f 1865. I ADVERTENTIES. DE FAMILIE BIBLIOTHEB schip verlieten, de passagiers aan hun lot overlatende., De kapi tein-verzekert zod lang als mogelijk was aan boord te zijn -ge bleven, en toen de vlammen hem dwongen, sprong hij in zee. Na drie kwartier uurs te -hebben gezwommen, werd hij door een der booten opgevischt. Van de 87 geredden behooren 65 per sonen tot de passagiers. Wat de besehuldiging aangaat als zon de kapitein en eenige der officieren eerst de-passagiers beroofd en daarna het.schip in brand hebben gestoken, dit behoeft, volgens eerstgemelde, naauwelijks te worden wederlegd, als men nagaat hoe weinig kans op redding zulk een ellendige zou hebben, die zich in den vollen Oceaan te midden van 540 wanhopige passagiers zou be vinden. De kapitein is-voorts van meening dat de geredden, die als door een wonderwerk den dood ontkwamen, deze lasterlijke ge ruchten uitstrooijen, doordien op den avond van den brand alle passagiers zich op het dek moesten bevinden. Dit. echter was noodzakelijk, omdat het schip moest gerookt en schoon gemaakt worden. Italië. Uit Napels meldde men voor eenige dagen, dat de gevangen neming van het hoofd eener beruchte rooversbende, Giardullo genaamd, zaken aan het licht heeft gebragt die zeer compromit terend zijn voor de regering van Victor Emmanuel. Hij heeft namelijk onder overlegging van de noodige bewijsstukken de bekentenis afgelegd, dat de aanleggers en beschermers der roo- verij niet Frans II en de reactioilnairen- maar de Italianissimi zeiven zijn, ondér welken men „bepröefde" vrienden van het gouvernement telt, alsmede officieren der nationale garden en zelfs hooge ambtenaren, die de roovefs voorthielpen en deel hadden in den buit. De som die Giardullo binnen den tijd van eene maand als losprijs voor onderscheidene personen ontving, wordt aangegeven een millioen te bedragen, waarvan het groot ste gedeelte aau de /getrouwe" vrienden van het gouvernement, de helden der revolutie, de „bevrijders" van Italië, de grond leggers van het nieuwe koningrijk is uitbetaald geworden. Giar dullo heeft voorts het bewijs geleverd, dat hij van hen tie beve len tot moorden, branden en plunderen ontving. Welk eene opschudding dit alles verwekt heeft, laat zich beter denken dan beschrijven. Zeetijdingen. "Vlissingen 4 Augustus. De Prnissische brik Sirene kapt. Kirsckner, komende van Antwerpen, bestemd naar Memel is dingsdag alhier met verlies van ankers in de dokhaven bin nengekomen, en heden, na van andere voorzien te zijn, weder naar de reede vertrokken. Burgerlijke Stand.. Van 22 tot 29 Julij. Vlissingen. Gehuwd: J. P. Swennen, jrn. 33 j. en G. Voerman, jd. 36 j. L. van der Steen, jtn. 31 j. en J. J. Verspoor, jd 24 j Bevallen: J. de Wit, geb. den Hollander, d. A. C. Stevenson, geb. Koevoet, z N. Rijnhout, geb. van Graafeiland, z. J. Verhage, geb. Bieuevelt, d. M. Beu- kert, geb. Bardolf, S. G. H. de Wolff, geb. Haruau, d. Overleden: M. C. Chatrcr, d. 3 j. J. Smith, man vau C.'t Hart, 72 j. A. Prins, d. 14 m. J. L. Belderok, wedn. van J C Bertel, 63 j. T. P. Brouwers, z. 5 m. C. Wille, vrouw van J. P. Brand Smith, 38 j. E. van Hoeke, wed. van J. A. van Breen, G9 j. Prijzen van f 200 en daarboven. Donderdag 27 Julij. Elfde' trekking.- Op no 5824, 260, 15009 en 2617 f 200. No. 19876, 16682, 14036', 17999 en 16452 1'400. No. 6756 en 2.251 f 1000. Vrijdag 28 Julij. Twaalfde trekking Op no. 3309, 5636,979 en 5061 f200. No. U267 en 18477 f400. No. 12680, 10975 en 14904 f 1000. No. 183 1" 1,500. No. 5209 f 5,000. Dingsdag l Augustus. Dertiende trekking. Op no. 15349, 18476. 7536 eu 18632 f 200. No 10767 en 1188 f400. No. 2156, 3671, 10214 en 17476 f 1000. Woensdag 2 Augustus. Veertiende trekking. Op no. 9469, 8889 en 6107 f 200. No. 8678, 3130 en 5200 f400. No. 17611, 13284, 4023, 4418, 14695, 13728 en 301 1000- IMai-lit. hevig-ten. Rotterdam 31 July Tarwe en Rogge 10 cent lager. Erwten 20 ceut hooger. Koolzaad. Zeeuwach 66—71. Qvcvniaasch 6569, Meekrap. Aanbiedingen minder, onveranderd, kleine handel. Avignon 27 Julij. Meekrap. Napelsche alizari 18/w fr. 39 0,39,50; dito 30/oj IV 40,50 J 41 Gemalen rosé fr. 43 a 44; dito Palnd fr. 46 Ut 48 de 50 kilo's. Middelburg 3 Augustus. Er was heden algemeen minder Tarwe uit Zeeland tu uit Walcheren dan vorige week ter veil en daar houders op de steeds veel gevallen en geduroadu debeurs- tijd veel vallende regen hooger gestemd waren, zoo kon men aan vorigo v/eelcprija ge ene puike Tarwe koopcu, om dm los to maken moest men 93 u 35 cent por mud hooger betalen. Van Koolzaad was ven ruimen aanvoer, p. tu 20U last, en weder zeer verschillend van dengd en droogte) de vraag bepaalde zich uitsln't tot de droogste soorten, die dan ook genegeu koopers hadden Jarige jj 7 één doen'. Nieuwe weinig aan, wel blank maar niet goed droog. Jarige Gerst'r 1 prijshoudend Nieuwe zeer verschillend wan deugd en droogte met weinig hai'Ti JVtcmvp W'alphprschp Cïrnpnp.p.rwtpn nmr wpiuirr i.p.r vpi) Pit mpoctc 1 f nj.uucre soorttl V'»tergeKV w/i Nieuwe Walchersehe Groene erwten nog weinig ter veil, eu meestal mets h bezet. Naar mesting Erwten was geen vraag. Nieuwe Zeeuwsche Tarwe f 8. Jarige Walchersehe Tarwe werd op f 8,50 gehouden. Puike nieuwe Walchersehe Tarwe f8,35, i'8,25 a f 8.15, mindere: werden voor f 8 gekoeht. Puike jarige Zeeuwsche Rogge f 6,25. Nieuwe Zeeuwsche Rogge werd aan f C verlaten. Jarige Zeeuwsche Wintergerst f 4,75, de beste Nieowe Wiutcrg 4,80 op Jarige Zomer gerst f 4,35 en f 4,25 verlaten. Nieuwe Walcherschö Groene erwten f 8,25 a f 8. Nieuw Wiater-Koolzaad verschillend van deugd en droogte, het bestial men aan f 13 a f 13.50, mindere soovt.cn kocht men voor f 10, f 11 tot f 1^ mud, men zegt dat voor een enkel uitgelezen partijtje f 14 zou betaald zijn, In de prijzen van den Olie noch van de Koekeu is eeDige verandering Oostbnrg 2 Angustns. Jarige Tarwe f 8,a f7,50, Nieuwe dito f 7,75 a f 7,Rogge fjjjji I f 5,25, Wintergerst f 4,80 a f 4,25, Zomcrgcrst.f 4,25 a f 4,Boekweit f-J I a f Haver f 4,a f 3,Bruineboonen f a f Paardenbij j f 6,50 a f 6,25, Duivouhoonco f d f Witte Erwten fa f_.j Prijzen van effecten. n Amsterdam 3 Augustus. Nederland. Certifikaten werkelijke schuld 2J/n pet. A dito Nationale dito 3 4 S) 41/t Rusland. 5 a 1 Certifikaten liope «o.i 4 A dito dito IS55, 6de serie 5 83' 6 if1 191', Leuning 1800 4 V Hi-. Polen. iSchatkistohligaticn 4 - Spanje. t j 3 n 'hl Oostenrijk. Obligation Wceucr metalliek 5 5 5 ■dito - IS 1-7,1852 2% I 3 -1 België, Certifikaten bij Rothschild 21/,. "I Rit Blad woi .Abomiementspr per post 95 Ci Men abonneert directeuren. De aandacht ikelijk gevest men zegt uit oj medegedeeld, I kroon van Pra der verschillen 'insgelijks geen 'egt hebben, z- anzien van di( ;enomen. Een Ihristiaan III, ïostemijk doow Heden overleed, in den ouderdom van ruim 53 jaa voorzien te zijn van de II. Sacramenten der stervenden, volgens bedoek' geliefde Echtgenoot JOSEPHUS BÜDOLPHUS Pfiflvetfige bezittel LAII.SENna eene gelukkige Echtvereeniging val» 32 jaar. Weil. LARSEN, geb. Me® Middelburg, den 30 Julij 1805. De Affaire zal op den zelfden voet worden voortga' ilzootusschen cl Het aanstaarH vvaar de koning ta onderhandel aangekondigd, pandelingen tuJ vraagt een elk, (gegeven. Dei zich onze» liel Iets over de moderne prolestantsche rigting in Bijdrage tot de Geschiedenis van de invoering van testantisuie in Nederland. Godsdienst, kunst, en indistrie enz. DRUKKEltlJ VAN 1'. H. SCHIWEE TE VLISSING®' De Boekhandelaar A. B. v. d. HEUVEL (vroejtf firma v. d. Heuvel en Blink) te Haarlem debiteert ®iui]e aamlac klimmend succes het boe langer hoe meer gezochte heeft geantwooi schrift lachen, en dez voor den beschaafden katholieken stand. onder hoofdredactie van Louis Philippo» De inteekening op dit even degelijke als voorree aangename iverk kost slechts f 5.per jaar, men 80,0 a. 000 bladzijden, vormende eenige op 8 ven complete boekwerken bekomt. Reeds zijn d001 uitgever als zoodaning afgeleverd, lo. Mr. BroW- Jack en zijn Neef. Gesprekken tussehen een ouden I montaan en eenen man van den nieuwen tijd. Stapleton. I.evensschets van Thomas More. 3o. 't .Northeote. De Romeinsche Ivatacomben. 4o. Wet®1' pelijke Gesprekken door Louis Philippona, inhoudende. Iets over de Nederlandsehe Kloostergoederen. Een de ware geschiedenis der Ned. Katholieken. De gesc nis der Nederh omwenteling in de XNÏde eeuw, Strueerd door middel van de enkel ware en echte r° s moeten 'dfo acht aan de Mcessiè'n, dat doDimen bezet, eaer versterkin nen verzetten i jl'ng van Pru '®nen heeft, J", medebezit "'feiten bond :'de zaak der f dan zullen 'uissen officiëe "d zal, als O '^tellen form ir zijn er, d ,el eens ernsti W- het kabine 'heer von Bis, «j knoop door fjlmpatiën ?\Ho»garijeu o beS°nMn, CrganS van f*®*, dat 2a"on bega

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1865 | | pagina 4