rr sche machine verborgen *u Hei wjj vermoedelijk een politieke aanslag. De terroristen, wetende dat de weg waar de regent gewoonlijk lang» giog. moett hersteld worden, hadden hun aanslag voorbereid op een weinig bewaakten weg waar lang» de regent iou gaan tijden» de herstellings werken. De machine bestond uit een koüer met veertig glaxen bulten, vol van een geel poeier, waarvan de uit werking b|j de proefneming verrassend bleek. Men hield de brug In bet oog en be merkte twee wannen die herhaaldelijk daar passeerden en aandachtig de plaat» bekeken, waar de bom was neergelegd. Men volgde hen en nam hem in hechtenis in een photografie- magarijn, waar de revolutlonnairen bijeenkwamen. Zij bekenden redacteurs te zijn van een revolutionnair tijdschrift en pleger» van den aanslag. Een mede plichtige werd kort daarna aangehou- maar de Chlnecache er niets van vertellen. Thans zijn ech ter de drie gearresteerden --*■ Nagekomen advertentie. De Notaris H. A VAN DALSUM te H u I a t zal. wegens vertrek, voor Charles Louis de Block, ter herberge van Camille Wagenaar te Sint Jansteen, Heikant, OC ïtlERDAt 3 ID 1910, des middags om 5 uur. publiek ver knopen Een flink Woonhuis met Schuur, voor enkele jaren nieuw gebout door verkooper alsnog bewoona. staande aldaar op 17 aren erl- De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst zal, wegens vertrek, voor Charles Louis de Block, te Sint Jansleeen, Heikant, aan zijn woon huis aldaar OP DIN* »i «El», des namiddags om twee uur, publiek verkoopen, zijn INBOEDEL, alsTafels, Kasten, 2 Regulateurs, 2 Zetels, nieuw jacht. Prenten, Bloemvazen, Potten en Pannen, Kinderwagen, Heer- en Damesfiets, Koffer, Ijzeren Ledikant, nieuw Geweer, Bascule met Gewichten, verder BOERENGEREEDSCHAP als Zwingelmolen, Vlasreep met Bank zoo goed als nieuw, Hand- regde, 200 bossen gedroogd Snoei, 17 Hoenders en Haan, 25 Duiven, 2 vette Varkens, en al wat verder zal worden voorgebracht. Onweer Bijna den gebeelen dag woedde Mnandag noodweer in de streken van Beverwijk. Vooral des morgens was liet tusacbeo Castri- cum en Heemskerk, dat sneeuw-, hagel- en regenbuien en onweder een paar uur onafgebroken zich deden gelden als in menschenbeuge- nis niet ia bekend. De apinazievel- den waren dan ook dra geheel on der de sneeuw weggedoken, die op sommige plaatsen een voet hoog lsg. In sommige tuinen waren de blormtn geheel vernield, terwijl vooral de zwarle lessen danige schade geleden hebben Politieke zeden. Naar aanleiding van een klacht van de (Katholieke) .Bien public" over de ontaarding der op den hal» van degenen, die bH debat uitgelokt hebben. De gehouden bespreking acht de .Independence* in de gegeven om standigheden noodzakelijk, maar wel te betreuren valt het telt, dat de volksvertegenwoordiging zich gedwon gen ziet zulke zaken In het reine tc brengen. Niet het aan het lichl brengen van een misbruik ontcerf In dc oogen van hel buitenland, maar het bestaan ztll van ruik een misbruik. Om dergelijke parlementaire schan dalen te voorkomen, raadt het blad de politieke partijen aan, In eigen boezem tof te ri.n en spontaan recht te doen tegenover mogelijke overtre ders der zedelijke vormen. Iedere partij behoort zieh voldoende bewust te zijn van haar politieke verantwoordelijkheid, om zelf dc schurftige schapen uit Ic wijrenIndividucelc misgrepen kunnen dan niet leiden lot vertroebeling van geheel het politieke leven. Ongolukken T» 8lirdrecht i» een zesjarig knaapje in een ha ventje gevallen en door zijn vader levenloot opgehaald Een oude man, die b|j een tramongeluk te lljjusberg ernstig werd gewond, it in het academisch ziekenhuis te Leiden, waarheen hjj vervoerd werd, overleden Vrijdag is hjj de schietoefe ningen op het fort Pampas een mi licien uil Vlaardingeo ernstig aan het gelaat en den arm verwond Door het ont'-reken der afsluiting ia hjj door de uit het kanon slaande vlam getroSen. Nadat den gekwetste een voorloopig verband was aange legd, ia hij naar bet militair hospi- te Amsterdam vervoerd Zaterdag geraakte te Harlin- n een 18jarige slagersknecht door t loslaten van het stuur sjjner fiets te water. Hoewel direct uit rater gehaald, bleken de levena- en reeds geweken. Een 9jarig knaapje te Stren- wjjkerwold werd, ataande b|j een telefoo-paal, Zaterdagmiddag doode- lgk door den bliluem getroffen III DE NHttUMMt. Besmettelijke ziekten tn Zeeland In de week van 4 tot en met 10 Met2 roodvonk, 9 dlphteritus. By Koninklijk 1910 no. 39, Is: 1. met ingang van II Mei 1910, aan mr. A. P. L. Nelissen, op zijn verzoek, een eervol ontslag verleend als minister van Justitie, met dankbe tuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hem aan Hare Majesteit en aan den lande bewezen; 2. tijdens de ontstentenis van een Minister van Justitie het beheer van het Departement van Justitie, ad inte rim, opgedragen aan den Minister van Binncnlandsche Zaken, mr. Th. Heems- Burgerlijke stand. HULST. Bevallen. Cornelia de Brniln, huiavr. van Augustlnus J. van Gelderen. z. Amelia L. Plaaoort, hulsvr. id. Cornelius Blrljenberg 37 Jnt.tn Maria V. de Puljsscleyr 29 ,d. Bevallen. 16 April. Maria B. Ste- vena vr. van Aloyslu» Wecmaes z. (levenloos). Ro*atla J. M. de Beukc- laer vr. van Jscobu» van dc Voorde d. Wllhelmlna L. d Hontvf. van Josephus Malcontent z. Clementina van Tienen vr. van Thcodorus Annaert z. Maria R. P. van Ombergcrt vt. van Constan- Inus van Roeyen <1. Maria A. Bogacrt r. van Theodooi Hiel d. Overleden. 16 April. Deslré Smel w., Pz. Gilles van PkIc, 77 ehtg. van Maria Chr. Tock. Engine :r. de Kever 3 w. Jac*. Zwaai, 93 jr.. weduwe van Johannes Verschuren. (Liefdehuis). Cclestlna M. de Koek, I jaar. BOSCHKAPELLE. Gehuwd. I April. Johannes A. van Meelen wedn. en Appolonia van Hove 41 Jr., Id. Jaco bus Vink (van Stoppeldijk) 25 jr., Jm. "i Scraphina A. Kroes 20 jr. jd. Bevallen. 21 April. Johanna C. van politieke zeden in „Jacobynschen geest* Icomt de Jndépendancc" er tegen op, dal dit blad de verantwoordelijkheid I voor de jongste Ksmcrincldeuten schuift 1 Vooren, z. Johanna M. Vonk Johannes F. I. Truijman d. Overleden. 8 April. Emma Mei 10 m.. J. F. d. Maria Fruljtlcr flOJr.on- CLINGE. Ondertrouwd. 30 April. Florenl E. de Cosier 26 •- - Maria L. de Wulde J Gehuwd. 20 April. >slcr 26 jjm. en e 28 I, jd. •ril. Kamlel van den Rechtszaken. De rechtbank heeft In hare zitting van 6 Mei de volgende vonnissen uitgesproken J. d. V.. oud 30 j.. vridarbeider la Axel. gedetineerd tc Middelburg, la wegens diefstal veroordeeld tot 6 weken gevangenis itraf. met Hindering der voorloopigc hechtenis D. d. D., oud 18bootwerker te Ter Neuten, is weren» mishandeling veroordeeld tot IStoete ol 5 dagen hecht naar het alom bekende aardsche Paradij». Adam nam de lei- "tg op slch en gal den sterrekijker nlge aardrijkskundig» inlichtingen welke de sukkel In dank aannam Dan gaf Adam lea in de bloemencultuur aan August de Domme of den welge- kenden hoefkensman welke in dank nenwerd. Dc lompe Toon van tl kreeg onderricht In de plant- Adam xyi gezegden» zyn bollekopes te prentrn. De dikbui kige Crist was rustig toeschouwer, en met zyn valschen grimlach, eigen aan zijn persoon (want de vrucht valt niet ver van den boom) ging het open neer in het Aardsch Paradijs Jongens I JongensAls men al die groote geleerde bollen zoo bij elkaar ziet laveeren, dan denk Ik zoo bij me zelf, Ik ben twintig jaar te vroeg gebo ren. Maar helaas, wat doe ik er aan 7 Maar wal voorby la is voorby, doch tevens geef ik de lezers van De Volks wil de verzekering, dat het over twinlig jaar veel aangenamer was in Hulst dan thans, met al die Roomsche Joden en Spaansche Inkwisitlemannen aan hef hoofd. Gelukkig dat er oppositie is onder de burgery van Hulst want als zy die Jannen de baas laten spelen, wat moet er dan van de burgerij te recht komen? Wellicht worden we dan nog protestant, hef gaat er al goed naartoe. Nauw wal geeft het ook, ge kunt maar van den hond otdekat gekrapt worden, het dbet belden Im mers evenveel zeer. U teven» dankend geachte heer redacteur van De Volkswil voor plaatsruimte. Een Hulstersche dagklapper. Hulst, Mei 1910. MJnhttr de Redacteur Beleefd verzoek Ik U In uw geterd blad de volgende regels te willen op nemen, waarmede U my en vele ande ren len zeerste zoudl verplichten. In den laatslcn tijd gebeurt het hier telkens, dat nu bij deze dan bij nu eens konijnen dan weer een kippen gestolen worden, de onverlaten hebben zelfs de laagheid gehad by een paar stokoude mensehen een kip weg Voor iemand die eens verder denkt Is dat ook nlel te verwonderen, want wat Is hier in ons Sa» van Oent de Het ia hef toevluchtsoord voor die met den Belgischen rechter Iets te maken gehad hebben, en leder zal het toch wel met my een» zijn, dat zy tol de beste elementen met bchooren. Het ligt natuurlijk niet op hier Iemand p e ro o n I i schuldigen, H f— OOj naar* andere plaatsen moeten trekken om hel noodige voor hun hulsgezin Ie verdienen. Ik wil hier dc tolk zijn van velen om tot de werkgever» bet verzoek te rich- om toch eerst aan eigen volk te denken, want daarmede zouden zl| een lubbcl doel bereiken, en welHunne Eemccnlcnarcn hadden hier werk en onden dus wat meer aan het familie- hebben wal zeer zeker dc zede lijkheid zou bevorderen en in dc tweede pia.it» zouden zij, die in eigen land vrij zlln, een ander heenkomen lei toeken, wat aan de reputatie Si» van Gent geen nadeel ioji zgn. Tevens i» het zeker dat in dagen van verkiezing meer aan de minderen man gedacht wordt, daarom toont nu eens, dat Gij ook nu aan hen denkt, -IJ zooveel moeite moeten doen in hunne dzgelijksche beboetten tc voorzien. Aanvaard mijnheer de Redacteur myn ink .voor de plaatsing. Uw abonni R. F. J. Sas van OcnL 13 Mei 1910. Mijnheer de Redacteur t U vraagt om In .De Volkswil* be kend te maken de katholieke daden van dc aftredcadc katholieke Staten leden de hccren E. B. Dumoleyn, A. Moerdijk. J van Rompu en Jos. van Waesberghc. De heeren Moerdijk en Van Rompu ken ik niet, dus weet ook van hun katholieke daden niets al. Maar de andere heeren ken Ik wel. Ik heb eens gelezen de geschiede nis van Reintjc de Vos, en daarin komt voor een wolf en een vos. Zijn de streken, die de wolf en de vos volgens dat bock hebben uitgehaald katholieke daden? Ala dat zoo Is, dan kan ik wel katholieke daden noemen, maar andera weet Ik ze niet Mijn dank. EEN ONDERWIJZER. Land van Hulst. 12 Mei 1910. We kunnen op die vraag zoo niet antwoorden, omdat we daarvoor eerst bet boek van Reintje moeten lezen, en ontbreekt ons nu de tijd. Red. Volkswil. Amsterdam, 8 Mei 1910. Ueachte Redactie'. Mag ik U beleefd om een plaatsje in ,Dt Volkswil* veraoeken? Ofschoon niet op de hoogte v plaatselijke toestanden in Hulst. I* de naam van notaris Van Dalsum te goed In Nederland bekend, vooral op h'el gebied van algemeen nut en zijn strijd tegen de pachtcontrachlen, om niet als waar aan te nemen wat deze daarin meedeelt. Ik moet u zeggen, dat ik diep ge schokt ben geworden door kennis te nemen van de wyze waarop deze man, die vóör alles de belangen zijner mede- menschen wil behartigen met achter stelling van zijn eigene, wordt bestre den en dat van dc zijde der geestelijk heid waaraan men eerder steun en medewerking zou verwachten. Wel toei, dat zoo Iets in het zuiden ons land mogelijk is 11 Hel Is goed om er bang voor te gaan worden en In elk lid daarvan iemand te gaan zien, die zich het recht aanmatigt U te vernederen en U in Uw privl-leven Ie mogen bcnadeclen als gij niet onmiddellijk doet wat hij verbeeldt te mogen decreteeren I Oelukkig dat de geestelijkheid niet overal zoo is, anders zou het in Neder land net gaan als nu In Frankrijk, waai zl) zich door bemoeizucht en onver schilligheid voor de ware belangen der Katholieke Kerk zóó Impopulair heeft gemaakt, dat het Fransche volk onlangs blijkens dc algemeene ver kiezingen, zijne goedkeuring gehecht heeft aan dc politiek der regecring om de geestelijkheid te bestrijden en hare macht te fnuiken, waardoor dit land nu op weg is om vrorgoed voo Katholieke Kerk verloren te gaan. Moge Nederland daarvoor behoed worden 11 Ik hoop geachte Redactie, dat de bevolking van Hulst en omstreken wier belangen notaris Van Dalsum zoc belangloos en op zoo warme wy« behartigt, diens strijd tegen onrecht vaardigheid en .ploertigheid* zal weten te waardeeren door hem op alle moge lijke wijzen te steunen, zoowel materieJI als moreel, want wil verbitterd pijnlijk getroffen moet die man i na zóó belasterd, verguisd en onwu«- dig bestreden te zijn! Ik hoop dat hij den moed zal vin- I- den op den ingeslagen weg door te gaan, gesterkt door dc overtuiging, dat zijn strijd is een strijd voor het beste Icn edelste wat de mensch kan hebben zyn vrijheid om eeriyk en rechtschapen tegenover zyne medemenschen temo- g voor zich zelf, geen Inneriyke rust mogelijk li U danke dankend voor de genoten plaats ruimte. Hoogachtend, CH. J. W. CUYPERS. VOOR DRN OOIEVAAR. Van D. v. R. te Hulst voor de digc genezing van de Simon Uit Sl. *-— «p^het^goedc p; Jansteen, In de hoop dst de pastoor zijn door zyn schuld verloren schapen weder pad moge voeren - 0.15 Op hoop van cmagvn van (de Junl-VI"*-'- ne Van een collecte op den avond van het Volksfeest voor de spoedige genezing van de Simon - 0.95 Vorige lijst - 27.12* Totaal 129.32» - 0.10 Marktberichten- HsUt. 9 Mei. Per 100 K.O. Tarwe f8.00 a 18,00. Rogge f7,25 a 17.25, Wintergerst 16,00 *16,75, Zomereer*! 16,75 a 0.00. Haver f7,00 a 17,50, Erwten 110,00 a 115.00, Paardeboo- nen 18,00 a 18.25 Duivenboonen 100,00 a 100,00 Witteboonen 114,- a 114,00, Brulneboonen 113,00. a 113,00. Boekweit 100.00 a I— j00, Lijnzaad 1—a 100,00, Aardappel* 12,00 a 12.10 Koolzaad per zak van 106 liters 10,00 Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 9, verkocht 6. Varkens 22, verkocht 17. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo 11.00 tot 10,00. Eieren per 26 stuks 10.85. Belgisch geld per I0Ö Irs. 147,60 147.62». Verknopingen. 17 Mei. Hall twee. Hulst bij Brand. Eripachtsgronden, bosschen en het- steedje onder Koewacht, Oraauw, Hon- tenisse en Cllnge. Daey Ouwen*. 18 Mei. Stoppeldijk Stoppeldijkpol der. Klaver te velde. Dregmans. 19 Mei. 1 uur. Hoek Bedet. Inboe del. Van der Moer. 21 Met. 5 uur. Otsenisse. Huis. Van Dalsum. (Zie advertentie.) 24 Mei. 2 uur. Stoppeldijk, Rapen burg. Hoistede Dullaartpolder. Du moleyn. 30 Mei. 2 uur. Hulst byj.Fricot. Bouwland. Dumoleyn. 24 en 28 Mei. Sl Jansteen Van Dalsum. (Zie advertenties.) Advertentiën- De Notaris H. A. VAN DALSUM Zaterdag 21 Ieil910 l>U IX8TEL, Zaterdag°4Junil910 bU VERBLIJF, telkens des namiddags om v jj f uur, in het te verkoopen perceel te Ossenisse, voor de echtelieden Jacobus Sponselee weduwe Adriasn van der Velpen, publiek verkoopen Een Woonhuis, waarin Herberg met vergunning, Stal en Erf te Ossenisoe tegen over de K. K Kerk, door ver kooper» nog bewoond, kadaster Sectie A 882 groot 4 aren 40 Aanranding 1 Augustus 1910. Alle weken te bekomen vereche Vruchten, Appelen. Noten en Druiven. Brusselsch Witloof» Kropsalade en Bloemkool b^j Dn Smet-Lagot, aan het Station te HUIST.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1910 | | pagina 3