BINNENLANDSCIIE TIJDINGEN. BUI' wij zouden hem kunnen volgen bij het ontvangen van het heilig Sacrament des Vormsels en in de godsdienstige opleiding tot eenen staat des levens, het aangaan en het christelijk vervullen van de pligten, die de godsdienst en de H. Kerk daarbij voor schrijven, zoo voor zich zelveu als voor diegenen, die aan zijne zorgen zijn toevertrouwd; wij zouden daarenboven hem kunnen voorstellen in betrekking tot die pligten, welke eigen zijn aan zijn stand, zijn beroep, zijne betrekking tot dearmen en hulpbe hoevenden, gelijk wij van den anderen kant onze aandacht zouden kunnen vestigen op de behoeftigen, de noodlijdenden, de weduwen, de weezen, de veriatenen, en vooral op hem, die de ellendigste van allen is, den ongelukkigen zondaar, en eindelijk zouden wij den Christen kunnen volgen tot aan zijn ziek- en sterfbed, ja tot aan gene zijde van het graf. Wordt vervolgd.) Vlissingen 6 Maart. De redactie van het Vlissingschi weekblad wenscht beleefde lijk maar met aandrang de aandacht van Heéren leden van den Stedelijkeu Eaad van Vlissingen te vestigen op eene advertentie van Heeren Regenten over ons stadsgasthuis, die meermalen geplaatst werd in de Miildelburgsche courant en waarbij in ge zegd stadsgasthuis gevraagd worden een binnenvader en moeder met de uitdrukkelijke bepaling, dat deze moeten zijn van de protestantsche godsdienst, bij voorkeur zonder kinderen; dus ilierover zou men desnoods heen kunnen stappen, maar vóór alles uitdrukkelijk zonder voorbehoud is bepaald van tie pro- testantsche godsdienst. Tegen zulk eene ongehoorde advertentie van Regenten van een stadsgasthuis is teregt door een katholiek ingezetene van Vlissingen protest aangeteekend en de billijke wensch in het openbaar uitgesproken, dat de Stedelijke Raad van Vlissingen tusschen beiden zal komen om deze bittere uitsluiting, in het openbaar gepleegd, tegen ingezetenen en medeburgers, die op een stadsgasthuis gelijke aanspraak en gelijke regten meenen te hebben als andere burgers, zonder te vragen van welke gods dienstige gezindheid zij zijn, te herstellen. Wij zouden het bij het protest van den katholieken ingezetene gelaten hebben, in de stellige overtuiging dat de Stedelijke Raad zulke miskenning eener katholieke bevolking niet dulden zal, en wij weten zelfs dateenige Raadsleden met verontwaardiging de advertentie ge lezen hebben en niet zullen nalaten aan hunne medeburgers regt en herstel van regt te laten wedervaren; maar wij komen op hetdroevige incident, datscheiding en tweespalt veroorzaken ruoet tusschen burgers en burgers, terug, omdat dezelfde Regen ten van het stadsgasthuis, na het uitgesproken protest van den katholieken ingezetene, dezelfde advertentie in de Middelburg - sche courant, na eenige dagen wachtens, hebben herhaald. Wij willen ons liefst onthouden van de kwalificatie der handelwijze van Regenten over het stadsgasthuis, die eene miskende bevol king nog schijnen te trotseren zonder herstel te geven, en laten het aan de achtbare en onpartijdige vertegenwoordigers der burgerij in Vlissingen, die geplaatst zijn op de zetels in den Stedelijken Raad, over, om het gepleegde onregt te herstellen. Den 9 April e. k. zal te 's Gravenhage ten behoeve der staatsspoorwegen worden aanbesteed het bouwen eener steeneu uitwateringssluis bewesten Vlissingen, met eenige daarbij be- hoorende werken. Uit Berlijn wordt gemeld, dat door de Pruissische rege ring aan eene Nederlandsche maatschappij vergunning is ver leend tot het doen aanvangen der voorloopige werkzaamheden ten behoeve van den spoorweg van Vlissingen naar Wesel. Deze lijn zal loopen langs de plaatsen Gennep, Goch Uedem, Marien- baum en Xanten. Eene belangrijke gebeurtenis heeft thans plaats in de kerkelijke provincie van Nederland, welke wij ons'haasten aan onze lezers mede te deelen. Het is algemeen bekend dat Z. D. H. mgr. Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht, sinds jaren aau den H. Stoel de gunst had aangevraagd, om ontheven te worden van de administratie van het aartsbisdom. De vergunning, die vroeger door den H. Vader ongaarne was toegezegd, is eerst dezer dagen verleend, nadat mgr. de aartsbisschop bij brieven van 22 Decem ber van het afgeloopen jaar, andermaal met den meesten aan drang daarom bij Zijne Heiligheid had gesmeekt. Na een vijf tigjarigen veelvuldigen, moeitevollen, door allen hooggewaar- deerden en door God gezegeuden arbeid, mogt de grijze prelaat, indien hij al geen aanspraak wilde maken op volkomen rust, ten minste om zijn hoogen ouderdom eenige verligting van tasten vrageu; welke verligting hem nu eindelijk goedgunstig door den Paus is verleend. Zijne Eminentie de kardinaal Bar- nabo heeft bij schrijven van den 22 Eebruarij jl. aan mgr. Zwijsen toegezonden de pauselijke breve, waarbij Z. H. het door den aartsbisschop dikwerf aangevraagd ontslag voor het aartsbisdom aanneemt, en hem tevens tot bisschop van 's Bosch benoemd. Tegelijkertijd is door Zijne Eminentie aan mgr. Schaepinan, den coadjutor, met regt van opvolging, van mgr. Zwijsen geschreven, om hem daarvan te onderrigten en de noodige magt als aartsbisschop van Utrecht te verstrekken. Ten gevolge van dit een en ander is mgr. Zwijsen van het bestuur des aartsbisdoms ontheven, en tot aartsbisschop bisschop van 's Bosch benoemd; terwijl in zijne plaats voor het aartsbis dom als metropolitaan mgr. J. Schaepman optreedt. Bij deze gewigtige gebeurtenis zullen de katholieken van Nederland zich van ganscher harte aansluiten bij den kardinaal Barnabo, die te regt aan mgr. Zwijsen den hoogsten dank brengt voor de gedurende lange, zorgvolle jaren aan de katho lieke zaak in Nederland bewezene hoogst belangrijke diensten, en voor zijn aan de Kerk Gods met onverdroten ijver besteed den, nooit onverbroken en steeds vruchtbaren arbeid. Moge de grijze prelaat nog lange jaren aan het hoofd van 't bisdom van 's Bosch behoudeu worden, om inmiddels, naar den vurigen wensch van den kardinaal Barnabo, door zijn ijver aan onze hei lige godsdienst nog overvloediger voordeelen te verschaffen. Wat mgr. Schaepman, den nieuwen aartsbisschop, betreft, het aartsbisdom heeft sinds verscheidene jaren de gelegenheid gehad om hem te leeren hoogschatten en vereeren. Geestelijk heid en geloovigen zullen zich haasten, om hem dezelfde toewij ding te betuigen, die zij altijd als trouwe zonen der Kerk aan mgr. Zwijsen hebbeu betoond. Door zijn edelen voorganger in de administratie gevormd, mogen het aartsbisdom en de katho lieken van Nederland zich verheugen, dat de aangevangen taak inet gelijk beleid, gelijken ij ver en gelijke geestkracht zal worden doorgezet. (de Tijd N. H. cour.) HellevoetsTuis 2 Maart. Even als in de laatste jaren zijn hier weder eene menigte vaartuigjes van elders gear riveerd, om in het Haringvliet op de gamalenvangst uit te gaan. Bij stil weder levert dit zoogenaamd korren een goed tijdelijk bestaan op. Gepasseerde week kwamen er schuitjes binnen, die vijf a zes manden op één dag hadden gevangen; de prijs is tegenwoordig ongeveer/'4 per mand, en de vangst wordt meest naar Engeland vervoerd. Leiden 3 Maart. De werklieden van den aannemer der fundering voor het nieuw te bouwen ziekenhuis op den Vest- wal, bezig met heijen, verlangden gisteren hooger loon dan hun gegeven kou wordeu en staakten dien ten gevolge hun werk. Na hier en daar eenig opwekkend vocht te hebben gebruikt, om zich in hun voornemen te versterken, trokken zij in troepjes de stad door en pleegden hier en daar wanordelijkheden, hetgeen een oploop van menscheu ten gevolge had, zoodat de tusscnen- komst der policie niet alleen noodig was, maar spoedig onvol doende bleek te zijn. De hulp der gewapende magt werd inge roepen, en eerst door het aanrukken van paardenvolk mogt het gelukken de zaauigedrongen massa uit elkander te drijven. De rust bleef verder in den avond ongestoord, doch de werkzaam heden zijn, zoover ons bekend, nog niet hervat. ]VIid.clelt»iirg 6 Maart. Op den 13 dezer zal voor het provinciaal geregtshof alhier te regt staan Adrianus de Loos, geboren te Bergen op Zoom, boerenknecht, wonende te Gaauw, beschuldigd van moord op den persoon van F. van Grimberge, met wieu hij op dezelfde hofstede in dienst was, en diefstal van goederen, laatstgenoemde toebehoorende. Zeventien getuigen zijn in deze zaak gedagvaard, en de heer mr. H. M. van Diggelen is ambtshalve den beschuldigde als verdediger toegevoegd. XTtrecht 3 Maart. Men verneemt dat jl zaturdag nacht hier ter stede door de ijverige bemoeijingen der policie zijn gearresteerd eenige leden van een en dezelfde familie, het stucadoorsvak uitoefenende, die verdacht worden zich te hebben schuldig gemaakt aau de vervaardiging van de valsehe munt, die in den laatsten tijd is in omloop gebragt; gisteren avond zijn zij naar de cellulaire gevangenis alhier met den gevangen- wagen overgebragt, waarop men ook eene kinderwieg heeft opgemerkt. Zierilszee 1 Maart. Op den stal van den heer C. van der Bout, landbouwer alhier, is eene ziekte onder de paar den uitgebroken. Zes zijn erdoor aangetast en, naar men vreest, met doodelijken afloop. De te Batavia verschijnende Java-Bode van 15 Januarij behelst het volgende verhaal; „In de maand October jl. werd door de bemanning van een Engelsch schip alhier binnenge- bragt het Engelsch barkschip Maggie Leslie, met eene rijke lading thee, k Dit schip was de bemannint vend in zee g heer over sch de recherche; van Groot-Br schen Nederla 1856. De reg maand Novem moesten word beheer aanvaa schen goedge openbare veili den Britschen verantwoord, eigenaren, de leur der rech resterende lad heerloon tot ee van schip en U gulden. In dit de lading in te een bezoek ge substituut-gri arrest gelegd en wel krachte van justitie, w ambtenaar, be zee gevonden tot het leggen verzekering va voerd beheer j ruim 16.00(1 zake bij de rej Prins Napo| Dit vertrek gee van deze, die cj mens zijn gewe handelingen d- keizer hebben klaarde dat de hein in overwei afwezig te zijn Volgens ministerraad b plan der prefeci tan een weg dl gezegd hebben dat ontwerp, dingend bewez volking in dit dit besluit zeer der zou moetJ groote kerkhof Een van Parijs zoo lief wandelaars op ouderdom, de e| morgen te Nizï woord, vriend i en Munchen dai scha gebouwen, maken. Lodewj beeld van vorstt besluiten, zelfs ken, die hem al nog geen vier digste burger vf De opstal president Juare provincie is nl. waarbij zij de i v'eld is. Tampio wordt nu door t

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1868 | | pagina 2