J. CONCORDIA mi J. YIMYL QUIAKK DE FAMILIE BIBLIOTHEEK Koolzaad 200 last aangevoerd. Zecuwsch gestort J2 75. Vlaamsch 73'/., Overmaasch 7072. Meekrap. Stemming flaauw. Iets lager. Omzet klein. Amsterdam 26 Julij. Tarwe zeer stil. Rogge op levering iets lager Gerst in een doen. Raap-olie vliegend f 42, op 6 weken 43,25 Lijn-olie vliegend f 34,75 op 6 weken f36. Middelburg 27 Julij. De aanvoer van Tarwe en Koolzaad uit onze naburige eilanden blijft bij voort during klein, doch uit Walcheren werd er vrij wat Koolzaad en ook uog al wat Tarwe geveild. De vraag naar Koolzaad bepaalde zich meestal tot de beste en droogste partijtjes, wakke soorten die vrij wat ter veil waren, bleven meestal on verkocht. Naar puike Tarwe bestond weder goede vraag en daarin ging tamelijk veel om. Rogge bleef prijshoudend. Gerst met weinig omgang. Erwten alleen voor de meating gevraagd, bij droog weder wachten wij aanstaanden donderdag daarvan de eerstelingen aan de markt. Puike Zeeuwsche Tarwe f 8 a f 7,75. Puike jarige Walchersche Tarwe werd aan f 8,75 de mud verlaten. Puike nieuwe Walchersche Tarwe werd meestal op f 8,25 gehouden doeh,op het einde der beurs werd die aan f 8 gekocht. Puike Zeeuwsche Rogge f 6,25. Jarige Zeeuwsche Wintergerstf 4,70 af 4,50. Nieuwe Zeeuwsche Wintergerst f 4,65 a f 4,50. Jarige Zomergerst werd bij partij aan f 4,25 a f 4,30 verlaten. Erwten voor mesting gevraagd ea aan f7 verkocht. Paardenboonen niet getoond. Nieuw Winter Koolzaad waarvan ruim 100 last ter veil, bleef meestal onver kocht daar er tc weinig droog aan was, men kocht naar deugd en kwalileit vau 111 tot f 14,50 de mud. In de prijzen van den Olie noch van dc Koeken is ons eenige verandering bekend. Goes 25 Julij. Van Koolzaad was heden ruim 100 last aangevoerd, over het algemeen vrij voldoende, zelfs werden zeer puike partijen aangeboden. Voor Graneu was weinig vraag, toch bleven vorige weekprijzen stand houden ofschoon de HolJandschc be- rigten lager noteerden. De omzet bepaalde zich tot de cousumptie, De marktprijzen waren voor Tarwe f 7,75 f 8. Rogge f5,50 f 5,65. Win tergerst f 4 f 4,50, Zomergerst f 3,75 a f 4,15. Haver f 3 a f 3,75. Groene erwten f 7 a f 7,25. Paardenboonen f 6 a f 6,25. Winter Koolzaad f 13,75, f 14,50 af 14,70. Meekrap stil. Handel verlaten. Boter f 1,35 A f 1,45 het Ned. pond, Eijeren f 2,40 f 260 de 100 otuks Oostburg 26 Julij. Jarige Tarwe f 8,a f 8,50, Nieuwe dito 1' 7,a f 7,80, Rogge f 5,50 f 5,60, Wintergerst f 4,50 f 4,70, Zomergerst f 4,25 a f 4,60, Boekweit f a f Haver f 3,f 4,25, Bruineboonen f a i' Paardenboonen f 6,a f 6,50, Duivenboonen f a f Witte Erwten f a i Groene Erwten f a f Koolzaad f 13,a f 14,50. Prijzen van effecten. Amsterdam 27 Julij. Nederland. Certifikaten werkelijke schuld 2l/s pet. dito Nationale dito 3 n dito dito dito 4 Aand. Handelmaatschappij4'/2 Oblig. 1798/1816 5 Certifikaten Hope co4 dito dito 1855, 6de serie 5 dito 6 i, Aand. Spoorweg Leening 1860 41/? Schatkistobligatien4 Obligatien2^4 dito binnenlandsch3 Amortisable schuld Oostenrijk. Obligatien Weener metalliek5 dito Amsterdamsche5 dito Nationale5 dito 1847/1852 2ll» Bank actiën 3 Certifikaten bij Rothschild 21/.. Rusland. Polen. Spanje. Belgie. 62'/, 73 963/, 98 5/S 70 85s/s 191'/, 397/g 79'/s 30 te "Vlissingfen heeft met algemeene stemmen tot Can- didaten voor leden van den Gemeenteraad gekozen, de Heeren: J. B. DE GROOF, (wit briefje). J. A. VAN BOVEN, (groen briefje). -« Zij vertrouwt dat de Kiezers door een trouwe opkomst ter stembus op Dingsdag den 1 Augustus 1865, van hunne sympathie voor die Heeren zullen^ doen blijken en acht het ter wederlegging van de in omloop gebragte geruchten, van haren pligt, de Kiezers anderinahl in herinnering te bren gen dat tegen de bewering van ;den Heer "VAN BOVEN geen de minste bezwaar of wettige verhindering bestaat. Kiezers van leden voor den Ge- meenteraad van "Vlissingen I Op aanstaanden Dingsdag den 1 Augustus wordt gij ge roepen om voor een nieuw lid van den raad uwe stem uit te biengen op den Heer J. A. VAN BOVEN of op den Heer J. VERKUYL QUAKKELAAR. Daar eerstgenoemde 2 jaren geleden uit Indië is teru". gekeerd, betwijfelen wij zeer of zijn Ed. wel genoegzaam met de Gemeente bekend is, om hare algemeene belangen te kunnen behartigen, om niet meer van dien Heer te c.e wagen, zonden wij het eene dwaasheid noemen, iemand te kiezen die weinig of niets weet wat het belang der ingeze tenen en de te maken werken medebrengt. De Heer J. VERKUYL QUAKKELAAR is daarentegen van eene meer algemeene bekendheid. Hij is iemand, ï!0 wien men zeker weet dat hij eene algemeene kennis \iB zaken heeft, en bekend is met alles wat er in de sfej voorvalt. Met het oog op de kollossale werken, we](e spoedig ook alhier zullen moeten verrigt worden, is hij I staat als bouwkundige den raad voor te lichten en het een en ander met kennis van zaken te beoordeelen. Zoo ooil dan is het vooral in dezen tijd, dat er in den raad I». hoefte bestaat aan mannen van een gezond oordeel en bo#- kundige kennis, ten einde voor te komen dat er is, i onkunde veel bedorven wordt. In het belang der stad en hare ingezetenen hebben tij daarom alle vrijheid aan te bevelen den Heer De bezwaren tegen hem ingebragt zijn van geene bet kenis. Hij zal zich niet onbetuigd laten, en zal het v«i beeld van anderen niet navolgen om eene betrekking li aanvaarden, welke hij niet naauwgezet kan vervullen. Indien gij het dus wel meent, vult dan uw groen sl briefje in met den naam van "Vlissingen 28 Julij 1865. ine Kiezers. Te "Vlissing-en wordt gevraagd t zeer aannemelijke voorwaarden een deskundig en geschil localiteit hebbend Grossier voor den Verkoop a Winkeliers van het artikel GOUDSCHE KAAS. Era» aanbiedingen met opgave hoe lang gevestigd en bij rib Kassiers informatie, onder letter H ter Handels-drnldtr] van G. B. 'T HOOFT, te Rotterdam. De Boekhandelaar A. B. v. cl. HEVVKL (vroeger firma v. d. Heuvel en Flink) te Haarlem debiteert Btt klimmend succes het boe langer hoe meer gezochte lij'' schrift voor den. beschaafden katholieken standi onder hoofdredactie van Lotïis Philippon'A.' De inteekening op dit even degelijke als voor de 1^ aangename werk kost slechts f 5.per jaar, men 800 h 900 bladzijden, vormende eenige op zich'^' ven complete boekwerken bekomt. Reeds zijn door den] uitgever rils zoodanipg afgeleverd, lo. Mr. Browson. ^0! Jack en zijn Neef. Gesprekken tusschen een oudeu montaan en eeuen man van den nieuwen tijd. 2o. Stapleton. Levensschets van Thomas More. So- Sl,eIlC' Northcote. De Roineinsche Katacomben. 4o. Wetend? pelijke Gesprekken door Louis Philippona, inhoudende Iets over de Nederlandsche Kloostergoederen. Een blik de ware geschiedenis der Ned. Katholieken. De geselde nis der Nederl. omwenteling in de XVIde eeuw, gerec01 strueerd door middel van de enkel ware en echte bron» Iets over de moderne protestantsehe rigting in onzen 'J Bijdrage tot de Geschiedenis van de invoering van het j testantisme in Nederland. Godsdienst, kunst, weten en indistrie enz. DRUKKERIJ VAN F. H. SCH1FFER TE VLISSINGEN-

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1865 | | pagina 4