Bstuk hat] nage- dkomeii gelukt, voor degeheele aden wil de uit- beoordeelen •n polder buiten Is men in't mid et houtland kan I aanbrengt, zoo zich niet bedrie- le lente kome. f men verneemt d inde nabijheid |eid, die een hoo rnet een gedeelte hare moeder te 'd en vermoord, hechtenis is ge il is aan 's Rijks n besteed het ge- is aangenomen 0. 15 der volgende een detachement onder-officieren oor naar Rotter rekken, om daar ederl. barkschip hand. Het bevel li luitenant der van Eersel, en! rie van dat leger luitenant ter zee met In der vol- oefeuingsvaar- .pril a. s. zijn 4b pen, om na goed en ingelijfd, chine van Zr. Ms. ngrijke reparatie, laar Dit ler op's rijks ervaardigd. NAAMLIJST VAN DE VORSTEN EN VORSTINNEN UIT HET ÏIUIS VAN ORANJE, die in de Koninklijke Grafkelders van de NIEUWE KERK te DELFT zijn begraven. OUDE GRAFKELDER. Prins Willem I van Oranje, te Delft doorschoten. Louisa de Coligny, vierde Gemalin van Willem I Prins Mauritz Bene Princesse-Docliter van Prins Frederik Hendrik Isabella Charlotte Prins Frederik Hendrik Catharina Belgica, Dochter van Prins Willetn I Prins Willem II Amalia van Solms, Douairière van Prins Frederik Hendrik NIEUWE GRAFKELDER. Een eerstgeborene Dochter van Prins Willem IV Prins Willem IV. Anna, Kroonprincesse van Engeland, Douairière van Willem IV. George Willem Belgicus, Iste Prins van Nassau Weilburg Een doodgeboren kind van Nassau Weilburg Een eerstgeboren Zoon van Prins Willem V Frederika Louisa WiUielmina, Douairière Hertoginne van Bronswijk Lunenburg, geboren Princesse van Oranje Frederika Sophia WiUielmina, Koninklijke Princesse van Pruissen, Douairière van Prins Willem V Willem Frederik Nieolaas Karei, Zoon van Prins Frederik der Nederlanden Frederika Louisa Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, geboren Princes van Pruissen Willem Frederik I, eerste Koning der Nederlanden, Graaf van Nassau. Willem Frederik Nieolaas Albert, Zoon van Prins Frederik der Nederlanden Willem Alexander Frederik Constantijn Nieolaas Michaël, tweede Zoon van Z. M. Koning Willem II Willem II, Koning der Nederlanden Willem Frederik Mauritz Alexander Hendrik Karei, Prius der Neder landen, tweede Zoon van Z. M. Willem III Willem Alexander Ernst Casimir, vierde Zoon van Koning Willem II Anna Pauwlowna, Willem II Grootvorstin van Rusland, Gemalin van Koning GESTORVEN. 10 Julij 9 October 28 April 4 Augustus 17 Mei 14 Maart 12 April November 1584 1020 1625 1(180 1642 1647 164-8 1850 8 September 1675 19 December 22 October 12 Januarij 27 Mei 15 October 23 Maart 1 733 1751 1759 1762 1767 1769 15 October 1819 9 Junij 1 November 12 October 12 December 22 Junij 20 Februarij 17 Maart 4 Junij 22 October 1820 1834 1S37 1843 1846 1848 1S49 1850 1822 BEGRAVEN. 4 Augustus 1584 24 Maart 1621 26 September 1625 18 Augustus 1630 17 Junij 1642 10 Mei 1647 5 Mei 1648 8 Maart 1651 21 December 1675 22 December 4 Februarij 2.3 Februarij 1 Junij 24 October 27 Maart 1736 1752 1759 1762 1767 1769 26 October 1819 29 November 5 November 26 October 2 Januarij 27 Junij 21 April 4 April 1S22 1834 1837 1844 1816 1848 1849 1 Maart 1850 1822 10 Junij 28 October te Brussel, en te Delft bijgezet den 11 Mei i860. 1865 l 17 Maart 1865 ir wij vernemen I Dit is het eerstel' ov> 's riiks weit' BUITPLANDSCIÏE TIJDINGEN. et Annuario van ende opgavende 'isdomraen en 6 89 zetels, waarvan ei omen 34 aartsbi: fidelinm, te zamei ippen zijn. Verclei .arvan er 7 open lische Prefekturc n 84 Kathedrale' bissehoppen en 6 artsbisschoppen# ok van den Latïj' inopel, Alexandria Lissabon. De P» trid, Mexico, Mi» irnuntius te 's Gr»' i Zaakgelastigde te 1846 meer dan men en 94 bisdom ;atie en 6 prefekW' en rang van Metro- - Naar de officio nd'sche zaken, hee' ihangers der er"" ten in de Oostzuf keu in het Oo.-t» ,450,000 Joden,f" a in Siberiü nog b!J frank. r-ijli. De partiknliere correspondent van de Amstcrrlamsche coiiranl Parijs schrijft het volgende onder dagteckening van 18 Maart: (lk heb u nog niets gemeld over den twist tusscheu graaf Bis- isek en lord Napier, maar kan er niet van zwijgen, daar hij fflernstigen keer neemt. De eerste minister van Pruissen kan den vertegenwoordiger van Engeland maar niet vergeven, itdeze gelegenheid heeft weten te vinden een onderhoud met a koning te hebben, en, namens de Brilsche regering, aan illem I Engelands afkeuring van Bismarcks plannen te kan- ai te geven. Naar het schijnt heeft lord Napier zich van deze, fm door lord Russell opgedragen taak bij uitstek goed gekive- 4 want koningin Victoria heeft hem hare tevredenheid doen tuigen. Voor eeltige dagen had lord Napier een spoedeischende fdedeeling aan graaf Bismarck te doen; driemaal deed hij aan- nk om toegelaten te worden en driemaal werd hij afgewezen; 'ee dagen verliepen hiermede en den derden dag begaf de ge nt zich naar het hotel des ministers, liep de concierge en alle 'den en alle deurwachters voorbij, liet zich door deze niet iwhoaden, opende de deur van 's ministers kamer en stond 'seliug voor graaf von Bismarck. Deze barstteop vrij onzachte los; maar de Engelsclie staatsman, niet bang, was tegen 'opgewassen en zeide hem dingen die niet ligt vergeten ■ii Wurden. Ik weet uit zeer goede bron, dat de Pruissisclie ""er in zijne verbolgenheid proces-verbaal beeft willen opma- 1 "nu het hein aangedane geiveldDe Fransche gezant "ui tusschen beide, en bragt hem tot bedaren, maar nog 3teeds Bismarck en Napier vijandig elkander tegenover." rrifis Napoleon was lieden niet verschenen bij deaanbie- '5 jan het aüres van den senaat aan den keizer. Zijne ai'ffe- i'ieid tracht men te verklaren door eene nieuwe botsing tus- l'tt den keizer en zijn neef. Dezer dagen namelijk presideerde j'fus eene bijeenkomst van den bijzonderen raad, waarbij i "u maarschalk Niel was verschenen die bij die gelegenheia 11. Stoel in bescherming nam. „Gij schijnt te vergeten, zeide de prins, dat gij alles wat gij zijt uen keizer te danken hebt." De maarschalk antwoordde: „Alles wat ik ben heb ik mijnen degen te danken," waarop de voorzitter hernam, „uw degen kan niet beletten dat gij en uw Paus verloren zijt." Deze laatste woorden werden daarenboven in zekere vrij platte uit drukkingen uitgesproken en kwamen den keizer ter ooré, die zoowel aan den prins als aan den maarschalk zijn misnoegen over het gebeurde te kennen gat'. De te Parijs verschenen brochure van den heer Rogeard Les propos de Labienus, in antwoord op de Geschiedenis van Julius Caesar, van keizer Napoleon, maakt hier vrij wat indruk. De keizer is woedend over den inhoud van het vlugschrift en heeft den prefect van policie zulke bittere verwijten gemaakt, dat het misschien daaraan is toe te schrijven, dat in de laatste dagen het toezigt op de drukpers met toenemende gestrengheid wordt uitgeoefend. Genoemde heer Rogeard heeft zonder het te weten de vlugt naar Belgie genomen. Zijne vrienden hadden hem den raad gegeven de wraak van den modernen Cesar te ont- vlagten nn het nog tijd was; maar de heer Rogeard wilde niet; hij streefde naar de eer om het aantal martelaars onzer drukpers wetgeving te vermeerderen; zijne vrienden noodigdenhem toen op een diner, waar zij den niets kwaads vermoedenden auteur zóó veel wijn lieten drinken, dat hij ten slotte geen bewustzijn meer had van hetgeen met hem gebeurde; daarop plaatsten zij hem in een fiacre, reden hem naar het spoorwegstation en plaat sten hem in een wagon eerste klasse met bestemming voor Brus sel. De goede Rogeard viel in een diepen slaap en ontwaakte eerst toen hij de Fransche grenzen lang achter den rug had. Eenmaal in Belgie zijnde, besloot hij maar er te blijven, hetgeen in de. gegeven omstandigheden ook voor hem wol het wijste zal zijn, daar zijne brochure dermate scherp is, dat men zicli best 's keizers groot misnoegen kan voorstellen. Men meldt het overlijden van zekere dame, die den ouder- dpm van. 107 jaar bereikte. Zij was te Saint-Dizier geboren en stierf te Versailles, waarheen zij zich, weduwe geworden zijnde, had begeven. Zij genoot van eene maatschappij van levensver zekering eene jaarlijksche lijfrente van 4000 francs, waartoe zij in 1822 een kapitaal van 80,000 francs gestort had. üe geheele

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1865 | | pagina 3