Verzoek aan de abonnés. Verzoek aan de bui- tenlandsche abonnés. EEN BEKLAG EN EEN ANTWOORD. Gewestelijk Nieuws. Van alles wat. Marktberichten. DIT DE BELGISCHE STAATSCOURANT. geestelijk en burgerlijk gezag medele ven met de burgers. En dan zouden we verzekerd zijn, dat in onze ge meente (als wij daarin pastoor) de meest uitstekende verstandhouding zou bestaan tusschen de geheele burgerij, dan zouden geestelijk en burgerlijk gezag worden geëerd en bemind. Maar als pastoor, dominé en bur gemeester met de kermisdagen angstval lig zich houden buiten den omgang met de burgerij, dan is het, alsof deze zich daarvoor te hoog achten. Doch dan staat in deze gemeente het gezag te genover de burgerij en de burgerij staat als vreemdeling tegenover het gezag. We zullen het hierbij laten. Medeleven in leed e n lief wint harten, medeleven alleen in leed kan winnen achting maar geen harten, me deleven alleen in lief is daad die zich zelve veroordeelt. Wij doen niet aan dansen, maar vroeger toen we nog jonger waren hebben we het ook gedaan en deden het gaarne. En we mogen het nog altijd graag zien in anderen, en vooral, als :n het dansen wordt gelegd eenige bevalligheid. En we hopen, dat we deze gedachte nog zullen hebben als onze haren grijs en wit zijn geworden, omdat we dan zullen weten, dat ons hart tot in ouderdom jong is gebleven. Jongelui, wat ons betreft, dans met de kermis, ga met elkander uit in eer en in deugd, en bedenk, dat de goede God een vroolijk hart niet versmaadt, wel een hart, dat eens anders zon niet in het water kan zien schijnen. O Van de binnenlandsche abonnés ontvangen we door zending of door inning het abonnement elke drie maanden. Bij de buitenlandsche abonnés hebben we in het geheel nog niet beschikt. Beleefd verzoeken we aan hen hun abonnement tot 1 October, als warneer het eerste jaar om is, per post te zenden, voor zoover het nog niet is betaald Het is voor België per drie maan den fr. 1.20, voor de andere landen 80 cent per 3 maanden, zoodat ieder het zelf kan uitrekenen. "Wij doen zei ven het werk voor niemendal, de courant is haar geld waard, daarom vertrouwen wij, dat niemand in de betaling zal achter blijven. De appèlzaak Schets tegen van Dalsum. o "We zijn voor het Gerechtshof te 's Gravenhage gedagvaard tegen Vrij dag 25 November des voormiddags om elf uur, zitting houdende in het Paleis van Justitie aan het Korte Voorhout no. 11 aldaar, met aan- zegging, dat geen getuigen zullen worden gedagvaard. Alzoo bijna twee maanden te voren. Zooals onze lezers weten i3 dit de zaak, waarin we bij uitspiaak der Rechtbank van Middelburg van 23 Augustus 1910 zijn veroordeeld tot f 100 boete, alsof we pastoor Schets zouden hebben beleedigd door hem te vragen, wat hij aan den Eeuwigen Rechter zal antwoorden als deze hem mocht vragen, waarom hij eene valsche getuigenis in rechten heeft durven afleggen. En onze lezers weten, dat we toen ons hebben ver dedigd voor de Rechtbank door ons op het standpunt te stellen vrij spraak öf onderzoek naar den mein eed Noch de officier van Justitie noch de Rechtbank hebben dit onder zoek gewild. O Beleefd wordt verzocht het abon nement per post over te zenden. Na 15 October zal per post ot per bode worden beschikt. o I. Afschrift beklag. Aan de Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Geeft eerbiedig te kennen Hendrik Albert van Dalsum, notaris en uitgever van het Weekblad „De Volkswil" te Hulst, wonende te Hulst dat hij te zamen met Alouis Meijn- tjes, boerenarbeider, wonende te Graauw, op den 8 Augustus 1910 bij den heer Officier van Justitie Uwer Rechtbank heeft ingediend twee klach ten tegen den verantwoordelijken re dacteur of uitgever van het blad De Zeeuwsche Koerier te Sas van Gent en een tegen dien van het blad Zelan- dia te Hulst, alle wegens smaadschrift; dat hij herhaaldelijk verneemt, dat die aanklachten niet vervolgd zullen worden dat, indien dit zoo ware, gezien de strafzaken door den heer O. v. J. te gen hem aangebracht geweest, zou worden verklaard, dat het zeggen van de waarheid strafbaar maar het zeggen van laster niet strafbaar is in rechten dat hij dit onderscheid in de straf wet niet kan lezen dat hij aan den heer O. v. J. de be wijsstukken heeft overgelegd dat hij, gezien den verloopen tijd en gezien het nog niet verleenen van rechtsingang, en gehoord ook wat hem van ter zijde wordt medegedeeld, tot het besluit komt, dat de heer O. v. J. de aanklachten niet wenscht te ver volgen dat hij daarom ingevolge art. 33 W. v. Strafv. bij U bij deze beklag indient, 't welk doende (get.) H. A. VAN DALSUM. Hulst, 21 September 1910. o II. Afschrift antwoord. Middelburg, den 27 Sept. '10. Namens de Arr.-Rechtbank te Mid delburg deel ik U mede, dat zij geen termen heeft gevonden om een straf vervolging te bevelen ten aanzien van de door U aan de Rechtbank inge diende klacht. De Griffier der Rechtbank (get.) W. H. SNOUCK HURGRONJE. Aan den heer H. A. van Dalsum Notaris Hulst. N.B. In no. 46 zijn de afschriften opgenomen van de aanklachten en van de lasterlijke stukken in Koerier en Zelandia. O HULST. De statiewerkman C. V. ge raakte deze week zoodanig met een vinger tusschen de buffers van een wagen bekneld, dat het lichaamsdeel geheel plat gedrukt werd. D'e bekomen wonde is reeds beterend. ST. JANSTEEN. Door de groote toename van leerlingen aan de R. K. Jongensschool alhier is men begonnen met een vijfde locaal naast de anderen op te bouwen. Ook zullen, naar men zegt, een tweetal onderwijzers worden bijge plaatst. STOPPELDIJK. Met groot leedwe zen vernamen wij het afsterven van den heer Jac. van 't Westende te Sint Jansteen, vroeger lange jaren onderwijzer alhier. Gedurende zijn verblijf in deze gemeente had hij zich door zijn humaan karakter en ernstige plichtsbetrachting vele vrienden ver worven. Zijn vroeg heengaan wordt dan ook diep betreurd. A. Gij kent immers K..,, de ver maarde beestenschilder. B. Zeker. A. Welnu hij heeft mijn portret gemaakt, het is de grootste bijval der tentoonstelling. o Een Salomons' oordeel van een bur gemeester. Een wielrijder had een gans doodgereden. De boer verlangde voor zijn gans zes mark. Daarvoor mocht de wielrijder dan de gans als bout mee naar huis nemen. Maar deze vond 't wel wat lastig om de gans mee te sjouwen, hij wilde den boer vier mark geven, en hem de gans overlaten. De boer wilde daar echter niets van hooren, en tenslotte trokken beiden naar den burgemeester om een beslis sing. Deze beslistte„de wielrijder be taalt vier mark, de boer houdt de gans. Ik betaal den boer twee mark en neem de gans. —o De 10 goboden y.iu den Vlaming. I Gedenk dat gij geheel uw leven aan 't Vlaamsch den voorsten rang moet geven. II Spreek Vlaamsch in huis met maag en vrinden. al zou zich daar een Waal be vinden. III Gij zult uw Kind'ren 't Vlaamsch doen eeren en 't vooral aan uw dochters leeren. IV En ook, indien gij wijs wilt han delen zend fransche fiskens wandelen. V Om vreemden invloed te beletten koop Vlaamsche boeken en ga zetten. VI Spreek niets dan Vlaamsch met ambtenaren maar zuiver, dat zal aanzien baren. VII Schrijf Vlaamsch aan al wie Vlaamsch verstaat en aan 't Bestuur in eiken graad. VIII Zoo gij per brief moet waren koopen, schrijf Vlaamsch winst doet alle ooren open. IX Gij zult in Vlaamsch uw waren 'merken 't zal einde en ver ons aanzien sterken. X Op handelshuis en magazijn behoort uw opschrift Vlaamsch te zijn. Een van d'oude soort. o Weduwenzorg. De vereeniging van vóór de wet van 1909 beneden den rang van officier gepens. militairen van leger, marine en koloniën, ook bekend onder den naam „Weduwen- zorg" en waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Zwolle, zond een adres aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal, waarin zij, nu aan de We- duwenpensioenwet van 1909 geen ge noegzaam terugwerkende kracht is verleend en op requesten om steun, aan de ministers van Oorlog, Marine en Koloniën, afwijzend is beschikt, de tusschenkomst der Kamer inroept, om alsnog een rijkssubsidie van f3000 te mogen ontvangen, als tegemoetkoming in haar streven, de weduwen en wee zen harer leden te ondersteunen. o Hoe men in Amerika knipt en scheert. Zooals schier alles in de Vereenigde Staten een bijzonder cachet heeft, is dat ook met de knip- en scheersalons in de groote steden het geval. De patiënt - want zooals men zien zal, is dit woord hier het juiste plaatst zich in horizontale ligging op den scheerstoel, waarna hij de volgende kuur ondergaat lo. een heete lap op zijn gezicht; 2o. een lauwe lap op zijn facie 3o. inzeepen met de hand 4o. inzeepen met de kwast 5o. scheren 6o. electrische massage 7o. andermaal scheren 8o. knippende hals wordt ge schoren 9o, manipulatie met een electrischen borstel, om de schedelhuid schoon te martelen want daarbij heeft men het gevoel, alsof een Roodhuid je met zijn tomahawk scalpeert lOo. teer op het hoofd; llo. een douche 12o. electrisehe massage van het voorhoofd 13o. inwrijving met een welriekend watertje. Bij dc operatie zijn werkzaam de kapper en drie negers. Kosten Maar één dollar Men wordt derhalve geschoren in dubbelen zin. Hulst 26 Sept. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f 9,50, Rogge f6,75 a f7,00, Wintergerst f8,00 a f8,10, Zomergerst f 0,00, a 0,00. Haver f 7,00 af 7,00, Erwten f 12,00 a f 14,50, Paardeboo- nen f 0,00 a f0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f a f ,00, Bruineboonen f 12,00, a f 13,50, Boekweit f 00,00 a f ,00, Lijnzaad f a f 00,00, Aardappels f 3,00 a f 0.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 10,00 a f Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 17, verkocht 14. Varkens 18, verkocht 22. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,45 tot f0, Eieren per 26 stuks f 1,20. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47,55 f47.575. Middenprijs op de Belgische mark ten van 12 tot en met 18 September per 100 Kilo van tarwe fr 18.68, van rogge fr. 13.86. Visscherij op de Schelde eu Zeenvrsclie stroomen en op het Haringvliet. —o Oestercampagne 1909/10. De resul taten der oestercampagne 1909/10 wa ren over het algemeen bevredigender dan in de voorafgaande jaren. Ansjoviszouterijen. Aangezien de vangst van ansjovis op de Zeeuwsche stroomen ongunstig was, was de hoe veelheid, welke werd ingezouten, ook weinig belangrijk. Volgens opgave van den directeur der directe belas tingen enz. in Noord-Brabant bestond die hoeveelheid uit 50 1/6 ton, waarvoor 4.837 Kg. ruw zout is gebruikt. Bergen-op-Zoom. Hoewel voor het oogenblik de oestercultuur in deze gemeente feitelijk opgehouden heeft te bestaan, moet er op worden gewezen, dat de omstandigheden in de omge ving gunstiger waren dan in 1908. Eene nieuwe industrie is in 't leven geroepen door de oprichting van een kreeftenpark. Ter vischmarkt te Bergen-op-Zoom werden in 1909 verkocht 28.176 koopen visch, waarvan de gezamenlijke op brengst bedroeg f 8 173,25. De partijen visch bestonden uit kabeljauw, schel- visch, spiering, bot, bolk, schol, paling en panharing. Omtrent de oester- en mosselteelt, die steeds wordt uitgeoefend in de Ooster-Schelde, kan alleen gewaagd worden van de verzending aan het station Bergen-op-Zoom met uitvoer voor Nederland, België, Duitschland en Groot-Britannië uitsluitend afkom stig uit Tholen en bedragende van primo Januari tot ultimo December 1909: 397.965 Kg. oesters en 596.348 Kg. mosselen, terwijl van de visscherij kan gezegd worden, dat deze onbe vredigend was, voornamelijk wat betreft de ansjovisvisscherij. De prijs van ansjovis was hoog. Arnemuiden. In tegenstelling met het vorige jaar werd in 1909 zeer veel sardijn gevangen. Ook de vangst van garnalen was groot. De prijzen waren bevredigend, vooral in het najaar. De hoeveelheid aangevoerde garna len kan niet worden opgegeven, daar de visschers gedeeltelijk te Vlissingen en gedeeltelijk te Veere binnenvallen en de verzending vandaar geschiedt. Ouddorp. Van de 20 vaartuigen voor de zeevisscherij in gebruik, werden 15 in de vaart gebracht voor de garnalen- en 5 voor de mosselvisscherij. De opbrengst bestond uit 2.500 mandjes garnalen en 7.000 balen mosselen. De garnalen werden veel naar Croot-Bri- tannië, de mosselen naar Antwerpen en Rotterdam uitgevoerd. In de meer- visscherij werd zeer weinig zalm ge vangen. Philippine De toestand van de mos sel- en garnalenvisscherij over 1909 kan over het algemeen bevredigend genoemd worden. In het afgeloopen jaar werden 109.000 balen mosselen verzonden, welke alle hun weg vonden naar België en Frankrijk. Naar Parijs werden 20.000 Kg. garnalen verzonden. Stellendam. De zeevisscherij van Stellendam uit wordt, indien de weer gesteldheid het toelaat, bijna gedurende het geheele jaar uitgeoefend. De vangst bestaat uitsluitend in garnaleu. De hoeveelheid in 1909 gevangen garnalen bedraagf 500.000 Kg. en de op brengst Hh f55.000. De besomming per vaartuig beliep gemiddeld f 1.300. Handelsberichten. Het Vrije Woord voor Abonnés. Aan de Redactie van de Volkswil te Hulst. Geachte Redactie In het bijblad van uw nummer van 17 September komt een verhaal voor, ontleend aanP.v.R. waarbij een Moham medaan uitspraak doet over de Roomsch- Katholieke, de Protestante, de Oud- Katholieke en de Grieksche Kerken dan, op grond van eenige jaartallen, tot de conclusie komt, dat de Roomsch- Katholicke Kerk de ware, door Christus gestichte, Kerk is. Dergelijke verhaaltjes, voor onontwikkelden een schijn van waarheid bevattend, doch in werke lijkheid valsch syllogisme waarvan èn major èn minor verkeerd zijn en dus het „ergo" tot een verkeerde, onware conclusie leidt, behooren niet in een blad dat in zijn schild voert„Voor waarheid en recht". Immers de zaak waar het op aan komtzuiverheid in geloofs- en zedeleer wordt buiten be schouwing gelaten. Laten wij werke lijk eens een oogenblik aannemen, dat de Roomsch-Katholiike Kerk de ware leer voor een groot deel heeft laten varen en een der andere Kerken die bewaard heeft, dan zou nog op de enkele gegevens van jaartallen, de uit spraak dezelfde moeten zijn. Met dergelijke verhaaltjes bewijst men de Roomsch-Katholieke Kerk geen dienst. Ik heb voor u echter een ander ver haal. Er was eens een boterfabrikant, die een goede zaak had en bij zijn dood deze aan zijn drie zoons naliet, hen op het hart drukkend, huis en fabriek te laten zoo zij ze zouden krijgen, daar alle verfraaiing slechts' noodelooze on kosten was, maar vooral de boter steeds te verkoopen zoo zuiver als h ij 't ook gedaan had. Nadat de vader gestorven was, ging het een jaar of tien goed. Doch een der broers vond, dat door bijvoeging van andere stoffen men goedkooper product zou krijgen en zoo meer winst kon maken. Hij sprak er met de andere broers over, waarvan één wel ooren had naar het plande andere echter wilde er niets van weten. Waar dus de meer derheid het plan voorstond, meende men, dat de derde, als hij niet mee doen wilde, zelf maar een zaak moest beginnen. En zoo geschiedde het. De derde begon een paar huizen verder met eenige knechts, (die ook niet wilden meeknoeien) de zuivere boter te verkoopende twee anderen daaren tegen volvoerden hun plan. Zij ver bouwden het oude huis tot een fraaie winkel, hielden groote reclame optoch ten, maakten het verkrijgen van hun artikel voor hun clientele zoo gemak kelijk mogelijk, doch w a t zij ver kochten, was verre van zuivere natuur boter. De clientele verblind door de pracht en praal van het uiterlijke, slikte het artikel, dat lang niet goed koop was, voor zuivere boter. De derde, die enkele oude klanten be houden had, omdat zij overtuigd waren, dat hem door zijn broers onrecht was aangedaan, kreeg langzamerhand groo- ter clientele. Dit hinderde de beide anderen, die een middel zochten om hun broer afbreuk te doen. Spoedig meenden zij zulk een middel gevonden te hebben. De derde nl. had op zijn ruiten geschilderd de firmanaam van zijn vader van het jaar waarin deze de zaak gesticht had. De beide an deren meenden, dat zij alleen recht hadden dit te doen, en daagden hun broer voor het gerecht, als bewijs gaven zij voor hun goedrecht aan, dat z ij in het zelfde huis woonden, waar in hun vader de zaak gesticht had en onafgebroken de zaak hadden voort gezet. De andere daarentegen was zijn zaak 8 jaar. later begonnen en kon dus nooit de voortzetting der oude zaak zijn, had dus ook niet het recht de oude firmanaam te voeren. Wat heeft u daartegen in te brengen vroeg hem de rechter toen. Ie edelachtbare, moet ik u meedeelen, dat mijn vader verboden heeft huis en fabriek te ver anderen, wat echter door mijn broers wel is gedaan, ten tweede dat wat z ij verkoopen iets heel anders is, dan wat mijn vader verkocht. Dat ik daar entegen door hen genoodzaakt ben het huis te verlaten, doch dat mijn artikel onvervalscht, zonder eenige bijvoeging of afneming, hetzelfde arti kel is, wat mijn vader verkocht nl. zuivere natuurboter, en dat ik, op grond vooral van 't laatste vermeen recht te hebben tot het voeren van de firmanaam. De rechter uitspraak doende stelde de twee margarinefabri- ka-nten in het ongelijk. Deze uitspraak vind ik rechtvaardi ger en op beter gronden berustend, dan de uitspraak van den Mohamme daan van P. v. R. U dankend voor de verleende plaats ruimte. Hoogachtend, Uw abonné JAN L. VAN OS. Hilversum. Ook wij vinden deze uitspraak van den rechter juister dan die van den Mohammedaan, want een jaartal be wijst op zich zelf nog niet, of de leer, die in Christus tijd werd geleerd, de zelfde is, als die in onzen tijd wordt geleerd. Maar er is wel iets anders. Voor de vraag, of de een of andere Christelijke eeredienst is die, welke door Christus is voorgeschreven, moe ten worden beantwoord twee vragen en wel le of die eeredienst heeft bestaan tot en met den tijd, waarop zij door de Apostelen is verkondigd en verbreid, en 2e of wat de Apostelen hebben verkondigd hetzelfde is wat heden nog wordt geleerd. We beslissen hieromtrent niet, en we weten, dat alle Christelijke belij-

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1910 | | pagina 2