J. L. Pinto L.Jz. 257s™ S F A l T S - L 0 TE IMJ 1865. ADVERTENTIES. DE FAMILIE BIBLIOTHEEK De schrijver heeft onze verwachting niet te leur gesteld. Hij geeft op iedere bladzijde duidelijk te kennen, dat zijn werk het resultaat is van jaren en jaren studie. Het aantal werken toch, die hij aan den voet van iedere bladzijde opgeeft, waaruit hij liet aangehaalde heeft geput, zijn wel de duidelijkste bewijzen daar van. Hij heeft zich niet alleen bepaald bij het onderzoeken van vele oude en nieuwe geschiedkundige werken, maar hij heeft zelfs vele brieven van de voornaamste personen van dien tijd, zoo als die van den prins van Oranje, van Filips, van Granvelle, van Margereta van Parma enz. onderzocht, en zoo veel mogelijk tot staving zijner gezegden gebruikt. Die brievengelijk de schrijver zelf ook teregt opmerkt - verspreiden een helder licht over zijn merkwaardig werk, daar deze, meest allen in ver trouwen geschreven, allezins geloofwaardig zijn. In het kort, zijn ook de andere deelen, waaraan wij niet twijfelen, gelijk het eerste, dan zal liet geheel in de wezentlijke behoefte voorzien, en den Nederlandschen katholiek ook de gelegenheid aanbieden, om de vaderlandsehe geschiedenis der 16e eeuw te bestuderen, zonder zijne godsdienst op de schandelijkste wijze te zien aan gerand. Al wie op dit werk niet heeft ingeteekend, durven wij het gerust aanbevelen. Heeft men het eerste deel gelezen, dan reeds zullen ons de oorzaken der Nederlandsche beroerten want dit wordt vooral in het eerste gedeelte behandeld geheel anders voor den geest staan, dan men dit in andere werken heeft aangetroffen. In het bijzonder verdient het voor jeugdige 11. K. onderwijzers alle aanbeveling. Deze toch zijn ambtshalve verpligt de geschiedenis van punt tot punt te bestuderen, en hebben reeds menigmaal met droefheid te kennen gegeven, dat zij genoodzaakt zijn werken, geheel en al strijdig met hunne heilige godsdienst, te bestuderen. Yoor hen vooral is het eene groote aanwinst, dat dr. Nuijens de handen heeft aan het werk geslagen. Hebben zij -al was het ook maar het eerste deel goed ingezien en bestudeerd, dan zal hun het bestuderen der overige vervalschte werken zoo nadeelig niet meer zijn; zij zul len dadelijk het verdichte daarvan inzien. Wij hopen dan, dat het spoedig bij iederen B. K. onderwijzer zal in handen zijn, en houden ons overtuigd, dat dit zoo voor hem als voor zijne leerlingen allernuttigst moet wezen. G. van O. Zeetij dingen. "Vlissingen 9 Augustus. Het Nederlandsch driemast- schip Eva Johannavan Batavia met eene lading koffij en suiker voor Middelburg, is heden in het dok gehaald om te lossen. Prijzen van f 200 en daarboven. Donderdag 3 Augustus Vijftiende trekking. Op no. 14219, 282, 5752 en 9780 f 200. No 11086, 12349, 10793, 5692 19812,11807 en 2081 f400. No. 4091, 15054, 10459, 14178, 51S5 eu 38S7 f1000. Vrijdag 4 Augustus. Zestiende, trekking. Op no. 1S9S8, 1173, 19856, 5545, 17879, 13415 en 2323 i'200. No. 3926, 16013,11764 en 13006 f 400. No 8937 en 1317 f 1000. No. 11341 f 10,000. No. 20G4 f 1000 en premie van f 30,000. Zaturdag 5 Augustus. Zeventiende trekking. Op uo. 9862 f 400. No. 4885 f 70 en premie van f 3,000. Biargevlijlie Stand.. Van 29 Julij tot 5 Augustus. Vijssingen. GehuwdA. B. L. de Voghel, jm 23 j. en A. J. Blij, jd. 18 j. W. J. Guillaume, jm 26 j. en M. F. Geervliet, jd. 28 j. Bevallen: J. Looise, geb. de Klerk, d. M J Rashorn, geb van den Busc, d. A. Mos, geb. Hutchison, z. M. E C. Bruniugs, geb. de Plöunies, d. OverledenG. M. Hector, d. 3 vv. A. C. A. Kesteloo, d, 5 in E. J. Quite, z. 9 j. J. den Bezcmer, z 10 m. C. J. Dert, z. 4 m. E. C. van Deijck, z. 12 w. J. Kramer, z. 4 m. J. Sipkes, z. 5 m. Marktberigten. Rotterdam 7 Augustus. "Wiutergerst 30 cent lager. Nieuw gewas. Rogge f G a f 6,25 Zomevgerst f 3,75 a f 4,50. Erwten f 7 a f 8. Van Koolzaad was 480 last aan. Zeeuwsch 64—69. Ovennaasch 6370. Brielschx 5567. Elakkeesch 5861. Meekrap. Onveranderd, stil. Middelburg 10 Augustus. Uit onze naburige eilanden was er zeer weinig Tarwe ter veil, doch uit Wal cheren werd er vrij wat geveild en ofschoon köopers algemeen lager gestemd waren, en houders daarentegen vasthielden, zoo k»u men onder vorige weekprijs nueijelijk koopen, zelfs werd er nog daarboven betaald. Rogge met weinig hau- del. Gerst goed prijshoudend. Nieuwe Walchersche Groene erwten niet dan een enkel monster ter veil. Koolzaad waarvan p. rn. 100 last ter veil, had in de beste en droogste soorten nog al koopers, veel bleef er iutusschen nog onverkocht over. Nieuwe Zeeuwsch e Tarwe f 8 Jarige Walchersche Tarwe is tot f8,65 bij partij verkocht. Puike Nieuwe Walchersche Tarwe bragt f8,40 f8,30 f8,25 u f8,15 op. Puike Jarige Zeeuwsche Rogge f6,25. Nieuwe Zeeuwsche Rogge f 6 a f 6,10. Jarige Zeeuwsche Wintergerst f4,75. Nieuwe Zeeuwsche Wintergerst f 4,50. Zomergerst (1864) f 4,35 de mud. Eaardcuboonen niet getoond. Nieuwe Walchersche Groene erwten bijna niet ter veil en voor f 8 gekocht Nieuw Winter-Koolzaad weder zeer verschillend van deugd en" droogte en werd het beste f 12,60, f 12,40 af 12 gekocht, afwijkende en mindere soorten zijn gedeeltelijk van f 10 tot f 11,50 naar kwaliteit genomen. Harde Lijnkoeken f 11, zachte f 14 per 104 stuks. Eaap-olie f 44. Patent-olie f 46. Lijn-olie f 39 per vat op 6 weken, op con tant f 1 lager. Oostburg 9 Augustus. Jarige Tarwe f 8,a f S,75, Nieuwe dito f 7,a f 8,50, Rogge f 5,70 f 5,80, Wintergerst 1' 4,80 a f 5,Zomergerst f 4,50 u f4,80, Boekweit f a fHaver f 3,a f 4,Bruineboonen f a f Paardenboonen f 6,25 a f 6,50, Duivenbooneu f a fWitte Erwten fa f Groene Erwten f a f Koolzaad fa f Prijzen van effecten. Amsterdam 10 Augustus. Nederland. Certifikaten werkelijke schuld S1/^ pet. dito Nationale dito3 dito dito dito4 Aand. Handelmaatschappij41/» Rusland. Oblig. 1798/1816 5 Certifikaten Hope co4 diio dito 1855, 6de serie 5 dito 6 Aand. Spoorweg Leening 1860 4'/3 Polen. Schatkistobligatien4 Spanje. Obligatien 2l]4 dito binneulandsch3 Amortisable schuld Oostenrijk. Obligatien Weeuer metalliek. 5 dito Amsterdamsche5 dito Nationale 5 dito 1847/1852 21/,, Bank actiën3 H Belgie. Certifikaten bij Rothschild21/.» 7S*>|, 147*1, 85 46 191'/, 87'|, 59 79*1, 68'/, 30',, Ondertrouwd C. J. GEIJSEN en C. J. HUIJSDENS. Vlissingen, den 11 Augustus 1865. Tant Heelmeester te Middelburg. Is iederen Dingsdag te spreken of te ontbieden, over all Tant- en Mondgebrekenhet inzetten van Kunsttanden ew, bij den Heer J. B. KUIJPEBS, in de Oude Vriendschap op de Groote Markt te "Vlissingen. Neemt ook Abonnementen aan op billijke voorwaarden, De Boekhandelaar A. B. v. d. HEUVEL (vroeger dt firma v. d. Heuvel en Flink) te Haarlem debiteert met klimmend succes het hoe langer hoe meer gezochte tijd' schrift voor den beschaafden katholieken stand, onder hoofdredactie van Louis Philippona. De inteekening op dit even degelijke als voor de led® aangename werk kost slechts f 5.per jaar, wan'00' men 800 a 900 bladzijden, vormende eenige op zich®'' ven complete boekwerken bekomt. Beeds zijn dooi 4® uitgever als zoodaning afgeleverd, lo. Mr. Browson. Ooffl Jack en zijn Neef. Gesprekken tusschen een ouden U'ra- montaan en eenen man van den nieuwen tijd. 2o. f'. Stapleton. Levensschets van Thomas More. 3o. Spencer Northcote. De Bomeinsche Katacomben. 4o. Wetenschap' pelijke Gesprekken door Louis Philippona, inhoudende o. a Iets over de Nederlandsche Kloostergoederen. Een blik u de ware geschiedenis der Ned. Katholieken. De geschied6 nis der Nederl. omwenteling in de XVIde eeuw, gerecon strueerd door middel van de enkel ware en echte bronnen. Iets over de moderne prolestantsche rigting in onzen 'j Bijdrage tot de Geschiedenis van de invoering van het Prö testantisme in Nederland. Godsdienst, kunst, wetenschap en indistrie enz. DRUKKERIJ VAN H. SCHIFFElt TE VLISSINGEN. Dit Blad wi jlbonuementsp per post 95 Jfen abonneerj directeuren. Het moet f lijkheden, die welgemeende Emmanuel, oi heid den Pa a keer der vert Koning Vieto getoond, dat zouden geleit onderhandeld goeden afloop Zijne Eminenl raing des kon heid den Paf regeling van t zocht, was zoc van jen Oppe exposé over 1 inhoud niet Victor Emma en liefdevolle van bedoelder eeue correspo iéitfa Cattolu Pit, gegeven, Genoemd bla algemeen verl Mei heeft ges denPausselijk geloof verdien Emmanuel he toning waard Woest, dat mei //Zijne Maji sfKn. Op de !ijn stilzvvijge «aagt aan Zij "'koning kei È'ed en verkl is zij «kkelijk den 'afgeeft; hij b 'en heer Veg jj&r ego, de «vestigen, va (■aan. Eindelij )e'gemeendste "en Heiligen I De kom ''neroon des V Gemakkelijk 2t'k eenen bri het evenwel r de sluw! don diep 'toost vezen,

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1865 | | pagina 4