1865. F. som gedurende dat tijdsbestek aan haar uitgekeerd, bedroeg ongeveer 170,000 francs. Sedert een zeer lange reeks van jaren was hetop 20 Maart 1805 de eerste maal dat de-berpemdq kastanjeboom in den tuin der Tuileriën zijnen lemedos miste. Men weet dat die boom de lieveling des volks is, en sommigen beweren dat bij een'rol heeft gespeeld in twee gebeurtenissen van bet eerste keizerrijk, n. 1.: de geboorte van den koning van Rome en Napoleons terugkeer van Elba; maar de overlevering is van veel oudere dagteekening. Joseph Vien, een beroemd kunstschilder! werd beschuldigd, op 20 Maart 1740 een zijner mededingers bij de koninklijke aca demie vermoord te hebben. De beschuldigde bewees echter onmiskenbaar dat hij, op den oogenblik toen de moord gepleegd werd, zich op verren afstand van de plaats der misdaad bevond; hij was n. 1. in gesprek met de hertogin de Roneeveaux onder een kastanjeboom in de Tuileriën, en deze boom was van alle anderen- te onderscheiden, daar fiij de eeijige was.welke op dien dag bladeren had. Dit alibi redde hein, en sedert is de aandacht des volks telken jare gevestigd gebleven opdien kastanjeboom, welke steeds het eerst van allen zijne bladeren toont. Engeland. Het gouvernement der Vereenigde Stilten is tot de ont dekking gekomen van ergerlijke frauduleuze handelingen met de aanwerving van manschappen vdot' df: millitaire dienst, hierin bestaande dat vele werf-officieren, in gemeenschap met ambtenaren, door middel van valsobè papieren het zoodanig wisten aan te leggen, dat zij voor vee) meer manschappen beta ling kregen dan er werkelijk waren aangenomen. Die fraude was voornamelijk gepleegd ten nadeeleVan onderscheidene ste den in het binnenland. Veel daarvan is ten gevolge der dade lijke maatregelen van het gouvernement terug betaald, doch veel zal overigens ook verloren zijn, wanneer men slechts in aanmerking neèmt dat reeds een honderdtal deelnemers aan die handelingen gevangen zijn genomen en dat sommigen hunner met die speculatie reeds eenige honderd duizenden dollars had den bijeen geschraapt. De tijdingen uit Mexico hebben de belangstelling met opzigt tot de iheer en meer dreigende vredebreuk tusschen Noord-\merika' én Mexico hernieuwd, want het dagblad the San FrarióisctrDemocrat ontkent op gezag van den agent van den lieer O win (den aanstaanden Fransch-Mexicaénschén onderkoning)', dat keizer Napoleon zijn kolonisatieplan heeft laten, varen.en verzgkerkdat liet leger van generaal Bazaine, vairGwjn vergezeld,, op weg is nagr Mazatlnp. liet grondge- bied zal pnder het bestuur van keizer Maxbujliaan blijven, doch door'een, 1''ranselt leger bezet worden als .onderpand voor schuld aan Frankrijk. Volgens particuliere brieven uit,Mexico heorschts daar grooie partijdigheid tegeg de Vereenigde (Stagen, en zqu zélfs iemand tot een jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld omdat hij ter gunste dier staten gesproken had.i Het voornaamste nieuws js echter dat door./Ie dagb]ac]en van New-Orleans mede gedeeld en, volgens, hetwelk (]e, consul der Vcreenig.de Staten te Matamoras. gedwongen was geworden-te.'vertrekken, omdat'hij het keizerlijk gezag, niet wilde erkennen. De consul was te Soutb-West-Pass aangekomen. Verder leest men dat de kei zerlijke opperbevelhebber van het Me.vieuausehe leger, Mejia, Van zijnen staf vergezeld, den Zr.idcr-generaal Slaughter te Brown rille (Texas), bezocht en der Zo uier-vlug eer bewezen had; waarna hij,ee/10 rede hield waarin diij de ophanden zijnde erkenning der Zuider-stateii door zijn bewind aankondigde. Juarez,is rustig, te Chihuahua. - Et i« temeer gewigtaan deze berigten. gehecht, daar d e Co us ft In f ionvet ze onmiddellijk tegenspreekt, met bijvoeging, dat do goede, verstandhouding tusschen het kabinet te Washington en de Ifransqhe regering nitnmer opgehouden heeft, iets waarvan het tegendeel,dpor nie mand beweerd vverd; maar dat zij niel kon blijven.bestaan wan neer Fransche troepen bezit nemen van Mexicaansche provin ciën, zal geen Eransch dagblad kunnen loochenen. Italië. In liet Venetiaansche krijgt de nuti-Oosteririiksche gisting een ernstig aanzien. D'è'ti 1 i Maart werd, gelijk h ij reeds rnekl- den, de verjaardag van koning Victor Emmanuel in'eenige steden van dit gewest gèviérrl, ondanks de maatregelen der auto riteiten om openbare manifestation te beletten. Hek vólk stoofde zich niet aan liet verbod erï gaf in de open lucht blijk van zijne sympathie voor Italië-en zijnen soeverein. Dit gebeurdtrté l'adua, Venetie en elders. In laatstgenoemde stad' Werd dezer dagen uitspraak gedaan in de bekende zaak der donderbussen. AI de beschuldigden, overluigd bommen enz. te lebben geworpen en dood s'prüigén, en van deelneming hieraan, met het doel de rust en orde te ver- stóren en door dit middel een omwenteling te veroorzaken zijn tot twintig, vijftieii en tien jaren dwangarbeid veroordeeld slechts één werd vrijgesproken en uit den kerker ontslagen. R vrijgesprokene werd verdacht gehouden zijne medebcschuldh;. den te hebben verraden, eu een paar uren nadat hij zijne vrij. beid had herkregen vond men hem vermoord op de straat ligge]. De dolk. waarmede hij van het leven was beroofd, stak nogj de wond. Zeetij dingen. ^VHisssingen 21 Maart. Het Nederlandsch barksclt Louts Meyer, kapitein Iloltgreve, is heden uit de Marinehavd naar de reede gezeild. Bij gunstige gelegenheid vertrekt dit schip in ballast n; New-Castle, ten einde aldaar.een lading steenkolen voor1 Indie in te nemen. FlI M': STAATS-LOTERIJ. Prijzen van f 200 en daarboven,. Dontleivlag 16 Maart. Vierde trekking. Op iio. 10120 en 1622Ü.200. Drngsdag 21 Maart. Vijfde trekking Op no. 7367, f 2Ü0. No. 1431U en 10853 f 400. No. 4461 f 1000. "VVp.eusdag 22 Maart .Zesde trekking. Op uo. 13292, 76.06, 5562, 1301, 5896 en, 12325 f200. flo 1881, 59l| 6315, 155»4, 4945 en 2477 f400. No. 9108 en 5789 f 1000 No 13135 1" 1,. Pit Blad Hord AboöHenientsprij: per po>t 95 Ceti Men abonneert directeuren. Burgeelijke Stand- Van 11—IS Maart VLissrKGÈN'. Gelinwd: A. G Luters, jin. 26 j. eu S. Caljauw, jd. 24 j. Bevallen: P. J. Verheul, geb Busquet, z.R M. F Lagacu, geb Baels, P. Frits, geb. Geijsen, z. 1 C. Hoogcrwerve, geb. van Vraassen, J C IvettiiJ geb. de Steur, z. F. Luijmcs, geb Bakker, d. W Stroo, geb Dekker,, z. S Pietcrseu, geb Bil, z J. A. Bevel, geb. Meuk, z. C. Blovme. geb van den Bot Overlcdeu: M. TJijterochuut, d.17 m. J. M. C. Verheul, jd. 27 j- Marktberigten. Rotterdam 20 Maart. Groene envtën 25 cent 'hoéger. Overigens onveranderd. Meekrap Aanbiedingen kleiuprijzen zeer vast van goede onberuufi ccnige partijtjes verkocht. Amsterdam 20 Maart. Rogge f 146. Kojlzaad 69'/,,. Raap-olie vlieg, f 403/4. Lijn-olic f 34J Middelburg 23 Maart. De aanvoer van Tarwe uit onze naburige eilanden was weder niet groot, dot uit Walcheren was er vrij wat Tarwe ter veil; en daar houders op vorige wcelcpr vasthielden, en koopers meestal''lager gestÖnid waren, zoo was het gepassecïi daarin van weinig belang. Rogge .werd bij. uitslijting geplaatst. Gerst had alk in de beste soorten genegen koopers, mimlére soorten werden te hoog gehouij eu bleven onverkocht. YValehersche Witteboimen uiterst weinig ter veil, daar bestond echter bijna geen vraag. NValche'rsche Bruincboouen hadden alleen lij pers in puike drboge soorten. Paarde'nbóouèu bij weinig omgang prijahowlei Groene erwten werden algemeen 25 cents honger gehouden. Jarig Koolzaad 1>)| zonder handel, daar houders te hoog hieklen. Men kocht: Puike nieuwe Zqeuwsche Tarwe 1' 7,65 a 17,50 mindere naar raio Twee-jarige Walchersehe Tarwe zonder Iiandel, inch veilde die f 8,50 de •Puike jarige Wafccliei-sclïe Tarwe 1' 8,7a f8:50. Puike nieuwe AValchewehe Tarwe 1' 8 a f 7,75, mindere soorten f 7,50 Af naar kwaliteit Puike Wiutergqrcf 4,85 a f4,80, mindere onverkooplijk Puike Zeeuwsche Zoinergerst 1' 4,05 Dito Walchersehe f 4,20, "Walchersehe Wittebooneu 14,50 verlaten Walchersehe puike Bruinebyouen 1' 12,50 a f 13, niet harde bleven ouverkoj Walchersclie Paardenboouen hield men op f 5,75 de mud vast. Zeeuwsche Groene erwten waren aan 1' 7,25 te koop Jarig K'oulzaad .waf niet dan van de zolders ter veil, nieu hield die vrucliit| op f 14,25 1' 14, doch meer dau f 12,50 werd daarvoor niet geboden. Raap-olie f 41 a f 42. Paljent-^olie f 43 a f 44. Liju-olie 1' 39 per vat wéken, op contant f 1 lager. Oostturg 22 Maart. Jarige Tarwe f7,50 a f 8,Nieuwe dito f 5,50 a f 7,25, Rogge f 4 f5,Wintergcrst 1' 4,50 f 4,70, Zoinergerst f 3,80 a f4.Boekweit I j\ f Haver f 2,85 h f3,25, Bruineboouen f a f Paardci» f 5,40'n 1' 5,60, lliiive'nb«oueu f a f -, Witte Erwten f a I' Groene Erwten f A i' Gvaauwe Erwten f a f Fi-ijzen vau effecten. Amsterdam 23 Maart. Nederland. Cértifikatch* werkelijke schuld 2'/t pet. dito Nationale dito dito dito dito Aam.!..-ilandclmaatschappij Oblig. 1798/1S165 Ceitifijcawu Hopil co4 ïliiü dito 1855, 0de serie 5 dito 6 A and. Spoorweg Deeuing 1860 .BèhfltKiotRbligaiieD Obligaticu dito binnenlandsch Ariiottisable 'sehltld (Jblighticu VVeuner metalliek. dito; Am-terdamsebe dito Nationale dito 1847/1852 2'lt Baak actiën3 België Gertifikaten by. Rothschild 2l/3 Rudaud. Poleu. Spanje. Ooitemijk. V 2'lt 3 4 4'L 4 VI, 3 5 3 5 I DTiÜkK'BnT'J VAN F. 11. SCHIFCBK TK VltSSINCf' I') het jonge tut dag erger. 1- iiiug en een ake gebeurtenissen, ment van Viet «orden. De zoo Weutrelcl en beh dag luider roep' Spoedig aanbrei- moet voor zijn wordt. De réde ting van hetgei ontevredenheid o tor Emmanuel g bate regering, o eu onder den la lde verdeeld lie de daad, die met streven naar de ten idee vun rondgaan in Ilal iieid erlangen, d de kon ven tie va lEanuanuel bejia pentualiteiten I In een brief' van Ijrovineiëii circu bjzondtrheden 'narvan de oorsj 'hot ministerie va ten soliijn van i tooien uit dezell' jmrn van de óveri 'tankrijk. Deze [zitting- van de ka «et schijnt toch, pldi aan 't lmof :etvr houdt, en e «n wil van i'rar in den kerkeli le zijn, dat de Venetie. Men éden ontdekt en 'jtsclie grondge 'telt ook aan de J-T'gt„aan zij olgens gelool'wj "Rij van Guribc a' zai beproe.vei elo!g houden in üGtieide beschik 'PT den genen Vr«nk." Jgeue ?Satige venvach '■Jtste toestand lC11 bij eene bode

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1865 | | pagina 4