DROGE SPARRENSNOËI Sas van Gent. het mee st gelezen en sympathieke blad, van Eeeland. Verkoopingen. Marktberichten- Advertentiën. vijf stel blinden Huwelijk. Schoenmaker W. A. de Bruijn, F J. AMIAANSE tweeden en derden Te bekomen a 6 cent den bussel, J. F. BLÜHLS. Gewestelijk Nieuws. Correspondentie. Van alles wat. land tot nu toe in de Eerste Kamer vertegenwoordigd was door twee hee ren, waarvan de eene in Amsterdam en de ander in de provincie Zeeland woont. velt. Of men dus Roosevelt ook vreest N. B. Volgens de laatste berichten heeft de partij Roosevelt de zaak verloren. Yleesch uit Argentinië. Uit Wee- nen wordt aan de N. R. Ct. geschre ven De eerste lading vleesch uit Argenti nië is aangekomen, stormachtig toege juicht en stormachtig opgegeten. De bezending was slechts 22.000 kilo en die was in een oogenblik weg. Sla gers en huismoeders stonden reeds bij het krieken van den dag voor de vleeschmarkt, begeerig kijkende naar de groote stukken die, netjes verpakt in linnen zakken, aan de haken hingen. En toen de deuren open gingen, werd er gevochten en gedrongen om een plaatsje aan de toonbank en moest de politie er bij te pas komen om de orde te handhaven. Er werd queue gemaakt en toen in een uur alles ver kocht was, ging er een kreet van te leurstelling op van de honderden, die ook zoo graag wat gehad hadden en zelfs meer dan den marktprijs boden om wat machtig te worden. Zoo groot was de nieuwsgierigheid, en de arme os, die daar ver in het zuiden binnen een paar minuten van een grazenden viervoeter in een stuk bevroren vleesch verandert, heeft het bezwaarlijk kun nen vermoeden, dat zijn schoften daar ver in Europa zouden verhandeld wor den, als gold het een willig beurs effect. En nadat de menschen triom fantelijk hun stuk naar huis hadden gebracht, begon er een algemeene kokerij. De leiddraad daarvoor, reeds lang van te voren in vlugbladen ver spreid, werd geraadpleegd en met een zekere eerbied en verwachting werden de vleeschschotels in families, in res taurants en hotels begroet. De belangstelling was groot, zoowel bij onze vroede vaders op het stadhuis, die een diner met overzeescn vleesch hadden laten aanrukken, als in de kookschool van het slagersgild en die voor restauratiehouders en in de bu reau's der bladen, aan welke men vleesch had gezonden om daarover te schrijven. Er werd geproefd met een aandacht alsof het een fijne flesch gold. En de spanning in de „Wienerstadt" loste zich plots op in een jubelkreet. Men vond het vleesch uitstekend, de proef was glansrijk gelukt. Argentinië, nog gisteren onbekend, is heden po pulair. De duizenden mijlen zijn als. door een tooverslag verdwenen, Argentinië, is ons zoo nabij als Hon garije en Servië, waar wij tot nu toe ons vleesch vandaan haalden en die ons zoo deerlijk in den steek hebben gelaten. Tevreden is ook de gezant van Ar gentinië, die zich gereed maakt om Oostenrijk voor het vaderlandsche pro duct te veroveren. En achter hem zie ik de vertegenwoordigers van Uru guay, van N. Amerika en van Australië opmarscheeren, om ook hunne ossen en koeien hier kwijt te raken, met het heerlijke vooruitzicht, dat, als eenmaal in Oostenrijk het bewijs geleverd is. dat ze goed zijn, dan, bij het toene mende vleeschgebrek in Midden-Euro pa, als gevolg van den wasdom der bevolking en toeneming der industrie, de invoer van dat voedsel niet meer zal zijn te beletten trots tegenstand van regeeringen en vetweiders. Want van de verhalen, dat 't vleesch slecht zou zijn, leelijk van smaak, na- deelig voor de gezondheid en gevaar lijk voor den veestapel, is niets waar gebleken. Het waren bakerpraatjes om de menschen bang te maken, nu slagers, keukenmeiden en huismoeders verklaard hebben, dat het vleesch voortreffelijk is en zij den hemel zullen danken als zij er in het vervolg op rekenen kunnen. Of dit laatste echter het geval zal zijn, nu er speciale booten en groote koel- inrichtingen in Triëst noodig zullen zijn, in quaestieus. Want de regeering is er maar half bij en voelt meer voor de agrariërs en voor de groote heeren, die op hunne landerijen vee houden en van concurrentie niet gediend zijn. Maar het hek is van den dam, En dat is de hoofdzaak. Het bewijs is geleverd, dat aanvoer van overzeesch vleesch in bestaande behoeften voor ziet, maar tevens, dat goede organisatie en verlaging van de thans zeer hooge invoerrechten noodig zijn om dat vleesch tot een volksvoedsel te maken. Nu reeds, waar dit alles nog ontbreekt, is het bevroren vleesch 3 of 6 stuivers goedkooper dan het binnenlandsche, een cijfer dat aanmerkelijk lager zal worden, als de transporten geregeld zijn en de regeering de vergunning invoer permanent maakt en die niet, zooajs thans, naar willekeur kan ver bieden. Het Vrije "Woord, voor Abonnés. Eere wien eere toekomt! Mijnheer de Redacteur. We beleven rare dingen in ons dier baar stadje Hulst. Daar er al velen in uw blad een pluimpje hebben ge had kan ik niet nalaten om mijn vriend Free, de politicus, de eer te geven die hem toekomt. Bij voorbaat dank voor de opname dezer. Ja, ja Free, gij kunt en moogt de Volkswil niet lezen, want gij zijt lid van Volksbond en Kiesvereeniging en ge komt nog al bij vele „Heeren". Maar politiek is het van u als ge meent niet bespied te worden en gij kunt de Volkswil lezen, zie dan steekt het op geen half uurtje. Zoo doen immers al je politieke vrienden want het is nu eenmaal een verboden blad Ge zijt zeker nog bevreesd voor een nieuwe circulaire van den Volks bond Nu wees maar niet bang. Die bond heeft toch al veel goeds tot stand gebracht zooals tooneel, spaar kas, ziekenfonds, een bibliotheek enz. Apropos, van 't ziekenfonds, ben je daar soms ook directielid van Ziet, ge kunt zoo uitmuntend onderzoeken of een ziek lid aan de beterhand is, en de beterschap oordeelen als gene zing. Ziet, dan heeft de bond in u een uitstekend propagandist. In die kwali teit kunt ge waarschijnlijk van mij dan ook dezen raad aannemen. U speelt Zondag en Maandag ook wel eens voor politieke spion. Als ge dit nog eens doet trek dan de kap van je cabane over 't hoofd dan wordt ge niet herkend als ge op de vlucht gaat. M. d. R. dankend als boven. Uw abonné JORIS GOEDBLOED. o De gefopte politieagent1 Het was op Allerzielenavond van het jaar 1910 dat mijn verhaal begint, in het stadje Hulst. Allerzielenavond was ditmaal niets dan een koude gril lige avond, afgewisseld door donder slagen en bliksemflitsen die de zwaar bewolkte lucht doorkliefden. Terwijl de regen bij stroomen neder viel, hiel den de geloovigen zich binnenshuis met gebed en overweging, ter nage dachtenis aan hunne zoo vroeg ont rukte familieleden bezig, en had de een of de ander een akelige droom gehad, of ook wel eens over spoken hooren vertellen. Lang zat eene moe der van zeven kinderen nog te wachten op haren echtgenoot en broeder, die op bezoek was overgekomen. De klok sloeg negen, tien uren, en nog kwamen ze niet. In minder dan een stonde tijds had ze een besluit genomen, en zij zei bij haar eigen, ik zal ze toch ook wel eens een poets bakken. Fluks een gaatje in den zolder geboord, een langen draad met een ledigen klos er aan gebonden, op den vloer gelegd en gewacht op de dingen die komen zou den. Zie zoo, sprak ze tot haren oudsten zoon, die mede opgebleven was, wij zullen ons eens kostelijk amu seeren, wij draaien de lamp uit en gaan naar boven, wel wetende dat haar broeder politieman, en haar echt genoot van geen klein geruchtje be nauwd waren. De klok had tien uur geslagen, nog niets. Het werd half elf. Ja, daar hoorde ze welbekende voet stappen. Haar man en haar broeder kwamen thuis. Alles al in rust hoorde ik de politieman zeggen, en de man antwoordde dan zullen wij ook maar gauw instappen, en na een kort avond gebed sliepen ze den slaap der recht vaardigen en geruste zielen. Dit kan een tijdje geduurd hebben, toen ze opgeschrikt werden door een lawaai in huis, alsof er wel twintig spoken in rond doolden. Zeg zwager, riep de politieagent, hoort ge niets Wat, wat, hoort ge dat helsch lawijt niet, het is of de duivels uit de hel zijn losgebroken. Weer hetzelfde geklop en geklets en lawaai, altoos maar door. Het zijn wellicht dieven, ja vreeselijke moordenaars. Zwager, komt er uit, en weldra togen, onze politieman met de pook van de kachel vooruit, en zijn zwager met het licht achterna den gang in. Stil, stil, nu zijn ze weer in huis, we zullen ze eens te pakken krijgen. En de politieman balde zijn vuisten en knarste op zijn tanden. De zwager zag er vreeselijk uit, doch was iets zenuwachtiger dan de politieman, want die had al voor heetere vuren gestaan. Ja hij had voor niemendal geen twee lintjes op zijn borst. Nu, goed opgepast, hij kan ons niet meer ontsnappen, en terwijl ze zochten ach ter dieren en spoken, kon zijn zuster het op den zolder niet meer uithouden en proestte het uit van het lachen, en ze kwam naar beneden en sprak tot haren echtgenoot en broeder de poli tieman Nu heb ik gezien dat ge jon gens van Jan de Wit zijt, maar ver geet dit niet, dat ééne vrouw listiger is dan tien mannen. EEN LUISTERVINK. U, mijnheer de Redacteur, mijne welgemeenden dank voor de plaats ruimte, met de hoop u in den loop van dezen winter nog meermalen in mijn geliefkoosd blad De Volkswil, eenige plaatsruimte als abonné te mogen vragen. Hulst, 10 November 1910. VOOR DEN OOIEVAAR. o Sint-Jansteen. Omdat nog altijd de leerlingen van de openbare school aan den Heikant het beste hun catechismus kennen van geheel de gemeente f 0.10 Sint-Jansteen, in de hoop, dat de Zanenbok voor de gei ten vereeniging goed zal be vallen - 0.10 Vorige lijst - 76.115 Totaal - 76.315 15 November. 11 uur. Zaamslag. Esschenboomen. Dregmans. 16 November. 1 uur. Lamswaarde. Inboedel. Dumoleyn. 16 November. 11 uur. Zuiddorpe. Canadaboomen. Dregmans. 17 November. 1 uur. Zuiddorpe, Plaat. Canadaboomen. Dregmans. 19 November. Half twee. Hoek. Woonhuis enhuisraad. Van der Moer. 22 November. 11 uur. Koewacht, Nieuw-Karnemelkpolder enz. Kanada- boomen. Dregmans. 26 November. 1 en 3 uur. Sas van Gent. Meubelen en woonhuis. Dumo leyn. 30 November. 2 uur. Woon- en pak huis. Dregmans. Hulst, 7 Nov. Per 100 K.G. Tarwe f 9,00 a f 9,50, Rogge f 7,00 a f 7,00, Wintergerst f 8,50 a f 8,75, Zomergerst f 0,00, a 0,00. Haver f 7,00 a f 0,00, Erwten f 12,00 a f 16,00, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f a f —,00, Bruineboonen f 13,00 a f 13,50, Boekweit f 00,00 a f,00, Lijnzaad f a f 00,00, Aardappels f4,00 a fO.OO Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 21, verkocht 9. Varkens 28, verkocht 16. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,05 tot f 0, Eieren per 26 stuks f 1,70. Koers van liet geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,50 k f47.525. Tengevolge van verandering bij Notaris VAN DALSUM te Hulst TE KOOP vroeger aan den voorgevel. o— Eenv. Jnffrouw, met eigen kapitaal, wenscht kennism. met beslist net persoon. Br. frco Letter O aan het Algemeen retAdventie-BureauNewtonplein 72 DEN HAAG. ÜïfS^80" ondergeteekende maakt aan zijne geachte Stad- en Landgenooten bekend, dat hij zich gevestigd heeft als op het GODSPLEIN nabij de Dubbele Poort. Onder een nette bediening hoopt hij ieders vertrouwen waardig te zijn. Mr. Schoenmaker HULST. IN DEN GRÖOTEN GOEDEN KOOP. Fabriek van HOEDEN en KLAKKEN voor Heeren en Damen. Alle KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. 1, HOUTBRIEL (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. Advocaat-Procureur le MIDDELBURG, is ELK E\ MAASDAG bij IEELEMAHTS te HULST te sprehcn. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE te Hulst is geopend den Maandag van iedere maand van 10 tot 1 uur. bij J. F. DE SMET-LAGET Station Hulst. o Voor het zich opgeven als abonné, het plaatsen van advertentiën en het betalen van abonnementsgeld voor DE VOLKSWIL, kan men zich wenden bij den heer O— BOSCHKAPELLE. De Spaan- sclie schatgravers aan het werk. Een onzer dorpsgenooten, thans te Antwerpen woonachtig, ont ving de vorige maand een Franschen brief uit Madrid, de hoofdstad van Spanje, van den volgenden inhoud-: Geachte Mijnheer, Ik ben hier. in Madrid gevangen genomen wegens fallietverklaring en ik kom U vragen of U mij eene som van 800,000 franken wilt helpen red den, die ik in bankbiljetten bezit, verborgen in een koffer, dat zich in een Fransch station bevindt. Daar toe is noodig, dat U hier bij den Griffier der Rechtbank de onkosten komt betalen, om het beslag op mijne goederen op te heffen en waar door U in het bezit komt van een valies, waarin het ontvangbewijs van het station is besloten, welk bewijs onmisbaar is om het koffer op te eischen. Als belooning sta ik U het derde deel van genoemde som af. Ik kan Uw antwoord niet recht streeks in de gevangenis ontvangen, doch indien gij mijn voorstel aan neemt, telegrafeer dan aan mijn ver trouweling Julio Martos, Crus 24 segundo, Madrid, die mij het tele gram met de meeste stiptheid zal doen toekomen, P. S. Vreezende, dat deze brief U soms niet mocht geworden, zal ik Uw antwoord afwachten, om U daarna mijn naam en mijn volle ge heim toe te vertrouwen. in afwachting teeken ik nu slechts F. de A. Hoofdzaak telegrafeer, niet schrij ven. Onze vriend was zoo verstandig zich niet te laten lijmen, daar hij wel merkte met een oplichterstruc te doen te hebben. BOSCHKAPELLE. In de raadsver gadering, die morgen (Vrijdag) zal ge houden worden, komt het voorstel van een der leden in behandeling om het traktement van Burgemeester en Ge meenteontvanger te verhoogen. Dit bedraagt nu resp. 550 en 200 gulden. J. N. B. Graauw, en C. M. Kray Nord. Voor uw beide stukken nu geen plaats, de volgende week. Roosevelt beheersclit den toestand in AmerikaHet is, zegt de „New York Herald," in Amerika misschien nog nooit voorgekomen, dat een ver kiezingscampagne zoodaning werd be- heerscht door iemand, die geen candi- daat voor een of ander ambt is, als thans bij de verkiezing voor het gouver neurschap van den staat New-York. Alle leuzen schijnen in vergetelheid geraakt te zijn tegenover de ééne „Voor of tegen Roosevelt." Kolommen van de voornaamste New- Yorksche bladen staan dagelijks vol met venijnige beschouwingen over Roosevelt's wijze van doen en de bladen smeeken hunnen lezers in bijna be wogen bewoordingen, deze laatste ge legenheid toch niet te laten ontglippen en Stimson de nederlaag te bezorgen, ten einde het land te redden van het Rooseveltsche despotisme. Waar Roosevelt ook komt Donder dag alleen hield hij niet minder dan acht redevoeringen voor een geestdriftig ge hoor in Utica en omliggende steden, liggen de straten vol vlugschriften waarin de gewezen president met tot dusver ongekende felheid wordt be streden. Er is door de democratische ver- kiezingscomité's beslag gelegd op 325 bioscoop-theaters en 100 café-chantants in verschillende plaatsen van den staat New-York, teneinde ze te gebruiken in den veldtocht tegen Roosevelt. Deze plaatsen van ontspanning worden dage lijks door 325.000 personen, meest vrouwen, bezocht. En deze, die over het algemeeu een groote vereering voor Roosevelt koesteren, wil men door die vertooningen een afkeer inboezemen voor den oud-president, den door haar geïdealiseerden staatsman, men wil hare vereering doen plaats maken voor verachting, zoodat zij zich genoopt zullen gevoelen, hare echtgenooten over te halen hunne stemmen niet uit te brengen op den candidaat van Roose-

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1910 | | pagina 3