1865. N°. 113. Zaturdag 25 Maart.' 3de Jaargang^ n^, VUSSINGEN. POLITIEK OYE'RZIGT. 1. C W. Priiisse, gel,, r Brugge, gcb. Gom'i- wert van C A •«]>- D Stfeiikainp, 31-j. I) ceut hooger. lager cv; ojnzet onbelangrijk it Walcheren, doch ui oon er nog al vraag bi udevs algemeen te hoe s 25 cent lager te koop, eek prijs gekocht. Wal Bruincbooucu prijd" e te hoog hield. Groent Will Yh-n kocht: deve f7 iVf 6,50 na; aan f 8;50 voorkorhï hield men lerc f7,50 1 7,25 na ij aan f 5,23 verkocht, jk. eboden. clit. gehoudcu, zeer rve; 10 af 7. vat op 6 weken op oon a f 7,33-, Rogge f 4,70 a f 3.90, Boekweit f— f jPaardenbooDi Erwteu f h f yfceia. pet. \l VUSSINISGH WEEKBLAD. BUBEAU: F. H. SCHIFFER. Dit Blad wordt wekelijks, des Zhturdags uitgegeven. Abonnementsprijs, per drie maanden, 80 Cents, franco per' po>t95 Cents. Afzónderlijke nommers iO Cent. Men abonneert zich bij r, 11e Boekhandelaren en Post- directeurfn. 5 v o V y Nieuwendijk H no. 10]. Advert'entiën gelieve inen aan den Uitgéver in te zenden uiterlijk Donderdag avond ten 8 nré; 'd» prijs van 14 regels is 40 Cents, voor eiken regel mee. 10 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. 3 4 4\U 1 91' 4 11 j ,1 1 H7 81 4l: 180 - L 82' -w -1.4 3 4! r .i 80 05 5 a 2l '2 a 0 0 11 2 1 - De redactie van het VlhsingschWeekbladmaakt bekend, dat Heeren Burgemeester en Wethouders der gemeente \lissingen in de Middelburgseke courant van zaturdag 18 Maart II. kennis hebben gegeven, dat aan de openbare school te Vlis- singen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens de betrekking van tweeden hulponderwijzer met 1 April a. s. vacant zijn zal. Voor deze betrekking wordt vereischt bet bezit eener acte als hulponderwijzer, en toelating voor de beginselen' der Fransche taal; terwijl aan deze betrekking verbonden is eene jaarwedde van ƒ400, benevens kost, inwoning enz. ten huize van den hoofdonderwijzer E. G. J. Stuart, aan wien belanghebbenden worden verzocht zich in persoon of met franco brieven te adres- seereu. De redactie beveelt het Weekblad (eene onderneming van Vlis- singen) aan in de protectie van het WelEdel en Achtbaar Bestuur der Gemeente Vlissingen. Het is aan Heeren Burge meester en Wethoiidereji bekend, dat kennisgevingen van wege kt Gemeentebestuur gratis worden opgenomen. De redactie •eeft beleefdelijk te kennen, dat bet bare bedoeling niet is,-om te verzoeken, dat bet WelEdel Achtbaar Gemeentebestuur zijne kennisgevingen niet'elders doen zal, maar dat bet J'lissmgsch Weekblad niet moge worden voorbijgegaan, als bet Gemeente bestuur op den dag waarop het Weekblad verschijnt, kennisge vingen te doen liebbe in dagbladen; vooral dan, wanneer het «ene kennisgeving geldt ter aanvulling van vacature in eene ietrekking, die ook voor katholieken epen staat. ezen wegook nan r de vele blijken en Vader ondervond VAN BOECOP. krijgt rg, is ver mlier K LIER nber, •ejit. 85'Kx.* p' ,RïiTVl.lSsL:('F'-V wing van twee andere,dergelijke fregatten begonnen. De gqT heele kavalerie wordt voorzien van nieuwe getrokken karabijnen volgens de laatste vinding; met de wapening op gelijke wijze van de infanterie was men te voren reeds bezig. Gedurende een paar weken is men op vele plaatsen bezig, met oefeningen in het schieten. Niets van dit alles kan gerigt zijn tegen Frank rijk op hetopgenblik, dat inen in Engeland toebereidselen maakt, oin in de aanstaande maand van Junij den vijftigjarigen vrede te vieren tusschen Engeland en-Frankrijk. Men zegt zelfs, dat- het voornemen bestaat, oin den heer markies de Boissy ui; hrankrijk ter medeviering van bedoeld feest uit te noodigen. Als wij bij dit alles in herinnering brengen, dat er sedert lang reeds eene vereeniging is opgerigt onder de ontevredene Ieren, in Ierland en in Amerika gevestigd, eene vereeniging,. die vele leden telt en'ten doeFsJbijnt te hebben, om gezamenlijk wan neer 't oogenblik gunstig wordt geacht, Engeland aan te grij pen, dan krijgt bet cenïgen grond van waarschijnlijkheid, dat Engèland. zich bereid, houdt en wapent voor een oorlog tegen. Amerika. Gedurende eenige weken spreekt men in Engeland veel over a aanstaanden oorlog met Amerika. De Engelschen, die lan- gen tijd niet hebben willen gelooven, dat de Amerikanen vijan dig jegens j ben gezind waren, beginnen thans met grond in te zien, dat er in-Amerika, zoowel in Zuid als Noord, eene partij werkzaam is, welke een oorlog tegen Engeland voorbereidt. Er gaan in Engeland van mond tot mond geruchten, over eene mogelijke zelfs waarschijnlijke schikking tusschen de oorlog gerende partijen in Amerika, die ten gevolge zou hebben, dat beiden, na den ouderlingen twist uit den weg te hebben geruimd, liunne vereepigde krachten zullen keeren tegen een jegens bei- den vijaudigen straat. Volgens die,schikking, aldus, luiden de geruchten, zou de onafhankelijkheid van het Zuiden door de Unie erkend worden, de afschaffing der slavernij in de Zuide lijke staten langzamerhand worden ingevoerd, zou het Zuigen 'alp bieden aan het Noordei), om Canada te bemagtigen, en zou Unie vergoeding elders ontvangen voor het verlies van de j Zuidelijke staten. Deze geruchten schijnen niet zoo geheel uit j de lucht gegrepen. Althans, dat men tot zelfs in het Engelsche j parlement zich bevreesd maakt voor Canada, is een feit, ,en zeer j druk wordt onder de leden van liet parlement in de laatste dagen I de verdediging van Canada besproken. De krijgszuchtige taal, j door de lords gevoerd, is nog versch in 't geheugen: „Canada, \llt het kosten moge, moet bijgestaan worden."" Ook blijft liet j juetonopgemerkt-, dat er buitengewoon geijverd wordt in aller- ,ei krijgstoerustingen. Voor eenige dagen is een gepantserd r'-'gat te water gelaten, en met. veel snelheid is men aan de hou- Romeen T'enetie! blijft altoos de, leus van de Italiaa^sphc revolutie. Den lipn Maart, verjaardag van Victor Emmanuel en van den prins, troonopvolger, hebben de revolutie-mannen uilgekozen als eeue schoone gelegenheid, om van zich te doen hopren. Het central cp mi té van Venetic heeftop dien dag {Ie volgende proclamatie verspreid: „Medeburgers! Heden, 14 Maart, vallen twee feesten voor.de natie op eenen dag: de ver jaring der geboorte van den koning van Italië en van den erf prins. Bij de opregte wenschen, die uit alle deelen van Italic zullen gebragt worden, mogende onzen niet ontbreken, alhoe wel wij nog gescheiden zijn van het groote Italinansche gezin. Wij bieden, van ganscher harte onze wenschen den koning aan, d.i.e het grootste gedeelte der Italianen, burgers van ééiien, staat heeft gemaakt, en die boven alles streeft,, om van den heiligen vaderlandschen grond alle spoor van den vreemdeling te ver drijven; en den prins, die, naar 't voorbeeld des-vaders, een# zoo groote genegenheid van de Italianen heeft verworven en wien de eer toekomt, 0111 het roemvolle werk te veryjolgen. Lange verwachting, verdaagde l^oop, onuitsprekelijke angsten, gevangenis, berooving, ballingschap, straffen, hebben ons ver trouwen op .de toekomst van ons vaderland niet kunnen vermin deren en ons verlangen niet kunnen verflaauwen, om Italianen te worden. Wij zullen 't weldra zijn, in weerwil der yalscae profeten en van onze onderdrukkers! Feestvreugde past 09s nog niet; maar ouder diepe smart, vieren wij dezen dag, mt't hulp te brengen aan hen, die 't meest voor onze zaak lijden. Medeburgersbij duizende vanen, die wapperen om de Itali aansche vrijheid te vieren, zal ook de onze zijn, maar omwikkeld en met rouwfloers bedekt. Die rouw evenwel (zeggen wij het aan hen, die ons beminnen, eiL, aan hen, die ons vervoegen), ,is niet van een doode. Wij.-^ijn, ^oiize vla£',.$<%»livr doch levend." Bijzonder opvallend gematigde toon, die e: roelamatie is dfe meer takken van GapSalili

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1865 | | pagina 1