tijdingen. of Mazzini, die verspreid werden, hadden een veel hartstogte- lijker, rnwer toon en een meer democratisch karakter, terwijl dit stuk, aan de eenheid van Italië gewijd, in wat beleefder vorm, de monarchie huldigt. Zou men in dit stuk niet vinden aange duid, de verbroedering van de eenheids-mannen van de daad met de regering? En zou het stuk niet eeue aankondiging tevens kunnen zijn van de wanhopige laatste daad, dianan Victor Emmanuel t.e wagen overblijft tegen Oostenrijk? Terwijl men aldus de gemoederen in Venetietot opstand aan hitst, doet men ook te Rome pogingen, om het tijdelijk gezag van den Paus te ondermijnen. liet Parijsche blad Le Monde verhaalt in zijne korrespon- dentie uit Rome, onder dagteekening van 14 Maart, dat men tc Rome spreekt van eene tweede visite, door den Franschen ge zant, den heer de Sartiges, aan den Paus gebragt, en dat Zijne Heiligheid in zijn antwoord aan den gezant die andermaal het vertrek van het Fransche bezettingsleger aankondigde, het zelfde besluit, de zelfde vastberadenheid uitdrukte en het ver trouwen te kennen gaf, dat II ij immer stelt in Hem, Die altoos den zwakken eu onschuldigen bijstand geeft. „Welnu" zou de Paus gezegd hebben, „laat ze vertrekken, uwe troepen, roep ze terug, morgen, zoo 't u goeddunkt, en houd op met mij onop houdelijk te dreigen. Doet zonder uitstel, wat gij doen wilt." Le Monde merkt te regt op, niet te kunnen instaan voor de authenticiteit dezer woorden, maar al zijn zij niet gesproken, zij drukken den zin uit der gevoelens, die Pius IX bezielen in Zijnen toestand tegenover het Fransche gouvernement. Wat wij begonnen te zeggen over de vrees, die in Engeland heerscht, voor een oorlog met Amerika, wordt meer en meer bevestigd uit latere tijdingen. In de kamer heeft een lid, de heer Berkeley, gesproken over demogelijkheid van een oorlog met Ainerika'en gevraagd, dat Engeland zich in staat van ver dediging stelle. Hij voegde er bij, dat Engeland verkeerd heeft gehandeld met het Zuiden van Amerika niette erkennen. Door zulke erkenning had Engeland Canada gered. De heer Bentmck, een ander lid constateerde, dat er in Amerika eeue groote vijan digheid bestaat legen Engeland. Vlissingen 24 Maart. Zr. Ms. stoomschip 7 ice-Admiraal Koopman, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee J. M. J. Brutel de la Rivière, tomende van Soerabaiju, (Nederl. Indië) is gisteren muidag ten li uur, ouder het lossen van saluutschoten, ter reedegeankerd. Ook het hoornmuziek van bet. tie regement infanterie, alhier in garnisoen, heeft een welkornsgroet gegeven, door het uitvoe ren van eenige muziekstukken op het havenhoofd. Jl. zaturdag hebben Z. K. H. prins Hendrik der Neder landen en H. K. II. prinses Sophia, gemalin vau Z. K. H. den groothertog van Saksen-Weitnar-Eisenacli een bezoek gebragt m den koninklijken grafkelder te Delft, en bloemenkransen «edergelegd op de lijkkist van H. M. de koningin-weduwe. Naar men verneemt is een groot deel van de hofhouding van wijlen H. M. de koningin-weduwe, in dienst van H. K. H. de groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach overgegaan. Zr. Ms. schroefstoomschip de Watergeus, onder bevel van deu kapitein-luitenant ter zee F. L. Geerling, is den 20 dezer van de reede van Texel naar zee vertrokken, ter opvolging zijner bestemming, hetdoen vaneen kruistogtnaar West-Indië, enz. Zr. Ms. schroefstoomschip hel Zoo, onder bevel van den luitenant ter zee le klasse P. Koning, is, volgens een bij het departement van marine ingekomen berigt, den 20 dezer ter rèede van Plymouth aangekomen. Eene belangrijke uitvinding is dezer dagen in de gemeente Soest nagenoeg voltooid. De heer Tesselhoff, muziek-ouder- wijzer aldaar, vroeger organist bij de herv. gemeente, thans het zelfde te Eemnes-binnen, heeft een werktuig uitgedacht, waardoor de piano-speler in staat is eenige improvisatie onmid- rfelijk door de pianino zelve te doen opschrijven. Dit werktuig up de vernuftigste wijze ingerigt en onder het oog des uitvin ders geraakt, werkt zóó gemakkelijk eu duidelijk dat het moge tijk zal zijn, bij geringe oefening, omniddelijk weder door dat beschrevene blad het gespeelde te herhalen. Het instrument is yoor elke. toonsoort geschikt, drukt de waarde der noten, met kruizen- en mollen, duidelijk uit, en trekt zelfde lijnen en liulp- hinen te gelijker tijd. Het is inderdaad eene aliervernuftigste Uitvinding, vooral indien men weet dat de uitvinder met zijn plan reeds geheel gereed was, eer hij "vernam dat men ook al vroeger en elders over de oplossing van dit vraagstuk had nage dacht en er naar had gezocht. Het is hem volkomen gelukt, ofschoon op dit oogenblik zijn werktuig nog niet voor degeheelt breedte van het klavier gereed is. Belangstellenden wil de uit vinder gaarne zijn werktuig laten zien en doen beoordeelen - Sluis 22 Maart. Heden zag men in den polder buiten de stad eene zeer groote menigte kievieten, zooaU men in't inid den van den zomer in de zoete beemden van het houtland kan aantreffen. Schoon ééne zwaluw deu zomer niet aanbrengt, zoo is het toch te hopen, dat zoo veel zomervogels zicli niet bedrie gen en na hunne komst, de zoo zeer gewensehte lente kome. Leeuwarden 20 Maart. Naar uien verneemt is voor een paar dagen eene vreesselijke misdaad inde nabijheid van Heereuveen gepleegd. Eene boereudienstineid, die een hoo- gen prijs uit de loterij had getrokken, had zich met een gedeelte daarvan oes avonds op weg begeven om dit aan hare moeder te brengen. Ouder weg werd zij echter beroofd eu vermoord. Men zegt, dat de vermoedelijke dader reeds in hechtenis is ge nomen. Amsterdam 22 Maart. Gisteren is aan 's Rijks werf bij enkele inschrijving in het openbaar aanbesteed het ge deeltelijk uitdiepen van 's Rijks dok; het werk is aangenomen door den heer Siegmond voor de som van ƒ0600. Hard.ei*wijls 21 Maart. Den 15 der volgende maand zal van het koloniaal werfdepot alhier een detachement suppletietroepen, sterk 150 man, waaronder 12 onder-officieren bestemd voor het Oost-Indische leger, per spoor naar Rotter dam en van daar per boot naar Vlissingen vertrekken, om daar ter plaatse te einbarkeren aan boord van het Nederl. barkschip Stad Middelburg, gezagvoerder D. D. Ouwehand. Het bevel over dat detachement is opgedragen aan deu ln luitenant der infanterie van het Oost-Indische leger D. J. C. van Eersel, en tot medegeleiders de 2e luitenants der infanterie van dat leger D. Brakel en J, C. Schmidt. Hellevoetslwis 21 Maart. De luitenant ter zee le klasse Hackstruh, thans non-actief, wordt met 111 der vol genden maand geplaatst aan boord van Zr. Ms. oefeuingsvaar- tuig Claudius Civilis. Kampen 20 Maart. Tegen 11 April a. s. zijn 49 aspiranten hij het instructie-bataillon opgeroepen, om na goed gekeurd te zijn bij genoemd bataiüon te worden ingelijfd. - HVieixwediep 21 Maart. De machine van Zr. Ms. stoomschip Cycloop is gisteren, na eene belangrijke reparatie, voor het eerst weder in werking gebragt en naar wij vernemen was de uitslag dier proefneming zeer gunstig. Dit is het eerste werk van dien omvang dat aan de onlangs altiier op's rijks werf opgerigte fabriek voor stoomwerktuigen, is vervaardigd. Prins Wille Louisa de G Prins Muur: Eelie Princi Isabella Ch; Prins Frede Catharina B Prins Willel Amalia van I Een eerstgel Prins Willei Anna, Kroo George Will Een doodgel Een eerstgel Frederika L Lunenbr Frederika fc' Douairiè Willem Fred Frederika L Princes Willem FreiM Willem Fred I Willem Ale: van Z. kl Willem II, Willem Freq landen, Willem Aleri Anna Pauwl Willem Statistiek der katholieke kerk. Het Annuario van Rome voor het jaar 1865 heeft o. a. de volgende opgaven: de Kerk telt thans 12 Patriarchaten, 154 aartsbisdommen en 689 bisdommen, te zainen 855 opperherderlijke zetels, waarvan Wj op dit oogenblik 728 bezet zijn. Hierbij komen 34 aartsbis schoppen en 201 bisschoppen in partibus infidellum, te zames| 235; zoodat er nu in 't geheel 9u8 bisschoppen zijn. Verdel heeft men 101 Apostolische vikariaten (waarvan er 7 open staan); 5 Apostolische Delegatie»; 21 Apostolische Prefektures (waarvan er 6 ledig zijn). 12 Metropolen en 84 Kathedrale staan onmiddellijk onder den Paus; 24 aartsbisschoppen en ff bisschoppen volgen den Oosterschei], 130 aartsbisschoppen:" 645 bisschoppen den Latijnschen ritus. Ook van den Lalt' sohen ritus zijn de Patriarchen van Oonstantinopel, Alexandre Antioehië, Jerusalem, Venetië, Indien en Lissabon. De Pa"1 heeft een NuDtius te Brussel, Lissabon, Madrid, Mexico, Mo»" chen, (Napels,) Parijs, Weenen, en een Internuntius te 's Gra- venhage, (Florence,) en Rio-Janeyro, en een Zaakgelastigde te Lucern. Pius IX zag sedert den 16n Junij 1846 meer dan kardinalen sterven; hij heeft 4 aartsbisdommen en 94 bisdom men, 15 Apostolische vikariaten, eene Delegatie en 6 prefekW'j ren opgerigt; 12 bisschoppelijke zetels tot den rang van Metro polen verheven, en 43 Kardinalen benoemd. Godsdienstige statistiek van rusland. Naar de officfl' mededeelingen des ministers van binnenhmdsche zaken, hef» men in Rusland omstreeks 55 millioen aanhangers der öftlio- ■dox-Grieksche kerk; 1,960,000 Protestanten in de OosW' provinciën; 2,800,000 Roomsch-Kutholiekeu in het Oo.-te'1' 500,000 Armenische Christenen. Er zijn 1,450,000 Joden, 5,700,000 Mohamedanen. Daarbij telt men, ln Siberië nog °:J de 50 beidenen. De partikuliere ■Parijs schrijft he nik heb n nog n pek en lord Nap pernstigen keer it den vertegen w [d (leze gelegen he. ai koning ie heb 'illem I Engelan i» te geven. Naai an door lord Ras: kwant koningin "tuigen. Voor eenii Nedeeling aan gr f'k om toegelaten ,ee dagen verliepe. 'et zich naar het 1 "jen eu alle deu Wonden, opendi jitaeliug voor graaf Pe los; maar de I' °Pgewasseii en h worden. Ik m Nar in zijne verb: I" v»u u het hem p® tusschen beidi 1111 DisMarek en l l'rijts Napolci J )an liet ailres tad tracht men t e" l'e" keizer en eene bijeen dtj maarschalk N 1 Stoel in ff.

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1865 | | pagina 2