VLISSINËSGH WEEKBLAD 1867. iN°. 226 Zalurdag 25 Mei. 5de Jaargang. POLITIEK 0VERZ1GT. B1NNENLANDU11E TUD1MES. BUREAU: F. H. SCHIFFER. Dit Blad wordt wekelijks, des Zaturdags uitgegeven Abonnementsprijs per drie maanden 80 Cents, franco per post 95 Cents. Afzonderlijke nominees 10 Cent. Alen abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Nieuwendijk H 110. 101. VLISSINGEN. Ad verten tien gelieve men aan den Uitgever iu te zenden uiterlijk Donderdag avond ten 8 ure; de prijs van 14 regels is 40 Cents, voor elkeu regel meer 10 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing, PUBLICATIE. HOOFDELIJKE OMSL A G. De Burgemeester en Wethouders van Vlissingen, Maken bekend dat het kohier van den hoofdelijken omslag voor het jaar 1867, na door de gedeputeerde staten van Zeeland, bij hun besluit van den 17 dezer maand, n°. 56, te zijn goedgekeurd, door hen op heden uitvoerbaar is verklaard en aan den Gemeente ontvanger ter invordering verzonden. Vlissingen, den 21 Mei 1867. Be Burgemeester en Wethouders voornoemd J. W. C ALLEN EELS. Be Secretaris T. EORBES WELS. Waarom komen de keizer van Rusland en de koning van Pruissen niet tegelijk te Parijs? Op deze vraag zijn twee ant woorden gegeven: een oliiciëel en een niet-officiëel. liet officiële luidt als volgtHet hof der Tuilleriën vond zich nog al verlegen, gelijktijdig aan twee zulke uiagtige souvereinen een genoeg schitterende gastvrijheid te verleenen, en daarom kreeg graaf von der Goltz, gezant van Pruissen te Parijs, in last aan zijnen souverein te kennen te geven, dat keizer Napoleon liever koning Willem I en czaar Alexander II ieder afzonderlijk wenscht te ontvangen, ten einde hun beter te toonen hoe veel prijs hij op beider bezoek stelt. Het niet-officiële antwoord bestaat uit eenige gissingen: 1. Men vond het ongepast en zelfs kwetsend, dat de czaar van Rusland en de koning van Pruissen (oom en neef), door tegelijk bij den keizer der Eranschen een bezoek te brengen, den schijn zouden op zich laden als wilde de een den ander tot veiligheids-geleide strekken; in hunne gelijktijdige komst zou'men zeker mistrouwen hebben willen zien. 2. Napo leon IEL had gevreesd dat de ontmoeting dezer twee door familie- en vriendschapsbanden aan elkander gehechte souve reinen in zijne hoofdstad zou kunnen aanleiding geven tot ver moedens nadeelig voor het Eransch-Engefsch bondgenootschap, en tevens zou kunnen mishagen aan den keizer van Oostenrijk, die insgelijks voornemens is hein te komen bezoeken. 3. Napo leon III zou, volgens anderen, door de gelijktijdige aanwezig heid van koning Willem en czaar Alexander, belemmerd worden in zijne politie ke plannen en in zijne pogingen om een congres te doen bijeen komen. 4. Engeland zou, naar het beweren van velen, dit dubbele bezoek met leede ooge.i zien, omdat die mogendheid in de zamenkomst der drie gekroonde hoofden grond van Wantrouwen moet vinden met betrekking tot de Oos- tersche kwestie, die, naar het schijnt, weldra weder een question Or ut ante zal worden. Betreffende haar bevat het Journal de Saint-Bétersbourg een artikel, ten betooge dat thans, bij de heerschendc vrede-atraospheer, de regeling dezer zaak wensche- 1 hik is. De ziekte van het Ottornanische rijk is niet ongenees lijk; maar niet een arts is voldoende, een consult van verschei dene deskundigen is noodig. Weigert de Poite het geneesmiddel aan te nemen, dan moet zij de gevolgen van hare weigering ondervinden. Tusschen de commissie uit het Eransche wetgevend lig- chaam belast met het onderzoek van het onderwerp van wet op de leger-reorganisatie, en de regering is een schikking tot stand gekomen, doordien beide, het geschil wenschende bij te leggen, concessiën hebben gedaan. Art. 1 van bet ontwerp, zoo als het door de regering is voorgedragen, is door de commissie aange nomen; bij dit artikel wordt de sterkte van het leger op 800.000 man bepaald; daarentegen heeft de regering goedgekeurd art. 2, zoo als het door de commissie gewijzigd is, en krachtens het welk het cijfer van het jaarlijks onder de wapenen te roepen contingent bij eene wet zal worden vastgesteld. Het wetgevend ligchaam heeft alzoo de bevoegdheid dit cijfer, naar gelang der omstandigheden, telken jare te verhoogen of te verlagen. Ook zal een wet vereischt worden tot het oproepen van de reserve om in het actieve leger dienst te doen. Men verwacht nu dat het ontwerp eerlang in openbare behandeling zal komen. Russisch Amerika, dat volgens onlangs ontvangen en ook weersproken berigten uit Washington, voor 7 millioen dollars aan de Vereenigde Staten zou zijn afgestaan, omvat een gebied van 17.500 vierkante Duitsche mijlen, met ongeveer 70.000 bewoners, waarvan slechts 700 Russen zijn. De overigen zijn grootendeels Indianen, waarvan slechts 15.000 zich aan de Russische regering hebben onderworpen. De zetel der regering was tot heden Nieuw-Archangelsk met 2200 inwoners. Vlissingen 24= Mei. Naar men verzekert, bestaat het voornemen bij Z. M. de koning om zich in het begin der maand Junij naar het Loo te begeven. Van een bezoek aan de wereldtentoonstelling te Parijs is nog niets met zekerheid bekend. In allen geval houdt men het er voor dat dit niet zal gebeuren dan nadat Z. M. eenigen tijd op het Loo zal hebben doorgebragt. De Nieuwe Botterdamsche courant van dingsdag 21 Mei bevat het volgend ingezonden stuk: Reeds vóór jaren heb ik in uwe courant menige klagt gelezen over den geïsoleerden toestand van het 4de en 5de district van Zeeland. Tot heden hebben wij te vergeefsch gewacht op, en te vergeefsch alle middelen in het werk gesteld tot eene verbeterde communicatie met Zeeland en de overige provinciën des rijks; doch in plaats van verbetering, is onze reisgelegenheid in de laatste maanden, dank zij de ondoelmatige stoomboot Zeeland ons door de zorg der gedeputeerde staten gegeven, nog oneindig ongunstiger geworden, en met moeite zoude men in de be schaafde wereld een streek zoeken, waar de reiziger aan zoo veel ongemakken en gevaren is blootgesteld als in deze. Tot voor beeld strekke het volgende: Men is b. v., uit ons district voor de regtbank of het hof te Middelburg gedagvaard als getuige, waarvoor men gemidffj^dt^ne belooning van f 4 a 5 ontvangt: dan inoet men dés nafcl^ts ten 3 a 4 ure op reis, in een koud open rijtuig, n^^'^^en-^-fe^^jinen met een ouden knol, die ijtuig,

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1867 | | pagina 1