BU1Ti\LAi\DSC11E 'flJDliUE.l liebben, worden door den minister opgeroepen, ten einde zich, met overlegging der bewijzen, aan te melden. Op den bedoelden staat komen vijf personen voor te Amsterdam geboren, te weten J. A. P. T. Daams, marinier 2e kl, op het stoomschip Banka, overleden 11 Junij 1868 in het hospitaal te Weltevreden 23.19; C. A. van Greuningen marinier 2ckl. op het stoomschip Reinier Claeszcn, overleden 20 Novemder 1868 in het hospitaal te Muntok 63.55l/2; C. A. Madsen, konstabelsmaat op het Wachtschip te Hellevoetsluis, overleden 9 November 1868 in het hospitaal te Hellevoeteluis 196.17'/2; J. D. W, Tellen kamper, matroos 3e kl. op de drijvende batterij Neptunes, overleden 3 Arpil 1868 op het stoomschip Coehoorn, overleden 11 October 1868 in het hospitaal te Amsterdam f 405.69. Men schrijft uit Friesland dato 12 dezer „Wie de Leeuwarder Courant van gisteren ter hand neemt, kan daarin niet minder dan 36 advertentiën van hardrijderijen op schaatsen aantreffen. In het geheel worden daarbij p. m. 4000 aan prijzen en premiën uitgeloofd, wel een bewijs dat in deze provincie de ambitie voor dergelijke volksfeesten nog in geenen deele verflaauwd is. Woensdag a. s. wil men in onze stad 100 als prijs en ƒ30 als premie laten verrijden. In de laatste jaren is onze stad er slecht afgekomen, daar telkens de dooi inviel voor dat het folksfeest geschieden. We hopen daarom dat het ditmaal beter afloope, daar we anders vreezen, dat onze lijderij spreekwoordelijk zal worden. 's Gravenhage 14 February. Heden vroeg tijdig is een zeer felle brand uitgabarsteu in het nabijgelegen Rijswijk, zoodat men de vlammen op menig punt van onze stad kon zien uitslaan. De brand werd eerst ontdekt in een hooiberg behoorende tot de boerderij, bewoond door den bouwman Verheul. Men zegt bij geruchte dat de brand zou zijn ontstaan ten gevolge van het uitslaan van vonken uit de locomotief van een der vroegtreinen van het Hollandsche spoor. Hoe dit zij, het vuur van de hooimijt, aangewakkerd door den sterken wind, deelde zich dadelijk met groote snelheid aan de boerenwoning mede en daarna even snel aan de achtergelegen boerderij van van Leeuwen, met het ongelukkig gevolg, dat niet alleen beide woningen spoedig schier totaal afg brand waren, maar dat ook heelaas menschenlevens daarbij te betreuren zijn, terwijl ook een groot aantal koebeesten omgekomen is. Verheul werd spoe dig bijna levenloos uil z'jue woning gedragen en zou nu reeds aan de gevolgen zijn overleden. Zijne vrouw moet eveneens zwaar verwond en stervende zijn. De brand dunrde lusschen 2 en 3 ure nog voort. Van de 36 koebeesten moeten niet min der dan 32 verbrand zijn. Ofschoon liet een naburige gemeente betreft, heeft onze opperbrandmeester de heer H. H. van Gogh, zich onmiddelijk naar het terrein van den brand begeven. De felle wind moest zelf hinderlijk aan de blusschiug zijn. daar de waterstralen uit de spuiten als het ware verspreid werden. IMidclelburg 10 Febr. Djor de commissie tot het examineren vail varenslieden alhier zijn, na afgelegd examen, diplomata uitgereikt, als len stuurman aan M. de Neef, als 2en stuurman aan P Sjebbes en als 3en stuurman aan J, C. de Ruy- ter en G. Schroder. IVficldelbiTrg' 14 February. Men verneemt dat de regerings-cummissie voor het 12io Nederiandsch Taal- en letterkundig congres alhier besloten heeft dat congres te doen plaats hebben op den 3(1 en 31 Augustus en 1 September van dit jaar. De werken in verband met liet kanaal door Walcheren, welke den Sca Maart zullen worden aanbesteed, bestaan 1° in het maken van een gedeelte van den Middelburg-Veerschen en van een gedeelte van den Arriemuiden-Veerschen watergang, door wegruiming van bestaande watergangen en afsnijding, en aanvulling van daarin voorkomende bochten; 2° liet bouwen van drie steenen bruggen en twee steenen duikers. De Middelburg-Veersche watergang moet een bodem breedte hebben van 6 meter bij het aanvangpunt, toenemende tot 9 meter, een bodemdiepte van 2.25 tot 25 A. P. de Arnemui- den-Veersclien watergang moet een bodembreedte van 1 tot 2 en eed bodemdiepte van 2 lot 250 meterA. P. hebben. Deze werken moeten vóór of op den leu November 1870 ge reed zijn. De uitvoering er van is begroot op 43.800 De tegenwoordige winter kenmerkt zich door vreemde atmosferische verschijnselen. In dt Zuidelijke Alpenstreken was hel reeds in October zeer koud, iu Gallicië, Polen en Rus land begon de zware voist torst in half Januarij, Zweden en Noorwegen hebben nog -bijna geen1 winter, terwijl in Italië en Spanje een felle koude heerscht. Den 5 February had men te Krakau 19, te Lember 2), Warschau 20, te Posen 19, te Dant- zig 15, te Breslau 13, ie Weenen 6, te Koningsbergen 17, te St.-Petersburg 22, te Moskou 25 en te Stokholm 2graad koude, te Triëst 2 graad warmte. Benige dagen later steeg te Krakan de koude tot 24 graad, zoodat op de scholen het onderwijs moest gestaakt worden. Zaturdag jl. heerschte te St.-Petersburg eene vorst van 23° Reaumur of 20" onder 0 Fahrenheit; te Moskou 26u R. of 26° onder 0 F.; fe Berlijn 11° R. of 7° F.; te Slockholin 3° R. of 25" F. Den daarop volgenden dag wees de thermometer te St.-Petersburg 20° R. of 13° onder 0. F.; te Moskon 21° R. of 15° onder 0 F.; te Berlijn 15 R. of 2° onder 0 F.; te Stockholm 6° R. of 18° F. De grootste iu deze maand opgegeven koude deed zich voor te Czerliovvitz, in Galicië, alwaar de thermometer Zondag jl. tot op 31° R. of 44° onder F. gedaald was. Twee personen zijn aldaar dood gevroren. Uit Engeland wordt gemeld, dat het aldaar in de laatste dagen hevig gestormd heeft. De storm ging vergezeld van zware regen- en sneeuw btiije». Fran li rij li. Omtrent de militaire voor zorgs-uiaatregelen, door de regering genomen, vermelden de Parijsche bladen het vol gende: De regering, den opstand voorziende, had bevel gegeven dat de troepen geconsigneerd zouden zijn in de kaserneii. De hoofdofficieren hadden zich naar de groote strategische kazernen begeven; talrijke afdeelingen policie-agenteii hielden zich in de nabijheid op. Om de Parijsche garde te sparen liaii men dien avond slechts vijf compagnien infanterie en een esca- dron kavallerie doen uitrukken. Ten gevolgeder woelingen in den vooravond had de maarschalk-opperbevelhebber aan het twaalfde regeinent jagers en aan de lanciers der garde hevel gegeven zich te stellen, de eerste op de place [endóme, de tweede op tic place de la Concorde. Die beweging werd tegen 11 ure uitgevoerd. Generaal Lebrun, adjudant des Keizers, commandant van de derde divisie infanterie van het leger van parijs, voerde hel bevel in die wijk, waar de opstand zich scheen te zullen organiseeren. Zijn hoofdkwartier was iii de kazerne vaii Prins-Eugèiie, waar hij het zevende bataillons jagers te voet, drie bataillons van het 7de en twee bataillons van het 29ste linieregement onder zijn omnidd'Tjk bevel had. Het derde bataillon van dat regement bezette de kazerne van la Oourtille in liet midden van de voorstad du Temple gelegen. De troepen uit de omstreken van Parijs hielden zien gereed om op het eerste teeken aan te rukken, en de artillerie van Vincen- nes" had dë batterijen gezonden naar de punten, welke eenige weken geleden waren aangewezen. Des Dingsdag nachts ongeveer 1 ure ontving men op de profectnor het volgende rapport, dat reeds een uur te voren afgezondeu tras: Vier barrikaden zijn sedert 8'/2 ure in de straten Saint- Maur, Fontaiiie-au-ltoi, Mauraud en de l'Orillon opgeworpen. Al de gasbekken zijn in de rue Saint-Maur uitgedraaid. De policieagenten en de garde van Parijs hebben die barrikaden beinagtigd; ijzeren staven en straaisteenen werden huil naar het hoofd geworpen. Drie policieagenten ontvingen verwondin gen. De een door een messteek, een ander door een straatsteen en een scherp werktuig, een derde ontving slagen op het hoofd; men wierp hem op den grond en bragt hem drie steken loe iu de lenden met zijn degen, die men hein ontrukt had. Onge veer 1 1% ure w erd er een nieuwe barrikade opgeworpen bij de brug Grange-aux-Beljes. Zij werd terstouu overmeesterd door de policie-ageuten. Er werd een scliot gelost bij de barri kade van de rue Saint-Maur door iemand, die voor een raam stond, dat op de barrikade uitzag. Aan die zijde heeft uien ook een lijk rondgedragen; het is echter tot dusverre nog onbekend of bet een pop of w el een gewaande doode was. De gevangenneming der redacteurs van de Marseillaise is bewerkstelligd krachtens een bevelschrift, door den rechter van instructie afgegeven. De Heer Ulricde Fonvielle en pascal Grousset zijn het eerst aan het depót gekomen. De overige ge vangenen werden naar de Conciergerie gevoerd. De minister Chevaudier de Valdröme bevond zich nog ten 1 ure van den ochtend in de prefectuur van politie.

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1870 | | pagina 4