ru dingen. althans zoo ik zooveel moge- hen begrijpen, ye veroordeelt, en onthouden, l van het F7is- Ie Middelburg- ik van Belgie, en uitgekozen mogelijk had j'1—1 aan zich zeiven ^cl10ol der go ilooelienaren, maar niet in de school van het toke ondeugd, om Htliolici-oue, waarvan zij niets weet. Wat toch zal eene redac- ne godsdienst te tje clj(; voor den dag komt met venAichtsdtjesj zuo als b. v. dat oordeel van het eolj katholieke Bis-Shop een aflaat heeft uitgeschreven, waar die opmerking? i01. m(.a .vergilfenis kan krijgen van zijnd zonden, terwijl ich te plaatsen katholiek kind in den Catechismus weet te zeggen, dat de katholieke kerk leert, dat men door aflaten geen -vergiffenis krijgt, van ziine zonden, maar wel kwijtschelding yfa tijdelijke straiten, die men om de zonden verdiend heeft, -'-wat zal zulk onwelkom is, of eeJK. redactie weten van katholicisme? De redactie van het in dit opzigt al yjlssfagsch weekblad kent het katholicisme, en'gêeft n, heeren de gladde baan redacteuren, de les, dut uwe onderscheiding van het katholicisme le protest anten, valsch is. Het katholicisme treedt, nimmer op als staatspartij. ■rs der moderne Hogen er soms mensehen wezen die tot de katholieke kerk be- hebben. Zeker [.koeren, en deze of gene staatspartij kiezen, 'tmoge zijn, maar 7 bepaald'tot u }iet katholicisme treedt altijd op, om alle partijen te vereenigen ettelijk wat ge ;n (le eenheid des geloöi's en 'der liefde; het treedt altijd op, om king kwam van a||L te brengen in één 'Schaapstal onder één herder, eene vlag gaat ;H)eMid'MburgseJte courant, na iu de leersehoólvah hetkatho- lan der journa- fflLinc les te hebben will én geven, en. van den leer.-toel gevallen unnen beamen, mijn, kruipt naar de gladde baan barer journalistiek terug, om :tie, welke met a;l |,et Ylissingsch weekblad, op het punt van journalistiek eene en boven elke te geven. Het F'/issfrigsch weekblad ignoreert te veel in de moet brengen, journalistiek volgens den zin van de Middellrirgsche courant, 'e pijnlijk treft, 'dat wil zeggen, ais wij haar goéd begrijpen, dat wij te veel ver- er courant, die borgen houden voor onze lezers. De Middelburgse/ie courant. nt dat zij zich zag bet Ylissingsch weekblad liever in een eenigziiis andere» [maar wel onder vorm verschijn eji. W ij gelooven dit gaarne, heeren redacteuren 1 waarheid, rijp <la; dit uw wen'sch is, Want het zou voor u dan veel gemakke- n kan werpen ilitttr wezen! Enafie webscli uwerzijds zal welligt in deze week e redactie van Ht afnemen maar wel sterker worde», dat, het Y/issingschweek- \tin een eenigziiis anderen vorm verscheen, d ij ignoreren - te' veel naar den zin van de Middelburgsche rant. „Er hebben onlangs verkiezingen in Belgie plaats ge- zoo spreekt zijtót ons „van uw standpunt zaagt'ge daarin nederlaag voor de katholieke kerk; gij ignoreert. Er tl dezer dagen te Mechelen'Mn katholiek kongres gehouden; [uitkomst was welligt eèn niet zoo verbindend cement voor rondslagen van het katholieke geloof, als ge wel gewenscht t; gij ignoreert. Gij ignoreert bijna elk verschijnsel, dat liet welgevallig is en met herderlijke zorg voor uwe geloovige :rs dringt ge hen stilzwijgend de overtuiging op, dat niets te n het zekerste geloof geeft." [I is toch aanmatigend van de Middelburgsche courant, na lipende weer de leerstoel te hebben beklommen van de jour- stiel;, wil zij haar leerstoel van het katholicisme ook nog ouden, hoe raar en hoe scheef zij er opzit, zij wil den leer- 1 van het katholicisme toch vasthouden, en zij denkt nu van 'e leerstoelen te gelijk de les te gevëu aan libt Tlissingsch 'blad! Jet Jlissmgscl weekblad, gelijk de naam aanduidt, ver rit elke week eenmaal, en ieder zal ligtelijk begrijpen, dat Wad van zeil' niet alles, wat vermelding verdient en passend ekl kan worden, aan zijne lezers kan mededeelen. Daarbij tt nog, dat het blad op zaturdag verschijnt, en van zelf vele artenissen, die in het-begin der week overal verbreid wer- i» vele. couranten, niet meer opneemt; en 't zij hierbij ge- li, dat de redactie van het Ylissingsch weekblad, eene keus jtaule maken, zoekt in hare keus van berigten, naar zulke "p», die liet meest welkom moeten zijn aan hare lezers. Redactie van het Ylissingsch weetij la d b e hoe hl e de vermel en liet katholieke kongres van Mechelen niet na te laten, li'huitkomst een niet zoo verbindend cement voor degrond- 11 'mi liet katholieke geloof was, als wij wel gewenscht had- Maar heeren redacteuren van de Middelburgsche courant ^Jt gij dom in de kennis van hetgeen de katholieken 1,1 katholiek geloof weten en hopen. Elke katholiek, mijne !,|i (ontvangt deze les van het Ylissingsch weekblad over liet "icisme, dat gij aanrandt,) weet dat de grondslag van het jraiekc geloof gelegd, en onveranderlijk gelegd is met het j vj»i Mem, die zeide „gij zijt Petrus, en op deze steenrots ln'.jnc kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet Wijten." Wel kunnen wij u mededeelen over het kongres 'tichelen, dat het met niet minder luister, met niet minder 3gehouden is, dan het vorige en dat er mannen gesproken l!'e, als men onpartijdig oordeelt, in geleerdheid en ''"Radheid niet behoeven onder te doen voor leeraren van Mun'eu, wier redevoeringen door een blad, dat zich f "et naanwgezetheid hoven elke geloofsverdeeldheid en dat itoil in ruimeren zin lol het publiek, zeer gepas! vermeld 'nnnen wor'dêii. Vloofsverdeeld- jemeenten van i de goêste toe, •Iburgsche cou- jt gij 1 toen gij gij u schuldig i hun dierbaar reu! eene ver- ;ik, de hand op lm de stem te tig l schuldig it, op de gladde ■imeeste naauw- Ikiglijk is uit- op zij zweven leerschool van lat de redactie ■t denken, dat pilaars? Maar :jelt iu de leer- eerschool van |le banken om vooral in de den, omdat zij ;ie plaatst zich zij beklimt het kunnen I maar aan een n met herder- te geven over katholicisme, (■scheiden van het innigste lelie redactie! j houdt voor rare met her- muis van het Vekblad geeft ten raad, om, iParijs in de Het Ylissingsch weekblad heeft niet gesproken, zegt de redac tie van de Middelburgsche courant, over de verkiezingen onlangs in Belgie; wij ignoreren, zegt zij, wij ignoreren bijna elk ver schijnsel dat ons niet welgevallig is. Zeker het verschijnsel van de verkiezingen in Belgie is ons niet welgevallig, en wij hebben er van gezwegen, maar waarom? Omdat, wij begrijpen dat elke Nederlander met. ons, die liet geluk heeft tot een land te be; hooreli, hetwelk in 't bijzonder het gelukkige land van vrijheid, welvaart en vrede, mag genoemd worden, met mishagende hartstogtelijkheden en de dolle partijzucht moet hooren, die Belgie tot burgeroorlog en tot geheelen ondergang dreigen te brengen. En elke Nederlander, die regtziunig denkt en vaderlands-liefde bezit, zal zich onthouden, vail in de verste verte mede te werken tot overplanting in ons vaderland van den hartstogtelijkén en verderfelijken' geest, die heerscht bij de ver kiezingen in Belgie.. Zietdaar, heeren. redacteuren van de Middelburgsche courant, u getoond, dat de redactie van het Ylissingsch weekblad eene andere overtuiging bezit, dan gij haar aanwrijft, „dat niets te weten het zekerste geloof geeft." Zietdaar u getoond, dat de redactie van het Ylissingsch II eekblad iets weet en iets wil doen weten aan zijne lazeren, en dat zij getrouw is aan hare vlag. 1 - 'Vlissingen 10 September. Heden middag, is alhier uit het Dok naar de reede vertrokken Zr. Ms. fregat met stoamvermogen Adolf hertog van Nassau, kommaiulant de kapteiu ter zee O. A. Uhlenbeek; het zal spoe dig door Zr. Ms. korvet Prins Maurits der Nederlanden ge volgd wórden. Het schoone fregat heeft eene lengte tusschen de loodlijnen van 72,00 el, eene wijdte van 15,60, eene holte van 8,00 el, eene tonnenmaat Va» 2700 ton, een diepgang van 6,50; het voert 51 stukken geschut en is bemand met ruim 500 koppen. Net werd te Vlissingen op stapel gez»t den 4 December 185S, te water gelaten op 8 Junij 1861 en in dienst gesteld den 21 Augustus 1864. Het mag niet onopgemerkt worden gelaten, dat genoemd schip onder het over de bank gaan, hij een diepgang van ruim 2-3 voet, hoegenaamd geene hindernissen heeft ontmoet, eu reeds voor hoog water de reede had bereikt. Maandag is het Noord-Amerikaansche ramschip Sacra mento, konimandant Walker, komende van Antwerpen alhier op de reede teruggekeerd, en dingsdag naar zee vertrokken. Men zegt dat het kruist op de hoogte van Dover. Men verneemt dat de kapitein Dittlinger, chef van den generalen staf in deze provincie, naar elders is verplaatst, en in zijne betrekking bij den generaal-majoor van Hoei Schiphou wer vervangen zal worden door den kapitein Pheiffer. Hellevoetsluis 13 September. Heden morgen is van hier naar Vlissingen vertrokken Zr. Ms. transportschoener Frans Naerebout, met 40 onderofficieren en schepelingen van het wachtschip, die bestemd zijn om te Vlissingen op naar zee be stemde schepen te worden overgeplaatst. Middelburg 13 September. Tot agent van de Nederlantl- sche bank alhier is benoemd de heer Johannes Luteyn, thans lid der firma van den Broecke, Luteyn Schouten, alhier. Bergen op Zoom 11 September. Het maken der aarden- baan voor de spoorweglijn Bergen op ZoomWoensdreeht wordt met kracht voortgezet; het geheele terrein van de ijzeren brug op den straatweg naar Antwerpen tot aan de plaats, waar in het aanstaande voorjaar de dam in de Schelde gelegd zal worden, is reeds gelijk gemaakt en van hulprails voorzien, alsmede de hooge duinen tot op de bepaalde diepte ingegraven; de grond dien men hierdoor verkrijgt wordt per locoinitief naar de Schelde vervoerd, en in betrekkelijk korten tijd zijn 30,000 kubieke ellen grond door dit versnelde middel vervoerd. 's Bosch 13 September. De lieer Hermann, kapelmeester van het corps hóornmuziek van het 5de regement infanterie, dat zich gedurende den kamptijd te Millingen, dit jaar zoozeer heeft onderscheiden, heeft van Z. K. II. den prins van Oranje, wegens het opdragen aan den prins van een door hem gecomponeerd muziekstuk, een prachtig gouden cilinder-horologie ontvangen. De Ams/.erdamsche courant van donderdag 11. geeft het volgende nieuws van haren Brusselsclien correspondent: „De intellectuele betrekkingen tusschen de twee landen brei den zich al meer en meer uit. Er was een tijd toen alleen de Amsterdamsohe courant een Brusselsche correspondentie had, 'thans vindt men-die in de meeste N'ederlandsche bladen, zelfs in

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1864 | | pagina 3