gevaarlijke speknlatiën, terwijl hij de goê gemeente om hem heen blinddoekt door een praalvertoon als nooit te voren door hem was ten toon gespreid. Napoleon III is dit standpunt ge naderd. Nog altijd magtig, maar reeds geïsoleerd, ducht hij een vlieg zelfs. Hij zal het onmogelijke beproeven om zich staande te houden. Zal hij het kunnen? 'Ihat is the question! Amerika. Er is in de laatste dagen veel gesproken over de schuld der Yereenigde Staten en meer dan een Engelsch blad werd be schuldigd ze overdreven te hebben voorgesteld. De volgende opgave wordt nu beweerd juist te zijn, als getrokken uit de onderteekende opgave van den ex-minister van financiën (den heer Chase). Totaal der schuld (met inbegrip van alle onbetaalde vorderingen en acceptatiën, ten bedrage van doll. 48,309,625.56 c.), doll. 1,719,395,168.83 c. Daarop is interest verschuldigd: in goud d. 50,823,672.45 c., in papier d. 20,876,057.70 c., totaal d. 71,699,739.15 c., zijnde in doorsnee minder dan dj1/, pet., waarvan ongeveer 3 pet. in goud. Van de geheele schuld zijn slechts doll. 118,577,650 opgenomen tegen zeven en drie tiende pet., aflosbaar 17 Julij 1864. Doll. 501,383,104.41 c. worden vertegenwoordigd door noten [green lacks en ander papieren geld) en door de wissels en vorderingen op het bewind, zoo als vroeger opgegeven. Bovenvermelde som draagt geen rentelast. De gezamenlijke ontvangsten van ingaande regten bedroegen in het jaar, eindigende 14 Junij 1864, doll. 103,128,193 in goud, en de binnenlandsche lasten en regten bragten op doll. 145.421,752 in papier, dus gezamenlijk doll. 248,639,945; latende alzoo, zoowel wat goud als papier betreft, een ruim overschot op den Amerikaanschen rentelast. (Dit schiet echter verreweg te kort ter bestrijding van de overige staatsuitgaven.) De Beurscourant zegt aangaande den toestand den financiën bij de Unie het volgende: „De schatkist is uitgeput. Zij be vindt zich in de positie van den geruineerden koopman, die om een vervallen wissel le voldoen, genoodzaakt is eene nieuwe schuldbekentenis te creëeren ten einde de oude in te trekken. De schatkist heeft alzoo rust noch duur. Niet alleen moet zij in de dagelijksche onvermijdelijke behoeften voorzien, maar ook aan zoo vele andere verpligtingen voldoen, onder welke de kolossale Aflossingen van hare schuld, niet de minst drukkende zijn. Ter voorziening in de oogenblikkelijke behoefte bleef den heer Eessenden geen ander redmiddel over dan een beroep op het trouwens reeds zeer bekoelde patriotisme te doen en de staatsschuld nogmaals met eene nationale leening van 200 mil- lioen d. te bezwaren. Inmiddels is het resultaat der nieuwe ope ratie zeer ongunstig. Luidens de jongste berigten uit New- York was na de openstelling wel is waar voor 1,800,000 d. ingeschreven, doch sedert was de deelneming zeer gering, zoo dat den 31 Julij in het geheel bovendien noch slechts voor 152,000 d. was geteekend. Om derhalve althans in zijn oogen- blikkelijk geldgebrek te kunnen voorzien, zou, naar men uit New-York meldt, de minister nu en dan eenige millioenen dol lars obligatiën tegen zeer /afprijzen aan Europesche bankiers afstaan, welke natuurlijk met exorbitant voordeel op de markt worden verkocht. Zeer zeker mogen wij het betreuren, dat dagelijks een hoogstaanzienlijk gedeelte van ons nationaal ver mogen op die wijze verloren gaat. Burgerlijke Stand. Van 13 tot 20 Augustus. Vltssingen. Gehuwd: C H. Mathezing, jm. 31 j. en C. L. Mimleraa, id. 29 j. II. Nuyt, jm 26j enP. A. M Olscn, jd. 19 j. Bevallen: A. M. L. Bos, geb. ten Hacken, z. J. Lecflang, geb. Leel'aDg, z. M. S. Brakelé, geb. Sap. Overleden D. Dronkcrs, jm. 25 j. W. Jonassen, jm. 26 j. F. P. Visser, z. 3 m. J. F. Laffree, z. 2 m. IVtarktberigten. Rotterdam 22 Augustus. Tarwe 20 cent, jarige Rogge 25 cent, nieuwe Rogge 40 cent, nieuwe Zomer Gerst 30 cent, Erwten 25 cent, Koolzaad 20 cent lager. Nieuwe Winter Gerst 10 cent hooger. Puike Zeeuwsche Tarwef 7,60 a f 7,80. v Kogge- 5,15 - 5,50. winter Gerst- 4,80 - 5,60. zomer dito- 4,35 - 5.25. Inlandsche lange Haver- 3,40 - 4,20. u n korte u - 4,M - 4,50. Zeeuwsche Paardenboonen- 6,50 - 6,80. Noord-Brab. Boekweit- 213, f220 f225. Puike blaauwe Erwten- 6,- 6,50. groote y - 6,30 9, f 8,50 - 10. - 9,— Bruine Boonen Witte Kanarizaad Koolzaad Zeenwach JB 72. Meekrap handel beperkt, prijzcu onveranderd. Amsterdam 22 Augustus. Granen onveranderd. Metallieken 5 en dito 21 /2 58n/16 299/16. w Zilveren en nationalen 80J/3 65I3/16. Amsterdam 24 Augustus. Tarwe alsvoren, stil. Rogge prijshoudend. Boekweit en Gerst onvcrandel Koolzaad op levering in October 79'/2. Raapolie flaauwer. Vliegend f43') 6 weken f 443/4. Lijnolie mede flaauwer, vliegend f 391 /4 op 6 weken f 401 /2. Londen 22 Augustus. Tarwe ca Gerst prijshoudend. Haver 1/i Q hooger. Middelburg 25 Augustus. De drukte der landlieden met het inzamelen van den oogst, was oorzaak, wij heden weinig graan ter markt hadden, waardoor benoodigden vorige weekpi zen voor Tarwe moesten betalen. Rogge bleef nageuoeg zonder handel, vour zaai bestond heel weinig vraag en die werd dau ook hooger gekocht. WintergJ weinig ter veil en goed prijshoudend. Zomerger&t, vooral de Walchcrschc die« j ferm gewigt heeft, had genegen koopers, Zeeuwsche daarentegen minder b Nieuwe Walchersche Groene erwten weinig ter markt met genegen koopers, J zooveel de kooksoorten betreft. Koolzaad weinig getoond en zeer verschillendd kleur, regtafpuik zwart zaad, ziet men bijna niet. Men kocht heden: Nieuwe Zeeuwsche Tarwe 1*8,50. Jarige Walchersche Tarwe hield men van de zolder op f 8,50. Nieuwe Walchersche Tarwe (1863) was in de beste soort niet beneden dcfS koop, mindere soorten naar rato. Jarige Rogge bragt bij uitslijting f 6,50 op. Nieuwe Zeeuwsche Rogge f 6 voor de zaai f 6,40 verlaten. Puike Nieuwe Wintergerst werd op f 5,75 en f 5,50 gehouden, doch meer| f 5,25 werd daarvoor niet geboden. Puike Zeeuwsche Zomergerst f 4,60. Puike zware Walchersche f 4,75. Nieuwe Walchersche Groene erwten werden begin beurs op f 7,50 gehonJy doch later kocht men die aan f 7,40 en f 7,25 de mud. Nieuw Winter Koolzaad alleen door olieslagers gekocht van f 11,50 tol fg naar deugd. Jarig Winter Koolzaad hield men op f 15 vast. Olièn zonder prijsverandering. Goes 23 Augustus. Door de drukke werkzaamheden van opschuren en vervoer, waardoor het schen belemmerd wordt, was heden de aanvoer ver beneden de verwachting, l leen van jarige Tarwe en Nieuw Koolzaad werden eenige monsters getoond. Vol puike nieuwe Rogge was levendige vraag, alsmede voor Zomer- en Wintergerl 't geen de houders deed vasthouden en de koopers voor consumptie drong omll te geven. Men noteerde de Tarwe f 825/60 a f 8,75. Nieuwe Rogge f 325/-0 a f 5,85. Wiii tprgerst f 5 a f 5,25. Zomergerst f4,75 a f 5. Haver f 3,75 a f 4,10. Groeaeerm ten f 6,60 a f 7. Winter Koolzaad f 12,50 a f 14. Meekrap. Alsvoren, stil. Boter f 1,30 a f 1,40 hetned. 1?. Kipeijeren f 2,80 a f 2,90 de 100 stuks. Eendeijcreu f 3 a f 3,25 de 100 stuks. Oostburg 24 Augustus. Goede Tarwe f 8,50 a f 8,75, Gewone dito f 7,75 a f 8,25, Rogge f 5,ófl f 5,90, Wintergerst f 5,25 a f 5,90, Zomergerst f -,a f Boekweit f-l a fHaver f 3,75 a f4,Bruineboonen f a f Paardenhoef f 5,75 a f 6,25, Duiveboonen f a fWitte Erwten f a f- Groeue Erwten f a fGraauwe dito fa f Kco!^ f 13,—a f 14,30. Prijzen van effecten. Amsterdam 25 Augustus. Nederland. Certifikaten werkelijke schuld21/s pet. dito Nationale dito3 dito dito dito4 n Aand. Handelmaatschappij41/2 Rusland. Oblig. 1798/1816 5 Certifikaten Hope co4 dito dito 1855, 6de serie 5 dito C Aand. Spoorweg Leening 1860 41/* Polen. Schatkistobligatien4 Spanje. Obligatiën2*/4 dito binnenlandsch3 Amortisable schuld Oostenrijk. Obligatiën Weener metalliek5 dito Amsterdamsche5 u dito Nationale5 dito 1847/1852 2»/2 Bank actiën3 w Belgie Certifikaten bij Rothschild2'/2 185'I 51* Voor de behoeftige ouders van den verongelukten mat"' Jonas heeft de redactie van het "Vlissingsclx ~W eet blad. ontvangen: Van C. B0,50. S- 0,50. N.N- 0,25 N.N- 0,2 DRUKKERIJ VAN -F. H. SCHIEFER TE VLISSINGEN. i den op te gevt Holsteinsche t kenc. Wat de wordt verzeke onbevoegd te omdat het haa troonopvolgin wettige kon in. hertogdom Lï Deensche kroc De Augsb. Z strijd is met lit den opstand in dat. men van Pi üjke botsingei door Frankrijk uitgelokt door verhinderd. Tc want, volgens 1 opstand in Tyr zoo groot dat n grondgebied bt f De Oosbenrij Durijn liet ber schijnt met nai do Oostenrijkst liet eomitaio Ft thans bevinden jvapendepöts o 'j"ig behoeven duidelijk aange lenis eenmaal u z»l voortbreng '"ccriiinien op ging in Tyrol ti

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1864 | | pagina 4