden, zijn oogen- blikkelijk gestild. Het fleschje fr. 0,50. 8. TANDPOEIER bewaart de tan den schoon en zuiver, en geeft frisch- heid aan den mond. De doos fr. 0,75. 9. HAIMA vloeibaar ijzerpreparaat, geeft bloed- en levenskracht. De flesch fr. 1,— 10. MELKTRAAN inhoudende 50% besten Noorweegschen traan en phos- phoorverbindingen van kalk en soda aangenaam van smaak en gemakkelijk verteerbaar door de zwakste maag bezit zeer krachtgevende hoedanighe den, die hem bijzonder aanbevelen in gevallen van hoest, ontsteking der keel, kinderzwakte, slappe leden, enz. De flesch fr. 1,50. 11. MAAGPOEDER: middel tegen alle maagontsteltenissen, gal, slijmen, maagpijn, maagzuur, brand aan de maag, overgeven enz. De doos fr. 0,75. 12. ROZEPILLEN maag- en darm versterkende pillen, slappe maag, slechte spijsverteering, gebrek aan eetlust. De doos fr. 1.25. 13. WERELBEROEMDE WONDER ZALF geneest velziekten, droog- en nat zilt, katrienwiel, jeuking, brand op het hoofd, in het gezicht, in den baard, verders allen anderen brand. Het potje fr. 0,75. 14. ROBURITEtegen eksteroogen, likdoorns, wratten. Het fleschje fr. 0,50" 15. STRIJKMIDDEL tegen rhuma- tismus, sciatika, verschot, stramheden der gewrichten, verlamming der spieren, en alle stijften voortkomende van ge- brokene ledematen. De halve, flesch fr. 0,50, de flesch fr. 1,00. 16. VUUR WAT, onovertrefbaar bij flerecijn, rhumatism, luchtpijpontste king, enz., enz. Alsook alle remedien voor het Yee. Yerders alle specialiteiten. Gaat, alvorens ge een RIJWIEL of eenig ONDERDEEL koopt, bij onder- geteekende eens zien, en ge zult ver baasd staan over de lage prijzen. Wie eens bij mij gekocht heeft zal niet meer elders koopen. Oude Velo's worden ingeruild. Reparatiën spoedig en goedkoop. Met de meeste aanbeveling, HEIKANT ST. JANSTEEN. Bijzondere remodii'n van de Apotheek Albert van Bel,StatiestraatISt.IVikolaas. Zwarte Maagpoeders. Indien gij lijdt aan slechte spijsver teering, zuur aan de maag, watergal, zwaarte, opzwellen en pijn aan de maag na het eten, slechte smaak in den mond, pijn in den rug en in het hoofd, steeken aan de maag en in de darmen, neem dan de zwarte Maagpoeders van A. van Bel. 75 cent de doos. Zenuwkoortsen op de tanden, in het hoofd, in den rug, steeken in de zijde, flerecijn in het hoofd enz., alle deze pijnen, zelfs wanneer men zonder baat alle soorten van pillen en poeders gebruikt heeft, worden genezen door de Antind Yralgine, bereid door A. van Bel. 1 frank of 50 ct. de flesch. Hoestpillen. Indien gij hoest of fluimt, indien gij bevangen zijt en uw adem piept, indien gij een valling, loospijpontsteking, keel ontsteking hebt, indien gij aangetast zijt door influenza, griep asthma enz. neem dan de Hoestpillen der Apotheek A. van Bel. 1 frank of 50 cent. YVitte Zenuwepoeders. Soeverein middel tegen alle zenuw pijnen, migraine, schele hoofdpijn, tand pijn, moeilijke maandstonden enz. 1 frank de doos. Gentschestraat HULST. f Adreskaarten. JËÜ5 Aanplakbilletten. Brieven. -jij?» Briefkaarten. jjjgk Bonboekjes. |f| Bruiloftsliedjes. Bidprentjes. 'SSJjj Rouwbrieven Dankbetuigingen. Wnv Enveloppen. vfey Y.Ë* Entréekaarten. skY Kwitantiën. Loonboekjes. M1 Memorandums. fêfo Nota's. Ondertrouwkaarten. «tig éS Programma's JjS Prijscouranten. Rekeningen. Reglementen. Reisberichtkaarten. Stempels. Strooibilletten. W\é Staalkaarten. Vrachtbrieven. Vrachtadressen. Visitekaarten. Jfcr Wissels. Steenhouwerij „"De Graniet" Gazometerstraat St Ni kol aas (Waas.) Kappen en leveren van alle soorten Blauwen en witten Arduin, Marmer- en Beeldhouwwerken. Bijzonderheid van Monumenten en Grafzerken. Op aanvraag teekening en prijslijst gratis. MeestersteenhouwerEDM. INGEL8. van af' CO.65 per paar. Soiied leer en nette afwerking. Het goed beveelt zich zelf aan. Schoenmaker, UHAAI W. Directeur de Heer ED. DE STOBBELEERE. Bavo. B. Timmermans. F. Biesbroek. F. de Silva. in het lokaal Gafé „Apollo'' bij den Heer J de Kort. Aanvang 7 nur precies. Opening der Concertzaal 6V2 uur Eerste Afdeeling. Komt allen mee. Koor Een artist in verval. Kom. Voordracht Een fijne partij. Karakter scène Mijn eerste kennismaking. Kom. Voordracht Naar buiten. Koor Mijn vrouws verjaardag. Kom. scène A. F. Buijsse. Ons Ideaal. Komisch Duet door F. de Silva en F. Biesbroek*. De heldenstam. Koor G. Stauff. 15 minuten pauze. Tweede Afdeeling. Blijspel met Zang in 1 bedrijf. Personen: Paul Adams, goudgraver A. F. Buijsse. Paul Adams, zaakwaarnemerH. de Gucht. Paul Adams, schilder A. Aarens. Beukveld, logementhouder Th. Laureijs. Hans, koffiehuisbediende F. de Silva. Doris, brievenbesteller, J. Reuling. Kluchtspel in 1 bedrijf. Personen: Pimpel, Stomp, Rammel, Th. Laureijs. P. Eggermont. A. Reinhoud. Van Zwabberen, J. Reuling. Nathals, kastelein, J. Blommaert. Van Bultensteijn, A. Everaert. Flesschenburg, A. Aarens. 1 Kast, F. Biesbroek. Klarendronk, J. Smet—Laget. Klop, L. Neefs. N. B. Het is verboden in de Concertzaal te r o o k e n en onder de uit voeringen ververschingen te bestellen of aan te nemen. Plaatskaarten le Rang f0,60. 2e Rang f0,40 alsmede besproken plaatsen a 10 ct. verkrijgbaar aan 't lokaal op den dag der uitvoering. HH. Honoraire Leden hebben v rij e n toegang en kunnen gratis een plaats bespreken' Het Bestuur. J. W. WARNIER, Secretaris. C. J. CLAASSEN, Voorzitter. oud-leerling der Hospitalen Yan Gent. REGENCIESTRAAT 47, (recht over de Middelbare School) (tegen 't standbeeld Rolliers, 1 minuut van de Statie) St. Kikolaas (Waes). GASTER-MAAGPOEIERS. Het eenigste middel dat alle maagziekten geneest in weinige dagen. Nemen on middellijk de ongemakken weg die voortspruiten uit een slechten smaak, aangeladen tong, zwaarhoofdigheid, draaïngen, pijn in den rug, tusschen de ribben, op de borst, vermoeidheid, hart kloppingen, bevangenheid, opzwellen na 't eten, braken, winden, verstopping, zuchten en gapen, moedeloosheid, kit teligheid, slapeloosheid, krampen, trek kingen in de keel enz. enz. 2.50 frank de doos. ZENUWKRACHT. Geneest aliijd, altijdzenuwpijnen op de tanden, in den rug, op de borst, draaiingen, hoofd- ruischen, droefgeestigheid, hartkloppin gen en alle pijnen die door verzwakking voortkomen. Het is een onovertroffen middel voor kinderen tot voorkomen en genezen van beenderziekten, loopende ooren, gezwollen buik, moeilijk op groeien, zwakke ledematen, zieke oogen, vermageren. 2.00 frank de flesch. TOENI AFUGE VAN TRICHTVELDT. Het allereenigst middel, dat zonder vasten, zonder olie in te nemen, zonder levenswijze te veranderen a 11 ij d, altijd, ALTIJD den LINTWORM verdrijft in 15 MINUTEN. 500 koppen van Lintwormen zijn bij den apotheker VanTrichtveldt zichtbaar. De prijs is 10 frank, die worden terug gegeven aan hem die mislukt als de ge bruikswijze goed gevolgd wordt. Niemand durft noch kan zulke waarborg geven. De zwakste personen vrouwen in allen toestand kunnen het zonder het minste gevaar innemen. 10 frank het middel. HOEST- EN LONGPILLEN stil len seffens den hoest, nemen de pijn in de keel en op de borst weg, doen be vangenheid verdwijnen, verdrijven slij men die de longen verstoppen, geven gerusten slaap, bevechten de hoofdpijn na 't hoesten, voorkomen de tering. 75 centiemen de doos. BORSTSIROOP voor Kinderen. De zwaarste borstaandoeningen, de af mattende kinkhoest stillen spoedig en verdwijnen op korten tijd. De he vigste stuipen verzachten onmiddel lijk. Het is een ware lekkernij voor de kleinen. 75 centiemen de flesch. GAL- EN SLIJMPILLEN verdrij ven de gal, ontlasten maag en darmen, beletten geelzicht, zuiveren den mond en vergemakkelijken de spijsvertering. Zij zijn ook zeer bloedzuiverend. 75 centiemen de doos. MIDDEL TEGEN MONDEUVEL (muilplaag). Dit onbetaalbaar middel neemt in één uur weg de blaaskens van het gehemelte, de tong, de lipjes en het pijnlijk inondeuvel verdwijnt. 40 centiemen het fleschje. WINDOLIE verjaagt de winden, stilt de krampen, geeft rust aan kindertjes. JFlesschen van 3050 centiemen en 1 frank. ANTIZUUR heeft een krachtige werking belet zuur in darmen en en maag, groen afgaan, schreeuwen en stampen met de voetjes, braken en zuur overgeven geeft een gerusten slaap. 75 centiemen de flesch. TEGEN EKSTEROOGEN mid del dat onfeilbaar de oudste eksteroogen wegneemt in 4 dagen. ZENUWCACHETTEN „Antipyros" genezen onmiddellijk de hevigste ze nuwpijnen in de hersenen, op de tan den, tusschen de ribben en overal, overal. 75 centiemen de doos. FLORAMA plantaardig, welrie kend bloemenpoeier, maakt het haar droog, licht als dons; het verkrijgt eenen schoonen natuurlijken glans, de vetstof fen verdwijnen en wie het gebruikt ver krijgt eenen overvloedigen, lichten haardos. Gansch onschadelijk en zeer aan genaam. 2 frank de doos. BREUKBANDEN ZONDER RES SORT (Veer). Die puike banden spannen als 'n riem rond het lichaam veroorzaken niet de minste pijn hou den de breuk in zonder drukken, kwet sen nooit laten allen arbeid toe maken operatie onnoodig en ontnemen alle gevaar. Die nieuwe uitving is een weldaad voor 't menschdom. 10 en 15 frank den band. (voorheen K. MABILLE) H0UTBRIEL 23 Verkensmart §t.-Niklaas. o Lezers van stad en buiten, vaders en moeders, gij allen wier groote kom mernis het is de aanhoudende bedrei gingen der ziekten en des doods a te weren, leest aandachtig hetgeen hier volgt NOOIT MISSENDE EN GEVAAR- LOOZE REMEDIEN. ZENUWPOEDERSOnfaalbaar te gen alle pijnen, pijn of zenuwpijn in het hoofd of in den rug, pijn, trek kingen of scheuten in de tanden, zenuwkoorts of nevralgies, netelkoorts, zenuwen aan de maag of in de zijde, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd heid enz. De zenuwpoeders missen nooit hun uitwerksel en kosten slechts 1 frank de doos. ODONTINE of TANDDRUPPELS om oogenblikkelijk de dolle pijn ver oorzaakt door holle tanden te stillen. Fr. 0,25 en fr. 0,50 het fleschje. POEDERS VAN HET WIT KRUIS zonder weerga tegen hoofdpijn en alle pijnen en ongemakken der moeilijke of verachterende maandstonden (regels) OVERGROOTE BIJVAL, duizende ge tuigschriften. Fr. 1,25 de doos, fr. 3)25 de 3 doozen of drijdubbele doos, fr. 6,25 de 6 doozen of zesdubbele doos, fr. 12,de 12 doozen. MAAGPOEDER of het best gekende middel tegen de maagpijn of andere onaangenaamheden voortkomende uit een verslapte maag, als winden, opge zwollenheid, zuur of gevoel van hitte aan de maag, gevoel van gloeiendheid in den buik, gal, opgestoptheid, slechte smaak in den mond, enz. Het MAAG POEDER wekt den eetlust op en helpt de spijzen verteren. 1 frank de doos* GAL- en SLIJMPILLEN, om maag en darmen te ontlasten van slijmen en onreinigheden voortkomende uit eene slechte spijsverteering. De GAL- en SLIJMPILLEN wekken ook den eet lust op en helpen ook de spijzen ver teren. In doozen van 0,75 en 1,25 fr. HOESTPILLEN uitgelezen tegen hoest, heeschheid, bevangenheid, influ enza, keelpijn, asthma en alle ziekten der luchtpijpen. De HOESTPILLEN stillen spoedig den hoest, doen de flui men lossen en weldra verminderen. In doozen van 0,75 en fr. 1,25. TOLUBORSTBALSEM. In dezelfde gevallen gebruikt als de Hoestpillen. Hij. bestrijdt met evenveel bijval alle borst- en keelziekten, maar is vooral aan te raden voor zeer verslapte per sonen en voor kinderen. De TOLU BORSTBALSEM is de koning der borstbalsems, hij geneest en versterkt de borstenhij is onovertrefbaar in krachtdadigheid. Fr. 1,25 de flesch, fr. 0,75 de halve. HEMOGLOBINE OF BLOEDVER STERKEND MIDDEL. Souverein tegen bleekzucht of bloedarmoede met haren nasleep van ongemakken, zooals gebrek aan eetlust, zwaarte en moeite in de beenen en door gansch het lichaam, belemmerde ademhaling vooral in 't omhoog stijgen, hartkloppingen, achter blijven der regels, enz. HEMOGLO BINE is ook souverein in het keeren der jaren, het werkt krachtdadig tegen overtollige verliezen in 't wit of in het rood. Kortom, Hemoglobine is bloed, kracht en leven. In flesschen van fr. 1,en fr. 1,50. BORSTSIROOP. Voorzeker het beste middel tegen de kinkhoest, geen stuipen, geen langdurigheid meer BORST SIROOP geneest op 14 dagen. In fleschen van fr. 0,75 en fr. 1,50. ANTIZUUR of de troost der moeders en redplank der kleinen. Het Anti- zuur TUIPENS geneest de darmen, geeft gezondheid, doet rust en slaap wederkeeren. In fleschen van fr. 0,75 en 1,25 fr. RHEUMATIEKBALSUM, allerkrach tigst tegen rheumatiek, flerecijn, jicht, verschot, alsook tegen verstuiktheid, verwrongenheid enz. De flesch fr. 1. MENTHOLINE, uitmuntend middel om de verkoudheid in het hoofd, anders gezegd den snuiverik te genezen. Het doosje fr. 0,25. O p m e r k i n g. Al deze voortbreng sels, sinds lange jaren beproefd, zijn zonder weergade, en van eene onschat bare waarde. De manier van gebruik is bij ieder produkt gevoegd. Gelieft ze stipt na te volgen. EENIG DEPOTHOUDER: Apotheker-Scheikundige, HOUTBRIEL 23ST.-NI KLAAS.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1910 | | pagina 4