lil\\K\L'>S1,I11; TIJDIMO. DUITËiV 1 van Victor Emmanuel hebben zullen. Het is bekend, dat de Paus in Zijne vaderlijke zorg voor het heil der zielen over liet herstel der Bisschoppelijke zetels in Italië onderhandelingen heeft aangeknoopr, en dat deze reeds ver gevorderd waren op den weg eener schikking. Thans vreest men, of de onderhan delingen wel tot iets zullen leiden, oindat de revolutionaire bladen in Italië, die, zoo als men weet, den toon geven in het jonge Italië, zich met alle kracht verzetten tegen elke overeen komst met den Paus van Rome. De leus der revolutie is: weg met den Paus, en de revolutie zal niet dulden, dat men aan Pius IX de verligting schenkt in zijne beproeving, dat de openstaande Bisschopszetels weder door hunne herders worden ingenomen. Vlissingen 12 Mei. Met genoegen wordt vernomen dat op den 25 Junij aanstaande op last van Z. M. onzen Geëerbiedigden Koning het 50jarig feest ter herinnering aan de bataille van Waterloo te Leiden zal worden gevierd, door eene vereeniging van oude krijgsmakkers van 18131815. Naar men verneemt woont hier te Vlissingen een dier oude krijgsmakkers n. 1. de lieer R. M. Sondag gepensioneerd visi teur der in- en uitgaande regten, die in April 1815 op 22jari- gen leeftijd te Rotterdam voor Koning en Vaderland vrijwillig is uitgetrokken, geheel uitgerust voor eigen rekening, en zonder genot van tractement; hebbende hij gediend als sergeant bij het De bataillon regterflank Compagnie Nationale Militie onder bevel van den kapitein St.eiman, le luitenant Snoek en 2e lui tenant Blender. Genoemde heer Sondag heeft bij de bataille van Waterloo twee belangrijke wonden bekomen, door een ge weerskogel in den hals, en eene houw met een cavaleristsabel over de linker wang. Woensdag namiddag is het Noord-Amerikaansche oor- logsramsehip Sacramento weder op onze reede geankerd. Woensdag heeft de opening plaats gehad der stembussen voor de verkiezing van zes leden der provinciale staten, daar in het hoofdkiesdistrict Middelburg aan de beurt van aftreding waren de heeren H. P. Winkelman, mr. G. A. Pokker, mr. W. Ph. Vis, H. J. van Deinse, mr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet en Z. Snijder. De heeren Fokker en Snijder hadden verzocht niet weder in aanmerking te komen. Van de 1328 stemgeregtigden hebben 527 billetten ingele verd, waarvan 9 van onwaarde, zoodat het getal geldige stem men bedroeg 518 en de volstrekte meerderheid 2(10. Daarvan zijn uitgebragt op de heeren: mr. W. Ph. Vis, aftredend lid, 392; H. P. Winkelman, aftredend lid, 383; H. J. van Deinse, aftredend lid, 351; mr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet, aftredend lid, 344; mr. N. J. C. Snouck Hurgronje, 271; mr. J. Snijder, 254; P. Loeff, 185. Overigens werden nog op een aantal personen verscheidene stemmen uitgebragt. Er moet alzoo tusschen de heeren mr. J. Snijder en p. Loelfeene herstemming plaats hebben. De voorwaarden, waarop men zich voor de militaire dienst in de overzeesche bezittingen kan verbinden, zijn als volgt: Men moet zijn van 18 tot 40 jaren oud, lang minstens 1.57 Ned. el, in allen opzigte gezond en voor, de militaire dienst ge schikt. Men moet overleggen I. Een extract uit het geboorte-register; 2. Een bewijs van goed gedrag, afgegeven door de bevoegde autoriteit zijner woonplaats; 3. Het bewijs dat aan de verpligtiugen ten aanzien van de nationale militie is voldaan; 4. Minderjarig, (geen 23 jaren oud) zijnde, eene behoorlijk gelegaliseerde toestemming van ouders of voogden; 5. Gehuwd Z'jnde, een gelegaliseerd schriftelijk bewijs, dat de echtgenoole met het in dienst treden genoegen neemt en zich heeft verbonden haren inan niet naar Indië te volgen. De Koloniale verbintenis wordt aangegaan als soldaat der Infanterie, voor den tijd van zes jaren, te rekenen van den dag der inscheping naar de bestemming. Het handgeld bedraagt de som van ƒ150. Het aanbrenggeld is 10. Tot het aangaan'van eene verbintenis kan men zich aanmel- in iedere plaats waar garnizoen of eenige militaire autoriteit ge vestigd is. Z. M. heeft benoemd: tot griffier bij het kantongeregt te Ootmarsum mr. A. van Laer, advokaat te Zwolle; tot regter in de arrondissements regtbank te Zierikzee mr. P. van der Meer Mohr, thans kantonregter aldaar; tot commissaris van politie in de kolonie Suriname den heer A. Beydals, thans commissaris van politie te Nijmegen. Z. M. heeft goedgevonden 1. in zijnen rang over te plaatsen, bij het reg. gren. en jagers, den kapt, A. C. T. Gevers Leuven, van het 4e reg. infant.; 2. de hieronder vermelde hoofd- en verdere officieren, op pensioen te sl ellen en het bedrag van dat pensioen vast te stellen op de sommen achter ieders naam uit getrokken: C. A. T. Vogel, kolonel-kominaiuiant van het 6e reg. infant, 1800; L. A. W. Witte Eechout, majoor van het 5e reg. infant, 1300; J. P. F. Francke, majoor plaatselijk kommandant 3e kl. te Grave, 1300; H. A. W. G. Buil', kapt. van het Se reg. infant, 1080; G. H. Schmidt, kapt. van het 4e reg. infant, 1080; T. F. J. Veeren, kapt. van het le reg. infant, 1035; S. C. L. Mesch, kapt. 3e reg. infant, 990 's jaars; 3. te benoemen: bij den plaatselijken staf, tot majoor plaats, kom. 3e kl. te Grave, den kapt. le kl. J. A. Spieringhs, (ie reg. inf.; bij het wapen der int', bij het le reg., tot kapt. 3e kl. (naar ouderdom van rang,) den len luit.—adjudant G. J. II. van Eelders, van het corps, alsmede den len luit. II. F. Alings, 7e reg.; bij het 2e reg., tot len luit. (naar ouderdom van rang,; de 2e luitenants F. H. Knebel en J. 0. Vervate, beiden van het aorps; bij het 3e reg., tot kapt. 3e kl. (naar ouderdom van rang,) de le luits.-adjudants J. P. W. Dórr, van het le, en J. Delfos den Doren, van het 7e reg., alsmede den len luit. W. C. M. Arensma, van het reg. grenadiers en jagers; tot len luit. (naar ouderdom van rang,) de 2e luits. J. Sipkes en D. Sprée, beiden van het corps; bij het 4e reg. tot kapt. 3e kl. (naar ouderdom van rang) den len luit. A. G. H. van der Poel, van het corps; bij het 5e reg., tot majoor, den kapt. le kl. J. A. K. W. Beeek- man, van het corps; tot kapt. 3e kl. (naar ouderdom van rang,) den len luit. II. J. B. Stolp, van het 3e reg.; tot len luit. (naar ouderdom van rang,) den 2en luit H. J. van Steevering, van het corps; bij het (ie reg.tot kol. en kommand, van het corps, den luit.—kol. J. P. A. Canselaar, van den staf van het wapen, directeur van de normaal-schietschool; tot kapt. 3e kl. (naar ouderdom van rang) de le luit.—adj. A. II. Otterbein, van het corps; tot len luit. (naar ouderdom van rang) den 2en luit. J. J. G. van Berkel, mede van het corps; bij het 7e reg., tot len luit. (naar ouderdom van rang,) den 2en luit. H. P. W. Egé, van het 2e reg.; bij het 8e reg., tot majoor, den kapt. le kl. R. M. Ver niers van der Loeff, van het 3e reg.; tot kapt. 3e kl. (naar ouder dom van rang,) den len luit. II. T. Picard, van het reg. gren. en jagers; tot le luits. (naar ouderdom van rang,) de 2e luits. A. Zijlstra en J. M. Bichelmeijer, beide van het corps; voorts tot direct, der normaal-schietschool den maj. A. W. P. Weitzel, van het Se reg. inf., en hem in verband daarmede overgeplaatst bij den staf van het wapen. Z. M. heeft den officier van administratie 1ste kl. A. A. Gijsberti Hodenpijl, op zijn verzoek, ter zake van ongeschikt heid voor de zeedienst, wegens in en door de dienst ontstane ligchaamsgebreken, met 1 Mei jl. op pensioen gesteld, onder toekenning van een jaarlijksch pensioen van ƒ900; inet 15 Mei a. s. de vice-admiraai G. Vogelpoot eervol ontheven van di betrekking van directeur en commandant der marine te Wil lemsoord, en met den 16 dier maand vervangen door den schout bij nacht J. J. van der Moore, thans directeur en commandant der marine te Amsterdam. Ter vervanging van laatstgenoem den, wordt die betrekking inet 1 Junij a. s. opgedragen aan Zr. Ms. adjudant.in buitengewone dienst, den vice-adiniraal J. Mav. De minister van marine zal den 16 dezer te 's Graven- hage o. a. doen aanbesteden, het volgende, benoodigd bij de directie der Nederlandsche marine te Nieuwediep. 6000 pond lijnolie, 5000 pond patentolie, 800 pond raapolie, 750,000 pond grove maatkolen, 2000 mud sineekolen. Het llumhreg's Journal bevat eene mededeeling van pro fessor Towler aangaande nieuwe merkwaardige proefnemingen op het gebied der. photograöe. In deze industrie, waarmede men ook de beweegbare stereoscopische beelden heeft verkre gen, heeft men het thans niet alleen zoover gebragt, dat op het zelfde visitekaartje dezelfde persoon in verschillende houding"1 en kleedingen wordt voorgesteld, maar thans heeft zij ook de zonderlingste vertooningeu doen ontstaan, bijv. dat een persoon aan zijn evenbeeld eeiï cigaar of snuifje presenteert of de hand geeft. De vorming van zoodanig beeld berust op de halve abla ting der cliché, Waarop het beeld moet te voorschijn komen- deskundigen zullen jijkheid tot de vorm, joodaiiig moet inger [fscheiding tusschen «in. liet Britsche uit officiële bronnen schulden van verse Hieruit volgt deze t Landen. Groot-Brittannië Frankrijk (1864) Rusland (1862) Oostenrijk (1862 Parissen (1863) Iu lie A'ederland (1863 Zweden (i860), 'l Foorwegen (186( l Denemarken (isj Turkije (1861) 8|ianje (1862) i Portugal (iSli t) I Griekenland (18' Vereen. Staten (l Brazilië (1863). Chili (1860) Peru (1861) Haar de inkom e laatstgenoemden Te Haarlem i ikcn met 757 stenum Baten-generaal. I Pavijs 8 Me b ontwerp van wei arken, waarvoor e |rac uitgaven zal, •s jaren, elk jaar 6' it overschot der oi, trkoop der bosscli Srekent, 100 inilliij De France m Izant te Parijs, de lorden ontvange orde van den N ming der Nederia Ijiftigd. Uit Nangasa •teerste katholieke H oogenblik in dt trewacht, terwijl i (telde. Een omnibus Itancl van drie mi I koetsier, die op o tte overvallen, d ontzielde ligchr 7>et hoofd vooro pikten, meende: "(leggen van dei rs geregeld tot di Wde men dat de Weinige dag si was het hier taad voor, zóó II 'huiven, aardbt "ervruchten. In sommige groute verwoe Do"r andere bla '"lenaar van de; •nadere tijdïiigo '>va!leristeu J ^'"gelden, waari I* Jlarylan

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1865 | | pagina 2