ADVERTENTIES BUITENGEWOON AANBOD VAN HET GELUK. Rogge f 5.75 f 6.— a f 6.25. Wintergarst f 5.50 f 5.75 a f 5.90. Zomer dito f 4.75. f 5.a f 5.25. Haver f 2.50 f 3.a f 3.25. Paardenboonen f 6.25 f 6.50 a f 6.75. Erwten f 6.75 a f 8.— De beide laatstgenoemde artikelen komen steeds zeldzaam voor. LI. Maandag waren ter veemarkt 4 paarden, 49 stuks rundvee en 147 varkens. Voor een en ander bestond goede vraag, docb waren vraagprijzen meest hoog. Nederland Rusland. Prijzen van effecten. Amsterdam 23 Maart. Certeficaten Werkelijke Schuld. dito Nationale dito dito dito dito Aand. Handelmaatschappij Oblig. 1798/1816 Cetelicaten Hope C° dito dito 1855, 6Je serie dito Aand. Spoorweg Leening 1860. Schatkistobligatien Polen. Spanje. Obligatieu. dito Binnenlandsche Oostenrijk. Otlijatien Weener metnliek dito Amsterdamsche dito Nationale. dito 1847/1842 Bank-actizu Belgie. Certeficaten bij Rothschild. 3'la pc.t 55'|a 8 68 'I, 863|4 4'1- 9 g 923/s 5 l 76 i 643 B 218 >/4 la 82 4 i 643/, 3 27 3 23 5 M'/u 3 563/i6 3 48 S 8 435/ie 2'la I» BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN OORSPRON KELIJKE VOORSCHRIFT. Zij zijn een onfeilbaar geneesmiddel voor gal-, slijm, MAAG-ongesteldheden en slechte spijsvebteerlng. Zij ver sterken het gestel, verdrijven de huiduitslagen, verwekken eetlust, zuiveren het bloed en verdrijven hoofdpijn. Ieder wordt verzocht op te letten de echte te koopen. Doosjes van 1.50, halve /'0.75 en kwartdoosjes ƒ0.371/,. Zij die de echte en van ouds beroemde verlangenhalen dezelven bij onderstaande Heeren: Hissingen, O*Oude Markt, G n°. 130 1 Holen, C. J. de lires. IVissekerke, M. P. Broekes. Zierikzee, M. J. de Looze k Zoon. rarHHBS^ Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele na- maaksels, het getal moet op de doosjes geschre ven zijn en de lettors G. C. S in het lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift Men waclite zich voor vele soorten die onder den zelfden naam voorkomen. Let well Het dépot der echte is alleen verkrijg baar bij den Heer P. GASILLE, bij niemand anders, te Vlissingen. 3 lieerenho'ek, J. P. Rémein. Halst, L. Brand. Maartensdijk, C. de Graaf. Sluis, Mejufvf,. Joh. VVale. Het spelen en koopen der Origineele Staats- premiën-Loten is vooral vergund, iu ©@HIN!S Allernieuwste met prijzen weder aanzienlijk vermeerderde Verloting van Kapitalen van over de 4 Millioen. De verloting wordt door de Staats-Regering zelve verrigt en gewaarborgd. Begin der Trekking den 20*'™ April. Een door den Staat gewaarborgd Echt. Origineel- Staatslot (geen verhodene promesse) kost slechts 3'/, O tilden of 1 "/4 Gr lilden, en ik ben door den Staat met de verzending van deze echte origineel- Staats-Loten tegen franco toezending van bet bedrag in bankbilletten of in postzegels zelfs naar c.e verst verwijderde plaat.-en, belast. ER WORDEN ALLEEN PRIJZEN GETROKKEN. De liooge prijzen bedragen250.ÖD0, 200.0110, 190.000, 180.000, 170.000, 165.QQÜ, 102.000, lOlt.OoO, 150.000, 150.000, 100.000, 50.000, 4 .000, 30.000, 25.000, 2 maal 20 0U'>, 3 maal. 5.00 1, 4 maal 12.U00, 5 maal 1U.000, 5 maal 800', 7 maal 6000, 21 maal 500Ó, 4 maal 4000, 3.6 maal 3000, 126 maal 20Ó0, 6 maal 1500, 5 maal 1200, 206 inaal 1000, 256 maal 500, 350 maal ,200, 17850 maal 110, 100, 50 en 30. Op geen lot valt een geringere prijs dan een van 2 tlialer. De officiëele lijst der trekking en de verzending der orijzen geschiedt nmiddellijk na de trekkin; ouder waarborg van den Staat aan ieder der deelnemers, waarbij de geheim .curling in acht genomen wordt. Mijn huis is, zooals overbekend is, het ou ste en allergelukkigste riaar ik reeds aan verschdlemle deelne mers in deze om.-treken de allerhoogste pr zen van 300.000, 225,000, 150.000, 125.000, herhaaldelijk 100.000 onlangs het groote lot en nog den 29 der vorige maaud reeds weder den allerhoogsten prijs te Amsterdam uitbetaald heb. Het is niet noodig per brief de echte origineele Staats-Loten te bestellen. Het is voldoende de bestel ling op een postwissel te schrijven. LAZ. SAMS COHN te Hamburg. Hoofdkantoor en "Wisselkantoor. Stoombootdienst op de Wester-Sehelde. Dagelijks. Van Vliss. n. Bres. vm. 6.nam. 4.Van Bres. n. Vliss. vm. 6.30 nam. 4.30 Voorts zal daarenboven nog gevaren worden: Op 1. 2. 3, 4, 5, 15, 16, 17. 18. 19, 20, 29 en 30 April. 1. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29. 30 en 31 Mei. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29 en 30 Junij. Van Vliss. naar Bresk. naraidd. 6.Van Bresk. naar Vliss. namidd. 6.30 Dingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag. Van Vlissingen n. Borsselen vm. 7-30 Borsselen Neuzen 8.— u Neuzen Hoedek. 10. Van VlisRinxen Borsselen Neuzen Hoedekenskerkc Hansweert Walzoorden Hansweert Hoedekenskerke Neuzen Borsselen naar Borsselen Neuzen Hoedekenskerke Hansweert Walzoorden Hansweert Hoedekenskerke Neuzen Borsselen Vlissingen Van Hoedek. n. Neuzen vm. 10.30 Neuzen Borssel. 'sm. 12. Borssel. Vlissiug 12.30 Zondag en Maand, voormiddags 7.30 7-30 's middags namiddags 10.— 11.30 10.30 'smidd. 12. 11.namidd. 12.30 11.30 12.— 12.30 1.30 2 1.30 2 2.30 3.30 4.— Spoorweg Neuzen Gent. Vertrek van Neuzen le tiein 6.20. 2e trein 10.30 3e trein 4.50. u Gent 8.05. 12.30 7.20. Stoombootdienst tusschon Middelburg en Botterdam VAN MIDDELBURG: VAN ROTTERDAM: *s namidd. 1.u. Zaturdag 2 's morgens 9.— 's morgens 6.Zondag 3 9. 4 6 Maandag 4 9. 5 6.Dingsdag 5 9. 10.15 10.15 10.15 Zaturdag Zondag Maandag Dingsdag Woensd. Donderd. Vrijdag 1.— n. Zaturdag 2 6.— Zondag 3 6— Maandag 4 6. Dingsdag 5 0.- Woensd. 6 6.— Donderd. 7 6. Vrijdag 8 Omnibusdienst tusschen Middelburg en Vlissingen, v Ondern. van der Weele Co. Van Middelburg Voormidd. 61/». 8. 10 en 11 ure. Namidd, 1, 2, 3, 5, 6. 8 en 9 ure Van Vhssingen Voormidd. 8, 9, 10 en 11 ur Namidd. 1,2, 3, 5, 6. 8 en 9 Diligence-Diensten. Van Middelburg op Goes v. v. Van Middelburg voormiddags 7.ure, 's namiddags 5.ure. Gojs 6.30 4.30 f 1.50. Retour geld voor bet gcheele jaar f 2 50. Tusschen Goes en Hoedekenskerke. Dagelijks des morgens ten 8 30 in correspondentie met de Stoomboot de Wester-Sehelde. Rijdt af Hotel Zoutkeet. Prijs 60 cents. Staats-Spoorweg. Vertrek van Goes le tiein 7.2e trein 1.25. 3e trein 61» u i, Roozendaat 9.4 40. 8.30 DRUKKERIJ TAN F. H. SCIIIFFER, TF. VLISSINGEN.

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1870 | | pagina 4