ADVERTENTIES ANATHERIN-MONDWATER GEE IN WONDER. GELUKSAANBOD. tMtm IN gldlN) iïl (SOW1 VU MILLIOEN THALER. DE VERZENDING DER PRIJSGELDEN GEMEEN] Marktberigten. Rotterdam 2 Januarij. Uithoofde van gesloten water is heden alhier geen Graan-, Zaad- of Vlasmarkt gehouden. Prijzen van effecten Amsterdam 4 Jannarij. Nederland Certificaten Werkelijke Schuld. 27, pet. 52»/, dito Nationale dito 3 ii 61'/, dito dito dito 4 a 82»/,, Aand. Handelmaatschappij 47, n Rusland. 5 w 92?/, 5 t, 63'/2 dito dito 1855, 6d« serie 5 II 74'/, 4 215 Aand. Spoorweg 5 II 81®/, 47, 637/,. Polen. 4 I» 29'/, Spanje. 3 II 25'/, dito Binnenlandsche 3 II 52 Oostenrijk. Obligatien Weener metaliek 5 61'/,: dito Amsterdamsche 5 45'/,. 5 at 45'/, dito 1847/1852 5 Belgie. Certificaten by Rothschild. 27, Het In Oostenrijk, Amerika en Engeland gepatenteerde van Dr. J. Gr. Popp, Practizerand Tandmeester te Woenen. BOGNER STRAAT 2. Dit Mondwater door de geëerde Weener geneeskundige faculteit goedgekeurd en door eene eigene 20jarige erva ring gestaafd, behoedt voortreffelijk tegen eiken kwalijken reuk uit den mond bij verzuimde reiniging, zoowel bij kunst- als bij holle kiezen en wortels, alsmede tegen tabaksreuk; het is een onovertreffelijk middel tegen ziek, ligt bloedend, chronisch ontsteekbaar tandvleesch, scorbut, in het bijzonder bij zeelieden, tegen rheuinatische en jicht-kiespijnen, bij het loslaten en slinken van het tand vleesch, bijzonder op meer gevorderden ouderdom, waar door eene buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij verwisseling van temperatuur ontstaat; het dient tot reini ging der tanden, evenzoo is het een behoedmiddel tegen vervuiling in bet tandvleesch, en hijzonder aan te bevelen bij loszittende tanden, een kwaad, waaraan zoo vele scro- phulenze personen plegen te lijden; het versterkt het tand vleesch en bewerkt een vastere aansluiting aau de tanden; het behoedt tegen kiespijn bij zieke kiezen, tegen te groote tandsteenvorming; bet geeft aan den mond ook eene aangename frischheid en koelte, zoomede eenen zuiveren suiaak, daar het de laaije slijm, welke er in aan wezig is, oplost en dit daardoor gemakkelijk wordt ver wijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt. Prijs per flacon f 1.75. Tandlood tot bel zelfplomberen van holle Tanden prijs I f 2.6U. K. k. A. pr. Anatherin-Tandzeep f 1.50. Plantaardig Tandpoeder, prijs Si) Cts, Depót voor Vlissingende heer Ir*. Gr ASHjIjXC. Depót voor Rotterdambij F. E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofiiateeg, wijk 9, uo. 791; M. cLOOS, Haag, wijk 2 no. 441; c, J. W. SN A BI LIB, Groote Markt, 148; A. SCH1PPEREIJ Co. (blaauwe Porceleinwiukel); H. J. DE KICHEMONT, Leuvehaven, wijk 3 no. 333; S. j. G. WULF F, voorheen H. W. Prillevitz j. Czn., Westnieuwlana,, wijk 4 do. 89; j. a. KLINGER Co., Hoogstraat te Schiedam: D. MALTHA Gz; te 's Gravenhage: J. L. F. C. SNA- BILIE, C. VAN VALKENBURG, SACK Co te Leiden: E. NOR- DIJK; te Middelburg: VAN DE KAMER; te 's Hertogenbosch: J. STRAATMANN, TH. J. PANSEL; te Schoonhoven: Dr. WOLFF; te Delft: R. FRANKAMP; te Brielle: JOH. VEENENBOSCH Hz., te Roermond: J. J.ROMEN, Apotb.; te Breda: H. SPRENGERS, ver koophals; H. J. v. d. GOORBERGH. te Gorinchem: J. P. LANSON DER; te Dordrecht: H. J. G1LTAY cn JAC. MARKUS S.Zn., Voor straat D no. 15te Bergen op Zoom: P. F. APPELBOOM; te Bommel'. A. G. HUIJSKENS; te Tiel: A. FAASSER; te Rosendaal: M. D. VAN LEEUWEN; te Gouda: l. SCHENK; Wed. A. C. SCHOUTEN: te ZierikzeeM. S. POLLAK, Drogist; te Goes: J. P. v. d. DOES. MUM tegen HOESTEN, KEEL- en BORSTAANDOE. NINGEN, van C. A. C. EISCHER bij Frankfort ad Main, verkrijgbaar in Doosjes van 30 en 40 ct. bij de Apothekers J. M. 6ASILLE te Zierikzee en P. GASILLE te Ylissingen. Siste Getuigschrift. Mijnheer! Eegt aangenaam valt het mij U te verwittigen dat ik op mijn jarigen leeftijd kaalhoofdig was sedert vei. scheidene jaren, en door het gebruik van de American. Balsem weder in liet bezit ben van eene volledige Haartooi, ja! Haar, zwaarder en bezetter als ik ooit heb gehad; bijgevolg Heer THEOPHILE hulde aan de waai. heid en een ieder die twijfelt, kan van mij getuigenis kornet inwinnen. (Get.) C. VAN 'T RIET, Alphen a/d Rijn, 1870. Landeigei Franco schrijven aan den eenigen THEOPEIILE, St. Ni» laasstraat 408, Amsterdam, a f 2'de flacon. Groote door den Staat gewaarborgde Geld verloting van meer dan lu deze voordeelige Geld verloting, welke in liet geheel slechts/41500 loten bevat, zullen thans in de volgende 0 afdeelingen binnen weinige maanden de vol gende prijzen zeker uitkomen, mum Ijk: 1 prijs eventueel 100,000 Tlialer speciaal 69,000 Tlialet 40,000 20,000 16,000 10,000 2 maal 8000 3 maal 6000 3 maal 4800 1 maal 4400 2 maal 4000 2 maal 3290 - 4 maal 2400 7 maal 2000 1 maal 1600 1 5 maal 1260 105 maal 800 5 maal 600 4 maal 480 155 maal 400 205 maal 200 218 maal 80 10810 maal 44, 40 9920 maal 20, 12, 6 4 en 2 Thaler. De prijstrekking der tweede afdeeling is wettig vastge. steld op den 18 en 19 Januari aanstaande, en de vernieuwing (Renovatie) daarvoor kost voor 1 geheel Origineel Lot 7 gulden. 1 half e n 3 y, i, 1 vierde l'/4 en deze Loten verzend ik (niet van deverbodene Promisse» of Privaat-verlotingen) tegen franco overzending van lid bedrag onmiddelijk naar mijne geëerde lastgevers, zt" naar verstverwijderde plaatsen. De wettige trekkingslijst eti volgt terstond na iedere trekking aan iederen aandeelhelij ber spoedig en onder geheimhouding. Mijne zaak staat bekend als de oudste en aller' geluhhigste, daar ik reeds aan veleaandeelliebber.| de grootste hoofdprijzen van 100,000, 60,000, 50,f"" dikwerf 40,000, 26,000 Thaler en zeer dikwijls 12, Thaler, 10,000 Thaler enz. enz. volgens wettige prijslijstei heb uitbetaald. De bestelling van deze door den Staat gewaarborgi Origineele Loten, kan men gemakshalve per Postwissi verrichten. LAZ SAMS. COHN te hamburg, Hoofdkantoor, Bank- en Wisselzaak, Bijvoeg blad van Z; no. 4I7-. Aangifte tot Ju De Bnrgemee herinnert bij c van den 26 Mei ij belasting namelij van stichting, hei of van ontginning verlangt, hij verp gedeeltelijke in gi bouwde eigendor betering daarvan waar de eigendon Plissinge Hl Afkondiging van1 van deI De Burgemeesi lekend dat het 1® sup oor het jaar 187 ind, bij hun besl loedgekeurd, op 1 hitvanger ter iiii', Vlissingen d/ De Bi [Vlissinqfn. Gehuwc ij. iJ. .1de VrieseR Howe van P. G. Ham. Iteration: N. Tlisun j. b. Jieeulioutt P. Spinnaaij, geb. A lUre.'-ledenAI. E. to ran A. Griel 76 I C. ft. iiaaie. M. Stroosnijder, 5i Zitting Voorzitter de 1 estdagh en de C, De voorzitter ope //Mijne jl Op deze onze el het mij vergund pe hartelijke go oitldeude zoo voo «danigheid van 1 //Aangenaam is 1 einde onze werl 'raing opnieuw a //Tot mijn leedw ll'en staat om aan 'geen we wedero ■t/gpu, blijken, w ichied te zijn. 'We mogen ons v DBÜKKEItlJ VAN F. H, SCHIPPER, TE VLISSINGEN. Ne buitengewont entnerkt heeft. ,'%e ook al d< ™ed uitgeoefend nu we in een s 'enen der vesting, 0 gd vertrek van de daar mede vei eente berokkend °ns nog zoo veel ön geen stremmei

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1870 | | pagina 7