'i 272s1* STAATS-LOTERIJ. if'" [bare werkenj van den aftre. ieuwe minister, rkingen, welki Rome, op bel ke Staten dooi Pauselijke regj. lam des Keizer,., te beschermer louden i nog. lid van hs te verkiezingei ;er de kwestiëi Hij verklaard handhaving vu van he e leden van lfc handhaving vu i zijne woorde: inisters een vei isters niet teruj pnt als gezant! ambtenaar, hi ingen als die n en Mègeh hun verleden t eren, dat de het 1 als gezant t ier onzer troepe: lacteuren verooi (00 frs. boete, i U.000 frs. boeli j, 1 1 tot bisschop ti rreux. en. ar aanleiding val j die gij wilt dot im heeft de heJ Jkeuring der raf plebiscit, gezegt plaats gebat )eze woorden we jen in het middt in de Kamt 'prde van den di ping van Belgie ïen gezant en d ijk vertrok hij w Hotel zijn iutre an de goedkeurir: g der met Nieuif voor het aaugail 100, welke zou d» werken te bezige er Otway, uit naail iekenlaud eene langs plaats gein .et, dat de versclu] n den Piraeus ni» ^elooven, dat eufc nde vloot, ft gisteren de led® laten. nier nieuwe Porl«j en. Spanje. >Iadrid 17 Mei. Espartero heeft een brief openbaar gemaakt, waarin hij te kennen geeft, dat hij, uit aanmerking van zijn hoogen leeftijd en het gemis van erfgenaam, de kandi datuur voor den troon weigert. 18 Mei. In den ministerraad is besloten aan den voor- loopigen regeringsvorm een einde te maken, door aan de regent, de koninklijke waardigheden toe te kennen, ingeval het onmo gelijk zal worden bevonden een canditaat voor den troon te vinden. 19 Mei. Gisteren heeft een langdurige bijeenkomst van de leden der meerderheid plaats gehad. Prim is in eene ontwik keling getreden van den tegenwoordige staat van zaken met be trekking tot de trooncandidatuur, en heeft de noodzakelijkheid betoogd om de regent Serrano met de koninklijke waardigheid te bekleeden. Als gerucht wordt gemeld, dat eenige progressis ten, alsvoreus hierin toe te stemmen, in de Cortes uitsluiting van beide takken der Bourbons zullen voorstellen. Voorts wordt gemeld, dat de weigering van Espartero niet onherroepelijk is, en dat hij de koninklijke waardigheid zou aauuemen, indien hij door de Cortes werd benoemd. Italië. Rome 18 Mei. In de laatste Algemeene Congregatie heeft de kardinaal-vikaris Patrizzi de algemeene beraadslagin gen over het schema de primatu et de infallibilitate ingeleid. Na den kardinaal voerden nog zeven prelaten het woord. Bij de uitdeeling der bekrooningen aan de inzenders op de tentoonstelling is de H. Vader tegenwoordig geweest, en heeft eene aanspraak gehouden, die diepen indruk maakte. //De kleine Pauselijke Staat", zeide Z. H. o. a., ,/wil de kunsten tot volmaaktheid helpen, de wetenschap dieper doen doordringen. De H. Kerk is alleen onwrikbaar in hare regelen van eerlijkheid, regtvaardigheid en waarheid. Zij roept geen nieuwe dogma's uit maar bekrachtigt hetgeeu altijd geloofd is eu verspreidt over dit geloof een nieuw licht". Florence 15 Mei. De berigten uit Calabrië, volgens welke de woelingen aldaar nog niet onderdrukt waren, maak ten gewag van een veel grooter aantal opstandelingen, dan uit de eerste tijdingen bleek en van sommige benden, die van naaldgeweren voorzien waren. Toen eergisteren in de kamer der vertegenwoordigers sprake was van de verschijning eener nieuwe bende bij Volterra, ver klaarde de minister Sella, dat het berigt overdreven werd. Het zou eene bende wezen van 800 man. De minister dacht ter stond dat men zich een nul vergist had en 800 in plaats van 80 had geschreven. Hij telegrafeerde en het antwoord was dan ook, dat men zich werkelijk had vergist. De verklaring van den minister wekte niet weinig gelach. De te Genua verschijnende Stendardo Cattolico kondigt aan, dat er op dit oogenblik te Rome wederom pogingen wor den aangewend, om een aanvang van het proces der zaligver klaring van Christoffel Columbus te verkrijgen. Men zal zich herinneren, dat reeds in 1865 twee leeken in Frankrijk en Italië, gelijktijdig, zonder eenige afspraak, een zelfde verzoek aan den H. Stoel hebben gerigt. Het volgende jaar verzocht de kardinaal-aartsbisschop van Bordeaux, Mgr. Donnet, tot wiens jurisdiktie de Eransche Antilies behooren, aan den Paus, die verlangens gunstig le willen aanhooren. Spanje ook kwam in beweging, en de kardinaal-aartsbisschop van Burgos stemde in met het verzoek van zijn ambtsbroeder. In Noord- en Zuid-Amerika en zelfs in Rusland was de alge meene opinie ter gunste van de groote hulde, aan den ontdek ker der nieuwe wereld te brengen, en van die glorievolle her stelling, gevraagd voor een man, die gedurende zijn leven zoo veel geleden heeft van de ondankbaarheid en de verachting zijner tijdgenooten. In den nacht van den 15 hebben twintig personen, met geweren gewapend, zich vereenigd op de Israëlitische begraaf plaats te Reggio in Emilia, en zich van daar naar het gebergte .begeven. Op hunnen togt derwaarts werd de bende al talrijker, en heden had zij eene ontmoeting met de troepen. Het gevecht eindigde met de verstrooijing der bende, die drie gevangenen moest achterlaten. Zeetijdingen. Biunengekomeu Npderlaudsche schepen. Clemens, kapt. Reijnhout, van Eugelaud naar VJissingeq, lila, yau der Molen, Spanje Antwerpen. Uitgevaren dito geene. Prijzen van f 100 en daarboven. Maandag 16 Mei. 12e trekking. Op no. 9781. 10030 en 17219 f 100. No. 8621 f 200. No. 1328 f 400. No. 783 *n 11179 f 1000. No. 3606 f 1500. No. 5837 f 5000. Dingsdag 17 Mei. 13e trekking. Op no, 698, 8026. 10467, 17348 en 19132 f 100. No. 3529. 12949 en 13738 f 200. No. 9949 f400. No. 1705 en 10432 f 1000. No. 17953 f 2000. Woensdag 18 Mei. 14e Trekking. Op no. 885, 4541, 4972, 10780, 13351, 13711 en 16074 i 100. No. 11657, 14306 en 18493 f400. No. 13451 f 1000. No. 605 f 25.000. Donderdag 19 Mei. 15e trekking. Op no. 18733 f 200. No. 4104 f 1500. 1 J. Burgerlijke Stand. Van 7 tot 14 Mei 1870. Vlissingen Gehuwd: J. W. Pieters, jm. 31 j. en J. Melse, jd. A. Laport jm. 25 j. en M. C. E. van Eek, jd. 19 j. BevuilenA. C. Crorabeen, geb. Hemelaar, d. M. J. Bieijsweijk, geb. Geijsen, d. J. van Stevendaal, geb. van Kruijssen, d. R. J. C. Beniest, geb. Nassel, d. J. Riemens, geb. van Poelje, z. E. J. Timmerman, geb. van Damme, d. S. Schoijsman, geb. Vermeesch. d. J. C. Gravenstein, 'geb. Harte, d. E. Swijter, geb. Roborgh, d. Overleden: P. C. Eekman, vrouw van P. van Erken Callandt, 66 j. L. Maas, d. 3 j. - N. M. Brielsman, d, 3 m. IMarlttbei-igten. Rotterdam 16 Mei. Tarwe 40 a 50 cent, Rogge 30 cent lager. Boekweit f 5.per last, Bruineboonen 10 cent, Witteboonen 50 cent, Paardenboonen 10 cent per mud hooger. Meekrap. Handel beperkt tot eenige partijtjes beste kwaliteit. Mindere soorten gedrukt. Middelburg 19 Mei. Zoowel uit de buiten-eilanden als ook uit Walcheren was de aanvoer heden zeer gering. Nieuwe Walchersche Tarwe werd in de puike soorten tot f 9,a f8.25 aangekocht. Zeeuwsche Rogge was niet beneden de f 7.25 te koop, welke prij s alleen voor gerijf werd ingewilligd. Wintergerst werd op f 6,vastgehouden, met beperkte aanvoer. Zomer dito bragt na kwaliteit f 5,a f 5.75 op. Walchersche Witteboonen gevraagd, dan slechts enkele mudden ter markt, die einde beurs tot f 14,— gretig werden geuomen. Walchersche Bruineboonen komen weinig of niet meer voor. Walchersche Paardeboonen weinig getoond en tot f 7.25 verhandeld. Walchersche Groene Erwten in puike kooksoorten mag men als opgeruimd beschouwen. Koolzaad niet ter veil. Raapolie f 47,Patentolie f 49Lijnolie f 38.50 per vat. Goes 17 Mei. Nieuwe Tarwe f 8.— a f 8.50. dito Rogge f 6.23 a f 6.50. Wintergerst f 5.50 a f 5 75. Zomereerst f 5.a f 5.25. Haver f 3.75 a f 4.75. Groene Erwten f 7.75 a f 8.25, Bruineboonen f 11.25 a f 12.25. Paardenboonen f 6.75 a f 7.—. Meekrap. Onveranderd, Boter f 1.20 a f 1.30 de KG. (Ned. «ff). Eijers f 2.60 a f 2.70 de 100 stuks. Oostburg 18 Mei. Bij kleine aanvoer van Granen, bestoud heden redelijk veel vraag voor Tarwe, Gerst cn Haver. Tarwe werd echter weinig anders dan tot da lelijk verbruik gekocht, omdat houders niet wilden toegeven aan het lager gebod, terwijl in Haver, Paardenboonen en Erwten weinig omging, dewijl die arti kelen bijna ontbraken, en even als Tarwe boven de waarde werden gehouden. In Gerst was de omzet vrij diuk, en waren de prijzen meest gelijk aan die van de vorige week. Men kan als besteedde prijzen noteien: Tarwe f 7.—, f 7,50, f 8 f 8.50 a f8.75. Rogge f6 25 a f 6.50. Win tergerst f 5.70, f 5,80, f 6.a f 6.10. Zomer dito f 5.25, f 5.50 a f 5.75, Haver f 3.5U a f 4.Paardenboonen f 7.a f 7.25. Erwten f 8.a f 9. Prijzen van. effecten. Amsterdam 19 Mei. Nederland Certificaten Werkelijke Schold. 2,/2 pc.t- dito Nationale ditp 3 dito dito dito 4 Aand. Handelmaatschappij 4l/« Rusland. Oblig. 1798/1816 5 Certificaten Hope C°5 dito dito 1855, 6de serie 5 dito .4 Aand. Spoorweg 5 Leening I8604'/2 Polen, Schatkis^qbligatien4 Spanje. Obligatien.3 dito Binnenlandsche 3 Oostenrijk. Qbligatien Weener metaliek 5 dito Amsterdamsche 5 dito Nationale. 5 dito 1847/1852 5 Baulc-actien 3 Belgie. Certificaten bij |lo(hschild. 21/2 55'/, 67 86 93*/, 76'/, 216'/, 82'/, 66'/' 29"/, 5o 47'/,

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1870 | | pagina 3