27iSÏE STAATS-LOTERIJ. aclit vele ijsber- ler gevaren ver- aanwijzing van u rende 8 reizen te houden; ste llij verder zon- ber te Batavia ien minister van hem overal met van vergaderin- ïet genootschap, bij den minister 1 uitgevaardigd, ortlt om, zonder i te roepen. De etteu der genoot- in twijfelachtige n besluit nemen, randerd worden, eerst als de be- worden onder- land in Europa, eeft dan Oosten- rking, dat Zwit- i Giskra, „Zwit- rsche monarchie loopen. Als een iientie, deelt een iden uit de depu- onze meening", n gerigt, uitriep: er zoovele mee- ijtrekken." schouwd dat het politie uileenge- aar Napels reeds aats hebben. In vrijdenkers dier ezonden om hea igen. Ons pro van God, de ver- :i godsdienst. De aak van al onze mi dat de vorsten chl hebben. God temen om tot de beiders te grond- tvaardigheid. De ierinnert U, bnr- Werkende leven den godsdienst af medanen en alle duisternis; vbór en. Christus was den om meer ge- spreke ons niet hooren!" sterfelijkheid van iren menschen te liet voor goed uit dielst eeu protest, ia van den volgen- ntbonden protes- den Italiaansclies ;ij plaats greep in zienlijke vreemde- men aan liet ze£l e middelen, welke ri cht van vereein- poncilie niet geslo- rstvolgende verg»* Eindelijk veroorloofde het weder Donderdag 11. de grooie wapenschouwing te houden over al de troepen, die nu in de eeuwige stad bijeengekomen zijn. De aanhoudende regenvlagen hadden plaats gemaakt voor een prachtigen zonneschijn, welke de heerlijke dreven der Villa Borghese schilderachtig verlichtte, eene ontelbare menigte golfde door de straten der stad naar bui ten, om getuige te zijn vaneen schouwspel, dat steeds voorde Jtomeinen eene bijzondere aantrekkelijkheid heeft. Weldra was het amfiteaters gewijze aangelegde park der villa met toeschou wers opgevuld, en op eene tribune waren een aantal bisschoppen, de keizerin van Oostenrijk, de koning van Napels en vele andere vorstelijke personen aanwezig, ter wier eere het mili taire schouwspel gegeven werd. De troepen, in slagorde ge schaard, wachtten de komst van den minister van oorlog, gene raal Kanzier af. Het geroffel der trommen en liet geschetter der trompetten kondigden omstreeks ten 3 ure aan, dal de generaal het terrein naderde, en weinige oogenblikken later zag men hem, omgeven van eenen schitterenden staf, langzaam voorbij de rijen soldaten rijden. Vervolgens nam hij voor de tribune plaats, waar zich de bisschoppen, vorsten en prinsen bevonden; de voorbijmarsch nam een aanvang. Pauselijke gendarmen met hunne driekante hoeden, donkerkleurige wapenrokken, allen krachtig gebouwde, forsche gestalten uit de Bomagna, openden den stoet en werden onmiddellijk opgevolgd door de Squadrig- lieri, een korps-dat uitstekende diensten bewijst, en uit de be volking gerekruteerd wordt der provinciën, die het meest door rooveroenden geteisterd worden. Deze manschappen uit Fro- sinono en Velletri genoten'de eerste maalde eer om bij eene revue te verschijnen. De uniform dier militairen is uiterst schil derachtig. Een rood vest, waaruit de helderwitte kraag van het overhemd te voorschijn komt en over een blaauw wambuis neervalt; een breede gordel waarin de patronen geborgen worden, om het lijf, een spits toeloopende hoed, met hanen-vederen versierd; sandalen aan de voeten, en de kuit met een dik bruin- kleurig wollen windsel omwonden, vormen de uitrusting van mannen; die te regt den naam dragen van jagers der Apen nijnen. Achter hen volgde de gendarmerie met hare hooge erenmntsen, waarop vederbossen wapperden, met bare witte rijbroeken en op voortreffelijke paarden gezeten. Dan kwamen vier bataljons zouaven, in hunnen faiitastiscben uniform, en achter deze moedige strijders voor den H. Stoel volgden de linie-regementen, de karabiniers, het legioen van Antibes en de bergartillerie, met een 80ial muildieren, bepakt met de berg- kanonnen, amunitiekisten enz. enz. Op deze batterij volgde de veldartillerie, en de stoet werd gesloten door de pauselijke dragonders, wier uniform, ronde borstlap, donker groene wapenrokken en wapperende paardenstaart achter op den ver guiden helm een schitterenden aanblik opleverde. Onder het spelen van vrolijke marschen, trok de stoet, uit meer dan 800U manschappen bestaande, voorbij den generale» staf en werd luide door de opgetogen menigte toegejuicht. Van verschillende zijden wordt ten stelligste verzekerd, dat de H. Vader het verlangen te kennen heeft gegeven om zelf het kind tedoopen, welks geboorte door de koninklijke familie van Napels te gemoet wordt gezien. Belgie. De kamer van afgevaardigden heeft Dingsdag beraad slaagd over liet wetsontwerp betreffende den afstand van de uidelijlte Citadel van' Antwerpen Verscheiden leden drpngen aan op het aanleggen van wer- »en langs den linkeroever van de Schelde in het'belang van e openbare gezondh"''gr de minister van oorlog deelde nede dat dit pu-' Wt tot eene beslissing kan worden :»bragt; men 'looclig later op terugkomen. De 'egering boo- werken overbodig zullen zijn ui liet wetsop-' Schillende voorstellen begrepen [tal behoevi j; zoodra die plannen ten uitvoer Jjn gelegd zal - meer noodig wezen den linkeroever v»ti tie schelde te inundeeren. Artikel 1 van het ontwerp, houdende goedkeuring van de iconventie, werd aangenomen met 91 stemmen, terwijl 2 leden pili van de stemming onthielden. Een hunner, de heer van Aetckhove gaf de redenen op waarom hij geen deel aan de stemming nam: hij voorzag namelijk dat de conventie ten gevolge zal hebben dat eene Pruissische kolonie zich te Ant werpen komt vestigen, en daar was hij tegen 1 Artikel 2 regelt de bestemming van de 11 inillioen francs "ie tie opbrengst vormen van den verkoop tier terreinen van Citadel, ]üj r]e beraadslagingen over dat artikel traden de '"ingestelde werken in het belang der defensie meer op tien voorgrond. De heeren Coomans en Couvreur bestreden de 'j vollooijing van de verdedigingswerken van Antwerpen op een oogenblik waarop Europa, naar hunne zienswijze, op het punt staat tot eene algemeene ontwapening over te gaan. De lieer Couvreur heeft op zich genomen om in de zitting, van Woensdag de redenen bloot te leggen die, volgens hem, voor Europa het uitzicht op een langdurigen vrede openen. De beraadslagingen zullen diensvolgens Woensdag voortgezet worden. In den loop van liet debat heeft de heer Bouvier de houding van de Antwerpsche afgevaardigden, die zich aan de stemming ontrtokken, aan eene schérpe critiek onderworpen. Het- wets ontwerp komt aan de bekende grieven van de Antwerpenaren in alle opzigteu te gemoet. De afgevaardigden uit dat district kunnen derhalve niet tegen het ontwerp stemmen, en zij durven er niet voor stemmen omdat zij aan den leiband der clericalen loopen. Zoo althans beweerd de heer Bouvier. Prijzen van f 100 en daarboven. Maandag 20 December. Vijfde Trekking. Op No. 8732, f 5000. No. 2885, f 2000. No. 6419 en 7693, f 1000 No 5761, 10657 en 11160, f 400. No. 1140, 1328, 2088, 2526, 5248 en 14762, f 100. Dingsdag 21 Dcctmber. Zesde Trekking. Op No. 4013, f 20000 No. 4674, f 1500. No. 6852 en 14271, f 1000, No. 8183, 10791, 11616 en 12962, f 200. No. 5540, 10616 en 11967, f 100- Woeusdag 22 December. Zevende Trekking. Op No. 18705, f 1500. No. 13794, f 1000. No. 10533 en 11583, f 400. No. 16189, f 2U0. No. 4012, 16089, 16420, 17274 en 19746, f 100. Donderdag 23 December. Achtste Trekking. Op No. 107 5 f 100. Zeetijdingen. Binnengekomen Nederlandsche schepen 19 dezer Martha, kapt. Topzaut, van Villanova naar Vlaardingen, (binnen door vertrokken). 23 u Twee Zusters, kapt Groenewold, van Riga naar Antwerpen. Merwestroom, kapt. de Groot, van liergen naar Dordrecht. Tn de haven gekomen. 21 u Duitsghe schoener Elise, kapt Boije, van Autwcrpen naar Engeland bestemd. 23 h de Nederlandsche schepen Twee Gebroeders, kapt. Persoon, Adriana Franeisea, kapt. van Eijk en Maria, Adolphina, kapt, Le Roy van Engeland bestemd naar Vliasingen. 23 Engelsche brik Bowes, kapt Gore van Sunderland naar Vlissingen. Vit de haven vertrokken. 22 lelga kapt. Jonast Instemd naar Christiania en Eii?e, kap ije, bestemd naar Engeland, Burgerlijke Stand. Van li tot 18 December 1869. Vlissingrn. Gehuwd: P. A. AVabtez, jm. 28 j. en M. A. Vleugels jd. 23 jaai. Bevalleu: M. E. Schot, geb. Luijmes, d. J. C. W. Verbout, geb. Dijeaberg, z. H. Wisse, geb. de Wit', tl M. J. Tuijtjcns, geb. Le Marchand, z. H. van der \Vtijde. Lib. Brandenburg, z. J. C. Hamel ink, geb. Robcrs z. -- A. O. Dobbelaar, geb. Kamermans, d. Overleden: P. \ac Ree, z. 1 j. AIt. van cleu Berge, d. 8 m,' F. A. van Loo, weduwn. vau M. 1'. ibcha! N. S. Neijt, d. 5 m. A. L. van Hoek, z. 10 jaar. 31arktberigten. Rotterdam 20 December. Tarwe cn Rogge 10 ct., garst40 ct., Kanariezaad 50 ct., Erwten, Witte en Bruineboouen 25 ct. P-aardeuboonen 30 ct. lager. Overigens onver anderd. Meekrap onveranderd, niet levendig maar vaste stemming. Middelburg 23 December. Zoowel uit dc buiten-eilanden als ook uit Walcheren was de aanvoer gering. Jange Walcheische Tarwe van den zolder tot f 12.50 verkocht. Nieuwe dito in de bctste soorten f 9.betaald. Kogge werd van f 6.60 tol f 7.25 na deugd en qualiteit verhandeld. Wiutei garat 1'.25 lager. Puike blanke wigtige soort tot 1'6 25, gekoelit. Zomer uito vau 1' 5.tul f 6.afgedaan. Walchersclie Wittebooneu waren in de puike soort niet beneden dc f 13. te koop, terwijl verscheidene houders daarboven vasihielden, en tot die cours niet wilden afgeven. Walchersclie Bruiimboonen tot f 13.25 gekocht. Krombekkc dito niet tel veil. Wnlchersche Paard en boo mn werden op f 7.25 vastgehouden, tegen bicde'ils- pvijzen vau f 7- YValcherschc gvocne Erwten weinig ter veil. Puike kokers werden van. f 8 75 tut 19.aangekocht. Koolzaad niet getoond. Kaujie-liu 1 40.50 l'at-.utolic 42.50, Lij olie 1' 35.er H. L.

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1869 | | pagina 3